Komisijos

AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJA

Patvirtinta 2015 12 21 VU Istorijos fakulteto Tarybos nutarimu Nr. 5 (11).

Doc. dr. Arūnas Streikus – pirmininkas; 

Nariai: 

doc. dr. Marija Drėmaitė, 

doc. dr. Liudas Jovaiša, 

doc. dr. Gintautas Vėlius, 

Erika Babrauskaitė, fakulteto Studentų atstovybės narė,

Justina Stryžen fakulteto Studentų atstovybės narė,

 

APELIACIJOS KOMISIJA

Atnaujinta 2014 04 29 VU Istorijos fakulteto Tarybos nutarimu Nr. 2.  

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra – pirmininkas;

Nariai:

Doc. dr. Saulius Kaubrys – Naujosios istorijos katedra,

Dr. Loreta Skurvydaitė – prodekanė,

Prof. dr. Irena Valikonytė – Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra,

Greta Paskočiumaitė – studentų atstovė.

GINČŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Atnaujinta VU Istorijos fakulteto Dekano 2015 m. spalis 28 d. įsakymu Nr. 1700000-DV-19 -(1701.2.13).

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis, Naujosios istorijos katedra – pirmininkas;

Nariai:

 Doc. dr. Nerijus Šepetys, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra,

Lekt. dr. Ryšard Gaidis, Naujosios istorijos katedra,

Erika Babrauskaitė, fakulteto Studentų atstovybės narė,

Justina Stryžen, fakulteto Studentų atstovybės narė,

Simona Glazauskaitė, fakulteto Studentų atstovybės narė.

ATESTACINĖ KOMISIJA

2017 M. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KOMISIJOS

  • Archeologijos bakalauro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Doc. dr. Gintautas Vėlius 

Nariai: 

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas 

Doc. dr. Algimantas Merkevičius 

Doc. dr. Justina Poškienė 

Dr. Giedrė Keen

Dr. Šatavičius 

Socialiniai partneriai: Dr. Rokas Vengalis - Valstybinio Kenavės kultūrinio rezerato direkcijos Mokslinių tyrimų skyriaus archeologas 

Sekretorius(-ė): Violeta Vasiliauskienė.

 

  • Istorijos bakalauro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Doc. dr. Arūnas Streikus 

Nariai:

Doc. dr. Saulius Kaubrys 

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas 

Dr. Ryšard Gaidis

Dr. Martynas Jakulis 

Dr. Norbertas Černiauskas 

Dr. Tomas Vaiseta 

Dr. Vytautas Volungevičius

Dr. Voldemaras Klumbys

Socialiniai partneriai: Dr. Vilma Bukaitė - Lietuvos Nacionalinio muziejaus Signatarų namų vyresnioji muziejininkė 

Sekretorius(-ė): Rima Bareikienė.

 

  • Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Doc. dr. Eligijus Raila 

Nariai: 

Prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas 

Doc. dr. Genė Kirkienė 

Doc. dr. Nerijus Šepetys 

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė

Dr. Aurelijus Gieda 

Dr. Loreta Skurvydaitė 

Socialiniai partneriai: Dr. Mikas Vaicekauskas - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos sk. vyresnysis mokslo darbuotojas 

Sekretorius(-ė): Danguolė Marija Skulsčiūtė.

 

  • Archeologijos magistro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Prof. dr. (HP) Albinas Kuncevičius 

Nariai: 

Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas 

Doc. dr. Algimantas Merkevičius 

Giedrė Piličiauskienė

Dr. Egidijus Šatavičius

Doc. dr. Gintautas Vėlius  

Socialiniai partneriai: Dr. Rokas Vengalis - Valstybinio Kenavės kultūrinio rezervato direkcijos Mokslinių tyrimų skyriaus archeologas 

Sekretorius(-ė): Violeta Vasiliauskienė.

 

  • Istorijos magistro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Habil. dr. Tamara Bairašauskaitė - Lietuvos Istorijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja

Nariai: 

Prof. dr. Irena Valikonytė 

Prof. dr. (HP) Zenonas Butkus 

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 

Doc. dr. Jurgita Verbickienė 

Doc. dr. Arūnas Streikus 

Doc. dr. Nerijus Šepetys 

Sekretorius(-ė): Dovilė Kievaitė, Rima Bareikienė.

 

  • Paveldosaugos magistro darbų gynimo komisija 

Pirmininkas: Prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas 

Nariai: 

Doc. dr. Marija Drėmaitė 

Doc. dr. Salvijus Kulevičius 

Doc. dr. Justina Poškienė 

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė

Socialiniai partneriai: Dr. Dalia Klajumienė - VDA Paminklotvarkos katedros vedėja 

Sekretorius(-ė): Danguolė Marija Skulsčiūtė.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST

informacijs testine

Struktūra

Fakulteto taryba yra aukščiausioji fakulteto savivaldos institucija. Jos nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams.  

Fakulteto dekanas - prof. Rimvydas Petrauskas.

Prodekanai:
Akademinių reikalų ir tarptautinių ryšių prodekanė  - dr. Loreta Skurvydaitė
Mokslo reikalų ir plėtros prodekanas - dr. Salvijus Kulevičius

Istorijos fakultetą sudaro 4 katedros:
Archeologijos, vedėjas prof. Albinas Kuncevičius
Istorijos teorijos ir kultūros istorijos, vedėjas prof. A. Bumblauskas
Naujosios istorijos, vedėjas prof. Z. Butkus
Senovės ir viduramžių istorijos, vedėjas prof. R. Petrauskas

Fakultete veikiantis  Kultūrinių bendrijų studijų centras priklauso Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedrai (vadovas doc. Dr. G. Potašenko),  o Lietuvos statutų ir Lietuvos metrikos tyrimų grupė (vadovė prof. I. Valikonytė) Senovės ir viduramžių istorijos katedrai.

Lietuvos statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimo grupė

Prioritetinė mokslinių tyrimų tema iš esmės buvo suformuluota Lietuvos istorijos katedroje 7 deš. pabaigoje– 8 deš. pradžioje, kai prof. Stanislovas Lazutka pradėjo burti (iš pradžių neformalią) darbuotojų grupę, kuri ėmė ruoštis Pirmojo Lietuvos Statuto (PLS) publikavimui. Per tris dešimtmečius PLS tematika buvo apginta viena habilituoto daktaro (S. Lazutka) ir trys daktaro (Edvardas Gudavičius, Irena Valikonytė, Tatjana Vlasova) disertacijos, buvo surengtos keturios Lietuvos statutams skirtos mokslinės konferencijos (1979, 1988, 1991, 2004 m.), parašytos dvi monografijos (Lazutka S. A., I Litovskij Statut – feodalnyj kodeks Velikogo kniažestva Litovskogo, Vilnius, 1973; Lazutka S., Lietuvos statutai, jų kūrėjai ir epocha, Kaunas, 1994), o svarbiausia – parengtos spaudai ir išspausdintos trys PLS akademinio leidinio knygos (Lazutka S., Gudavičius E., Pirmasis Lietuvos Statutas, t. I, d. 1: Paleografinė ir tekstologinė nuorašų analizė, Vilnius, 1983; Lazutka S., Gudavičius E., Pirmasis Lietuvos Statutas, t. I, d. 2: Dzialinskio, Lauryno ir Ališavos nuorašų faksimilės, Vilnius, 1985; Pirmasis Lietuvos Statutas, t. II, d. 1: Tekstai senąja baltarusių, lotynų ir senąja lenkų kalbomis, Vilnius, 1991). Lietuvos statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupės bendradarbiai, paskelbę PLS vertimus į lietuvių (Valikonytė I., Lazutka S., Gudavičius E., Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m), Vilnius, 2001) ir rusų (Lazutka S., Valikonytė I., Gudavičius E., Pervyj Litovskij Statut, Vilnius, 2004) kalbas, rašo leidinio paskutiniąją knygą (II tomo antrąją dalį), t. y. plačius PLS skyrių bei straipsnių komentarus. 2007 m. paskelbtos dviejų seniausių PLS nuorašų faksimilės (Lazutka S., Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.): Zamoiskių ir Firlėjų rankraščių nuorašų paleografija ir faksimilės, Vilnius, 2007). Šio įspūdingo LDK teisės, istorijos bei kultūros paminklo publikavimas ir tyrimai Vilniaus universitetui pelnė PLS studijų centro pripažinimą. Apie tai liudija ir 1995 m. prof. S. Lazutkai ir prof. E. Gudavičiui paskirta Lietuvos valstybės Mokslo premija.

Idėją kompleksiškai publikuoti Lietuvos Metrikos (LM) knygas atgaivino ir tarptautinę programą parengė rusų istorikas akad. Vladimiras Pašuta, 1980 m. gruodį vadovavęs SSRS mokslų akademijos delegacijai ir pasirašęs atitinkamą sutartį su Lenkijos mokslų akademija. Lietuvos (LTSR) mokslų akademijai šioje programoje turėjo atstovauti Istorijos institutas, bet rengiant metodines LM leidybos rekomendacijas buvo pakviesti dalyvauti ir Vilniaus universiteto profesoriai M. Jučas ir S. Lazutka. Kai 8 deš. pabaigoje LM tyrimo ir publikavimo centras akivaizdžiai ėmė keltis į Vilnių (į Istorijos institutą, kur dirbo dr. Egidijus Banionis), LM leidybos programoje ėmė dalyvauti ir Statuto tyrėjai. Rengiant PLS komentarus būtų neįmanoma išsiversti be LM XVI a. pirmosios pusės Teismų bylų knygų (TBK) medžiagos, nes būtent LDK teismų praktika buvo vienas iš svarbiausių PLS šaltinių. Todėl ir imtasi rengti spaudai bei analizuoti šio LM skyriaus knygas. Jau išleista 11 knygų (Lietuvos Metrika (1528–1547). 6-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 1995; Lietuvos Metrika (1522–1530). 4-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 1997; Lietuvos Metrika (1533–1535). 8-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 1999; Lietuvos Metrika (1542 m.). 11-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 2001; Lietuvos Metrika (1540–1541). 10-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 2003; Lietuvos Metrika (1540–1543). 12-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 2007; Lietuvos Metrika (1546–1548). 19-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 2009; Lietuvos Metrika (1555–1558). 37-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 2010; Lietuvos Metrika (1562–1566). 47-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 2011; Lietuvos Metrika (1565‒1566). 50-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 2014; Lietuvos Metrika (1559‒1563). 40-oji Teismų bylų knyga, Vilnius, 2015). Šiuo metu rengiamos 3 LM knygos (34-oji ir 35-oji TBK ir 27-oji Užrašymų knyga). Grupės darbuotojai dalyvavo bendruose projektuose su Lietuvos istorijos institutu: Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remtame mokslinių tyrimų projekte „Lietuvos Metrika: publikavimas ir tyrimai“ (2006 m.) bei Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2011 m. programos projekte „Lietuvos Metrikos tyrimai ir leidyba“. Šiuo metu kartu su Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra vykdomas Lietuvos mokslo tarybos finansuojama projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ (vad. prof. I. Valikonytė).

Kultūrinių bendrijų studijų centras

Istorijos fakultetas, Universiteto g. 7
III aukštas, 323 kab.
Tel. (8 5) 268 72 93
Vyresn. specialistė Tatjana Girniuvienė
El. paštas:
;

 

Kultūrinių bendrijų studijų centras įkurtas 1999 m. rudenį kaip bendras Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto bei Atviros Lietuvos fondo projektas. Šis centras yra pirmasis pasaulyje universitetinis padalinys, kurio veikla skirta tik toms etninėms grupėms, kurios neturi suvereniteto. Centro dėmesys pirmiausia yra nukreiptas į Lietuvos totorių, karaimų, sentikių, romų bei jidiš kultūras.

 DarbuotojasMoksliniai interesaiKontaktaiPriėmimas

KBSC direktorius
Doc. dr. Grigorijus Potašenko

Baltijos šalių sentikių istorija ir kultūra;
Lietuvos etninių mažumų istorija;
Modernios visuomenės tapsmas XIX-XX amžiuje;
Istoriografija, istorinė atmintis, paveldas.
Ketvirtadieniais
14.00–15.00 val.
Doc. dr.
Jurgita Verbickienė
Sociokultūrinė Lietuvos etnokonfesinių bendruomenių istorija;
Antisemitizmas;
Dominuojančių visuomenės grupių požiūris į etnines ir konfesines mažumas.
,

Susitarus el.paštu.
212 kab. 

Dr. Dovilė Troskovaitė
Lietuvos karaimų bendruomenės istorija, demografija, teisinės ir socialinės padėties raida; 
Lenkijos ir Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija XIX – XX a.; 
Sekuliarios nekrikščionių tapatybės formavimas XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje; 
Nekrikščioniškų bendruomenių kultūra ir paveldas.

Penktadieniais
11.00-12.00 val.

212 kab.

Skaityti daugiau...

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos