Doc. dr. Arūnas Streikus

1995 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro, 1997 m. – istorijos magistro laipsnį. 2001 m. apgynus daktaro disertaciją Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje 1944-1990 m. suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. Nuo 2002 m. Naujosios istorijos katedros lektorius, nuo 2006 m. – docentas.

A.Streikus 

Dėstomi dalykai

 • Krikščionybė moderniajame pasaulyje (modulyje Krikščionybės istorija)
 • Sovietinė cenzūra (modulyje Sovietika ir sovietologija)
 • Neginkluotas pasipriešinimas ir disidentinis judėjimas Lietuvoje ir SSRS (modulyje Antikomunistinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje)
 • Lietuvos kultūros sovietizavimas (modulyje Totalitarinė kultūra)
 • Krikščionybė ir kultūra Vidurio Rytų Europoje XX a. antroji pusė (magistro studijos)

Moksliniai interesai

 • Krikščionybės istorija XX a.
 • Kultūrinis gyvenimas sovietų Lietuvoje
 • Sovietinė cenzūra
 • Antisovietinis pasipriešinimas

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990), Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002. – 374 p.
 • Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje [dokumentų rinkinys]. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005.
 • ,,Lithuanian Catholic Clergy and the KGB“, in: Religion, State & Society, 2006, vol. 34, nr. 1, p. 6370.
 • ,,Sovietų Lietuva ir išeivija: kultūrinių ryšių projektas”, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 20, 2007, p. 4263.
 • Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
 • ,,Kultūrinio ir religinio gyvenimo sovietų Lietuvoje istoriniai tyrimai: šaltinių keliamos problemos“, in: Darbai ir dienos, 2009, t. 52, p. 7582.
 • Lietuva ir Šventasis Sostas (1922-1938): Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai, Vilnius: LKMA, 2010.
 • ,,Kierunki polityki pamięci na Litwie sowieckiej“, in: Politeja, 2011, t. 16, p. 281307.
 • ,,The History of Religion in Lithuania since the Nineteenth Century”, in: Religious Diversity in Post-Soviet Society: Ethnographies of Catholic Hegemony and the New Pluralism in Lithuania. Ed. by Milda Ališauskiene and Ingo W. Schröder, Ashgate, 2011, p. 3756.
 • ,,Rückkehr und Tätigkeit der Jesuiten in Litauen (1922-1940): Ein Import des deutschen Katholizismus?“, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. 125, Heft 1, 2014, p. 1129.
 • Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje, Vilnius: LKMA ir LGGRTC, 2015.
 • "Religious Life in a Displaced Society: the Case of Post-War Lithuania, 1945-1960“, in: Population Displacement in Lithuania in the 20th century. Experiences, Identities and Legacies, ed. by Tomas Balkelis and Violeta Davoliūtė, Brill/Rodopi, 2016, p. 297–330.
 • "Democracy and Catholicism in Twentieth-Century Lithuania”, in: Democracy, Culture, Catholicism: Voices from Four Continents, ed. by Michael J. Schuck and John Crowly-Buck, New York: Fordham University Press, 2016, p. 17–28.
 •  "Shifts in religiosity in the face of Soviet type urbanization: the case of Lithuania”, in: Journal of Baltic Studies, 2016, DOI: 10.1080/01629778.2015.11267

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
 • Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas
 • Lenkijos nacionalinio mokslo centro ekspertas
 • Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas

Projektinė veikla

 • Tyrimų projekto ,,Katalikybė ir visuomenė Lietuvoje XX amžiuje“ (LMT Nacionalinė lituanistikos plėtros 20092015 metais programa, 20092010 m.) koordinatorius.
 • Tarptautinio tyrimų projekto ,,Democracy, Culture and Catholicism“ ( The Joan and Bill Hank Center for the Catholic Intellectual Heritage, Loyola University, Chicago, 20102012) vykdytojas.
 • Tarptautinio tyrimų projekto „Religioese Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa“, (koordinuoja Fachkommission Religions- und Kirchengeschichte im Herder-Forschungsrat, Historische Kommission (Schlesien), Passau ir Stuttgarto universitetai, 20062013) vykdytojas.
 • Tyrimų projekto ,,Vokiškos katalikiškos kultūros sklaida Lietuvoje XX a. 34 dešimtmetyje: įtakos ir konfliktai“ (LMT Nacionalinė lituanistikos plėtros 20092015 metais programa, 20122013 m.) koordinatorius.
 • Tyrimų projekto ,,Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ (LMT Nacionalinė lituanistikos plėtros 20092015 metais programa, 20132015 m.) vykdytojas.
 • Tyrimų projekto ,,Gyventojų dislokacija ir jos kultūrinis bei politinis palikimas XX amžiaus Lietuvoje“ (Visuotinė dotacija, 20132015 m.) vykdytojas.
 • "Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje“ (LMT Mokslininkų grupių projektai, 20152018 m.).

Lekt. dr. Kristina Burinskaitė

Studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete pradėjusi 1998 m. ir 2004 m. K. Burinskaitė įgijo bakalaro, o 2006 m. magisto studijas. Vėliau studijavo doktorantūroje, 2011 metais apgynė daktaro disertaciją LSSR KGB veiklos ideologiniai ir politiniai aspektai 1954-1990 metais.  

Doktorantūros studijų metu, 2009 m., Naujosios istorijos katedroje pradėjo dirbti asistentės pareigose,  nuo 2012 m. - lektorė.

 Dr. Kristina Burinskaitė

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos rezistencijos istorija 1944-1953 m.
 • Sovietinės visuomenės socialiniai ir politiniai kontrolės mechanizmai Lietuvoje 1954−1991 m.
 • Represinė politika Lietuvoje 1954-1991 m.
 • Crimes of totalitarian regimes in Lithuania in 1940−1991

Moksliniai interesai:

 • Politiniai Lietuvos istorijos 1940–1990 m. aspektai;
 • Ginkluotos ir neginkluota rezistencijos 1940-1990 m. istorija;
 • Sovietinės slaptosios tarnybos –KGB- istorija, taikomi metodai, ypač psichologinio poveikio priemonių taikymas.

Svarbiausios publikacijos:

 • Burinskaitė Kristina. Kompromitavimas – vienas KGB metodų formuojant viešąją nuomonę // Genocidas ir rezistencija, 2006, 2.
 • Burinskaitė Kristina Sovietinės slaptosios tarnybos vieta totalitarinėje SSRS // Lietuvos istorijos studijos, 2008, Nr.2.
 • Burinskaitė Kristina. Soviet secret services in Lithuania: research and evaluation in Lithuanian historiography // Revista de Historiografía, 10, 2009.
 • Burinskaitė K. LSSR KGB kovos su antisovietiniu pasipriešinimu 1954–1990 m. politinės ir ideologinės prielaidos // Lietuvos istorijos studijos. 2010. Nr. 26.
 • Burinskaitė K., Okuličiūtė L. KGB in Lithuania 1954–1991. Vilnius, 2010.
 • Burinskaitė K., Okuličiūtė L. Slaptieji KGB archyvai 1954-1991 m. dokumentų rinkinys. Vilnius, 2011.

VU publikacijų duomenų bazė
LituanistikaDB

Asist. dr. Norbertas Černiauskas

daktaras-lektorius-cerniauskas

Vilniaus Universiteto Istorijos fakultete baigė bakalauro ir magistro studijas. 2014 m. apgynė daktaro disertaciją. Fakultete dėsto nuo 2013 m. Nuo 2019 m. vadovauja bakalauro studijų moduliui „Socioekonominės transformacijos XX a. I-os pusės Lietuvos visuomenėje“.

Dėstomi dalykai:

 • Socialinis klausimas ir gerovės valstybės ištakos (Bakalauro studijų modulis „Socioekonominės transformacijos XX a. I-os pusės Lietuvos visuomenėje“);
 • Lietuvos gyventojų emigracija bei diaspora (Bakalauro studijų modulis „Socioekonominės transformacijos XX a. I-os pusės Lietuvos visuomenėje“);
 • Lietuvos laisvės kovos 1944–1953 m. (Bakalauro studijų modulis „Antikomunistinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje“);
 • Nacių kultūros politika ir propaganda (Bakalauro studijų modulis „Totalitarinė kultūra:“);
 • XX a. sociokultūrinė ir kasdienybės istorija: Lietuva ir europiniai bei sovietiniai kontekstai (Magistro studijų programa);
 • Lietuvos modernėjimas: lūžiai, idėjos, fenomenai (Magistro studijų programa);
 • Mokslinė praktika: tiriamasis magistrinis seminaras (Magistro studijų programa);

Moksliniai interesai:

 • XX a. I pirmos pusės socioekonominė Lietuvos istorija;
 • 1918-1940 m. Lietuvos Respublikos ir visuomenės modernėjimo procesai;
 • Lietuvos partizanų karas (1944-1953 m.) ir atmintis.

Svarbiausios publikacijos:

 • Dalia Bukelevičiūtė, Zenonas Butkus, Norbertas Černiauskas, Andrius Grodis, Algis Povilas Kasperavičius, Giedrė Polkaitė-Petkevičienė, „Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918-1940 metais“, Vilniaus universitetas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016 [kolektyvinė monografija];
 • Arlauskaitė-Zakšauskienė Inga, Černiauskas Norbertas, Jakubčionis Algirdas, Kulevičius Salvijus, Poškienė Justina, Vaiseta Tomas, Zikaras Karolis, „Kariai. Betonas. Mitas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje“, Vilniaus universitetas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016 [kolektyvinė monografija];
 • Aeilita Ambrulevičiūtė, Norbertas Černiauskas, Marius Ėmužis, Martynas Jakulis, Vytautas Volungevičius. „Išrasta Lietuvoje. Daiktai, idėjos, žmonės“, Kaišiadorys, 2018 [kolektyvinė mokslo studija];
 • „Imagining Lithuania: 100 years, 100 visions, 1918-2018“, (authors: Vytautas Ališauskas ... et al.)), (edited by Norbertas Černiauskas, Marija Drėmaitė, Tomas Vaiseta), (translator Romas Kinka), Vilnius: Lithuanian Culture Institute, 2018;
 • „Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“, Vilnius, Tikra knyga, 2019.

VU publikacijų duomenų bazė
LituanistikaDB

Kita:

 • Všį Trakinių partizanai direktorius; 
 • Nacionalinio mokinių konkurso „Praeities stiprybė – dabarčiai“ organizatorius;
 • Valstybės pažinimo centro ekspozicijos „Nepamirštos ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos“ (2018) rengėjas;
 • Valstybės pažinimo centro ekspozicijos „19490216: apsisprendimo šifras“ (2019) rengėjas;
 • Lietuvos šaulių sąjungos narys. 

 

LSLMTG

Informacija ruošiama.

Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra

Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra įkurta 1990 m., reorganizavus Istorijos fakulteto struktūrą. 1990-1993 m. jai vadovavo prof. habil. dr. Mečislovas Jučas (1926-2019), 1993-2006 m. – prof.dr. Irena Valikonytė, o nuo 2006 m. iki šiol – prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Šiuo metu katedroje dirba profesoriai: Irena Valikonytė ir Rimvydas Petrauskas; docentai: Eugenijus Saviščevas, Liudas Jovaiša, Jolanta Karpavičienė, Vydas Dolinskas; asistentai: Tomas Čelkis, Martynas Jakulis, Neringa Dambrauskaitė.

Katedra kuruoja istorijos bakalauro studijų medievistikos specializacijos programą ir yra medievistinių bei LDK studijų lyderė Lietuvoje. Fakulteto tarybai nutarus pereiti prie bakalauro studijų modulinės sistemos, katedros pedagogai drauge su kitų fakulteto katedrų dėstytojais skaito įvadinius kursus „branduoliniuose“ ir pasirenkamuose moduliuose: senovės (E. Saviščevas), vidurinių amžių ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją (R. Petrauskas), krikščionybės istoriją (L. Jovaiša, M. Jakulis). Studentams siūlomi moduliai: LDK istorijos šaltiniai (E. Saviščevas, L. Jovaiša, T. Čelkis); LDK visuomenė XIII-XVI a. (R. Petrauskas, E. Saviščevas, J. Karpavičienė, L. Jovaiša); LDK miestų ir miestelių socialinė istorija (J. Karpavičienė); LDK Vidurio ir Rytų Europoje (T. Čelkis); Materialinės kultūros sklaida LDK (V. Dolinskas, E. Saviščevas); Lietuvos institucijų istorija ir dokumentinis paveldas (L. Jovaiša, N. Dambrauskaitė). Istorijos magistro programos studentams dėstomi kursai: LDK teisinė kultūra (I. Valikonytė), Lietuva ir Europa XIII-XVII a.: valstybės ir visuomenės struktūros (T. Čelkis); LDK istorijos šaltiniai: tekstologija, paleografija, publikavimas (L. Jovaiša, M. Jakulis); Monarcho valdžia LDK vėlyvaisiais Viduramžiais (R. Petrauskas).

Katedros mokslinė veikla skirta kompleksiniam daugiakultūrės LDK visuomenės pažinimui. Svarbiausios katedros mokslininkų tyrimų kryptys: 1) LDK istorijos šaltinių tyrimai ir publikavimas (R. Petrauskas, I. Valikonytė, T. Čelkis, E. Saviščevas, L. Jovaiša); 2) XIV-XVIII a. LDK visuomenės sąranga ir raida: a) dinastijų ir bajorijos socialinė struktūra ir jos transformacija (R. Petrauskas); b) Žemaitijos valdžios elitas (E. Saviščevas); c) LDK teritorijos formavimosi ir sienų delimitaciniai procesai (T. Čelkis); d) bajorų ir miestiečių teisinės kultūros raida (I. Valikonytė, J. Karpavičienė); e) bajorų namų ūkio modernėjimo tendencijos (N. Dambrauskaitė); f) LDK krikščionybės ir katalikų Bažnyčios bei vienuolijų istorija (L. Jovaiša, M. Jakulis); g) kolektyvinių likimų (miestiečių, moterų etc.) istorija (J. Karpavičienė, I. Valikonytė); 3) XVI-XVIII a. LDK kultūros problemos (V. Dolinskas, L. Jovaiša). Prie katedros veikia nedidelė Lietuvos statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupė (reikėtų nuorodos į grupės psl.).

Katedros darbuotojai bendradarbiauja su kitų LDK paveldo valstybių (Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos) mokslo centrais, o taip pat su D. Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos istorikais.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos