Katedros nariai

Darbuotojas Moksliniai interesai Kontaktai Priėmimo laikas
Katedros vedėjas
Krikščionybės istorija XX a. Kultūrinis gyvenimas sovietų Lietuvoje. Sovietinė cenzūra arunas.streikus@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais
12.30–13.30

Prof. Zenonas Butkus
Diplomatijos istorija.
Vokietijos istorija.
Baltijos šalių istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Baltijos šalių užsienio politika 1918 - 1940 metais. Viduramžių istorija

zenonas.butkus@if.vu.lt 
Tel. 2687274
216 kab.

Penktadieniais
11.00–12.00
216 kab.
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė
XX a. Europos šaliu tarptautiniai santykiai.
Vidurio Rytu Europos šaliu istorija ir ryšiai su Lietuva 1918-1939 m. 
Konsolidacijos (bendrdarbiavimo tarp įvairiu šaliu) procesai Vidrio Rytu Europoje ir Balkanuose 1918-1940 m.

dalia.bukeleviciute@if.vu.lt
Tel. 2687286
319-320 kab.

Antradieniais 
17.00–18.00

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis Naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos problemos. Disidentinis judėjimas SSRS ir Rytų Europoje. Genocidas ir rezistencija algirdas.jakubcionis@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais
12.00–13.00 
Doc. dr. Saulius Kaubrys Lietuvos istorija 1918 - 1939 m. Tautinės mažumos Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m. Ugdymo institucijų raida Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m. saulius.kaubrys@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Pirmadieniais 14.30–15.30
Doc. dr. Ramojus Kraujelis Šaltasis karas, tarptautinė politika ir Vidurio Europos valstybių politinė istorija XX a. II pusėje. Naujausios Lietuvos istorijos šaltiniotyra. Archyvistika ramojus.kraujelis@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais 12.15 - 12.45 
Lekt. dr. Audrius Abromaitis  audrius.abromaitis@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Norbertas Černiauskas Socioekonominė XX amžiaus I-os pusės Lietuvos istorija. Partizanų karas 1944-1953 m.  Lietuvių politinis ir kultūrinis gyvenimas išeivijoje po II-ojo Pasaulinio karo nordberaht@yahoo.com 
Tel. 2687286
212 kab.

Pirmadieniais
17.00–18.00
212 kab.

Asist. dr. Ryšard Gaidis XIX - XX a. pradžios Lietuvos ir Rusijos imperijos istorija, XIX - XX a. politinės minties istorija, revoliucijos Europos ir pasaulio istorijoje, Vilniaus "krajovcų" judėjimas ir ideologija rysard.gaidis@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.

Penktadieniais 14.30–15.30

Asist. dr. Valdemaras Klumbys Sovietmečio socialinė ir kultūrinė istorija, neginkluotas pasipriešinimas sovietmečiu, elgesio modeliai sovietinėje visuomenėje, Lietuvos inteligentijos istorija, propagandos teorija bei praktika  klumbys@gmail.com 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Tomas Vaiseta Sovietologija, sovietinė kultūros ir socialinė istorija, sovietinė psichiatrija tomas.vaiseta@if.vu.lt 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Inga Zakšauskienė  Šaltasis karas, sovietų sąjungos istorija, JAV užsienio politika, Vakarų radijo transliacijos, sovietinė kariuomenė arlauskaite.ing@gmail.com
Tel. 2687286
319-320 kab.
 Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Marius Ėmužis Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija; vėlyvojo stalinizmo politinė sistema; Sovietinė nomenklatūra; Lietuvos partizanų karo istorija; Lietuva 1991 metais; Vilniaus istorija marius.emuzis@gmail.com

Tel. 2687286

319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Lekt. Andrius Grodis Lietuvos Respublikos (1918-1940)  tarptautinė padėtis ir užsienio politika, socialinė istorija, ankstyvųjų naujųjų laikų visuotinė istorija andrius.grodis@gmail.com 
Tel. 2687286
319-320 kab.
Pirmadieniais
14.00 - 15.00 
Lekt. Algirdas Narbutas XVIII a. pabaigos - XX a. pradzios lietuvių ir lenkų visuomenių etnopolitinė ir etnokultūrinė istorija, geopolitika Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadienias
16.30 - 17.00 

 Naujosios istorijos katedros doktorantai

Monika Kareniauskaitė   monika.kareniauskaite@gmail.com
Sigita Černevičiūtė   sigita.cerneviciute@gmail.com 
Kęstutis Kilinskas   kestutis.kilinskas@gmail.com 
Dainius Noreika   noreikadainius@yahoo.com 
Elena Jasiūnaitė   ejasiunaite@gmail.com 
Enrika Žilytė   enrika.zilyte@gmail.com  

* skelbiamas 2017 / 2018 m. m.  rudens semestro priėmimo laikas

Naujosios istorijos

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedra yra mokslo ir studijų institucija, tirianti bei dėstanti XIX – XXI a. istorijos problemas. Katedroje išugdytos ir plėtojamos mokslininkų grupės, koncentruotai nagrinėjančios Pirmojo Nepriklausomybės dvidešimtmečio bei sovietinio laikotarpio istorinę tematiką. Analizuojami ekonominiai socialiniai ir politiniai visuomenės procesai, tiriami tarptautiniai santykiai bei kultūrinės raidos etapai. Tyrimų rezultatai pristatomi trijų pakopų studijų sistemoje. Pasaulio ir Lietuvos istorija dėstoma bakalauro, magistro ir doktorantūros programose tiek moduline, tiek dalykine forma. 

Skelbimai

2016 / 2017 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos bei tematikos

 • Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais. Jei dėstytojo kursinių  ir bakalauro darbų temos / tematikos nepaskelbtos - derinti su dėstytoju individualiai, atsižvelgiant į nurodytuosius mokslinius interesus.
 • Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo reikalingas.

Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė

 
Kursiniams ir/ar bakalauriniams darbams:
 
 • Privalomojo pradžios mokslo įgyvendinimas Lietuvoje 1928-1940 m.
 • Švietimo sistema Lietuvoje 1918-1940 m.: visuomenės (ne)įsitraukimas 
 • Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politika 1990-2004 m.

Siūlomos bakalauro darbų tema:

 • E. Turausko visuomeninė ir politinė veikla 1939-1966 m.: laikysena Lietuvos valstybingumo atžvilgiu

Siūlomos kursinių darbų tema:

 • Marijos ir Juozo Urbšių visuomeninė ir kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje

galimos įvairios temos

 

Doc. dr. Saulius Kaubrys

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Valsčių viršaičių instituto raida 1918-1940 m.
 • Brakonieriavimo fenomenas Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Apylinkės teisėjas ir teismas Lietuvoje  1918-1940 m.
 • Arešto namai Lietuvoje 1918-1940 m.
 • Administracinio - teritorinio padalinimo pokyčiai Lietuvoje 1918-1940 m.

Doc. dr. Ramojus Kraujelis

Siūlomos preliminarios kursinių ir bakalauro darbų temos, galutinės temos suderinamos konsultacijų metu.

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Niurnbergo (arba Tokijo) tarptautinio karo tribunolas ( šaltiniotyrinė analizė)
 • Paryžiaus taikos konferencija ir taikos sutarčių rengimas bei pasirašymas 1946-1947 m.
 • Tarptautinių krizių sprendimas ir Ženevos susitikimai 1954-1955 m.
 • Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio Baigiamasis Aktas ir sienų klausimas Europoje
 • 1989 m. demokratinės permainos Vengrijoje (arba kitoje pasirinktoje Vidurio ir Rytų Europos valstybėje)

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės Kaune 1919-1940 m.  (pasirinktas aspektas: įsisteigimas,  diplomatiniai atstovai akredituoti Lietuvai ir rezidavę Kaune, atstovybių  uždarymas)
 • Lietuvos diplomatinis atstovavimas Pietų Amerikoje (galimi  atskiri pasirinkti laikotarpiai: 1926-1940 m; 1940-1991 m; 1991-2016 m.)

Doc. dr. Arūnas Streikus

Kursinių ir bakalauro darbų tematikos:

 • Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje
 • Kultūrinis gyvenimas ir jo kontrolė sovietų Lietuvoje
 • Bažnyčios istorija XX amžiuje
 • Antisovietinis pasipriešinimas
 • Atminties kultūra Vidurio ir Rytų Europoje

Dr. Norbertas Černiauskas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • 1928 m. stichinės nealimės Šiaurės Lietuvoje
 • Ar emigracija tarpukario Lietuvos laikyta problema?
 • Moteris darbininkė – tarp tradicijos ir modernybės
 • Viengungiai tarpukario Lietuvoje
 • Jaunųjų ūkinikų rateliai – modernios žembdirbystės užtaisas

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Darbo rūmai (1935-1940): ideologija ir veikla
 • Tarpukario socialinės politikos kūrėjas ir vykdytojas – Aleksandras Šostakas
 • Zimagorai – lietuviškasis proletariatas
 • Tarp darbuotojo ir darbdavio: Vyriausioji darbo ir socialinės apsaugos inspekcija (1925-1939)
 • Vieningo darbo idelogija 4 deš. Lietuvoje

Dr. Ryšard Gaidis

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Tarptautinės padėties atspindžiai lietuvių spaudoje 1904–1914 metais
 • Taikos tarpininkų funkcijos ir veikla Lietuvoje 1861–1901 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • XIX a. II pusės Vilniaus generalgubernatorių kolektyvinis portretas (būtinos rusų kalbos žinios)
 • Vilniaus gubernijos apskričių karinių viršininkų veikla 1863–1864 metais (būtinos rusų kalbos žinios)
 • 1863–1864 m. sukilimo vertinimas „Vilenskij Vestnik“ leidinyje
 • Rusijos imperijos administracijos aparatas Lietuvoje 18631915 metais
 • Slavofilų požiūris į Rusijos imperijos tautas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Katalikų Bažnyčia ir 1863–1864 m. sukilimas
 • Vilniaus archeologijos komisija 1855–1865
 • Lietuvių politinių partijų socialinės-ekonominės nuostatos (XX a. pradžioje): skirtumai ir panašumai
 • Lietuvos ekonominės raidos tendencijos 1861–1905 metais
 • Tautinių mažumų klausimas lietuviškų politinių partijų programose XX a. pradžioje
 • 18301831 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija
 • 18631864 m. sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje istoriografija
   

Dr. Valdemaras Klumbys

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Senatvė amžinai jaunoje šalyje: pensininkai sovietmečio Lietuvoje (vaizdiniai ir vertinimai, materialinė padėtis.
 • Kai pradėjo nebesutapti charakteriai: skyrybos sovietmečio Lietuvoje (priežastys ir pasekmės)
 • "Saugokis automobilio" (vairavimo kultūra, kelių eismo nelaimės sovietmečio Lietuvoje)
 • Nemokamų sekso telefonų beieškant: viešosios erdvės erotizacija Lietuvoje griūvant SSRS (1988-1991)
 • Nusikalstamumas Lietuvoje Sąjūdžio laikais (1988-1990).
 • Laisvė skųsti: atsiliepimų ir skundų knygos sovietmečiu
 • Visuomenės reakcija į destalinizaciją Lietuvoje (1956-1964)
 • Apie mirtį ir mirimą sovietmečiu: mirties vaizdiniai Lietuvoje (chronologinis laikotarpis pasirinktinai)
 • Savižudybė sovietinėje Lietuvoje
   
 • Laikraščio "Lietuvos pionierius" istorija

Pastaba: prieš pasirenkant būtina susitikti su vadovu.

Bakalauro darbų tematikos visiškai sutampa su dr. V. Klumbio moksliniais interesais.

Dr. Tomas Vaiseta

 • Istorija kaip Atgimimo problema (tik kursinis)
 • Vedybos/skyrybos sovietmečio spaudoje (tik kursinis)
 • Atminimo ir atminties kultūra posovietinėje dailėje
 • Kalbėti bolševikiškai: sovietinės ideologijos raiška ir žodynas egodokumentuose
 • Neformali komunikacija sovietmečiu
 • Sovietinė gamykla: socialinė ir kasdienybės istorija
 • Sovietinė urbanizacija kaip kultūros reiškinys
 • Vaikų literatūra ir leidyba sovietmečiu

Studentai kviečiami siūlyti savo temas sovietmečio kultūros, socialinės ir kasdienybės istorijos temomis.

Lekt. Andrius Grodis

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Lietuvos socialdemokratų partijos socialinės–ekonominės politikos nuostatos 1918–1922 metais
 • Pensijų sistemos formavimasis Lietuvoje 1919–1925 metais
 • Pramonės atkūrimas ir raida Šiauliuose 1918–1928 m.
 • Vagystės Kaune XX a. trečiame dešimtmetyje
 • Doroviniai nusikaltimai Lietuvoje XX a. ketvirtame dešimtmetyje
 • Socialinės apsaugos sistemos raida Lietuvoje XX a. ketvirtojo dešimtmečio pirmoje pusėje
 • Lietuvos–Italijos diplomatiniai santykiai 1991–1995 m.

Asist. Algirdas Narbutas

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Karlo Markso požiūris į „lenkų klausimą“ 
 • Lietuvos įvaizdis Henriko Sinkevičiaus istoriniuose romanuose
 • Piotras Stolypinas ir Lietuva. (Būtina mokėti skaityti rusiškai)
 • Gen. Liucijanas Želigovskis – Vidurio Lietuvos vadovas. (Būtina mokėti skaityti lenkiškai)
 • Vinstonas Čerčilis ir Baltijos valstybės

Dėl bakaluro darbų temų tartis individualiai.

Asist. Inga Zakšauskienė

Temos nepaskelbtos

Dėl bakalauro darbų temų - tartis individualiai.

dokt. Sigita Černevičiūtė

Temos nepaskelbtos

Dėl kursinių ir bakalauro darbų temų - tartis individualiai.

dokt. Enrika Žilytė

Kursinių darbų temos:

 • XX amžiaus vidurio asmenybės biografija/ pasirinktas biografinis aspektas
 • Ginkluoto ir neginkluoto pokario pasipriešinimo tarpusavio sąveikos
 • Moteris  Antrojo pasaulinio karo metais: kasdienybės iššūkiai

dr. Marius Ėmužis

dr. Gražina Sviderskytė

dokt. Monika Kareniauskaitė

dokt. Dainius Noreika

Mokslinė veikla

Mokslinių tyrimų kryptys

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai

Projektai

Katedros organizuojami renginiai

Svarbiausios katedros mokslininkų publikacijos