Dr. Martynas Jakulis

M. Jakulis2005‒2009 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijo bakalauro, 2009‒2011 m. ‒ magistro laipsnį. 2016 m. apgynė daktaro disertaciją „Špitolės Vilniuje XVI‒XVIII a.“. Nuo 2015 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje.

Dėstomi dalykai

 • Krikščionybės istorija
 • Vėlyvoji LDK istorija
 • LDK slaviškų šaltinių paleografija
 • Pagalbiniai istorijos mokslai

Moksliniai interesai

 • Špitolės Vilniuje ir LDK
 • Socialinė LDK istorija XVI‒XVIII a.
 • Vilniaus istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose:

Jakulis M. „Rokitai: santvarka ir veikla XVIII–XIX a. I pusėje“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 33, Vilnius, 2010, p. 59–95.

Jakulis M. „Pavainikiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje XVI–XVIII a.: teisinė padėtis ir galimybės“, Lietuvos istorijos metraštis, 2012/2, Vilnius, 2013, p. 41–57.

Jakulis M.„‘Advenit, et susceptus est ad nostram infirmariam‘: Vilniaus bonifratrų špitolės ligoniai XVIII amžiuje“, Lietuvos istorijos studijos, t. 34, 2014, Vilnius, p. 48-61

Jakulis M., „Vilniaus liuteronų špitolės globotiniai XVIII a.“, Lituanistica, t. 61, nr. 2 (100), 2015, p. 102‒114.

Kozakaitė J., Jakulis M., „Lūžę šonkauliai, praskeltos galvos: Vilniaus Švč. Trejybės cerkvėje palaidotų vienuolių sužalojimai“, Lietuvos istorijos studijos, t. 39, 2017, p. 24‒39.

Piombino-Mascali D., Jankauskas R., Kuncevičius A., Jakulis M., Lukšėnienė V., Kozakaitė J., „Crypt Archaeology: Preliminary Investigations in the Basilian Church of the Holy Trinity of Vilnius, Lithuania“, Medicina Historica, Vol. 1, No. 2, 2017, p. 128‒130.

Jakulis M., „‘Our Gracious Benefactors’: The Charitable Activities of the Vilnius Cathedral Chapter in the Sixteenth to Eighteenth Centuries“, Istorija, t. 108, nr. 4, 2017, p. 22‒39. 

Straipsniai recenzuojamuose tęstiniuose mokslo leidiniuose:

Jakulis M. „Vilniaus bonifratrų Šv. Kryžiaus konvento bendruomenė XVIII a.: struktūra, sudėtis, sugyvenimas“, Bažnyčios istorijos studijos, t. V: „Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje: gyvenimas ir tapatybė“, Vilnius, 2012, p. 281–306.

Jakulis M.„Vilniaus katedros kapitulos pajamos XVI a. antroje pusėje‒XVIII a. pajamų-išlaidų registrų duomenimis“, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, sud. A. Dubonis, Vilnius, 2014, p. 171194.

Jakulis M., „Pamestinukų globa XVIII amžiaus Vilniuje“, XVIII amžiaus studijos, t. 3: „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys“, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, 2016, p. 193‒209.

Jakulis M., „Nobiles pauperes: Vilniaus misionierių špitolės globotiniai“, XVIII amžiaus studijos, t. 4, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, 2018, p. 58‒72.
 
 
Kolektyvinių monografijų ir studijų skyriai
 

Kuncevičius A., Kozakaitė J., Lukšėnienė V., Jakulis M., „Nekropolis ir jo archeologiniai tyrimai“, in: Adadurovas V., Almesas I, Baronas D. [et al.], Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas. Kolektyvinė monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 224‒236.

Jakulis M., „Nuo „matematinių instrumentų“ iki „naudingų mašinų“ (XVIII a.)“, in: Ambrulevičiūtė A., Černiauskas N. [et al.], Išrasta Lietuvoje: daiktai, idėjos, žmonės. Kolektyvinė mokslo studija, Kaišiadorys: Printėja, 2018, p. 37‒57.

 

Žr. profilį academia.edu 

 

Lekt. dr. Vytautas Volungevičius

Lekt. dr. Vytautas Volungevičius2003 m. įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, kur baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas, studijavo doktorantūroje. 2014 m. rugsėjo 26 d. apginta disertacija Pilis ir jos sociopolitinės transformacijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėjė XIV–XVI a. pirmoje pusėje (darbo vadovas: prof. dr. R. Petrauskas). Nuo 2013 m. dirba lektoriumi Senovės ir viduramžių katedroje.

Dėstomi dalykai

 • Lietuva ir Europa brandžiaisiais ir vėlyvaisiais Viduramžiais 
 • Tiriamasis magistrinis seminaras 
 • Tiriamasis bakalaurinis seminaras 

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (XIII–XVI a.) ir Viduramžių Europos struktūrų ir socialinė istorija
 • Istorijos teorija ir metodologija, istoriografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Pilis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istoriografijos tendencijos ir naujos definicijos paieškos// Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai 1. Vilnius, 2012, p. 5–18.
 • Pilies Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje tyrimo modelis: tarp struktūrų ir socialinės istorijos// Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai 2. Vilnius, 2012, p. 5–19.
 • The Castle in the Grand Duchy of Lithuania: Historiography, Search for Definitions, Research Model// Lithuanian Historical Studies. Vol. 17. 2012. Vilnius, 2013, pp. 1–38.

Stažuotės

2011–2012 m. Freiburgo universitetas (Šveicarija); 2012 m. rugsėjis-spalis. Slaptasis Prūsijos paveldo archyvas Berlyne;
2012 m. lapkritis. Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje;
2015 m. sausis. Herderio institutas Marburge.

Jaunesnioji m. d. Saulė Viskantaitė - Saviščevienė

1994 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro, 1996 m. – istorijos magistro laipsnį. Nuo 1995 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje jaun. mokslo darbuotoja (prie katedros veikiančioje Lietuvos Statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupėje).

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Statuto ir Lietuvos Metrikos tyrimas ir publikavimas
 • Šemetų giminės genealogija XV–XVI a.

Publikacijos

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • „Šemetų genealogija XV–XVI amžiuje“, Lietuvos istorijos studijos, t. 14, 2004, p. 30–49.

Tekstologijos ir šaltinotyros darbai:

 • Lietuvos Metrika (1522–1530). 4-oji teismų bylų knyga / parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, G. Kirkienė, E. Gudavičius. J. Karpavičienė, S. Viskantaitė. Vilnius, 1997.
 • Lietuvos Metrika (1542). 11-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė. Vilnius, 2001.
 • Lietuvos Metrika (1540–1541). 10-oji teismų bylų knyga / parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė. Vilnius, 2003.
 • Lietuvos Metrika (1540–1543). 12-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2007.
 • Lietuvos Metrika (1546–1548). 19-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2009.

Jaunesnioji m. d. Neringa Šlimienė

1985–1990 m. studijavo VU IF. Nuo 1989 m. dirba Lietuvos statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupės jaunesniąja mokslo darbuotoja. 1998-2003 m. studijavo VU IF doktorantūroje.

Dėstomi dalykai

 • XIV–XVI a. LDK valstietijos istorija

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Metrika
 • LDK valstietija XIV–XVI a.
 • Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ūkinė veikla XIV–XVI a.

Publikacijos

 • Truskauskaitė N. Lietuvos didžiojo kunigaikščio 1529 m. Nuostatai Vilniaus ir Trakų vaivadijų dvarų laikytojams / Lietuvos istorijos studijos. T. 2. Vilnius, 1994.
 • Lietuvos Metrika (1528–1547), 6-oji Teismų bylų knyga, parengė: S. Lazutka, I. Valikonytė, mokslinį-informacinį aparatą: S. Lazutka, L. Steponavičienė, J. Karpavičienė, I. Vidugirytė, N. Truskauskaitė, R. Cicėnienė, Vilnius 1995.
 • Lietuvos Metrika (1522–1530), 4-oji Teismų bylų knyga, parengė: S. Lazutka, I. Valikonytė, G. Kirkienė, E. Gudavičius, J. Karpavičienė, S. Viskantaitė (asmenvardžių rodyklę: N. Šlimienė, I. Ilarienė, S. Viskantaitė), Vilnius 1997.
 • Lietuvos Metrika (1533–1535), 8-oji Teismų bylų knyga, parengė: I. Valikonytė, S. Lazutka, N. Šlimienė, Vilnius 1999.
 • Lietuvos Metrika (1540–1543), 12-oji Teismų bylų knyga, parengė: I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė – Saviščevienė, L. Steponavičienė, Vilnius 2007.
 • Lietuvos Metrika (1562–1566). 47-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė. Vilnius 2011.
 • LIETUVOS METRIKA (1562–1566). 47-oji Teismų bylų knyga / Литовская Метрика (1562–1566). 47-я книга судных дел / The Lithuanian Metrica (1562–1566). Court Record Book no 47 /
 • Metryka Litewska (1562–1566). Księga 47 spraw sądowych. Parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė. Vilnius: LII leidykla, 2011, XXXIII, 324 p. In: Lietuvos Metrikos naujienos, 13 – 2011, Vilnius 2012.

Projektinė veikla

 • LMT finansuojamo projekto LIT-7-3 „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ tyrėja.

Prof. dr. Irena Valikonytė

  VU Istorijos fakultetą baigė 1971 m. ir pradėjo dirbti Lietuvos TSR istorijos katedroje, nuo 1990 m. – Senovės ir viduramžių istorijos katedroje.  1978 m. apgynė dr. disertaciją „Socialinė-ekonominė ir teisinė moterų padėtis LDK (XV a. pab.–XVI a. I pusė) ir jos atspindys Pirmajame Lietuvos Statute“. Nuo 1998 m. docentė, nuo 2001 m. – profesorė. 1993 – 2007 m. katedros vedėja. Prof. dr. Irena Valikonytė 

Dėstomi dalykai 

 • LDK istorijos istoriografija
 • XV–XVI a. LDK istorijos šaltiniai
 • Teisinė kultūra LDK XVI a. 

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Statutas
 • Lietuvos Metrika
 • Teisinė kultūra LDK
 • Moters statusas LDK

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.), Vilnius: Vaga, 2001 (bendraautoriai S. Lazutka, E. Gudavičius). – 382 p.
 • Piervyj Litovskij Statut (1529 g.), Vilnius: Margi raštai, 2004 (bendraautoriai S. Lazutka, E. Gudavičius). – 522 p.
 • Lietuvos Metrika (1522-1530). 4-oji teismų bylų knyga, parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 1997.
 • Lietuvos Metrika (1540-1541). 10-oji teismų bylų knyga, parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2003.
 • Lietuvos Metrika (1540-1543). 12-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaite-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius: LII leidykla, 2007.
 • Lietuvos Metrika (1546-1548). 19-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius: LII leidykla, 2009.
 • Lietuvos Metrika (1555-1558). 37-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė ir L. Steponavičienė. Vilnius: LII leidykla, 2010.
 • Lietuvos Metrika (1562-1566). 47-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė ir N. Šlimienė. Vilnius: LII leidykla, 2011.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Istorijos fakulteto tarybos narė
 • Periodinių mokslo leidinių „Lietuvos Metrikos naujienos“ ir „Istorijos šaltinių tyrimai“ red.kolegijos narė

Projektinė veikla

 • 2013–2015 m. mokslo projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ (Lietuvos Mokslo taryba, Nr. LIT-7-3) vadovė
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos