Rekomenduojamos profesinių praktikų atlikimo vietos

Istorijos fakulteto Archeologijos, Istorijos, Paveldosaugos magistro studijų programų studentams rekomenduojamos profesinių praktikų vietos:

 
Taip pat kitos įstaigos, institucijos, organizacijos, pvz., teatrai, gimnazijos.
 
Praktika gali būti atliekama tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių įstaigose, institucijose, organizacijose.
 
 
 

Praktikos sutartį rasite čia  

Prašymo dėl praktikos atlikimo pavyzdys

 

Magistrantūros studijos

Baigusiems bakalauro studijas, Istorijos fakultetas siūlo tris antrosios pakopos (magistro) studijų programas:

Istorijos fakulteto magsitrantūros studijos pasižymi teorinių ir metodologinių prieigų tarpdalykiškumu ir suteikia galimybę studijuoti archeologiją, istoriją bei paveldosaugą. Archeologijos programa gilina bakalauro studijose įgytas teorines ir praktines kompetencijas bei padeda įvaldyti naujas tyrimų metodologijas. Archeologijos magistrai geba savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus, uždavinius, gilinti žinias ir jas pritaikyti praktikoje, dirbti tarpdisciplininėse tyrimų grupėse.

Istorijos magistro studijų programa rengia istorikus, kurie dirba ne tik mokslinį tiriamąjį darbą, bet ir, remdamiesi įgytomis žiniomis bei kompetencijomis, prisideda prie Lietuvos visuomenės istorinės savimonės formavimo, Lietuvos ir pasaulio istorijos žinių sklaidos visuomenėje. Šios studijos pratęsia ir gilina pirmosios pakopos istorijos studijas tematine, istoriografine ir šaltinortyrine kryptimis.

Paveldosaugos studijų programa rengia kvalifikuotus paveldosaugininkus, išmanančius esmines paveldo tyrimų, apsaugos, tvarkymo ir panaudojimo koncepcijas bei metodus, turinčius įgudžių darbui paveldosaugos ir mokslinių istorijos tyrimų srityje.

Informacija dėl 2016 m. priėmimo į magistrantūros studijas

Dalykų aprašai

Informacija ruošiama.

Magistrantūros studijų programų komitetai

ARCHEOLOGIJOS bakalauro ir magistro programų komitetas:

- prof. Dr. Albinas Kuncevičius – pirmininkas
- prof. dr. Rimantas Jankauskas (VU Medicinos fakultetas)
- doc. dr. Algimantas Merkevičius
- doc. dr. Gintautas Vėlius
- doc. dr. Justina Poškienė
- 2 studentų atstovai -
- socialinis partneris Laima Janina Vedrickienė (Lietuvos Dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras, Aukščiausios kategorijos restauratorė).

ISTORIJOS bakalauro ir magistro studijų programų komitetas:

- prof. dr. Arūnas Streikus - pirmininkas
- prof. dr. Rimvydas Petrauskas
- prof. dr. Zenonas Butkus
- doc. dr. Nerijus Šepetys
- dr. Loreta Skurvydaitė
- 2 studentų atstovai
- socialinis partneris dr. Monika Kareniauskaitė (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras)

PAVELDOSAUGOS magistro programos studijų komitetas:

- prof. dr. Marija Drėmaitė – pirmininkas
- prof. dr. Alfredas Bumblauskas
- doc. dr. Justina Poškienė
- doc. dr. Salvijus Kulevičius
- studentų atstovas
- socialinis partneris 

 

Paveldosauga

2014 m. Paveldosaugos magistro programą vertino tarptautinė ekspertų grupė (Dr. Isabella Colpo (vadovė), Ass. prof. dr. Anatoly Kantorovich, Prof. dr. Andrzej Buko, Dr. Povilas Blaževičius, Gintautas Rimeikis). Programa įvertinta teigiamai ir akredituota maksimaliam 6 metų terminui.
Programos vertinimas

Atnaujinta Paveldosaugos magistro studijų programa

Paveldosaugos studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos paveldosaugininkus, išmanančius pamatines paveldo tyrimų, apsaugos, tvarkymo ir panaudojimo koncepcijas bei metodus, turinčius įgūdžių darbui paveldosaugos ir mokslinių istorijos tyrimų srityje (išskyrus ardomuosius tyrimus).

Studijų rezultatai:
- Integralios teorinės žinios (išmano pamatines paveldo tyrimų, apsaugos, tvarkymo ir panaudojimo koncepcijas bei metodus) ir įgūdžiai, reikalingi savarankiškam darbui istorijos tyrimų ir paveldosaugos srityje (išskyrus intervencinę paveldosaugą).
- Gebėjimai kompleksiškai tirti ir įvertinti paveldą, pamatinius paveldo valdymo principų žinios.
- Gebėjimas savarankiškai analizuoti ir sisteminti, organizuoti ir planuoti
- Gebėjimas priimti sprendimus ir spręsti problemas tarpdisciplininėse  grupėse, gebėjimas žinias taikyti praktikoje, atlikti mokslinius tyrimus, gebėjimas mokytis ir nuolat atnaujinti žinias.
- Etiniai profesiniai įsipareigojimai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos skirtos problemų pristatymui ir aktualizavimui.  
Seminarai skirti studento savarankiško tiriamojo darbo gebėjimams ugdyti.
Praktika skirta studentų savarankiškam darbui.
Konsultacijos skirtos užtikrinti individualizuotą, diferencijuotą požiūrį į kiekvieno besimokančiojo augimą, išsiaiškinti kylančias problemas, užtikrinti grįžtamąjį ryšį.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas (raštu ir žodžiu).
Probleminiai pranešimai.
Tiriamieji rašto darbai.
Praktika
Projektas

Studijų sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmųjų studijų metų privalomi dalykai sudaro 24 kreditų: Paveldo įstatymdavystė ir praktika; Paveldosaugos teorijos; Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos; Lietuvos paveldosaugos sistema ir jos regioniniai kontekstai.
Pasirenkami dalykai sudaro 36 kreditus (du semestrai).
GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje; XX a. Lietuvos istorija ir jos paminklai; Lietuvos archeologinis paveldas, jo tyrimų ir apsaugos problemos, Kultūros paveldo komunikacija ir interpretacija; Paveldo sampratos plėtra: teoriniai ir praktiniai aspektai; Architektūrinio-urbanistinio paveldo apskaita ir apsauga; Kultūros paveldo ekonomika; Dailės paveldo apskaita ir apsauga; Muzeologijos didaktika;

Antrųjų studijų metų pirmas semestras yra skirtas praktikai (30 kreditų): Profesinė praktika (taikomoji) ir Mokslinė praktika: tiriamasis magistrinis seminaras. Antrasis semestras: Magistro darbas (30 kreditų).

Profesinės veiklos galimybės:
Paveldosaugos magistro kvalifikacinis laipsnis ir paveldosaugininko profesinė kvalifikacija yra reikalinga norint įgyti paveldosaugininko profesiją ir dirbti paveldosaugininko arba susijusį darbą valstybinėje paveldo apsaugos sistemoje, saugomose teritorijose, muziejuose, kitose valstybinėse institucijose, susijusiose su kultūros politikos, įvaizdžio kūrimo, tarptautinio bendradarbiavimo veiklomis, mokslinių tyrimų institucijose, turizmo sektoriuje, žiniasklaidoje, privačiame, kt.

Studentai gali toliau studijuoti Istorijos krypties mokslo doktorantūros studijose.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos