Pradžia

Doktorantūra - trečioji, aukščiausia studijų pakopa. Joje studijuoja tik sėkmingai baigę magistro studijas, pasirinkę profesionalaus istoriko karjerą ir siekiantys humanitarinių mokslų daktaro laipsnio, studentai. Istorijos krypties mokslo doktorantūros studijos vykdomos kartu su Lietuvos istorijos institutu. Doktorantūroje rengiamų disertacijų tematikos apima šias sritis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimai; Archeologija: šaltiniai, metodologija, interpretacija; Istoriografija, istorinė atmintis, paveldas; Lietuvos kultūros institucijos ir sociokultūrinės formacijos; Modernios visuomenės tapsmas XIX a.; Diplomatijos istorija; Lietuva XX a.

VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLO DOKTORANTŪROS REGLAMENTAS

Mokslo ir inovacijų departamento Doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus informacija

Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto Istorijos krypties mokslo doktorantūros komitetas

Komiteto pirmininkas: 
Prof. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Nariai:

Vyriaus. mokslo darbuotoja, habil. dr. Tamara Bairašauskaitė  (Lietuvos istorijos institutas)

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas  (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Prof. dr. Zenonas Butkus  (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Doc. dr. Marija Drėmaitė (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas

Vyresn. mokslo darbuotojas dr. Artūras Dubonis  (Lietuvos istorijos institutas)

  (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Česlovas Laurinavičius  (Lietuvos istorijos institutas)

Vyriaus.mokslo darbuotojas, habil.dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas)

Mokslo darbuotojas dr. Gytis Piličiauskas (Lietuvos istorijos institutas)

Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas)

 Doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

 

Komitetas patvirtintas 2018-03-14 VU mokslo prorektoriaus įsakymu Nr. D-245.

2018 m. priėmimo į  VU ir LII istorijos mokslo krypties doktorantūrą disertacijų tematikos

2018 metai
Istorijos mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų kryptys Vadovai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimai
Research on history of the Grand Duchy of Lithuania

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas (VU)

Dr. Artūras Dubonis (LII)

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (LII)

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas (VU)

Doc. dr. Liudas Jovaiša (VU)

Archeologija: šaltiniai, metodologija, interpretacija
Archeology: sources, methodology, interpretation

Prof. dr. Albinas Kuncevičius (VU)

Dr. Gytis Piličiauskas (LII)

Doc. dr. Gintautas Vėlius (VU)

Doc. dr. Algimantas Merkevičius (VU)

Prof. dr. Kerstin Liden (Stokholmo universitetas)

Dr. Giedrė Piličiauskienė (VU)

Doc. dr. Giedrė Motuzaitė Motuzevičiūtė Keen (VU)

Istoriografija, istorinė atmintis, paveldas
Historiography, historical memory, heritage

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas (VU)

Habil. dr. Alvydas Nikžentaitis (LII)

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (LII)

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė (VU)

Dr. Dangiras Mačiulis (LII)

Doc. dr. Salvijus Kulevičius (VU)

Doc. dr. Marija Drėmaitė (VU)

Lietuvos kultūros institucijos ir sociokultūrinės formacijos
Cultural institutions and socio-cultural formations in Lithuania

Doc. dr. Jurgita Verbickienė (VU)

Doc. dr. Marija Drėmaitė (VU)

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (LII)

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė (VU)

Dr. Dangiras Mačiulis (LII)

Dr. Darius Staliūnas (LII)

Modernios visuomenės tapsmas XIX amžiuje
Becoming modern society (the 19th c.)

Prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (LII)

Prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas (LII)

Dr. Darius Staliūnas (LII)

Dr. Rimantas Miknys (LII)

Diplomatijos istorija
History of diplomacy

Dr. Česlovas Laurinavičius  (LII)

Prof. dr. Zenonas Butkus (VU)

Lietuva XX a.
Lithuania in the 20th c.

Prof. dr. Zenonas Butkus (VU)

Dr. Česlovas Laurinavičius (LII)

Doc. dr. Nerijus Šepetys  (VU)

Doc. dr. Arūnas Streikus (VU)

Dr. Saulius Grybkauskas (LII)

Dr. Vladas  Sirutavičius (LII)

Dr. Dangiras Mačiulis (LII)

Doc. dr. Saulius Kaubrys (VU)

Dr. Rimantas Miknys (LII)

2018 m. priėmimo į VU ir LII istorijos mokslo krypties doktorantūrą reikalavimai

 

Priėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija. 

Stojančiojo į istorijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo, stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

 

Doktorantūros mokslinis projektas. Stojantieji į istorijos mokslo krypties doktorantūrą pateikia išspausdintą ir pasirašytą mokslinį projektą (būtina nurodyti disertacijos tematikos kryptį) ir dviejų mokslininkų rekomendacijas.  Reikalaujama projekto apimtis – iki 30.000 spaudos ženklų įskaitant tarpus (apie 10 numeruotų lapų). Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Moksliniame projekte privalo būti:

 • suformuluota būsimos disertacijos tema ir tyrimo problematika, tyrimo tikslai ir uždaviniai;
 • pristatyti būsimo tyrimo šaltiniai ir tyrimų būklė Lietuvoje ir pasaulyje;
 • pristatytas planuojamo tyrimo naujumas ir aktualumas;
 • pristatyti tyrimo metodai;
 • pristatyti  pagrindiniai tyrimo klausimai.  

Pokalbis. Stojantieji į doktorantūrą dalyvauja pokalbyje, kurio metu atsako į Priėmimo į doktorantūrą komisijos narių klausimus mokslinio projekto bei planuojamos disertacijos tema. 

Mokslo darbai. Kartu su moksliniu projektu stojantysis į doktorantūrą gali pateikti savo publikuotų (arba priimtų spaudai) mokslinių straipsnių kopijas, kurios padėtų susidaryti išsamesnę nuomonę apie pretendento mokslinius pasiekimus.

Vertinimo kriterijai. Mokslinis projektas ir pokalbis su stojančiuoju vertinamas 10 balų sistemoje. Mokslinį projektą recenzuoja istorijos mokslo krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas. Stojantieji su recenzija nėra supažindinami. Priėmimo į doktorantūrą komisija, atsižvelgdamas į recenzento išvadas bei pokalbį su stojančiuoju, mokslinio projekto ir pokalbio rezultatus vertina pagal šiuos kriterijus: 

 • tiksliai ir aiškiai suformuluota mokslinė problema;
 • tinkamai pagrįstas pasirinktos temos aktualumas ir naujumas, mokslinio tyrimo perspektyva;
 • istoriografijos bei šaltinių žinojimas;  
 • projektas parašytas tinkama akademine forma bei kalba. 

Mokslinio projekto recenzentas įvertina ir stojančiojo mokslo darbus. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į recenzento išvadas, už kokybiškus mokslinius straipsnius stojančiajam gali skirti iki 1 papildomo balo

Moksliniai projektai (1 atspausdintas egzempliorius) kartu su mokslininkų rekomendacijomis, straipsnių kopijomis priimami ir registruojami VU Istorijos fakulteto dekanate  (Universiteto g. 7, II aukštas, 209 kab.) nuo birželio 11 d. iki  20 d. (trečiadienis) 17.00 val.  Mokslinio projekto elektroninę versiją, mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nurodytu laiku taip pat privaloma atsiųsti el. paštu  , tel. (8 5) 2687297.

Priėmimas į 2018 m. istorijos mokslo krypties doktorantūrą vyks birželio 28 d. (ketvirtadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g.7, III a.)

 

Daugiau informacijos apie priėmimą teikiama VU Doktorantūros ir podoktorantūros skyriuje

Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, Universiteto g. 3

Tel. (8 5) 2687093, (8 5) 2687094, (8 5) 2687095, el.p.

https://www.vu.lt/studijos/doktoranturos-studijos 

 

2018 m. priėmimo į VU ir LII istorijos mokslo krypties (05H) doktorantūros studijas komisijos sudėtis

Pirmininkas - prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Nariai:

Vyriaus. mokslo darbuotoja, habil. dr. Tamara Bairašauskaitė  (Lietuvos istorijos institutas)

Prof. dr. Alfredas Bumblauskas  (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Prof. dr. Zenonas Butkus  (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Doc. dr. Marija Drėmaitė (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Vyresn. mokslo darbuotojas dr. Artūras Dubonis  (Lietuvos istorijos institutas)

Prof. dr. Albinas Kuncevičius  (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Česlovas Laurinavičius  (Lietuvos istorijos institutas)

Vyriaus.mokslo darbuotojas, habil.dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos institutas)

Mokslo darbuotojas dr. Gytis Piličiauskas (Lietuvos istorijos institutas)

Vyriaus. mokslo darbuotojas dr. Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas)

Doc. dr. Nerijus Šepetys (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

Doc. dr. Jurgita Verbickienė (Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas)

 

Rengiamos disertacijos

2016 metai

 Vita Diemantaitė

 LDK kanceliarijos struktūra ir veikla 1566 – 1623 m.

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas

Šarūnė Sederevičiūtė

Lietuva Antrojo pasaulinio karo fotografijose: tarp atminties ir pasakojimo

Doc. dr. Nerijus Šepetys

Enrika Žilytė

Partizanų visuomenė: ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo rėmėjai, ryšininkai, viešosios erdvės dalyviai

Doc. dr. Arūnas Streikus

Rasa Valatkevičienė

Vilniaus miesto juvelyriškos raida ir technologijos archeologiniais duomenimis (XIII-XVII a.)

Doc. dr. Gintautas Vėlius

Rūta Anulytė

Lietuvos žydų kapinių paveldas po holokausto: tradicija ir jos raiškos formos, kapinių išlikimas, tipologija, samprata ir kapinių paveldo valdymas

Doc. dr. Jurgita Verbickienė

Elina Ananyevskaya
(ES lėšos)
Turgajaus stepių Kazachstane gyventojų ekonomika geoglifų statybos laikotarpiu: archeobotaniniais,zooarcheologiniais bei stabiliųjų izotopų duomenimis

Dr. Giedrė Motuzaitė-Matuzevičiūtė

2015 metai

Balčiūnaitė Brigita

Lietuvos jėzuitų provincija (1608-1773 m.): vienuolijos struktūros tapatybė ir kaita

Doc. dr. Liudas Jovaiša

Dambrauskas Audrius

Kino filmai ir Lietuvos visuomenė, 1926-1953 m. (Kultūros laukas politinių režimų ir ideologijų kaitoje) Doc. Dr. Nerijus Šepetys
Dediala Ričardas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIII a. pabaigoje – XIV pradžioje: politika, visuomenė, karyba Prof. dr. Rimvydas Petrauskas
Grikpėdis Mindaugas Kultūrinių augalų kilmė Lietuvos geležies amžiuje archeobotanikos duomenimis Dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen
Jasiūnaitė Elena Sava ir svetima vaidybinio LSSR kino erdvė: (kon)tekstai ir jų kaita 1959-1987 m. Doc. dr. Arūnas Streikus
Muradian Lijana Ankstyvojo metalų laikotarpio visuomenės socialinė organizacija Vakarų Lietuvoje Doc. dr. Algimantas Merkevičius
Minkevičius Karolis
(ES lėšos)
Nuo ūkio iki valstybės: vėlyvojo geležies amžiaus bendruomenių socialinės organizacijos Lietuvoje tyrimai taikant archeobotaninius metodus

Doc. dr. Gintautas Vėlius

Šiupšinskas Matas
(ES lėšos)
Kolektyvinio sodo fenomenas Lietuvoje: urbanistinis ir sociokultūrinis aspektai Doc. dr. Marija Drėmaitė
Vaitkus Tomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios elitas 1522-1569 m.: sudėtis ir struktūra Prof. dr. Rimvydas Petrauskas
2014 metai
Skaistė Ardavičiūtė Keramika ir metalai: stalo serviravimo indai ir įrankiai Lietuvoje XIV – XVII a. Prof. dr. Albinas Kuncevičius
Sigita Černevičiūtė Nusikaltimas ir bausmė: politiniai nusikaltimai Lietuvoje 1919-1939 m. Doc. dr. Saulius Kaubrys
Veronika Gudaitė Socialinis mobilumas ir lokalinė migracija LDK mažuosiuose miestuose (Vilniaus, Trakų, Kauno, Ukmergės, Upytės pavietai ir Žemaičių seniūnija) XVIII a. II pusėje Prof. dr. R.Trimonienė
Andrius Jurkevičius LDK rusėniškos teritorijos XIV a. pabaigoje – XVI a. pabaigoje: Smolensko, Polocko ir Vitebsko žemių lyginamoji analizė Doc. dr. Eugenijus Saviščevas
Kęstutis Kilinskas Civilinės ir karinės valdžios sąveika Lietuvoje 1918-1940 m. Prof. dr. Zenonas Butkus
Dainius Noreika Partizaninis karas Lietuvoje (1944–1953): socialinių struktūrų problema Doc. dr. Arūnas Streikus
Darius Sakalauskas Socio-ekonominiai procesai XVII a.vid. – XVIII a. LDK: privataus kapitalo valdymas Doc. dr. Jurgita Verbickienė
Agnė Žilinskaitė Rytų Baltijos regiono priešistorinių bendruomenių ekonomikos sistemos ir socialinės inovacijos iki erų sandūros archeologiniais duomenimis Doc. dr. Algimantas Merkevičius
2013 metai
Gabrielė Gudaitienė Lietuvos Panerio baseino vakarinės dalies pirminis apgyvendinimas Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas
Toma Zarankaitė Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis diskursai     Prof. dr. Irena Valikonytė
Renaldas Augustinavičius  Archeologinis žemėlapis: vietos, ribos, teritorijos. Dubingių istorinės žemės studija    Prof. Dr. Albinas Kuncevičius
Milda Kvizikevičiūtė Keliavimas ir jo refleksijos XVI-XVIII a.LDK privačiojoje raštijoje  Doc. dr. Liudas Jovaiša
Vytautas Starikovičius Psichosocialinė profilaktika LSSR: struktūra, visuomenės paribiai ir komunistinė ideologija    Doc. dr. A. Švedas
Stanislovas Stasiulis Holokaustas Lietuvoje: bendra istorija – skirtinga atmintis Prof. dr. Alfredas Bumblauskas
Akvilė Naudžiūnienė Nuo tautininkiškojo iki daugiakultūrinio Lietuvos istorijos naratyvo: tautinių mažumų diskursas istorinėje didaktikoje     Doc. dr. Jurgita Verbickienė
Viltė Janušauskaitė Miesto paveldo samprata Lietuvoje: teorinis ir praktinis aspektai    Doc. dr. Marija Drėmaitė
Justina Kozakaitė  Traumos Lietuvoje bioarcheologiniai ir istoriniais duomenimis    Prof. dr. Rimantas Jankauskas
   2012 metai
Monika Ramonaitė
e
l. paštas:
Diagnosis, prognosis et curatio: medicinos žinios ir gydymo(si) kultūra LDK Doc. dr.  J.Verbickienė
Monika Kareniauskaitė Nusikaltimas ir bausmė Lietuvos SSR: religinio gyvenimo kriminalizavimo atvejis Doc. dr.  A.Streikus
Neringa Dambrauskaitė Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje XVI-XVII a. I p. Prof. dr.  I.Valikonytė
Marius Ėmužis Sovietinės Lietuvos partinis elitas 1944-1974 m. Doc. Dr. A.Jakubčionis
Aistė Petrauskienė Partizaninio karo paveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje: sovietinio ir nacionalistinio naratyvų sankirta Prof. dr.
A.Bumblauskas
Mindaugas Klovas Bajorų dokumentai: privačių dokumentų atsiradimas ir raida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV-XVI a. vid.   Prof. dr. R.Petrauskas
Vladas Liepuonius Homo Novus LDK elite: Leono Sapiegos atvejis Prof. dr.R.Petrauskas
Šarūnas Jatautis Lietuvos paleodemografija (remiantis osteologiniais duomenimis) Prof. dr. R. Jankauskas
Gražina Sviderskytė S.Dariaus ir S.Girėno byla: istorinis faktas, traktuotė bei naratyvo evoliucija Prof. dr. Z.Butkus
   2011 metai
Martynas Jakulis

Špitolės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI – XVIII a.

Doc. dr. Liudas Jovaiša
Mingailė Jurkutė Lietuvos partizanų karas: atminties formos, deformacijos ir transformacijos postalininės sovietų Lietuvos (1953-1988) istorinėje kultūroje Doc. Nerijus Šepetys
Karolis Kučiauskas Vilniaus miesto plėtra ir vilnietiškoji paveldosauga 1936-1956 m. Raida, kaita ir paralelės Doc. dr. Marija Drėmaitė
Gediminas Petrauskas Laidosena viduramžių Lietuvoje: XIII a. – XV a. I pusės degintiniai kapinynai.      Prof. dr. Albinas Kuncevičius
Viktorija Pimpytė Kultūros paveldo apsauga Vilniaus krašte 1919-1939 m.      Doc. dr. Marija Drėmaitė
Vaidotas Suncovas

Mityba, ligos ir socialinis statusas viduramžių Lietuvoje

Prof. dr.  Albinas Kuncevičius
2010 metai
Arvydas Maciulevičius Žydai LDK diduomenės valdose  XVII–XVIII a.: socioekonominės  aplinkos tyrimas Doc. dr. Jurgita Verbickienė
Naglis Navakas  Galia ir pinigai: visuomenė ir rinkos LDK XVI a. antroje pusėje Doc. dr. Eugenijus Saviščevas
2009 metai
Virginija Rimkutė Eksperimentinės archeologijos metodo problematika: Rytų Pabaltijo regiono pluoštų, tekstilės ir pintų dirbinių nuo mezolito iki viduramžių tyrimai Doc. dr. Aleksiejus Luchtanas
Dalia Strimaitytė Lietuvos kultūros sklaidos užsienyje konstravimas ir Lietuvos tapatybių modelių kaita (1988 – 2010 metais) Prof. Alfredas Bumblauskas

VU IF ir LII doktorantų seminarai

knygos copy copyGegužės 23 d. (trečiadienį), 17 val. Istorijos fakultete, 329 auditorijoje

Pranešėjas:

 • Dokt. Antanas Petrilionis (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovas prof. dr. Rimvydas Petrauskas)

  Tema: "Karo belaisvių išpirkimas ir išlaisvinimas LDK ir Vokiečių ordino santykiuose".

 • Dokt. Ričardas Dediala (VU, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra, vadovas  prof. dr. Rimvydas Petrauskas)

  Tema: "Kiek “iš tikrųjų” valdė Daumantas?".

  .

Kviečiame dalyvauti!

 

Skaityti daugiau: VU IF ir LII doktorantų seminarai

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos