Doc. dr. Liudas Jovaiša

Doc. dr. Liudas JovaišaNuo 2002 m. dirba pedagoginį darbą Vilniaus universiteto Istorijos fakultete; 2004–2014 m. taip pat dirbo Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje. 2004 m. apgynė daktaro disertaciją „Katalikiškoji Reforma Žemaičių vyskupijoje“. Šiuo metu yra VU Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros docentas.

Dėstomi dalykai

 • Krikščionybės istorija (modulio dalis)
 • LDK visuomenė XIII–XVI a. (modulio dalis)
 • LDK lotyniškojo raidyno istorijos šaltinių tekstologija ir paleografija

Moksliniai interesai

 • Krikščionybės Lietuvoje istorija
 • Lietuvos kultūros istorija
 • Vienuolystės istorija
 • Lotyniškoji paleografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579), (= Fontes ecclesiastici historiae Lituaniae, 1), Vilnius: Aidai, 1999.
 • Krikščionybės Lietuvoje istorija, sud. Vyt. Ališauskas, Vilnius: Aidai, 2006 (p. 151–218, 245–262, 273–285, 294–298).
 • Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a. (= Bažnyčios istorijos studijos, 2), Vilnius: Aidai, 2009 (kartu su Vytautu Ališausku, Tomaszu Jaszczołtu, Mindaugu Pakniu).
 • Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611–1651 m.) = Acta visitationum dioecesis Samogitiae (A. D. 1611–1651) (= Fontes historiae Lituaniae, XI), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011.
 • Ekspertinė ir kita akademinė veika
 • Leidinio Bažnyčios istorijos studijos vyr. redaktorius, leidinių Lietuvos sakralinė dailė, Lietuvos istorijos šaltiniai / Fontes historiae Lituaniae, Religinės kultūros paveldo studijos, Dailės istorijos studijos, Studia Franciscana Lithuanica redakcinės kolegijos narys
 • Projektinė veikla
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Lietuvos katalikų bažnyčių šaltinių skelbimas: XVII–XVIII a. vizitacijų aktai“ dalyvis (vad. dr. Mindaugas Paknys), 2009–2011 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Nacionalinis Lietuvos biografistikos paveldas (XVI–XIX a.): paieškos, tyrimas, rengimas publikavimui“ dalyvis (vad. dr. Mintautas Čiurinskas), 2009–2011 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“ dalyvis (vad. dr. Dalia Vasiliūnienė), 2010–2015 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuojamo projekto „Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai: tekstai ir kontekstai“ vadovas, 2014–2015 m.

Kita

 • Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (nuo 2009)

Prof. Rimvydas Petrauskas

Prof. Rimvydas Petrauskas1990-1994 studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto istorijos bakalauro, 1994-1997 istorijos magistro programose. 1995-1996 dviejų semestrų studijos Bazelio (Šveicarija) universitete.
2001 m. lapkričio mėn. Vilniaus universitete apginta daktaro disertacija „Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis – struktūra – valdžia“.
Nuo 2001 Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius, nuo 2005 docentas, nuo 2010 profesorius. Nuo 2007 Senovės ir Vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas. Nuo 2012 Istorijos fakulteto dekanas.

Dėstomi dalykai

 • Ankstyvoji LDK istorija
 • Vidurinių amžių istorija
 • Lietuvos visuomenė XIII-XVI a.
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vytauto Didžiojo laikais
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Europa (bendrauniversitetinės studijos)

Moksliniai interesai

 • XIII–XVI a. LDK politinė ir socialinė istorija
 • Valdovų ir diduomenės giminių istorija
 • Institucijų istorija
 • Istorinės kultūros istorija
 • Viduramžių atmintis moderniojoje visuomenėje

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos

 • Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003 (vertimas į baltarusių kalbą, Smolensk, 2014)
 • Lietuvos istorija. IV tomas. Nauji horizontai: Dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386-1529 m., Vilnius, 2009 (su J. Kiaupiene)
 • Lietuvos istorija. III tomas. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. XIII a. – 1385 m., Vilnius, 2012 (su A. Duboniu ir D. Baronu)
 • Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje, Vilnius, 2012 (su D. Mačiuliu ir D. Staliūnu)

Šaltinių rinkiniai

 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494-1504), parengė D. Antanavičius ir R. Petrauskas, Vilnius, 2007

Sudaryti darbai (ir bendraautorius)

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai, sudarė V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Vilnius, 2001 (vertimas į lenkų k., Kraków, 2006)
 • Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste, sudarė R. Petrauskas, Vilnius, 2008.
 • Tannenberg – Grunwald – Žalgiris 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter, hrsg. von W. Paravicini, R. Petrauskas und G. Vercamer, Wiesbaden: Harrassowitz, 2012

Straipsniai

 • Knighthood in the Grand Duchy of Lithuania from the Late Fourteenth to the Early Sixteenth Centuries, in: Lithuanian Historical Studies, vol. 11/2006, Vilnius, 2007, p. 39-66
 • Europa późnego średniowiecza a rozwój społeczeństwa i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego, in: Zapiski Historyczne, t. 78/3, 2013, s. 39-57

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto viceprezidentas (2004-2013), prezidentas (nuo 2013)
 • Lietuvos mokslo tarybos narys (2008-2013)
 • Aukštojo mokslo tarybos narys (nuo 2013)
 • Nacionalinės Lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programos vykdymo grupės pirmininkas
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (nuo 2008)
 • Lietuvos istorijos instituto mokslinės tarybos narys, tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2009)
 • Vokiečių istorijos instituto Varšuvoje mokslinės tarybos narys (nuo 2008)
 • Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens) narys (nuo 2012)
 • Mokslo draugijos Torunėje (Towarzystwo Naukowe w Toruniu) narys (nuo 2013)
 • Vilniaus universiteto senato narys (2010-2014)
 • Vilniaus universiteto bibliotekos tarybos pirmininkas (nuo 2012)
 • Mokslinių žurnalų ir tęstinių leidinių Lietuvos istorijos metraštis, Lietuvos istorijos studijos, Istorijos šaltinių tyrimai, Miestų praeitis, Ukraina Lithuanica: студiї з iсторiї Великого князiства Литовського redkolegijų narys

Projektinė veikla

 • „Valstybinės struktūros XIII-XV a. Lietuvoje“ (2005, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas, Jaunojo mokslininko stipendija)
 • „Politinės, etninės ir konfesinės konfrontacijos Lietuvoje XIII-XV a.“ (2006, mokslininkų grupės projekto vadovas, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas)
 • „Brastos taikos (1435) dokumentai: tyrimai ir kritinė edicija / Documents of the Peace of Brest (1435): Research and Critical Edition“ (2014-2017, projekto dalyvis, Lenkijos nacionalinis mokslo centras / National Science Centre Poland, Torunės universitetas)

Kita
Valstybinės komisijos Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programai parengti narys (2008-2010)
Lietuvos mokslo premijų komisijos pirmininko pavaduotojas (nuo 2013)
2003 ir 2009 m. Vilniaus universiteto Rektoriaus premijos už mokslo darbus
2013 m. „Patriotų premija“ už knygą Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje (V., 2012, su D. Mačiuliu ir D. Staliūnu)

Lekt. dr. Vytautas Volungevičius

Lekt. dr. Vytautas Volungevičius2003 m. įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, kur baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas, studijavo doktorantūroje. 2014 m. rugsėjo 26 d. apginta disertacija Pilis ir jos sociopolitinės transformacijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėjė XIV–XVI a. pirmoje pusėje (darbo vadovas: prof. dr. R. Petrauskas). Nuo 2013 m. dirba lektoriumi Senovės ir viduramžių katedroje.

Dėstomi dalykai

 • Lietuva ir Europa brandžiaisiais ir vėlyvaisiais Viduramžiais 
 • Tiriamasis magistrinis seminaras 
 • Tiriamasis bakalaurinis seminaras 

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (XIII–XVI a.) ir Viduramžių Europos struktūrų ir socialinė istorija
 • Istorijos teorija ir metodologija, istoriografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Pilis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istoriografijos tendencijos ir naujos definicijos paieškos// Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai 1. Vilnius, 2012, p. 5–18.
 • Pilies Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje tyrimo modelis: tarp struktūrų ir socialinės istorijos// Lietuvos istorijos metraštis. 2011 metai 2. Vilnius, 2012, p. 5–19.
 • The Castle in the Grand Duchy of Lithuania: Historiography, Search for Definitions, Research Model// Lithuanian Historical Studies. Vol. 17. 2012. Vilnius, 2013, pp. 1–38.

Stažuotės

2011–2012 m. Freiburgo universitetas (Šveicarija); 2012 m. rugsėjis-spalis. Slaptasis Prūsijos paveldo archyvas Berlyne;
2012 m. lapkritis. Vokietijos istorijos institutas Varšuvoje;
2015 m. sausis. Herderio institutas Marburge.

Jaunesnioji m. d. Saulė Viskantaitė - Saviščevienė

1994 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro, 1996 m. – istorijos magistro laipsnį. Nuo 1995 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje jaun. mokslo darbuotoja (prie katedros veikiančioje Lietuvos Statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupėje).

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Statuto ir Lietuvos Metrikos tyrimas ir publikavimas
 • Šemetų giminės genealogija XV–XVI a.

Publikacijos

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • „Šemetų genealogija XV–XVI amžiuje“, Lietuvos istorijos studijos, t. 14, 2004, p. 30–49.

Tekstologijos ir šaltinotyros darbai:

 • Lietuvos Metrika (1522–1530). 4-oji teismų bylų knyga / parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, G. Kirkienė, E. Gudavičius. J. Karpavičienė, S. Viskantaitė. Vilnius, 1997.
 • Lietuvos Metrika (1542). 11-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė. Vilnius, 2001.
 • Lietuvos Metrika (1540–1541). 10-oji teismų bylų knyga / parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė. Vilnius, 2003.
 • Lietuvos Metrika (1540–1543). 12-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2007.
 • Lietuvos Metrika (1546–1548). 19-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2009.

Jaunesnioji m. d. Neringa Šlimienė

1985–1990 m. studijavo VU IF. Nuo 1989 m. dirba Lietuvos statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupės jaunesniąja mokslo darbuotoja. 1998-2003 m. studijavo VU IF doktorantūroje.

Dėstomi dalykai

 • XIV–XVI a. LDK valstietijos istorija

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Metrika
 • LDK valstietija XIV–XVI a.
 • Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ūkinė veikla XIV–XVI a.

Publikacijos

 • Truskauskaitė N. Lietuvos didžiojo kunigaikščio 1529 m. Nuostatai Vilniaus ir Trakų vaivadijų dvarų laikytojams / Lietuvos istorijos studijos. T. 2. Vilnius, 1994.
 • Lietuvos Metrika (1528–1547), 6-oji Teismų bylų knyga, parengė: S. Lazutka, I. Valikonytė, mokslinį-informacinį aparatą: S. Lazutka, L. Steponavičienė, J. Karpavičienė, I. Vidugirytė, N. Truskauskaitė, R. Cicėnienė, Vilnius 1995.
 • Lietuvos Metrika (1522–1530), 4-oji Teismų bylų knyga, parengė: S. Lazutka, I. Valikonytė, G. Kirkienė, E. Gudavičius, J. Karpavičienė, S. Viskantaitė (asmenvardžių rodyklę: N. Šlimienė, I. Ilarienė, S. Viskantaitė), Vilnius 1997.
 • Lietuvos Metrika (1533–1535), 8-oji Teismų bylų knyga, parengė: I. Valikonytė, S. Lazutka, N. Šlimienė, Vilnius 1999.
 • Lietuvos Metrika (1540–1543), 12-oji Teismų bylų knyga, parengė: I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė – Saviščevienė, L. Steponavičienė, Vilnius 2007.
 • Lietuvos Metrika (1562–1566). 47-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė. Vilnius 2011.
 • LIETUVOS METRIKA (1562–1566). 47-oji Teismų bylų knyga / Литовская Метрика (1562–1566). 47-я книга судных дел / The Lithuanian Metrica (1562–1566). Court Record Book no 47 /
 • Metryka Litewska (1562–1566). Księga 47 spraw sądowych. Parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė. Vilnius: LII leidykla, 2011, XXXIII, 324 p. In: Lietuvos Metrikos naujienos, 13 – 2011, Vilnius 2012.

Projektinė veikla

 • LMT finansuojamo projekto LIT-7-3 „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ tyrėja.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos