LSLMTG

Informacija ruošiama.

Skelbimai

Siūlomos 2017/2018 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos.

Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais.

Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo reikalingas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos valdovų susitikimai/suvažiavimai Viduramžiais: topografija ir organizacija
 • Gerieji žmonės ir smulkiosios bajorijos genezė
 • Lietuvos didikai Rusios žemėse XV-XVI a. pirmoje pusėje
 • Pasirinktos XV-XVI a. LDK didikų giminės ar didiko biografijos tyrimas
 • Pasirinkto valdovo ar didikų giminės istorinio atminimo tyrimas 
 • LDK kilmingųjų kasdienybė XV ir XVI a. sandūroje pagal Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų dokumentus
 • Kilmingųjų antroponimika: bajorų vardai ir prievardžiai XV-XVI a.

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionų (pasirinktinai – Kijevo, Voluinės, Podolės, Palenkės) visuomenės XV–XVI a.
 • Vilniaus ir Trakų vaivadijų valstiečiai XVI a.
 • Žemaitijos valstiečiai XV-XVI a.
 • Vilniaus tijūnija: genezė ir funkcionavimas XIV–XVI a.
 • Renesanso biurokratijos beieškant: Ulricho Hozijaus (1455–1535) atvejis
 • Žygimanto Augusto santykiai su Lietuvos valdžios elitu 1563–1572 m.
 • Vilniaus vaivada Jonas Hlebavičius (apie 1480–1549) ir jo politinė veikla
 • Lietuvos politikai ir jų politika ordinariniuose Respublikos Seimuose (pasirinktinai Stepono Batoro, Zigmanto Vazos, Vladislovo Vazos valdymo metais)
 • Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621)
 • Priešprieša ir sugyvenimas: Lietuvos ir Lenkijos diduomenės mišrios santuokos 1569–1632 m.

Doc. dr. Liudas Jovaiša

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Pijorai Lietuvoje ir jų veikla XVII–XIX a.
 • Trinitoriai Lietuvoje ir jų veikla XVII-XIX a.
 • XVII–XVIII a. proginiai pamokslai kaip istorijos šaltinis
 • Eustachijus Valavičius – katalikiškosios Reformos vyskupas
 • Konstantinas Kazimieras Bžostovskis: tarp politiko ir ganytojo
 • Bažnytinio ir religinio gyvenimo istorijos šaltiniai Lietuvos Metrikoje

Doc. dr. Jolanta Karpavičienė

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Vilniaus miesto ir miestiečių reprezentavimas valdovų ir didikų įžygiuotuvių į LDK sostinę triumfo iškilmėse
 • Diplomatinis ceremonialas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje Vilniuje
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras Vilniuje: ekonominiai funkcionavimo aspektai
 • „...pagal Magdeburgo teisės paprotį“: teisinė kultūra LDK miestuose XVI a.
 • Pirklių verslas LDK miestuose XVI a.: arealas, organizavimas, konfliktai
 • Miestietis, miestėnas, miesto gyventojas: šaltinių terminija socialinėms grupėms LDK miestuose apibrėžti
 • Teisinė kasdiena Kaune XVI a. viduryje miesto raštvedybos duomenimis: miestiečių bendruomenės sambūvio aspektai
 • Moters padėtis LDK mažuosiuose magdeburginiuose miestuose XVI–XVII a.
 • Gyvenimo ritmas Lietuvos mažuosiuose magdeburginiuose miestuose: Merkinės ir Alytaus atvejai
 • Magdeburginės savivaldos modelis ir funkcionavimas mažuosiuose Lietuvos miestuose XVI–XVII a.
 • Kokius reikalus miestiečiai spręsdavo apeliaciniame teisme? LDK asesorių teismo veikla Lietuvos metrikos duomenimis

Doc. dr. Vydas Dolinskas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Politinė LDK XVIII a. istorija:
  • LDK politinės aktualijos 1764 m. tarpuvaldžio seimų dienoraščiuose
  • Vilniaus-Radomo konfederacija (1767–1768) Lietuvoje
  • LDK atstovų veikla 1773–1775 m. delegaciniame seime
 • XVII–XVIII a. LDK istorinės asmenybės:
  • Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas
  • LDK kancleris Jonas Frydrichas Sapiega
  • LDK pakancleris Kazimieras Konstantinas Pliateris
 • LDK kultūros ir meno istorija:
  • 1610 m. gaisro pasekmės Vilniaus miestui (paveldo netektys ir architektūrinės transformacijos)
  • Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai XVII a. pirmojoje pusėje
  • Lietuvos gotikos raidos lietuviškosios istoriografijos akcentai

Dr. Tomas Čelkis

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • LDK politiniai ryšiai su totorių chanais XV–XVI a.
 • 1561 m. Livonijos pri(si)jungimas prie LDK: priežastys ir pasekmės
 • LDK politinės sutartys: XIV–XVII a. tarpvalstybinės teisės paminklai
 • LDK pasiuntinybės XIV – XVI a.: organizavimas, diplomatinis ceremonialas, simbolių „kalba“
 • XVI–XVII a. inventoriai – LDK istorijos šaltiniai
 • Pastoviai ir pastotės XV – XVI a. LDK
 • Bitininkystė ir jos tradicijos XVI a. LDK
 • Žirgas LDK kasdienybėje XV–XVI a.
 • Vokiečių ordino „wegeberichtai“: maršrutų lokaciją
 • LDK sausumos kelių tinklo struktūra XVIII a.
 • LDK istorinė kartografija: pasiekimai ir tyrimų perspektyvos
 • Vilniaus gubernijos žemėlapių braižyklą 1801–1917 m.: organizacija, veikla, kartografinis paveldas
 • LDK lokalinė istorija: Pasvalys XVI–XVII a.

Dr. Vytautas Volungevičius

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Pavieto termino atsiradimas LDK dokumentuose ir jo samprata iki 1564–1566 m. reformos
 • Lietuvos Viduramžių istoriografija Nepriklausomoje Lietuvoje
 • Valsčiaus ir pavieto santykis XV–XVI a. LDK
 • Baudžiavos Lietuvoje genezė. Istoriografijos versijos
 • Miško naudmenų reglamentacija XIV–XVI a.
 • Implicitiška ar jokia? Regalijų samprata LDK
 • Feodalizmas LDK? Istoriografijos sampratos
 • Kunigaikščio titulas ir socialinė tikrovė XV–XVI a. LDK
 • Valakų reformа LDK: idealybė, tikrovė, regioniškumas
 • Viduramžių ir ankstyvųjų Naujųjų laikų sampratos Lietuvos istoriografijoje

Dr. Martynas Jakulis

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenė XVI‒XVIII a.: institucijos ir sudėtis
 • Vilniaus liuteronų bendruomenė XVI‒XVIII a.: institucijos ir sudėtis [būtina skaityti vokiškai]
 • Moterų darbas XVII a. 2 pusės ‒ XVIII a. Vilniuje: pobūdis, galimybės, uždarbis
 • Našlės XVII‒XVIII a. Vilniuje: materialinės padėties aspektas
 • Vilniaus katedros kapitulos žemėvalda XVI‒XVIII a.: kaita, reikšmė ir administravimas

Būtinos anglų ir (bent jau minimalios) lenkų, lotynų kalbų žinios

 

Katedros nariai

Katedros vedėjas  Prof. dr. Rimvydas Petrauskas

Pagrindinis

prof. Rimvydas Petrauskas

El. paštas:

Priėmimo laikas: trečiadieniais 10 - 11 val.

Kabinetas: 325-326

Prof. dr. Irena Valikonytė

Pagrindinis

El. paštas:

Priėmimo laikas: trečiadieniais 12.30 - 13.30 val.

Kabinetas: 325-326

Doc. dr. Stanislovas Pamerneckis

Pagrindinis

El. paštas:

Priėmimo laikas: antradieniais 14.30 - 15.30 val.

Kabinetas: 325-326

Doc. dr. Jolanta Karpavičienė

Pagrindinis

El. paštas:

Priėmimo laikas: penktadieniais 14.30 - 15.30 val.

Kabinetas: 325-326

Doc. dr. Liudas Jovaiša

Pagrindinis

El. paštas:

Priėmimo laikas: trečiadieniais12.00 - 13.00 val.

Kabinetas: 325-326

Lekt. dr. Vydas Dolinskas

Pagrindinis

El. paštas:

Priėmimo laikas: trečiadieniais 14.00 - 15.00 val.

Kabinetas: 325-326

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas

Pagrindinis

El. paštas:

Priėmimo laikas: antradieniais 12.30 - 13.30 val.

Kabinetas: 325-326

Lekt.  dr. Tomas Čelkis

Pagrindinis

El. paštas:  

Primimo laikas: ketvirtadieniais 13.00 - 14.00 val.

Kabinetas: 325-326

Lekt. dr. Vytautas Volungevičius

Pagrindinis

El. paštas: v 

Priėmimo laikas: ketvirtadieniais 14.30 - 15.30 val.

Kabinetas: 325-326

Jaun. mokslo darbuotoja Lirija Steponavičienė

Pagrindinis

El. paštas:

Kabinetas: 325-326

Jaun. mokslo darbuotoja Neringa Šlimienė

Pagrindinis

El. paštas:

Kabinetas: 325-326

Jaun. mokslo darbuotoja Saulė Viskantaitė-Saviščevienė

Pagrindinis

El. paštas:

Kabinetas: 325-326

Doktorantai

Agnė Railaitė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų heraldika ir genealogija; Komparatyviniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kitų Europos šalių XVI – XVIII a. kilmingųjų genealoginės savimonės, jos kaitos tyrimai; Lietuvių kilmės iš romėnų teorija.
Arvydas Maciulevičius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų istorija XV-XVIII a. Ypatingas dėmesys skiriamas žydų ir didikų santykių analizei ir žydų bendruomenės sąveikai su kitomis LDK socialinėmis grupėmis: miestiečiais, bajorais, valstiečiais etc. Kitas mokslinių tyrimų laukas: XV-XVIII a. LDK miestų istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste; Europos miestų raidos teoriniai modeliai.
Naglis Navakas  
Adam Stankevič Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo istorija, Lietuvos advokatūros istorija, LDK bajorijos teisinė sąmonė, Apšvietos sklaida LDK visuomenėje, LDK teismų veikla XVIII a. II pusėje.
Neringa Dambrauskaitė LDK bajorijos kasdienis gyvenimas ir materialinė kultūra XVI - XVII a. I p. LDK bajorų virtuvė XVI - XVII a. I p. LDK bajorijos namų ūkių socioekonomika XVI - XVII a. I p.
Gitana Drungilienė    
Martynas Jakulis Špitolės ir karitatyvinė veikla Vilniuje ir LDK XVI-XVIII a. LDK socialinė istorija.
Klovas Mindaugas Pagalbinės istorijos disciplinos – diplomatikos – raida. Vėlyvųjų viduramžių – ankstyvųjų naujųjų laikų dokumentų tyrimo metodologija. Rašto kultūros sklaida viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje.
Privataus dokumento genezė LDK XV – XVI a.
VladasLiepuonius Abiejų Tautų Respublikos politinė istorija, bajorijos istorija, Ansktyvųjų Naujųjų laikų Europos istorija, biografika, valgymas, miegojimas.
Ryčkov Andrej XIV - XVI a.Lietuvos teisės istorija; Lietuvos didžiojo kunigaikščio institucija; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės užsienio politika XV - XVI a.; Svetimšalių integracija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII - XVI a.; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos giminės. .

 

Mokslinė veikla

Mokslinių tyrimų kryptys

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai

Projektai

Katedros organizuojami renginiai

Svarbiausios katedros mokslininkų publikacijos

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos