Skelbimai

2017 / 2018 m.m. siūlomos darbų temos:

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

I. LDK paveldas ir atmintis:

 • LDK mūrinis paveldas: 1790 m. Gyventojų surašymo duomenys
 • Vokiečių ordino mūrinis paveldas: šaltinių ir tyrimų apžvalga
 • Sarmatija=LDK: naujų legendų genezė
 • Gotai ir baltai: paramokslas ir mokslo koncepcijos
 • LDK vardo likimas pasaulio ir europos žemėlapiuose
 • LDK kartografijos paminklai ir jų tyrinėjimai
 • Vytauto raštinės raštų kalbos ir Vytauto vardo formos
 • Lietuvių abėcėlės raida ir šiuolaikinė „w“ byla
 • „Autochtoninė“ Lietuvos daugiakalbystė: analogijų paieškos
 • „Žemaičių tautos sunaikinimo“ byla: istorinės realijos, interpretacijos (Telšių teismo procesas)
 • „Civitas ruthenica“ – metropolito miestas Vilniuje; tyrinėjimų būklė
 • Vilnius – bažnytinės unijos metropolis
 • Vilnius ir Rytų krikščionybės šventieji
 • “Antrosios Lenkijos” idėja. Analogų paieškos Lietuvos polonizacijai: Airija ir Škotija, Vengrija ir Čekija, Norvegija ir Suomija.

II. Atminties vietos: simboliai ir kontroversijos. Užmarštys:

 • Sovietinė Žalgirio atminties genezė
 • Liublino unija: kontroversijos
 • Gegužės 3-osios konstitucija ir jos įpaveldinimo byla
 • 1792 m. liepos 23-oji: užmaršties motyvai
 • 1920 m. liepos 12-osios Lietuvos-Rusijos sutartis: slaptojo protokolo byla
 • 1921 m. ruduo: antrasis P. Hymanso planas ir jo atmetimas: užmaršties genezė
 • 1940 m. birželio 15 d.: kur planas „R“?
 • 1944 m. Glintiškės-Dubingiai. Įpaveldinimo byla
 • Aukštieji Paneriai – įpaveldinimo interpretacijos
 • Rainiai ir Telšiai: trys II pasaulinio karo aukų memorialai
 • Lietuvių tradicinės tapatybės simbolių kilmė
 • H. Senkiewicziaus „Tvanas“ – Lenkijos atminties vieta ir Lietuva
 • H. Senkewicziaus „Kryžiuočiai“ – Lenkijos atminties vieta ir Lietuva
 • Vilniaus universiteto atminties galerijos
 • LAF’o atsišaukimai: skirtingos atmintys ir užmarštys.

Doc. dr. Donatas Brandišauskas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Sakytinė istorija: Baikalo Amūro Magistralės statybos
 • Sakytinė istorija: Sibiro tremtinių pragyvenimo strategijos
 • Ekspedicijų į Lietuvos žmonių tremties vietas tyrimai

Doc. dr. Jurgita Verbickienė

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Atvykstamojo žydų turizmo organizavimas: privačių gidų veiklos analizė.
 • Knygos paie žydus po 1990 m.: kiekybinė ir kokybinė analizė
 • Žydų paveldo pristatymo iniciatyvos. Įtaigumo ir poveikio visuomenei įvertinimas
 • Kaip kalbėti vaikams apie Holokaustą: gerųjų užsienio patirčių identifikaviams ir analizė
 • Etninių ir konfesinių bendruomenių paveldo pristatymas XXXX vietovėje/ regione: galimybių studija
 • Žydų krautuvė tarpukario Lietuvoje: istorinė rekonstrukcija
 • Lietuvos žydų istorija ir jos kontekstai Lenkijos žydų istorijos muziejuje “Polin”
 • Žydų ir miestiečių santykiai LDK miestuose
 • Žydų repatriacija iš sovietinės Lietuvos
 • Žydų saviveikla sovietinėje Lietuvoje
 • Iš Lietuvos kilusių žydų organizacijos užsienyje: veikla ir nariai, Lietuvos suvokimo kontekstai
 • Karaimų dvasinio lyderio Serajos Šapšalo kolekcija: struktūra ir kilmė;
 • Etninių ir konfesinių mažumų istorijos ir kultūros pristatymas krašto muziejuose: situacijos įvertinimas ir galimybių studija
 • Žydų ekonominio gyvenimo tarpukario Lietuvoje rekonstrukcija: xxxx vietovės atvejis
 • Šiandienos Lietuvos visuomenės žinios apie žydus/ totorius/ karaimus: jų šaltiniai ir kokybinis įvertinimas
 • Kapinės Lietuvos atminties kultūroje
 • Žydų kvartalų sudarymo tendencijos LDK
 • Žmogaus amžiaus supratimas ir jo nusakymas (gali būti tyrinėjama skirtingais istoriniais laikotarpiais)

Doc. dr. Justina Poškienė

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų tematikos (konkreti tema derinama individuliai):

 • Lietuvos archeologijos paveldas: panauda ir interpretacija
 • Paveldotvarka sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje (istorija, metodika, tyrimai, tradicinės technologijos ir kt. aspektai)
 • Kultūros paveldas kaip viešasis interesas

Dr. Aurelijus Gieda

Siūlomi kursinių ir bakalauro darbų teminiai blokai:

 • Istorika ir istoriografijos istorija: Lietuvoje ir Europoje
 • Europos idėjos istorija
 • Lietuva Europoje, Europa Lietuvoje: sąryšiai, identitetas, atmintis
 • Lietuvos intelektualinė istorija: autoriai, idėjos, tekstai
 • Lietuvos inteligentijos istorija: grupės, ideologijos, veiklos programos
 • Istorijos didaktikos ir istorijos metodikos tradicija Lietuvoje
 • Vasario 16-osios minėjimų tradicija: atmintis, idėjos, diskursai
 • Kultūra, istoriografija ir atmintis išeivijoje (1944–1993)
 • 1883–1940 metų Lietuvos kultūros profiliai: kultūros ir mokslo institucijos, švietimas, radijas, kinas, laisvalaikis, kasdienybė ir šventės, reklama, kalendoriai, socialinė kritika, politinė kultūra, atmintis, lietuvybės paieškos kultūroje, juokas ir satyra, sportas ir transportas <...>. 

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Idealaus istorijos vadovėlio idėja tarpukario Lietuvoje
 • Etnografinio muziejaus vaidmuo ir perspektyvos šiuolaikiniame pasaulyje
 • Pilietiškumo ugdymas parodinėmis priemonėmis. Valstybės pažinimo centras: koncepcioja ir edukacinė vertė
 • Skaitmeninės patirties panaudojimas mokant istorijos: kompiuterinių mokomųjų programų ir priemonių istorine tematika analizė 
 • Istorijos mokymo sovietizavimas – „Tarybinio mokytojo“ analizė 
 • Masinės komunikacijos priemonių (kino, TV, muzikos) muziejai: koncepcijos ir lietuviškų pavyzdžių analizė 
 • Kaip sudominti vaikus mokykline istorija? Didaktinių principų ir „gerųjų pavyzdžių“ analizė
 • „Kuriozai“ muziejų edukacijoje Lietuvoje: edukacinių programų temų ir turinio tyrimas 
 • Istorinio mąstymo tyrimai užsienyje: rezultatai ir jų panaudojimo Lietuvoje galimybės
 • Daugiaperspektyvumo principas mokykloje: samprata, taikymo atvejai ir problemos
 

Doc. dr. Grigorijus Potašenko

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

I. Mažumų apsauga ir jų paveldas: „trumpoji“ istorija ir dabartis

 • Europos kultūrinė įvairovė: daugiakultūriškumo idėjos iškilimas ir nuopuolis? Naujos diskusijos apie įtraukimą ir adaptaciją moderniose visuomenėse. 
 • Etninė adaptacija ir politika Europoje: bendri etninių mažumų apsaugos standartai,  įvairios politikos strategijos ir skirtingos praktikos (Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija, Rumunija, Švedija, Danija, Prancūzija, Ispanija, D. Britanija ir kt.).
 • Etinių mažumų paveldas šiuolaikinėje Lietuvoje: įpaveldinimas, interpretacijos, klastojimai.
 • Valstybinė kalba (-os) ir daugiakalbystė šiuolaikinėje Europoje: skirtingi modeliai ir patirtys (Suomija, Lenkija, Čekija, Vengrija, Šveicarija, Belgija ir kt. šalys). 
 • Rytų ir Vidurio Europa po 1989 m.: daugiakultūrės šalys be nuoseklienės daugiakultūriškumo politikos?
 • Lietuvos etninė politika ir mažumos 1990–2017 m.: tarp kultūros pliuralizmo ir dominavimo (strategijos ir etapai).
 • Etnokultūrinės įvairovės adaptacija ir mažumos Lietuvoje 1990–2017 m.: švietimo ir kalbos politika.
 • Lietuva, Latvija, Estija 1990-2017 m.: visuomenės integracijos politikos ir etninės mažumos.

II. Etnokultūrinė įvairovė, mažumos ir jų kultūros paveldas: „ilgoji“ istorija:

 • Tautų Sąjunga ir mažumos Europoje: 1919-1939 m. 
 • Lietuvos politinė struktūra ir etninė politika 1918-1940 m.: integracijos politika ir socialinė įvairovė dominuojančios tautinės/etninės savimonės šalyje. 
 • Rusai, lenkai, baltarusiai, ukrainiečiai ir kiti sovietinėje Lietuvoje: migracija, socialinė padėtis, personalijos.
 • Lietuvos partizanai ir migrantai/vietiniai rusai pokaryje: 1944 – 1953 m.
 • Lietuvių ir rusų disidentų ryšiai SSSR XX a. 8–9 dešimtmetyje;
 • Lietuvos rusų, ukrainiečių ir baltarusių paveldas XIX – XX a.: objektai, personalijos ir interpretacijos problemos. 
 • Lietuvos lenkų ir vokiečių paveldas XIX – XX a.: objektai, personalijos ir interpretacijos problemos.

Dr. Bernardas Gailius

 

Kursinių darbų temos:

 • Ginkluoto civilių pasipriešinimo Europoje Antrojo pasaulinio karo metais priežastys
 • Generolo Konstantino Kleščinskio byla
 • Valstybės gynimo idėja Lietuvos visuomenėje: nuo 1918-1920 m. Nepriklausomybės kovų iki 1944-1953 m. partizanų karo
 • Komunistinis pogrindis ir jo vertinimai Lietuvoje 1918-1940 m.
 • 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas: kodėl žlugo demokratija?
 • Lietuva 1944-1953 m. partizanų ateities vizijose

Bakalauro darbų temos:

 • XX a. vidurio Ginkluoto pasipriešinimo sąjūdžių Lietuvoje ir Ukrainoje palyginimas
 • Visuomenės santykis su kontržvalgyba ir politine policija 1918-1925 m. ir 1927-1939 m. laikotarpiais

Doc. dr. Aurimas Švedas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Požiūrių į sovietmetį sklaida lietuviškame intelektualiniame diskurse ir viešojoje ersdvėje
 • Sakytinės istorijos teorinės ir metodologinės savybės
 • „Baltų dėmių“ lietuvių istoriografijoje naikinimo procesas Sąjūdžio epochoje
 • Vilniaus universiteto, kaip atminties vietos, konstravimo procesas sovietmečiu
 • Kūrėjo situacija sovietmečio epochoje: tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo?
 • Kinas istorijoje, istorija kine

Dr. Artūras Vasiliauskas

Kursinių darbų temos:

 • LDK XVII amžiaus antros pusės testamentai kaip egodokumentas
 • Seimelių dokumentai XVII antros pusės - XVIII amžiaus pirmos pusės LDK pavietų knygose
 • Valstiečių kasdienybės aspektai LDK XVIII  teismų dokumentuose

Doc. dr. Genutė Kirkienė

Kursiniams ir bakalauro darbams siūloma tematika:

 • LDK senosios giminės (xx) ir jų tradicija 
 • Vilnius kaip Bažnytinės unijos centras: tyrinėjimų būklė (reikalinga lenkų k.)
 • Medžioklės kultūra šiandieninėje Lietuvoje
 • XIXa. visuomenės kasdienybės paveikslas (agal Motiejaus Valančiaus pamokslus, atsiminimus, korespondenciją, etc.) 
 • Vilniaus miesto krimonogeninė situacija XVIII a. pab.- XIX a.pradžioje 
 • Vilniaus universiteto kilnojamųjų kultūros turtų kaupimas - xxx muziejai, kolekcijos 
 • Vilniaus universiteto turtų (xxx muziejų, kolekcijų) išdalijimas Rusijos institucijoms  
 • Dvarų kasdienybės paveikslas /rekonstrukcija remiantis inventoriais, bei išlaidų knygomis. 
 • Ką byloja Tado Kosciuskos laiskai? (reikalinga lenkų k.)
 • Gabrieliaus Narutavičiaus politinė ir kultūrinė veikla (reikalinga lenkų k.)

Doc. dr. Salvijus Kulevičius

Siūlomos kursinių darbų temos: 

 • Lietuvos istorinių pilių atmintys XIX a.: trys tradicijos

Dr. Inga Leonavičiūtė

Siūlomi kursinių ir bakalauro darbų teminiai blokai (detalesnės temos derinamos individualiai):

 • Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009-ieji (Istoriografiniai / šaltinotyriniai / atminties detalizavimai)  
 • Lietuva Viduramžių kartografijoje
 • Lietuva Renesanso ir Naujųjų laikų Europos / pasaulio kartografijoje
 • LDK kartografinis paveldas 
 • Kartografinis paveldas Lietuvos atminties institucijose
 • Vilniaus universiteto istorija 
 • Vilniaus universiteto dokumentinis (plačiąja prasme) paveldas 
 • LDK vizualiniai šaltiniai. Vaizdinis paveldas
 • LDK dokumentinis (plačiąja prasme) paveldas Lietuvos / užsienio šalių atminties institucijose

Dr. Loreta Skurvydaitė

Siūlomi kursinių darbų teminiai blokai:

 • Temos iš LDK Heraldikos srities:
  • LDK Heraldikos raidos tendencijos;
  • Pagrindiniai LDK Heraldikos elementai;
  • LDK Heraldikos formavimosi aplinkybės;
  • Miestų ir asmenų Heraldika.
 • Temos iš Vilniaus universiteto istorijos.

Dr. Nerijus Babinskas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų teminiai blokai (konkreti tema derinama individuliai):

 • Istorinių mezoregionų (Mitteleuropa, Norden ir panašiai) sampratos ir tyrimo prieigos
 • Visuotinės istorijos atnaujinimo koncepcijos ir istorinio mąstymo globalizavimo idėjos: gilioji, didžioji istorija, neuroistorija ir kita
 • Istoriniai Europos pasieniai lyginamosios istorijos ir sociologijos požiūriu: ypač ikimodernūs ir ankstyvieji naujieji laikai
 • Metodologinio nacionalizmo įveikos būdai istoriografijoje: transnacionalinė, globalinė istorija ir kita

Dr. Dovilė Troskovaitė

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Istorinės atminties politika Lietuvoje XX a pab. - XXI a pr.: būklė ir perspektyvos
 • Šiuolaikinis europietiškas ir lietuviškas tapatumai: (dez)integralu?
 • Lietuvos etninių mažumų tapatumas ir jo raiška XX a.: turinys ir prasmė

Dokt. Akvilė Naudžiūnienė

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Lietuvių tautiškumo samprata emigracijoje (edukacinis dėmuo)
 • Etninių mažumų identiteto palaikymo mechanizmai postsovietinėje Lietuvoje
 • Lietuvos etninių mažumų bendruomenių leidiniai po Nepriklausomybės atkūrimo: lyginamoji analizė
 • Azerbaidžaniečių, armėnų ir moldavų etninių grupių Lietuvoje vaidmuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo procese
 • Chazenai tarpukario Panevėžyje
 

Dokt. Audrius Dambrauskas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Adolfo Hitlerio / Benito Musolini (pasirinktinai) įvaizdžiai tarpukario Liertuvos spaudoje
 • Populiarioji muzika tarpukario Lietuvoje: atlikėjai, įraša, scenos
 • Radijas Ostlando Lietuvoje, 1941-1944 m.
 • Televizija sovietmečio Lietuvoje (pasirinktinai orientacija į programą arba struktūrą)

El pašto adresas: 

Dokt. Viltė Janušauskaitė

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų kryptys:

 • Nuo Mokslinės restauracijos gamybinės dirbtuvės iki Paminklų restauravimo instituto: įstaigos istorija, asmenybės
 • „Komunalkės“ Vilniaus senamiestyje (dalis archyvinės medžiagos gali būti rusų kalba).
 • Aptarnavimo įstaigų tinklas XX a. II p. Vilniaus senamiestyje ir derinimas su sovietinėmis normomis.

El. pašto adresas: 

Dokt . Aistė Petrauskienė

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Buvęs Lietuvos TSR Revoliucijos muziejaus fondas: nepažintas materialusis partizaninio karo paveldas
 • Partizaninio karo palikimas sovietinėje sistemoje: užmirštas ar propaguojamas?
 • Partizaninio karo dalyvių mobilumas
 • Raudonųjų partizanų likimai sugrįžus Sovietų Sąjungai (kurio nors rajono ar būrio atvejis)
 • Atmintis gyva: laisvės kovų metraštininko Romo Kauniečio atvejis

El. pašto adresas: 

Dokt. Stanislovas Stasiulis

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Holokaustas Izraelio istoriografijoje:kryptys, teiginiai, motyvai
 • Naujausia Holokausto istoriografija Vakaruose (po 2000 m.)
 • Holokaustas memuarinėje literatūroje: (ne) nutylėjimai, akcentai, pasakojimas

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos