Doc. dr. Eugenijus Saviščevas

 Eugenijus Saviščevas. 1993–1999 studijavo Vilniaus universitete Istorijos fakultete. 2004 m. ten pat apgynė disertaciją „Žemaitijos valdžios elitas 1409–1566 m.“. Nuo 2004 m. Istorijos fakulteto lektorius. Nuo 2011 m. docentas. Doc. dr. Eugenijus Saviščevas 

Dėstomi dalykai

 • Senovės istorija
 • Romos imperijos istorija I–V a.
 • Materialinė Civilizacija XV-XVIII a.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioninės visuomenė XIII–XVI a.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniai XVII–XVIII a.(bajorija, valstiečiai)
 • Elitai ir masės: LDK politinių jėgų organizacija ir dinamika XVI–XVIII a.
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Europa (BUS)

Moksliniai interesai

 • Socialinė ir politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XV–XVII a. Ypač mažosios visuomenės grupės:
  • regioninės visuomenės (pavietų bajorija, parapijų bendruomenės)
  • giminės ir giminystė (genealogija)
  • magnatų (didikų) socialinė aplinka (klientelės, namų ūkiai ir pan.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai
 • Materialinės kultūros plėtotė LDK
 • Civilizacijų istorija

Svarbiausios mokslins publikacijos

 • Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409–1566 metais, ISBN 978-9955-33-547-4, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010;
 • Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. = Privilegia terrestria Samogitiensia saec. XV–XVII, (Historiae Lituaniae Fontes Minores, t. 6) parengė D. Antanavičius ir E. Saviščevas, ISBN 978-9955-34-295-3, Vilnius: Versus Aureus, 2010;
 • Triumfo diena. 1611 m. birželio 13 Smolensko pergalė ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24, parengė E. Ulčinaitė ir E. Saviščevas, Vilnius, 2011 = Dies Triumphi. Victoria Sigismundi III die XIII Junii A. D. MDCXI Smolensko expugnato et triumphalis ingressus Vilnam die XXIV Julii A. D. MDCXI celebratus. Comparavit E. Ulčinaitė et E. Saviščevas, Vilnae, MMXI= Day of Triumph. The Victory at Smolensko n June 13, 1611 and the ceremonial reception of Sigismund Vasa in Vilnius on July 24, 1611, Text compilation by E. Ulčinaitė and E. Saviščevas, ISBN 978-609-8061-06-2, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Leonas Sapiega ir Smolensko karo kampanija (1609–1611), Chronikcon Palatii Magnorum Ducorum Lithuaniae, t. 2 (2011), ISSN 2029-8943, Vilnius, 2012, p. 167–180;
 • Apie bajorų gyvenimą, aistras ir mirties bausmę XVI a. Žemaitijoje, Istorijos šaltinių tyrimai. ISSN 2029-0705. 2010, t. 2, p. 179-208.
 • Tarnybininkai XVI amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bajorų (didikų) dvaro socialinėje organizacijoje, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai. Konferencijos "Esminiai Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai", įvykusios 2008 m. spalio 3 d. Plungėje, medžiaga ISBN 978-9955-9468-8-5, Vilnius, 2010, (Skaitmeninė knyga). http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7131&p_d=94573&p_k=1
 • Suvaldyti chaosą: bandymas naujai tirti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikčių knygą, Istorijos šaltinių tyrimai, ISSN 2029-0705. 2008, t. 1, p. 115-173;
 • XVI a. vidurio Lietuvos miestelio rinka: Pasvalys 1551 metais, Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija, (Acta humanitarica universitatis Saulensis, Mokslo darbai, t. 9), ISSN 1822-7309, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009, p. 255-264;
 • Kęsgailų Žemaitija. Kelios pastabos apie Kęsgailų valdymą Žemaitijoje (1442–1527), Lituanistica, 2004, t. 2 (58), p. 1–21.
 • Bilevičių giminės kilmė ir genealogija XV–XVI a., Lituanistica, 2001, t. 4 (48), p. 3–22.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Nuolat recenzuoja mokslinių tyrimų ir šaltinių publikacijų leidinius
 • Dirba kaip mokslinių leidinių sudarytojas ir mokslinis redaktorius

Projektinė veikla

 • 2010 m. vadovavo Lietuvos istorijos instituto vykdytam mokslinių tyrimų projektui „XV–XVI a. Žemaitijos žemės privilegijų rengimas, vertimas į lietuvių kalbą ir publikavimas“. Projektas (Nr. LIT-10150) finansuotas nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos lėšomis.
 • 2014 m. vadovavo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vykdomam mokslo sklaidos projektui “Lietuva–Lenkija–Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai kultūriniai ryšiai”. Projektas (Nr. LIT-14184) finansuotas nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos lėšomis
 • 2014–2017 m. dalyvauja tarptautiniame projekte LDK unikalių šaltinių publikavimas "Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae - przygotowanie edycji unikalnych żrodel do dziejow Wielkiego Ksiestwa Litewskiego". Projektas finansuojamas Lenkijos Respublikos aukštojo švietimo ir mokslo ministerija iš Nacionalinės humanitarinių mokslų sklaidos programos lėšų. Grantą realizuoja Mikalojaus Koperniko universiteto Torūnėje Istorijos mokslų fakultetas bendradarbiaudamas su Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų grupėmis.

Dr. Neringa Dambrauskaitė

N.DambrauskaitėNeringa Dambrauskaitė 2006 m. įstojo į Vilniaus universitetą, Istorijos fakultetą. Jame baigė bakalauro, magistro (CUM LAUDE diplomu) ir doktorantūros studijas. 2017 m. kovo 24 d. apgynė daktaro disertaciją Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. – XVII a. I pusėje. Nuo 2017 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių istorijos katedros asistentė, Lietuvos statutų ir Lietuvos metrikos tyrimo grupės mokslo darbuotoja.

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų namų ūkis XVI – XVII a. I p.:
  • LDK bajorų kasdienis gyvenimas ir materialinė kultūra XVI – XVII a. I p.
  • LDK bajorų virtuvė XVI – XVII a. I p.
  • LDK bajorijos namų ūkių socioekonomika XVI – XVII a. I p.

Dėstomi dalykai

 • Skandinavijos istorija (seminarai)

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Dambrauskaitė N. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų virtuvė XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos. T. 31. Vilnius. 2013. P. 67 – 78.
 • Dambrauskaitė N. Tarp kulinarijos ir istorijos. – Rec.: Rimvydas Laužikas. „Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Vilnius. 2014. – 208 p. // Lietuvos istorijos studijos. T. 33. Vilnius. 2014. P. 229 – 231.

 • Dambrauskaitė N. Ką sutiktume pravėrę bajoro sodybos vartus? Tarnai ir šeimynykščiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų namų ūkyje XVI amžiuje ir XVII amžiaus pirmoje pusėje // Lietuvos istorijos studijos. T. 34. Vilnius. 2014. P. 9 – 22.

 • Dambrauskaitė N. Gyvenimas name ant paklėčių: XVI – XVII a. pirmos pusės bajoro kasdienybė // Naujasis Židinys – Aidai. Nr. 8. Vilnius. 2014. P. 51 – 55.

 • Dambrauskaitė N. Nelaisvieji vaikai LDK bajorų dvaruose XVI – XVII a. pirmojoje pusėje // Literatūra ir menas. Nr. 1. Vilnius. 2015. P. 29 – 31.

Projektinė veikla
 
 • 2017–2018 m. mokslinis projektas Vilniaus pilių gyventojai XIV – XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis (jaunesnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universitetas).
 
Kita
 
 • Nuo 2015 m. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuro vyresnioji specialistė Lietuvos heraldikos klausimais.
 • Nuo 2015 m. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose suteikimo komisijos narė.
 • Nuo 2017 m. Lietuvos heraldikos komisijos narė.
 

J. m. d. Lirija Steponavičienė

 1981–1986 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1986 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių katedroje jaun. mokslo darbuotoja (prie katedros veikiančioje Lietuvos Statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimo grupėje). l.steponaviciene 

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Statuto ir Lietuvos Metrikos tyrimas ir publikavimas. Įkaitas LDK teisėje XIV–XVI a.

Publikacijos

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • Некоторые особенности реализации норм залогового права (в первые годы действия Второго Литовского Статута), Ukraina Lithuanica: студiї з iсторiї Великого князiвства Литовського, т. 1, Київ, 2009, p. 54–66.

Tekstologijos ir šaltinotyros darbai

 • Lietuvos Metrika (1546–1548). 19-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2009.
 • Lietuvos Metrika (1555–1558). 37-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2010.
 • Lietuvos Metrika (1565–1566). 50-oji teismų bylų knyga / parengė L. Steponavičienė, I. Valikonytė. Vilnius, 2014.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Istorinių tekstų mokslinis redagavimas, rodyklių rengimas

Projektinė veikla

 • LMT finansuojamo projekto „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ (2013–2015 m.) tyrėja

Kita

 • Pažintinių kelionių organizavimas fakulteto studentams ir dėstytojams

Lekt. dr. Tomas Čelkis

2012–2014 m. podoktorantūros stažuotė Lietuvos istorijos institute, tyrimų objektas: „Sausumos kelių tinklo formavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVII a.“.
2007–2011 m. doktorantūros studijos Vilniaus universitete Istorijos fakultete, apginta disertacija: „Valdžia ir erdvė: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorializacijos procesas XIV–XVI a.“ (vadovas prof. dr. Rimvydas Petrauskas).
2005–2007 m. Vilniaus universitete Istorijos fakultete įgytas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
2004–2015 m. stažuotės Prancūzijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos mokslo institucijose.
Nuo 2013 m. Senovės ir viduramžių istorijos katedroje lektorius.

 t.celkis

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijos:

 • Praktinis tiriamasis bakalauro seminaras
 • LDK istorijos šaltiniai
 • LDK vidurio ir rytų Europoje

Magistro studijos:

 • Lietuva ir Europa XIII–XVII a.: valstybės ir visuomenės struktūros
 • Mokslinė praktika: tiriamasis magistrinis seminaras
 • LDK istorinė geografija ir kartografija

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinė geografija, istorinė kartografija, politinė istorija, istorijos šaltynių tyrimai ir publikavimai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Žvilgsnis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę iš paukščio skrydžio (Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fondai). Bird’s-eye view of the Grand Duchy of Lithuania (Funds of the Manuscript Department of Vilnius University Library). Parengė / Prepared by Tomas Čelkis, Valentina Karpova-Čelkienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, 312 p.: iliustr., žml., ISBN 978-609-459-622-3;

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija: sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIV-XVI amžiuje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,  2014, 352 p., ISBN 978-609-459-445-8;

 • Čelkis T. „Valdovo keliai“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinės struktūros sandaroje XV–XVI amžiuje // Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė. Straipsnių rinkinys. Sud. I.  Valikonytė, L. Steponavičienei. Vilnius, 2015, p. 247–259; 

 • Čelkis T. 1788 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Prūsijos karalystės sienos žemėlapis // Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos. Skiriama prof. Stephen C. Rowell 50–mečiui. Sud. M. Ščavinskas. Klaipėda, 2015, p. 254–263;

 • Čelkis T. Kaip keliauta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVII a.? // Liaudies kultūra, 2015, nr. 4, p. 6–14; 

 • Čelkis T. Stan drog lądowych i struktura systemu połączeń w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV–XVII wieku // Zapiski Historyczne, T. 79, Zeszyt 3, 2014, s. 39–61

 • Челкис Т. Перспектива исследования истории двусторонних отношений Великого княжества Литовского и Османской империи // Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. Sud. T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė. Vilnius, 2014, p. 29–41;

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIII–XVI a. // Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5. Sud. A Dubonis. Vilnius, 2014, p. 11–41;

 • Čelkis T. Žemėlapis: Lietuvos valstybė XIII a. // Lietuvos nacionalinis atlasas, t. 2, Vilnius, 2015, p. 17;

 • Čelkis T. Žemėlapis: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV a. // Lietuvos nacionalinis atlasas, t. 2, Vilnius, 2015, p. 18;

 • Čelkis T. Keliais po viduramžių Lietuvą. I: XIII–XV amžiaus pirmosios pusės sausumos kelių samprata // Lituanistica, 2013, t. 59, Nr. 2 (92), p. 61–76;

 • Čelkis T. Keliais po viduramžių Lietuvą. II: XIII–XV a. pradžios karo žygių sąlygos // Lituanistica, 2013, t. 59, Nr. 3 (93), p. 125–137;

 • Čelkis T. Žemių ribų ženklinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVI amžiuje // Liaudies kultūra, nr. 4, 2013, p. 16–26;

 • Čelkis T., Karpova V. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusių žemių „veidrodžiai“: du neskelbti XVII a. pirmos pusės žemėvaldos žemėlapiai // Istorija. 2012, t. 86, p. 53–65;

 • Čelkis T., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų stepėse XIV–XVI amžiuje samprata // Lietuvos istorijos studijos, t. 30, 2012, p. 25–35;

 • Čelkis T. Privačios žemėvaldos ribų nustatymas ir žymėjimas XV–XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje // Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3. Sud. Antanavičius D. Vilnius, 2011, p. 31–58;

 • Čelkis T., Antanavičius D. 1545 metų Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos patikrinimas (Livonijos pareigūnų ataskaita) // Lietuvos istorijos studijos, t. 27, 2011, p. 164–178;

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos „prie Juodosios jūros“ XV–XV a. // Istorija, t. 83 (3), 2011, p. 3–13;

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų sutartys ir delimitacijos procedūra XIV–XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos, t. 25. 2010, p. 25–47;

 • Čelkis T. Nuo teritorinio ruožo prie linijos: sienų sampratos pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos, t. 22. 2008, p. 58–73.

Projektinė veikla

 • 2015 m. projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių rankraštiniai kartografijos šaltiniai XVI–XIX a“, finansuotas Lietuvos Mokslo Tarybos; projekto vadovas;
 • 2014–2015 m. projektas „Nacionalinis Lietuvos atlasas. Istorija. II tomo parengimas“. Vilniaus universiteto kartografijos centras, vykdytojas – istorinių žemėlapių autorius;
 • 2012 m. projekto „Orbis Lituaniae. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija“ (www.ldkistorija.lt) istorijos ekspertas;
 • 2008–2009 m. Mažosios Lietuvos enciklopedijos projekto mokslinis redaktorius (Lietuvos mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas).

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencijos. (At)koduota istorija architektūroje. Vilniaus dailės akademija, 2016 m. gegužės 12–14 d., Vilnius–Dubingiai. Čelkis T. Istorinė kartografija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės urbanistikos istorijos šaltinis;
 • The ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital 11th annual Conference in Riga, Latvia, 20-22 April 2016, with the 20th Conference of the Map & Geoinformation Curators Group - MAGIC. Čelkis T., Karpova-Čelkienė V. Reading signs: manuscript car¬tography sources of the 16th -19th century from the Vilnius University Library;
 • 2015 m. lapkričio 12-14 d. Vilnius, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė“, pranešimas. Čelkis T. „Radvilų sienų“ samprata Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės delimitaciniuose procesuose XV–XVI a.;
 • 2014 m. rugsėjo 23–24 d. XXIII konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Wielkie Księstwo Litewskie nowe metody – nowe zagadnienia nowe źródła. Čelkis T. Szuls D. „Funebri pompa absoluta. Pogrzeb Aleksandra Jagiellończyka i jego okoliczności“;
 • 2014 m. vasario 26–28 d. „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ baigiamoji konferencija, organizuota Lietuvos Mokslo Tarybos (viešbutis „Artis“ Liejyklos g. 11, Vilnius). Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sausumos kelių tinklo formavimasis XIV–XVII a.;
 • 2013 m. lapkričio 7–8 d. Vilnius, Vilniaus universitete tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė (skirta Trečiojo Lietuvos Statuto 425 metų sukakčiai). Čelkis T. „Valdovo keliai“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinės struktūros sandaroje XV–XVI a.;
 • 2013 m. gegužės 29–31 d. Vilnius, Vilniaus universitete tarptautinė mokslinė konferencija „Tiurkų istorija ir kultura Lietuvoje“, 615-osioms totorių ir karaimu apgyvendinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinėms paminėti. Čelkis T. „Соседи“ в степи: территориальные контакты Великого княжества Литовского и Османской империи в XV–XVI веках;
 • 2012 m. gegužės 24–26 d. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitete tarptautinė mokslinė konferencija „Vidurio Rytų Europa mūšio prie Mėlynųjų Vandenų metu“, skirta 650-osioms Mėlynųjų Vandenų mūšio metinėms paminėti. Čelkis T. „XIV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų samprata stepėse“. 
 

Kita

 • 2014–2015 m. Lietuvos Mokslų Akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijos laureatas;
 • 2015 m. geriausio Vilniaus universiteto jaunojo mokslininko apdovanojimas, skirtas Vilniaus universiteto rektoriaus.
   

 

SVIK darbuotojai

  

DarbuotojasMoksliniai interesaiKontaktaiPriėmimo laikas
Katedros vedėjas
Prof. Rimvydas Petrauskas
XIII - XVI a. LDK politinė ir socialinė istorija  
tel. (8 5) 268 72 81
Trečiadieniais
10.00 - 11.00
 210 kab.
Prof. dr. Irena Valikonytė Lietuvos Statutas. Lietuvos Metrika. LDK teisinė kultūra. Bajorių statusas LDK  
tel. (8 5) 268 72 97
335-326 kab.

Ketvirtadieniais
12.30 - 13.30

326 kab.

Doc. dr. Liudas Jovaiša Krikščionybės Lietuvoje istorija. Vienuolystės LDK istorija. LDK kultūros istorija. Lotyniškieji LDK istorijos šaltiniai

tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Susitarus el. paštu
Doc. dr. Jolanta Karpavičienė Saksų-Magdeburgo teisės sklaida Europoje ir Lietuvoje. Miestai Vidurio Rytų Europoje viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Teisinės kultūros raiška viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Moters ir šeimos istorijos Europoje lyginamieji aspektai

tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Susitarus el. paštu
Doc. dr. Eugenijus Saviščevas LDK bajorijos istorija. LDK regionų visuomenių istorija. Genealogija. Civilizacijų istorija. LDK materialinės kultūros ir ūkio istorija  
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Antradieniais
14.30-15.30
(susitarus el. paštu)
Doc. dr. Vydas Dolinskas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI-XVIII a. Švietimo epocha Lietuvoje. Lietuvos kultūros ir meno istorija. Visuotinė ir Lietuvos architektūros istorija. Visuotinė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija  
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Pirmadieniais
12.30 - 13.30
(susitarus el. paštu)

Asist. dr. Tomas Čelkis LDK teritorializacija, keliai  
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Antradieniais
12.00 - 13.00
(susitarus el. paštu)
Asist.  dr. Martynas Jakulis Špitolės Vilniuje ir LDK. Socialinė LDK istorija XVI-XVIII a.
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Ketvirtadieniais
14.00 - 15.00
(susitarus el. paštu)

Asist.  dr. Neringa Dambrauskaitė
LDK bajorijos kasdienis gyvenimas ir materialinė kultūra XVI - XVII a. I p., LDK bajorų virtuvė XVI - XVII a. I p., LDK bajorijos namų ūkių socioekonomika XVI - XVII a. I p.
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Susitarus el. paštu

Jaunesnioji m. d. Neringa Šlimienė Lietuvos Metrika. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ūkinė veikla XIV–XVI a. LDK valstietija XIV–XVI a.

 
Tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.

Susitarus el. paštu
Jaunesnioji m. d. Saulė Viskantaitė - Saviščevienė
Šemetų giminės genealogijos ir istorijos problemos  
tel. (8 5) 268 72 97
235-326 kab.
Susitarus el. paštu

 Skelbiamas 2019 / 2020 m. m.  rudens semestro priėmimo laikas

 

 Doktorantai
Brigita Balčiūnaitė Lietuvos jėzuitų provincija (1608-1773 m.): vienuolijos struktūros tapatybė ir kaita, vad. doc. dr. Liudas Jovaiša  
Ričardas Dediala Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIII a. pabaigoje – XIV pradžioje: politika, visuomenė, karyba; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas
Tomas Vaitkus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios elitas 1522-1569 m.: sudėtis ir struktūra; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  
Vita Diemantaitė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystės kanceliarijos struktūra ir veikla 1566-1623 m.; vad. doc. dr. Eugenijus Saviščevas   
Antanas Petrilionis Karo belaisviai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politikoje XIV-XVI a. pirmojoje pusėje; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  
 Karolis Čižauskas  Mikalojus II Radvila: didikas XV a. pab. –XVI a. pr. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  
Povilas Andrius Stepavičius  Smurtas XVII a. antrosios pusės Vilniuje; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos