2011 m. - Gediminas Petrauskas

Gediminas Petrauskas2005 m. įstojo į Vilniaus universitetą. 2009 m. baigė archeologijos bakalauro, 2011 m. – archeologijos magistro studijas. Nuo 2011 m. studijuoja doktorantūros studijose. Rengiama daktaro disertacija – „Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys“ (vadovas prof. dr. Albinas Kuncevičius). 

Moksliniai interesai

 • XIII–XV a. 1-osios pusės laidojimo papročiai
 • Mirusiųjų deginimas
 • Mirties ir kremacijos teorija
 • Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija
 • Šiuolaikinė archeologija (angl. contemporary archaeology)
 • Plovimo ir sijojimo metodai; šlapynių archeologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Petrauskienė, A., Petrauskas, G. (2014) Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis. Lietuvos archeologija, 40, 221–253;
 • Petrauskas, G., Vaitkevičius, V. (2013) Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai. Gimtasai kraštas, 6, 94–100;
 • Petrauskas, G., Vaitkevičius, V (2013) Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis. Lietuvos archeologija, 39, 235–254.

Ekspertinė veikla

 • Archeologijos bakalauro ir magistro programos komiteto narys (studentų atstovas)

Kita

 • Nuo 2009 m. Lietuvos archeologijos draugijos, nuo 2011 m. – Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio narys

2013 m. - Gabrielė Gudaitienė

Gabrielė Gudaitienė2007 m. įstojau į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, kuriame baigiau archeologijos bakalauro ir magistro studijas. Vadovaujama dr. E. Šatavičiaus apsigyniau baigiamuosius darbus temomis Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite-mezolite Lietuvoje (2011 m.) bei Paleolitas ir mezolitas Neries žemupyje (2013 m.), įgijau daug archeologinių kasinėjimų praktikos ir nuo 2012 m. ėmiau savarankiškai vykdyti akmens amžiaus gyvenviečių tyrimus. Šiuo metu tęsiu savo studijas doktorantūroje, rengiu disertaciją apie Lietuvos Panerio baseino vakarinės dalies pirminį apgyvendinimą (vad. doc. dr. A. Luchtanas).

Moksliniai interesai

 • Vėlyvasis paleolitas ir mezolitas Lietuvoje ir Pasaulio ikineolitinių laikų archeologija
  •  priešistorinės gyvensenos rekonstrukcijos
  •  ugnies panaudojimo technologijos
  • titnaginių ir kitų uolienų apdirbimo technologijos bei įrankių gamyba
 • Archeologijos mokslo populiarinimas ir didaktika

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Rimkutė, G., 2012, Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite-mezolite Lietuvoje // Archaeologia Lituana, Vilnius, T. 13, p. 29-65.
 • Guobytė, R., Rimkutė, G., 2013, Aerofotonuotraukų stereoskopinės analizės panaudojimas archeologiniuose tyrimuose // Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti, Vilnius, p. 606-617.

Kita

Lietuvos archeologijos draugijos narė.

 

2013 m. - Toma Zarankaitė

t.zarankaite2006 m. įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, kur baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas. 2013 m. priimta į Vilniaus universiteto doktorantūrą. Disertacijos tema Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis diskursai (mokslinis vadovas prof. dr. Irena Valikonytė).

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo medžioklės ūkio organizavimas ir plėtra XIII – XVIII a.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės senoji flora ir fauna XIII – XVIII a.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienybės ir mentaliteto istorijos tyrimai XIII – XVIII a.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Zarankaitė T. Magdeburginės savivaldos susiklostymas ir veikla Vilkmergėje XV – XVIII a.// Eskizai. Ukmergė: Ukmergės kultūros draugija. 2012. Nr. 22. P. 5 – 19.
 • Zarankaitė T., Blaževičius P., Rumbutis S. Medžiokliniai, medžiojamieji ir naminiai paukščiai Vilniaus žemutinėje pilyje XIV – XVI a. naujausių tyrimų duomenimis// Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vilnae MMXII. Vol. II. P. 299 – 319.
 • Zarankaitė T. Egodokumentų telkiniai Lietuvos atminties institucijose: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis// Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI – XX a. Sudarytojas Pacevičius A. Vilniaus universiteto leidykla. Vilnius. 2013. P. 245 – 256.
 • Zarankaitė T. Užugirio dvaro architektūros politiškumas// Eskizai. Ukmergė: Ukmergės kultūros draugija. Nr. 23. 2013. P. 130 – 137.
 • Zarankaitė T. LDK valdovo medžioklės: nuo ekonominės būtinybės iki „karališkojo sporto“// Naujasis židinys – Aidai. Nr. 5. 2013. P. 340 ̶ 347.
 • Zarankaitė T., Blaževičius P., Kozakaitė J. Špitolių istorijos atspindžiai Rakaučiznos (Ukmergės r.) senkapio tyrimų duomenimis// Lituanistica. T. 60., Nr. 2(96). Lietuvos mokslų akademija. 2014. P. 91 – 104.

Projektinė veikla

 • ,,Lietuvos egodokumentinis paveldas“ (akronimas LEGODOK) finansuojamos nacionalinės mokslo programos ,,Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ projektas, vykdytas 2010-2013 metais. Pareigos: metaduomenų ekspertė

Kita

Nuo 2013 m. dirba Žaislų muziejuje, istorikės – edukatorės pareigose

2012 m. - Aistė Petrauskienė

Aistė Petrauskienė

2006 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kur baigė istorijos bakalauro ir paveldosaugos magistro studijas. Nuo 2012 m. studijuoja doktorantūroje (disertacijos tema „Partizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje“, mokslinis vadovas prof. dr. A. Bumblauskas)
<

Moksliniai interesai

 • Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 metais
 • Memorialinis paveldas (įamžinimo ir įpaveldinimo problemos)
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo fiksacija ir tyrimų metodai
 • Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Čepulytė A. Partizaninio karo vietų įpaveldinimas: besikeičianti vertybės samprata. Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2013, t. 16, p. 206–220.
 • Čepulytė, A., Vaitkevičius, V. Iš 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimo istorijos: laikas ir vieta. Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 32, p. 99–124.
 • Petrauskienė A., Petrauskas G. Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis. Lietuvos archeologija, 2014, t. 40, p. 221–253.

Kita

Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio narė, Lietuvos archeologijos draugijos narė

2014 m. - Sigita Černevičiūtė

Sigita Černevičiūtė

2008 m. įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, kur 2012 m. baigė bakalauro, o 2014 m. magistro studijas. Nuo 2014 m. Istorijos fakulteto, Naujosios istorijos katedros doktorantė, ruošia disertaciją ,,Nusikaltimas ir bausmė: politiniai nusikaltimai Lietuvoje 1919–1939 m.“ (mokslinis vadovas – doc. dr. Saulius Kaubrys)

Moksliniai interesai

 • Nusikaltimas ir bausmė Lietuvoje XX a.:
  • Politinių ir kriminalinių nusikaltimų istorija 1918–1940 m.
  • Mirties bausmės raida Pirmojoje Lietuvos Respublikoje
  • Kriminologinės minties tendencijos Lietuvoje 1918–1940 m.
 • Baudžiamosios teisės istorija 1918–1940 m. Lietuvoje


Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Černevičiūtė S. Dujų kamera prieškario Lietuvoje (1937–1940). In. Naujasis Židinys – Aidai, 2014, Nr. 2, p. 46–52.
 • Černevičiūtė S. Mirties bausmės taikymo praktika: 1935–1936 m. Suvalkijos ūkininkų streikas. In. Istorija, 2013, Nr. 4, p. 22–31.
 • Černevičiūtė S. Mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 metais: istoriografijos ir šaltinių kritika. In. Lietuvos istorijos studijos, 2014, Nr. 33, p. 159–175.
 • Černevičiūtė S., Kaubrys S. Kartuvių kilpa, kulka, dujų kamera: mirties bausmė Lietuvoje 1918–1940 metais. Vilnius, 2014, 251 p.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos