Skelbimai

Siūlomos 2016/2017 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos.

Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais.

Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo reikalingas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas 

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos valdovų susitikimai/suvažiavimai Viduramžiais: topografija ir organizacija
 • Gerieji žmonės ir smulkiosios bajorijos genezė
 • Lietuvos didikai Rusios žemėse XV-XVI a. pirmoje pusėje
 • Pasirinktos XV-XVI a. LDK didikų giminės ar didiko biografijos tyrimas
 • LDK kilmingųjų kasdienybė XV ir XVI a. sandūroje pagal Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų dokumentus
 • Kilmingųjų antroponimika: bajorų vardai ir prievardžiai XV-XVI a.

Prof. dr. Irena Valikonytė

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Kuncevičių šeimos istorija XVI a.
 • Narbutų giminės karjera XVI a.
 • Vosyliaus Palubenskio vedybų strategija (XVI a.)
 • Trečiųjų teismas LDK XV a.pab. – XVI a. I pusėje: terminai ir kompetencija
 • Teisenos terminų rok zavityj ir rok ostatočnyj turinio samprata Pirmojo Lietuvos Statuto epochoje

Doc. dr. Stanislovas Pamerneckis

Siūlomos kursinių darbų temos:

 • Inventorių instrukcijos dvarų administracijai XVIII a. II pusėje
 • Inventorių instrukcijos dvarų administracijai XIX a. I pusėje
 • XVII – XVIII a. dvarų inventoriai
 • XVII – XVIII a. dvarų inventoriai: valstiečių materialinės padėties ir prievolių santykio kaita
 • Dvarų ūkio apskaitos dokumentai XVIII a. II pusėje – XIX a. I pusėje

Siūlomos bakalauro darbų temos:

 • Pasėlių, derlių ir kainų dinamika dvaruose XIX a. I pusėje
 • Palivarkų augimas dvaruose XIX a. I pusėje
 • Nepriemokų augimas dvaruose XIX a. I pusėje
 • Privačių dvarų valstiečių darbo normavimas XVIII a. pab. – XIX a. I pusėje
 • Laisvų valstiečių sutartys su dvaro administracija XIX a. I pusėje

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionų (pasirinktinai – Kijevo, Voluinės, Podolės, Palenkės) visuomenės XV–XVI a.
 • Vilniaus ir Trakų vaivadijų valstiečiai XVI a.
 • Žemaitijos valstiečiai XV-XVI a.
 • Vilniaus tijūnija: genezė ir funkcionavimas XIV–XVI a.
 • Renesanso biurokratijos beieškant: Ulricho Hozijaus (1455–1535) atvejis
 • Užnemunės giros administravimas XVI a.
 • Vilniaus vaivada Jonas Hlebavičius (apie 1480–1549) ir jo politinė veikla
 • Lietuvos politikai ir jų politika ordinariniuose Respublikos Seimuose (pasirinktinai Stepono Batoro, Zigmanto Vazos, Vladislovo Vazos valdymo metais)
 • Jonas Karolis Chodkevičius (1560–1621): didikas, politikas, karys
 • Priešprieša ir sugyvenimas: Lietuvos ir Lenkijos diduomenės mišrios santuokos 1569–1632 m.

Doc. dr. Liudas Jovaiša

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Pijorai Lietuvoje ir jų veikla XVII–XIX a.
 • Parapinės mokyklos ir jų mokytojai Lietuvoje XVII–XVIII amžiuje
 • XVII–XVIII a. proginiai pamokslai kaip istorijos šaltinis
 • Eustachijus Valavičius – katalikiškosios Reformos vyskupas
 • Konstantinas Kazimieras Bžostovskis: tarp politiko ir ganytojo
 • Bažnytinio ir religinio gyvenimo istorijos šaltiniai Lietuvos Metrikoje

Doc. dr. Jolanta Karpavičienė

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • „...pagal Magdeburgo teisės paprotį“: vokiškos teisės šaltinių taikymas LDK miestuose XVI a.
 • Pirklių verslo santykių reglamentavimas LDK XV–XVI a.
 • Prekybiniai ryšiai tarp LDK miestų XV–XVI a.: „svečių“ teisės sklaida
 • Moters padėtis LDK magdeburginiuose miestuose XVI a. antrojoje pusėje
 • Teisenos ritualas Lietuvos mažuosiuose magdeburginiuose miestuose
 • Lietuvos statuto taikymas LDK miestų teisinėje praktikoje
 • Teisinė kasdiena Kaune XVI a. viduryje: miestiečių bendruomenės sambūvio aspektai
 • Diplomatinis ceremonialas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje

Doc. dr. Vydas Dolinskas

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Politinė LDK XVIII a. istorija:
  • LDK politinės aktualijos 1764 m. tarpuvaldžio seimų dienoraščiuose
  • Vilniaus-Radomo konfederacija (1767–1768) Lietuvoje
  • LDK atstovų veikla 1773–1775 m. delegaciniame seime
 • XVII–XVIII a. LDK istorinės asmenybės:
  • Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas
  • LDK kancleris Jonas Frydrichas Sapiega
  • LDK pakancleris Kazimieras Konstantinas Pliateris
 • LDK kultūros ir meno istorija:
  • 1610 m. gaisro pasekmės Vilniaus miestui (paveldo netektys ir architektūrinės transformacijos)
  • Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai XVII a. pirmojoje pusėje
  • Lietuvos gotikos raidos lietuviškosios istoriografijos akcentai

Dr. Tomas Čelkis

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • LDK politiniai ryšiai su totorių chanais XV–XVI a.
 • 1561 m. Livonijos pri(si)jungimas prie LDK: priežastys ir pasekmės
 • LDK politinės sutartys: XIV–XVII a. tarpvalstybinės teisės paminklai
 • XVI–XVII a. inventoriai – LDK istorijos šaltiniai
 • LDK istorinė kartografija: pasiekimai ir tyrimų perspektyvos
 • Europos kartografijos šaltiniai ir Lietuva: nuo žinių apie Baltijos pakrantes iki LDK kontūrų
 • Vilniaus gubernijos žemėlapių braižyklą 1801–1917 m.: organizacija, veikla, kartografinis paveldas
 • Ar pavojinga keliauti LDK? Užpuolimai kelyje XVI – XVII a.
 • LDK sausumos kelių tinklo struktūra XVIII a.
 • Tiltai ir perkėlos LDK XVI – XVIII a.: lokacija, architektūra, priežiūra
 • Žirgas LDK kasdienybėje XV–XVI a.
 • LDK lokalinė istorija: Pasvalys XVI–XVII a.

Dr. Vytautas Volungevičius

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Pavieto termino atsiradimas LDK dokumentuose ir jo samprata iki 1564–1566 m. reformos
 • Lietuvos Viduramžių istoriografija Nepriklausomoje Lietuvoje
 • Valsčiaus ir pavieto santykis XV–XVI a. LDK
 • Baudžiavos Lietuvoje genezė
 • Miško naudmenų reglamentacija XIV–XVI a.
 • Regalijų samprata LDK
 • Feodalizmo problema LDK
 • Valakų reformа LDK: idealybė ir tikrovė
 • Viduramžių ir Ankstyvųjų Naujųjų laikų sampratos Lietuvos istoriografijoje
 • Žemėnaudos ir žemėvaldos formos LDK iki Valakų reformos
 • Paprotinė teisė (Pamedės teisynas, Rusų tiesa, Vislicos statutas, Kazimiero teisynas)
 • Papročio ir paprotinės teisės (pa)likimas XVI a.
 • Valstiečio darbo struktūra
 • Kaimas: raida, struktūra, tipologija
 • Kaimo bendruomenė: kodėl LDK būta tiek mažai valstiečių sukilimų?

Dokt. Martynas Jakulis

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Vilniaus kalvinistų bendruomenė XVII‒XVIII a.
 • Vilniaus liuteronų bendruomenė XVII‒XVIII a. (būtina skaityti vokiškai)
 • Nesantuokiniai vaikai XVII a. 2 pusės ‒ XVIII a. Vilniuje
 • Moterų darbas XVIII a. Vilniuje
 • Raganų teismai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII‒XVIII a.: kaltinimų motyvai, gynyba ir bausmės
 • Vilniaus katedros kapitulos žemėvalda XVI‒XVIII a.: kaita, reikšmė ir administravimas

Būtinos anglų ir (bent jau minimalios) lenkų, lotynų kalbų žinios