Katedros nariai

Darbuotojas Moksliniai interesai Kontaktai Priėmimo laikas
Katedros vedėjas
Krikščionybės istorija XX a. Kultūrinis gyvenimas sovietų Lietuvoje. Sovietinė cenzūra  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais
12.30–13.30

Prof. Zenonas Butkus
Diplomatijos istorija.
Vokietijos istorija.
Baltijos šalių istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Baltijos šalių užsienio politika 1918 - 1940 metais. Viduramžių istorija

 
Tel. 2687274
216 kab.

Pirmadieniais
16.00–17.00
216 kab.
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė
XX a. Europos šaliu tarptautiniai santykiai.
Vidurio Rytu Europos šaliu istorija ir ryšiai su Lietuva 1918-1939 m. 
Konsolidacijos (bendrdarbiavimo tarp įvairiu šaliu) procesai Vidrio Rytu Europoje ir Balkanuose 1918-1940 m.


Tel. 2687286
319-320 kab.

Antradieniais 
13.00–14.00

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis Naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos problemos. Disidentinis judėjimas SSRS ir Rytų Europoje. Genocidas ir rezistencija  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Trečiadieniais
12.30–13.30 
Doc. dr. Saulius Kaubrys Lietuvos istorija 1918 - 1939 m. Tautinės mažumos Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m. Ugdymo institucijų raida Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m.  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Antradieniais 14.00–15.00
Doc. dr. Ramojus Kraujelis Šaltasis karas, tarptautinė politika ir Vidurio Europos valstybių politinė istorija XX a. II pusėje. Naujausios Lietuvos istorijos šaltiniotyra. Archyvistika  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais 12.15 - 12.45 
Lekt. dr. Audrius Abromaitis   
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Norbertas Černiauskas Socioekonominė XX amžiaus I-os pusės Lietuvos istorija. Partizanų karas 1944-1953 m.  Lietuvių politinis ir kultūrinis gyvenimas išeivijoje po II-ojo Pasaulinio karo  
Tel. 2687286
212 kab.

Pirmadieniais
17.00–18.00
212 kab.

Asist. dr. Ryšard Gaidis XIX - XX a. pradžios Lietuvos ir Rusijos imperijos istorija, XIX - XX a. politinės minties istorija, revoliucijos Europos ir pasaulio istorijoje, Vilniaus "krajovcų" judėjimas ir ideologija  
Tel. 2687286
319-320 kab.

Ketvirtadieniais 14.00–15.00

Asist. dr. Valdemaras Klumbys Sovietmečio socialinė ir kultūrinė istorija, neginkluotas pasipriešinimas sovietmečiu, elgesio modeliai sovietinėje visuomenėje, Lietuvos inteligentijos istorija, propagandos teorija bei praktika   
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Tomas Vaiseta Sovietologija, sovietinė kultūros ir socialinė istorija, sovietinė psichiatrija  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Inga Zakšauskienė  Šaltasis karas, sovietų sąjungos istorija, JAV užsienio politika, Vakarų radijo transliacijos, sovietinė kariuomenė
Tel. 2687286
319-320 kab.
 Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Marius Ėmužis Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija; vėlyvojo stalinizmo politinė sistema; Sovietinė nomenklatūra; Lietuvos partizanų karo istorija; Lietuva 1991 metais; Vilniaus istorija

Tel. 2687286

319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Lekt. Andrius Grodis Lietuvos Respublikos (1918-1940)  tarptautinė padėtis ir užsienio politika, socialinė istorija, ankstyvųjų naujųjų laikų visuotinė istorija  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Pirmadieniais
14.00 - 15.00 
Lekt. Algirdas Narbutas XVIII a. pabaigos - XX a. pradzios lietuvių ir lenkų visuomenių etnopolitinė ir etnokultūrinė istorija, geopolitika Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadienias
15.00 - 16.00 

 Naujosios istorijos katedros doktorantai

Monika Kareniauskaitė  
Sigita Černevičiūtė    
Kęstutis Kilinskas    
Dainius Noreika    
Elena Jasiūnaitė    
Enrika Žilytė     

* skelbiamas 2017 / 2018 m. m.  rudens semestro priėmimo laikas

Naujosios istorijos

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedra yra mokslo ir studijų institucija, tirianti bei dėstanti XIX – XXI a. istorijos problemas. Katedroje išugdytos ir plėtojamos mokslininkų grupės, koncentruotai nagrinėjančios Pirmojo Nepriklausomybės dvidešimtmečio bei sovietinio laikotarpio istorinę tematiką. Analizuojami ekonominiai socialiniai ir politiniai visuomenės procesai, tiriami tarptautiniai santykiai bei kultūrinės raidos etapai. Tyrimų rezultatai pristatomi trijų pakopų studijų sistemoje. Pasaulio ir Lietuvos istorija dėstoma bakalauro, magistro ir doktorantūros programose tiek moduline, tiek dalykine forma. 

Skelbimai

2017 / 2018 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos bei tematikos

 • Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais. Jei dėstytojo kursinių  ir bakalauro darbų temos / tematikos nepaskelbtos - derinti su dėstytoju individualiai, atsižvelgiant į nurodytuosius mokslinius interesus.
 • Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo reikalingas.

Prof. dr. Zenonas Butkus

 
Kursinių ir bakalaurinių darbų temos:
 
 • Lietuvos ekonominiai ryšiai su Latvija ir Estija 1920-1940 metais
 • Anglijos tarpininkavimas nustatant Estijos – Latvijos ir Latvijos – Lietuvos sienas 1920-1921 metais
 • Palangos ir Šventosios gyventojų požiūris į prisijungimą prie Lietuvos 1918-1921 metais
 • Sovietų Rusijos taikos sutartys su Estija ir Lietuva: panašumai ir skirtumai,
 • Bermonto ir Judeničiaus karinės avantiūros Baltijoje 1919 metais
 • Lietuvos karinis bendradarbiavimas su Latvija 1919 metais
 • Baltijos hercogystės kūrimas 1918 metais
 • Augustino Voldemaro karinė doktrina 1917 – 1919 metais
 • Išeivijos vaidmuo atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę 1917 – 1918 metais
 • Vilniaus universiteto Rektoriaus skeptro grąžinimo problema
 • Kultūrinių vertybių atgavimo iš Rusijos problema Estijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje: panašumai ir skirtumai

Doc. dr. Arūnas Streikus

Kursinių ir bakalauro darbų tematikos:

 • Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
 • Kultūrinis gyvenimas ir jo kontrolė sovietų Lietuvoje
 • Bažnyčios istorija XX amžiuje
 • Antisovietinis pasipriešinimas
 • Atminties kultūra Vidurio ir Rytų Europoje

Doc. dr. Saulius Kaubrys

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Valsčių viršaičių instituto raida 1918-1940 m.
 • Brakonieriavimo fenomenas Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Apylinkės teisėjas ir teismas Lietuvoje  1918-1940 m.
 • Arešto namai Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Administracinio - teritorinio padalinimo pokyčiai Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Vaistinės ir vaistininkai nepriklausomoje Lietuvoje
 • Degtinės monopolis: teisinė reglamentacija, argumentai “už” ir “prieš”

Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė

 
Kursinių darbų temos:
 • Marijos ir Juozo Urbšių visuomeninė ir kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje
 • Pradžios mokykla kaime ir mieste 1918-1940 m.: ryškėjanti skirtis
 • Kaimo mokytojo misija ir "vaidmenys" tarpukario Lietuvoje
 • Mokyklos misija - auklėti, o ne tik mokyti (XXa. 4 deš.)

Bakalauro darbų temos:

 • E. Turausko visuomeninė ir politinė veikla 1939-1966 m.: laikysena Lietuvos valstybingumo atžvilgiu
 • Lietuvos pasiuntinybės Londone veikla XX a. 5-7 deš.
 • Lietuvių bendruomenė D. Britanijoje 5-7 deš.

Kursiniams ir/ar bakalauriniams darbams:

 • Privalomojo pradžios mokslo įgyvendinimas Lietuvoje 1928-1940 m.
 • Švietimo sistema Lietuvoje 1918-1940 m.: visuomenės (ne)įsitraukimas
 • Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politika 1990-2004 m.  

galimos įvairios temos

 

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis

Dėl bakalauro darbų temų - tartis individualiai.

 

Doc. dr. Ramojus Kraujelis

Siūlomos preliminarios kursinių ir bakalauro darbų temos, galutinės temos suderinamos konsultacijų metu.

 • Niurnbergo (arba Tokijo) tarptautinio karo tribunolas ( šaltiniotyrinė analizė)
 • Paryžiaus taikos konferencija ir taikos sutarčių rengimas bei pasirašymas 1946-1947 m.
 • Tarptautinių krizių sprendimas ir Ženevos susitikimai 1954-1955 m.
 • Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio Baigiamasis Aktas ir sienų klausimas Europoje
 • 1989 m. demokratinės permainos Vengrijoje (arba kitoje pasirinktoje Vidurio ir Rytų Europos valstybėje)
 • Lietuvos diplomatinis atstovavimas  pasirinktoje valstybėje (galimi  atskiri laikotarpiai: 1926-1940 m; 1940-1991 m; 1991-2016 m.)

Dr. Ryšard Gaidis

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Taikos tarpininkų funkcijos ir veikla Lietuvoje 1861–1901 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • XIX a. II pusės Vilniaus generalgubernatorių kolektyvinis portretas (būtinos rusų kalbos žinios)
 • Vilniaus gubernijos apskričių karinių viršininkų veikla 1863–1864 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • 1863–1864 m. sukilimo vertinimas „Vilenskij Vestnik“ leidinyje
 • Rusijos imperijos administracijos aparatas Lietuvoje 18631915 metais
 • Slavofilų požiūris į Rusijos imperijos tautas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Vilniaus archeologijos komisija 1855–1865
 • Lietuvos ekonominės raidos tendencijos 1861–1905 metais
 • 1863 – 1864 m. sukilimo Lietuvoje karinių veiksmų strategija ir taktika  (būtinos rusų kalbos žinios)
 • 18301831 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija
 • 18631864 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija
   

Asist. Inga Zakšauskienė

Dėl bakalauro darbų temų - tartis individualiai

 

Dr. Norbertas Černiauskas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • 1928 m. stichinės nealimės Šiaurės Lietuvoje
 • Moteris darbininkė – tarp tradicijos ir modernybės
 • Viengungiai tarpukario Lietuvoje
 • Jaunųjų ūkinikų rateliai – modernios žembdirbystės užtaisas

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Tarpukario socialinės politikos kūrėjas ir vykdytojas – Aleksandras Šostakas
 • Zimagorai – lietuviškasis proletariatas
 • Tarp darbuotojo ir darbdavio: Vyriausioji darbo ir socialinės apsaugos inspekcija (1925-1939)
 • Vieningo darbo idelogija 4 deš. Lietuvoje
 • Prisiminimai apie tarpukarį: aukso amžiaus paieškos? 

Dr. Valdemaras Klumbys

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Senatvė amžinai jaunoje šalyje: pensininkai sovietmečio Lietuvoje (vaizdiniai ir vertinimai, materialinė padėtis.
 • Kai pradėjo nebesutapti charakteriai: skyrybos sovietmečio Lietuvoje (priežastys ir pasekmės)
 • "Saugokis automobilio" (vairavimo kultūra, kelių eismo nelaimės sovietmečio Lietuvoje)
 • Nemokamų sekso telefonų beieškant: viešosios erdvės erotizacija Lietuvoje griūvant SSRS (1988-1991)
 • Nusikalstamumas Lietuvoje Sąjūdžio laikais (1988-1990)
 • Kino mėgėjai sovietmečiu
 • Visuomenės reakcija į destalinizaciją Lietuvoje (1956-1964)
 • Apie mirtį ir mirimą sovietmečiu: mirties vaizdiniai Lietuvoje (chronologinis laikotarpis pasirinktinai)
 • Savižudybė sovietinėje Lietuvoje 
 • Laikraščio "Lietuvos pionierius" istorija

Pastaba: prieš pasirenkant būtina susitikti su vadovu

Dr. Tomas Vaiseta

Kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Valstybinės respublikinės bibliotekos istorija sovietmečiu
 • Operos ir baleto teatro istorija sovietmečiu
 • Kova su alkoholizmu sovietmečiu
 • Sovietinės gamyklos kasdienybė
 • Sovietinė sveikatos apsaugos sistema ir jos problemos
 • Sovietų Lietuvos socialinės istorijos problemos
 • XX a. II pusės Lietuvos atminties kultūros problemos
 • A. Štromo sovietinės sistemos analizė ir prognozės

Studentai kviečiami siūlyti savo temas sovietmečio kultūros, socialinės ir kasdienybės istorijos temomis.

dr. Marius Ėmužis

Bakalauro darbų temos:

 • Keliavimas į užsienį vėlyvuoju sovietmečiu (9 deš.)
 • Partinio "mokslo" sistema sovietmečiu: aukštosios partinės mokyklos ir jų likimas
 • Išeivių veikla atsikūrusioje Lietuvoje (XX a. 10 deš.)
 • Juozas Bulavas nuo komunisto pogrindininko iki nepriklausomos LR Seimo nario
 • Vilniaus darbininkijos socialinės problemos sovietmečiu (galima rinktis konkretesnį periodą)
 • Viešasis maitinimas sovietmečiu: kasdienybė ir problemos (galima rinktis konkretesnį periodą)

Kursinių darbų temos:

 • Liaudies seimo narių kolektyvinė biografija
 • Savižudybė partizanų kare: mastai ir vertinimai
 • Lietuvių emigracija 1944-1945 metais dienoraščiuose, atsiminimuose ir prozoje

Lekt. Andrius Grodis

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Dvarų ekonominė ir socialinė padėtis Lietuvoje 1918-1922 metais
 • Žemės ūkio parodos Lietuvoje XX a. trečiame dešimtmetyje
 • Lietuvos alaus pramonė 1919-1929 metais
 • Vidaus prekyba Lietuvoje pasaulinės ekonomikos krizės laikotarpiu
 • Apskričių pataisos namai Lietuvoje XX a. ketvirtame dešimtmetyje
 • Lietuvos-Danijos diplomatiniai santykiai 1990-1995 metais

Asist. Algirdas Narbutas

Dėl kursinių ir bakalauro darbų temų - tartis individualiai

dokt. Dainius Noreika

Kursinių darbų temos:

 • 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje
 • Lietuvos laisvės armijos, Lietuvių fronto ir kitų organizacijų dalyvavimas antinaciniame ir antisovietiniame pasipriešinime
 • Lietuvos partizanų karas (1944-1953)
 • Lietuvos partizanų ryšiai su Latvijos partizanais
 • Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Ukrainoje

dokt. Enrika Žilytė

Kursinių darbų temos:

 • XX amžiaus vidurio asmenybės biografija/ pasirinktas biografinis aspektas
 • Ginkluoto ir neginkluoto pokario pasipriešinimo tarpusavio sąveikos

Mokslinė veikla

Mokslinių tyrimų kryptys

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai

Projektai

Katedros organizuojami renginiai

Svarbiausios katedros mokslininkų publikacijos

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos