Lekt. dr. Marius Ėmužis

marius emuzis2006 m. įstojo į VU Istorijos fakultetą, 2010 m. baigęs bakalauro studijas, įstojo į istorijos magistro studijas. 2012 m. baigė VU IF magistro studijas, gavęs magna cum laude diplomą. 2012 – 2016 m. studijavo doktorantūroje, parašė ir apgynė daktaro disertaciją „Sovietų Lietuvos valdantysis elitas 1944 – 1974 metais: tarpusavio ryšiai ir jų raiška“. Nuo 2017 m. dirba VU istorijos fakulteto lektoriumi. 

Moksliniai interesai:

 • Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija; vėlyvojo stalinizmo politinė sistema
 • Sovietinė nomenklatūra 
 • tarpukario komunistinis judėjimas Lietuvoje 
 • Šaltasis karas 
 • Lietuvos partizanų karo istorija 
 • Lietuva 1991 metais 
 • Vilniaus istorija 

Svarbiausios publikacijos:

Marius Ėmužis, Antano Sniečkaus sovietinio partinio elito klanas 1944 - 1974 metais, Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 30, p. 129-149

Marius Ėmužis, Partinės bausmės tarp klientelizmo ir kolektyvizmo sovietų Lietuvoje (XX a. 5-7 deš.), Genocidas ir rezistencija, 2015, Nr. 2 (38), p. 68-85.

Marius Ėmužis, Neįvykęs Lietuvos komunistų valymas 1944 - 1946 m.?, Stalininis rėžimas Lietuvoje 1944 - 1953 metais, sud. Regina Laukaitytė, Vilnius, 2014, p. 95-124.

Marius Ėmužis, Kaliningrado srities prijungimo prie Lietuvos istorijos pėdsakais, Naujasis židinys – Aidai, 2013, Nr. 3, p. 176-184.

Marius Ėmužis, Auf historischen Spuren über einen Anschluss des Kaliningrader Gebietes an Litauen, Annaberger Annalen, No. 21, 2013, p. 147-167.

Marius Ėmužis, Vienos katastrofos istorija: traukinio avarija Vilniuje 1945 m. sausio 12 d., Naujasis židinys – Aidai, 2014, Nr. 6, p. 34-39.

 

Šaltinių publikacijos:

Marius Ėmužis, Laiškas A. Sniečkui, Lietuvos istorijos studijos, t. 37, 2016, p. 195-198

 

Lekt. dr. Valdemaras Klumbys

v.klumbio-iliustracija1998 m įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, čia baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas, o 2009 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu“ (mokslinis vadovas dr. Algirdas Jakubčionis). Dėsto nuo 2007 m. Naujosios istorijos katedros lektorius.

Dėstomi dalykai

 • Lietuvos inteligentija sovietmečiu: tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo
 • Sovietinė propaganda Lietuvoje

Moksliniai interesai

 • Sovietmečio socialinė ir kultūrinė istorija
 • Neginkluotas pasipriešinimas sovietmečiu (pogrindis, savilaida, disidentai)
 • Egesio modeliai sovietinėje visuomenėje (prisitaikymas, opoziciškumas)
 • Lietuvos inteligentijos istorija
 • Propagandos teorija bei praktika

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Sovietmečio opozicinė elgsena // Genocidas ir rezistencija. 2010, nr. 2(28).
 • Change in the concepts of the relation between an individual and the regime in
 • Lithuanian Sovietology // Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to
 • Freedom? – Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2013.

Projektinė veikla

 • Projektas „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-053)“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę. Projekto vykdytojas.

Lekt. dr. Ryšard Gaidis

r.gaidis1994 – 1998 m. baigė bakalauro studijas, 1998 – 2000 m. magistro studijas VU Istorijos fakultete. 2000 – 2004 m. studijavo doktorantūroje VU Istorijos fakultete. Doktorantūros studijų metu atlyko mokslines stažuotes Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institute ir Varšuvos universiteto Teisės institute (globėjas Prof. J. Bardachas). 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Prorusiškos politinės orientacijos Lietuvos aukštuomenė (1864 – 1917 m.)“ (vadovas Doc. S. Jegelevičius)

Dėstomi dalykai

 • Rusijos istorija (modulis Kaimyninių tautų ir valstybių istorija)
 • Valstybė XIX a. Europoje: idėjos ir praktika (modulis Ilgasis XIX amžius)
 • Revoliucija ir revoliucionieriai XIX amžiuje (modulis Ilgasis XIX amžius)
 • Lietuvos istorijos istoriografija

Moksliniai interesai

 • XIX a. politinė istorija
 • XIX a. politinės minties istorija
 • Rusijos imperijos istorija
 • XIX a. - XX a. I-sios pusės Lietuvos ir Lenkijos istorijos problemos

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • R. Gaidis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos idėja ir tautiniai atgimimai. Vieno Lietuvos lenko perspektyva // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. Vilnius, 2009. Lietuvos istorijos studijos, t. 7, p. 145-164.
 • R. Gaidis. Piotras Stolypinas ir tautinis klausimas Rusijos imperijoje 1906 – 1911 metais: Naujausios rusų istoriografijos tendencijos // Lietuvos istorijos studijos 2011, t. 27. p. 39 – 53.
 • R. Gaidis. Myśl polityczna oraz działałność lojalistyczna Ignacego Korwin-Milewskiego // Kultura i myśl polityczno-prawna : Materiały z VII ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Jurata, 28-31 maja 2008 r. Sopot : Arche s.c. 2010, p. 162-172.
 • R. Gaidis. Kilmingojo žmogaus pasirinkimo dilema: tarp politinės ir moderniosios tautos // Lietuvių-lenkų santykiai amžių tėkmėje. Istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wiekow. Pamięc historyczna. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 152-161.
 • R. Gaidis. Władysław Zawadzki i Wilno podczas I wojny światowej // Władysław Marian Zawadzki. 1885 – 1939. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, p. 21 – 36.
 • R. Gaidis, Lietuvos Didžioji Kunigaikštija kaip atminties vieta: Liudviko Abramovičiaus ir Juzefo Mackievičiaus atvejai // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos. Sudarė A. Bumblauskas, G. Potašenko. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. p. 45 – 60.
 • P. Dąbrowski, R. Gaidis, Rzeź katolików w Krożach. Przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku // Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LXIV. 2012. Zeszyt 1. p. 129 – 139.

Projektinė veikla

 • 2012 04 16 – 11 15 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuotas projektas „Nuo „Senalietuvių“ iki moderniųjų lietuvių ir lenkų tautų susiformavimo LDK žemėse: Vilniaus atvejis“. Projekto vadovas.

Kita

 • Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos narys

Prof. Zenonas Butkus

Prof. Zenonas Butkus1979 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istorijos kvalifikacijos laipsnį ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę .
1989 m. apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvos – Latvijos santykiai ir jų sąsajos su didžiųjų valstybių politika (1919 – 1929 m.).
1993 kovo 5 d. nostrifikuotas humanitarinių mokslų daktaras, istorijos mokslų kandidatas.
1993 m. tapo docentu ir 1993-2002 m. buvo Istorijos fakulteto prodekanas. 2002 m. išrinktas profesoriumi, o tų pačių metų lapkričio 15 Istorijos fakulteto taryba išrinko dekanu. 2007 perrinktas antrai dekano kadencijai ir juo išbuvo visą kadenciją (iki 2012 m. gruodžio mėn.). Nuo 2007 m. išrinktas Naujosios istorijos katedros vedėju. Šias pareigas eina iki šiol.
2008 01 15 atlikta habilitacijos procedūra tema Vokietijos ir Sovietų Sąjungos diplomatijos poveikis Baltijos valstybių užsienio bei vidaus politikai 1920 – 1940 metais.

Dėstomi dalykai

 • Viduriniųjų amžių istorija (Ikimoderniųjų laikų visuotinės ir Lietuvos istorijos modulis)
 • Tarptautinių santykių ir diplomatijos istorija iki Versalio sistemos susidarymo (Diplomatijos ir tarptautinių santykių XX amžiuje modulis)
 • Baltijos šalių istorija (Kaimyninių tautų ir valstybių istorijos modulis)
 • Europos diplomatija XX a. I pusėje (Magistro studijos)

Moksliniai interesai

 • Baltijos šalių tarptautinė padėtis bei užsienio politika; diplomatijos istorija; Baltijos šalių istoriografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919 – 1929, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993.
 • Great Bretain’s Mediation in the Lithuanian – Latvian Frontier, 1920 - 1921 // Journal of Baltic studies, 1993, nr. 4 (XXIV), p. 359 – 369.
 • The Impact of the USSR on Lithuania’s Domestic Policy and its International Orientation in the Third Decade of the Twentieth Century // Journal of Baltic Studies, 2007, vol. 38, p. 215 – 234.
 • Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918-1940 metais : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; parengė Zenonas Butkus. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. - 882 p.
 • Lietuvos vidaus reikalų istorija / kartu su E. Gudavičium, R. Petrausku, A. Vasiliausku, E. Raila, S. Jegelevičium, A. Bumblausku, A. Jakubčioniu, A. Anušausku, P. Stankeru, V. Ulyte-Grigelevičiene/. Vilnius: Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija, 2008. 405 p.
 • Butkus Z. Federalistinių idėjų recepcija Lietuvoje 1918 – 1922 m. // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. Vilnius, 2009. P. 213 – 236.
 • Butkus Z., Ilmjervs M. Pārskats par PSRS Sarkanās armijas Ģenerālštāba priekšnieka maršala A. Jegorova 1937. gada 15. – 26. februāra vizīti Lietuvā, Latvijā un Igaunijā // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. 2009. T. 10. P. 118 – 141.
 • Butkus Z. SSRS požiūris į Klaipėdos atplėšimą nuo Lietuvos 1939 metais // Acta Historica Universitatis Klaipedensis. 2010. T. XXI. P. 115 – 124.
 • Totalitarizmo poveikis demokratiniams procesams: vyriausybių kaita Latvijoje 1926-1927 metais ir išorės veiksnys // Lietuvos istorijos studijos. 2012. T. 30. P. 92 – 116.
 • Butkus Z., Ilmjärv M. JAV ambasadoriaus Maskvoje Džosefo E. Deivido 1937 m. vizito į Baltijos šalis ir Suomiją ataskaitos // Istorijos šaltinių tyrimai. 2012. T. 4. P. 285-311.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • VU Senato narys (2002- iki šiol)
 • VU Senato Komisijos narys (nuo 2002-2012)
 • VU Istorijos fakulteto dekanas (2002-2007, 2007-2012)
 • Lietuvos Mokslų Akademijos Nostrifikacijos komisijos narys
 • Mokslinių periodinių leidinių „Lietuvos istorijos studijos”, „Lituanistika”, „Acta Humanitarica Universitatis Saulenis”, „Kultūros paminklai”, „Vēsture. Acta Universitātis Latviensis” redkolegijų narys
 • Talino universiteto Istorijos instituto Atestacinės komisijos ekspertas
 • Lietuvos Respublikos valstybinės paveldo komisijos narys (Skirtas LR Seimo 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-323)

Projektinė veikla

 • “Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas" 2011 m. rugpjūčio 4 d. Sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02. Projekto pabaiga: 2013-10-31.
 • "Mokslo žurnalo "Lietuvos istorijos studijos" leidyba". Projekto vadovas, LIT-7-40. Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa.
 • Mokslo projektas “Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos”. Projekto vadovas. Sutartis 2014 m. vasario 27 d. Nr. LIT-8-79. Projekto pabaiga; 2015 m. gruodžio 31 d.
 • Mokslininkų grupės projetas “Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.” Projekto vadovas. Projektop pradžia 2014 m. gegužės 2 d. Projekto pabaiga: 2016 m. gruodžio 31 d.


Kita

 • Koncepcijos „Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvos” rengimo komisijos narys (kartu su ambasadoriais N. Germanu ir A. Sarkaniu); (2011 m.).
 • Užsienio reikalų ministerijos reprezentacinių erdvių apipavidalinimo koncepcijos parengimas (kartu su prof. A. Bumblausku ir dr. A. Kasparavičiumi); (2011 12 01-2012 06 30).
 • Paminklo „Baltijos kelias” iniciatyvinės grupės narys.
 • Skulptūros „Lietuvos skydas” iniciatyvinės grupės narys.
 • Latvijos valstybinės istorikų komisijos užsienio narys.
 • Apdovanotas Latvijos III žvaigždžių ordinu.

Lekt. dr. Tomas Vaiseta

tomas2006 m. baigė VU žurnalistikos bakalauro, o 2008 m. - VU istorijos magistro studijas. 2012 m. VU Istorijos fakultete apsigynė disertaciją „Nuobodulio visuomenė: vėlyvojo sovietmečio Lietuva (1964-1984)“ (vadovas - doc. dr. Nerijus Šepetys). Nuo 2014 m. dirba VU Istorijos fakultete lektoriumi.

Dėstomi dalykai

 • Sovietologijos teorijos
 • XX a. sociokultūrinė ir kasdienybės istorija: Lietuva ir europiniai bei sovietiniai kontekstai
 • Lietuvos kultūros sovietizavimas

Moksliniai interesai

 • Sovietų Lietuvos kultūros ir socialinė istorija
 • Kasdienybės istorija
 • sovietinė psichiatrija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Tomas Vaiseta, Nuobodulio visuomenė: kasdienybė ir ideologija vėlyvuoju sovietmečiu (1964-1984): monografija, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2014.
 • „Sovietinės sveikatos apsaugos sistemos diegimo atspindys gyventojų skunduose“, in: Genocidas ir rezistencija, 2015, nr. 1.
 • „Balsai iš sovietinių psichiatrijos ligoninių: savojo „aš“ sampratos skunduose“, in: Darbai ir dienos, 2014, nr. 62.
 • „On the Background, Stains, and Dry-chemical Cleaning: Soviet Satire as the Practice of Speech“, in: Laurynas Katkus (ed.), Grotesque Revisited: Grotesque and Satyre in the Post/Modern Literature of Central and Eastern Europe, Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 • „Sovietinio veltėdžiavimo fenomenas kasdienybės praktikų ir jų trajektorijų požiūriu“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 29, p. 111-126.
 • „Informacijos hierarchija vėlyvuoju sovietmečiu: Bibliotekų atvejis“, in: Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 116-134.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ atsakingasis sekretorius

Projektinė veikla

 • Podoktorantūrinė stažuotė „Sovietinė psichiatrija Lietuvoje: vienos ligoninės atvejo tyrimas (1944-1990 m.“ (LMT projektas „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, 2013-2015).
 • „Antrojo pasaulinio karo memorialai ir atmintys Lietuvoje: ideologinės tendencijos ir jų valdymo galimybės“ (LMT projektas) (2015-2016)

Kita

 • Kultūros žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyr. redaktorius

Asist. dr. Inga Zakšauskienė

Asist. Inga Zakšauskienė2002 m. įstojo į Istorijos fakultetą, kur baigė bakalauro studijas, magistro laipsnį įgijo TSPMI. Nuo 2010 m. Istorijos fakultete studijuoja doktorantūroje, rengia disertaciją tema ,,Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950-1990 m.” (mokslinis vadovas doc. A. Jakubčionis). Nuo 2012 m. dirba asistente Naujosios istorijos katedroje.
2015 m. vasario 22 d. apgynė daktaro disertaciją „Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950 – 1990 metais”

Dėstomi dalykai

 • Lietuvos gyventojų emigracija XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje;
 • Istorija ir geopolitika

Moksliniai interesai

 • Šaltasis karas ir Lietuva
 • Viešoji diplomatija ir jos priemonės idėjinėje ir vertybinėje kovoje su komunizmu
 • Vakarų radijo transliacijos į Sovietų Sąjungą ir socialistinio bloko valstybes
 • Sovietinės kariuomenės santykiai su vietine valdžia

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • ARLAUSKAITĖ, Inga. Sovietinės Lietuvos valdžios ir okupacinės kariuomenės santykiai 1963-1986 m. Genocidas ir rezistencija. 2006, 2 (20), p. 177-206.
 • ARLAUSKAITĖ, Inga; KŠANYTĖ-ARMSTRONG. Okupacinė kariuomenė Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2007. 264 p. ISBN 978-9955-34-013-3.
 • ARLAUSKAITĖ ZAKŠAUSKIENĖ, Inga. Laisvosios Lietuvos komiteto veikla JAV. Lietuvos istorijos studijos, 2013, nr. 31, p. 115-138.
 • ARLAUSKAITĖ ZAKŠAUSKIENĖ, Inga. Vakarų pagalbos Lietuvos partizanamas mito analizė. Genocidas ir rezistencija, 2014, nr. 1 (35), 109-124.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Stanfordo universiteto Huverio instituto organizuojamos kasmetinės mokslinės stažuotės Hoover Archives Summer Workshop dalyvė (2011, 2012 m.)
 • Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje tirti tyrėja

Kita

 • Sovietinės okupacijos tyrimo asociasijos steigėja

Doc. dr. Ramojus Kraujelis

Doc. dr. Ramojus KraujelisStudijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete pradėjo 1994 m.
Istorijos bakalauro laipsnį įgijo 1998 m., istroijos magistro – 2000 m.
Papildomai 2000–2002 m. tęsė magistrantūros studijos Lietuvos teisės universitete (dab. M. Romerio universitetas), įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
2001–2005 m. doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedroje. 2006 m. suteiktas humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsnis (apgynė daktaro disertacija tema „Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940–1953 metais“)
Doktorantūros studijų metu pradėjo skaityti paskaitas, nuo 2006 m., Naujosios istorijos katedros lektorius, nuo 2009 m. – docentas.

Dėstomi dalykai

 • Lietuvos istorijos šaltiniotyra (XIX-XXa.)
 • Šaltasis karas ir Vidurio Europos valstybės (modulyje Diplomatijos ir tarptautinių santykių istorija XXa.)
 • Neginkluotas pasipriešinimas ir disidentiniai judėjimai Vidurio Rytų Europoje. (modulyje Antikomunistinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje)
 • Archyvistikos teorija ir archyvų istorija (modulyje Archyvistikos pagrindai)
 • Istorijos šaltinių tipologija ir tyrimo metodai (modulyje Lietuvos istorijos šaltiontyros problemos)

Moksliniai interesai

 • Šaltojo karo istorija ir tarptautinė politika
 • Vidurio Europos valstybių politinė istorija XX a. II pusėje
 • Naujausios Lietuvos istorijos šaltiniotyra
 • Archyvistikos teorija ir archyvų istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Kraujelis Ramojus, Special part of the National Documentary Fond: the case of Lithuania on transfer and access to the documents of former soviet security forces // The documentation of communist security authorities: Materials of the International Conference, Warsaw, 4-5 X 2012, ed. by W. Stępniak, Warszawa. 2014 p.30-48 ISBN 9788362421596
 • Miloiu, Silviu, Anghel, Florin, Bukelevičiūtė, Dalia, Ghişsa, Alexandru, Kraujelis, Ramojus, Schipor, Bogdan-Alexandru, The Romanian-Lithuanian relations: diplomatic documents (1919-1944). Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2011. 224 p. ISBN 9786065370920.
 • Kraujelis Ramojus, The status and the future of Baltic States and Romania in the strategy of Western Allies in the early years of the Second World War: a comparative view, // Revista Romana de Studii Baltice si Nordice, vol. 2, issue 1. 2010 p 93-109. 4. Kraujelis Ramojus, Access to Archives. Recent legislative trends in Lithuania. // Journal "Latvijas arhīvi" 2009 1/2 p.31-37.
 • Kraujelis Ramojus, Lietuvos ir Lenkijos vieta Vakarų pokarinėse vizijose 1941-1943 m // Lietuvių-lenkų santykiai amžių tėkmėje. Istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wiekow. Pamięc historyczna. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 255-267.
 • Kraujelis Ramojus, Lietuva Vakarų politikoje: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940 – 1953 metais. Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 312 ISBN 978-9955-33-371
 • Kraujelis Ramojus, Archival legislation in Lithuania: recent tendencies. Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian: materiały z międzynarodowej konferencji, Toruń, 20-21 kwietnia, 2007. ISBN 9788374418577 p. 132-141.
 • Šaltinotyros ir archyvistikos, etninių mažumų istorijos ir antropologijos, kultūrinio turizmo, pedagogikos (istorikams) bakalaurų studijų moduliai ir temos :Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 274 p.

Kita
Nuo 1997m. dirba įvairiose pareigose valstybinėje archyvų sistemoje. Nuo 2011 m. paskirtas Lietuvos vyriausiuoju archyvaru.
Lietuvos ir tarptautinių organizacijų konsultacinių tarybų ir darbo grupių (Archyvų taryba, Kino politikos taryba, Europos archyvų grupė, Pasaulio banko Prieigos prie informacijos Apeliacinės tarybos, Europos Sąjungos Tarybos Informavimo darbo grupės) narys.

Lekt. Andrius Grodis

 a.grodis2001 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 2005 m. įgijo istorijos bakalauro, 2007 m. – istorijos magistro laipsnį. Nuo 2007 m. Naujosios istorijos katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2013 m. – lektorius.

Dėstomi dalykai

 • Ankstyvųjų naujųjų laikų istorija (modulyje Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija II)
 • Naujųjų amžių visuotinė istorija (modulyje Naujų ir naujausių laikų visuotinė ir Lietuvos istorija)
 • Lietuva ir Europa naujaisiais laikais (modulyje Istorinių laikų archeologija II)
 • Tarpukario Lietuvos užsienio politikos ir diplomatijos problemos (modulyje Diplomatijos ir tarptautinių santykių istorija XX amžiuje)
 • Geopolitinė XX a. Vakarų Europos valstybių istorija (modulyje Lyginamoji ir transnacionalinė istorija)

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Respublikos (1918–1940) tarptautinė padėtis ir užsienio politika
 • Tarpukario Lietuvos socialinės istorijos problemos
 • Lietuvos politinių partijų istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos politinių partijų požiūris į Lenkija 1920 – 1926 metais: nuo modus vivendi paieškų iki nuolatinės konfrontacijos // Lietuvos istorijos studijos, 2008, Nr. 21, p. 37 – 57.
 • Lietuvos politinių partijų užsienio politikos nuostatos 1918–1919: orientacija į Didžiąją Britaniją // Lietuvos istorijos studijos. 2011, t. 28, p. 60–76.
 • Bažnyčia ir Lietuvos Respublikos kūrimasis britų diplomatų akimis: keletas 1921 m. refleksijų // Bažnyčios istorijos studijos. 2014, t.7, p. 299–310.
 • Ekspertinė ir kita akademinė veika

Projektinė veikla

 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918 – 1940 m.“ (2014–2016 m.) vykdytojas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos