Sidebar

Katedros vedėjas doc. dr. Liudas Jovaiša
el. paštas:

Studijų administratorė Rima Bareikienė
326 kab. / Universiteto g. 7, LT-01131 Vilnius
tel. (8 5) 268 72 97
el. paštas:

Katedros nariai

Apie katedrą 

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra įkurta 1990 m., reorganizavus Istorijos fakulteto struktūrą. 1990–1993 m. jai vadovavo prof. habil. dr. Mečislovas Jučas (1926–2019), 1993–2006 m. – prof. dr. Irena Valikonytė, 2006–2020 m. – prof. dr. Rimvydas Petrauskas, o nuo 2020 m. vadovauja doc. dr. Liudas Jovaiša.

Katedros mokslinė veikla skirta kompleksiniam daugiakultūrės LDK visuomenės pažinimui. Svarbiausios katedros mokslininkų tyrimų kryptys:

 • LDK istorijos šaltinių tyrimai ir publikavimas (R. Petrauskas, I. Valikonytė, T. Čelkis, E. Saviščevas, L. Jovaiša);
 • XIV–XVIII a. LDK visuomenės sąranga ir raida:
  • dinastijų ir bajorijos socialinė struktūra ir jos transformacija (R. Petrauskas);
  • Žemaitijos valdžios elitas (E. Saviščevas);
  • LDK teritorijos formavimosi ir sienų delimitaciniai procesai (T. Čelkis);
  • bajorų ir miestiečių teisinės kultūros raida (I. Valikonytė, J. Karpavičienė);
  • bajorų namų ūkio modernėjimo tendencijos (N. Dambrauskaitė);
  • LDK krikščionybės ir katalikų Bažnyčios bei vienuolijų istorija (L. Jovaiša, M. Jakulis);
  • kolektyvinių likimų (miestiečių, moterų etc.) istorija (J. Karpavičienė, I. Valikonytė);
  • XVI–XVIII a. LDK kultūros problemos (V. Dolinskas, L. Jovaiša).

Prie katedros veikia Lietuvos Statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupė.

Siūlomos 2018/2019 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos.

Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais.

Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo būtinas

{slide=Prof. dr. Rimvydas Petrauskas |closed}

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos valdovų susitikimai/suvažiavimai Viduramžiais: topografija ir organizacija
 • Gerieji žmonės ir smulkiosios bajorijos genezė
 • Lietuvos didikai Rusios žemėse XV-XVI a. pirmoje pusėje
 • Pasirinktos XV-XVI a. LDK didikų giminės ar didiko biografijos tyrimas
 • Pasirinkto valdovo ar didikų giminės istorinio atminimo tyrimas 
 • LDK kilmingųjų kasdienybė XV ir XVI a. sandūroje pagal Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų dokumentus

{slide=Doc. dr. Eugenijus Saviščevas}

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionų (pasirinktinai – Kijevo, Voluinės, Podolės, Palenkės) visuomenės XV–XVI a.
 • Vilniaus ir Trakų vaivadijų valstiečiai XVI a.
 • Žemaitijos valstiečiai XV-XVI a.
 • Lietuvos valdovo girių eksploatacija XVI a.
 • Vilniaus tijūnija: genezė ir funkcionavimas XIV–XVI a.
 • Žygimanto Augusto santykiai su Lietuvos valdžios elitu 1563–1572 m.
 • Tarp karalienės ir politinės tautos interesų: Vilniaus vaivada Jonas Hlebavičius (apie 1480–1549) ir jo politinė veikla.
 • Lietuvos politikai ir jų politika Respublikos Seimuose (pasirinktinai Stepono Batoro, Zigmanto Vazos, Vladislovo Vazos valdymo metais).
 • Jonas Karolis Chodkevičius (1560 – 1621).
 • Nesutarimai ar sugyvenimas: Lietuvos ir Lenkijos diduomenės mišrios santuokos 1544 – 1632 m.

{slide=Doc. dr. Liudas Jovaiša}

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Užupio seserų bernardinių bendruomenė XVII–XIX a.
 • Vilniaus vizičių vienuolynas XVIII a. pr. – XIX a. vid.
 • Lietuvos provincijos parapijų špitolės XVII a. 2 p. – XIX a. 1 p.
 • XVII–XVIII a. proginiai pamokslai kaip personalinės istorijos šaltinis
 • Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis: tarp politiko ir ganytojo

{slide=Doc. dr. Jolanta Karpavičienė}

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Vilniaus miesto ir miestiečių reprezentavimas valdovų ir didikų įžygiuotuvių į LDK sostinę triumfo iškilmėse
 • Diplomatinis ceremonialas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje Vilniuje
 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras Vilniuje: ekonominiai funkcionavimo aspektai
 • „...pagal Magdeburgo teisės paprotį“: teisinė kultūra LDK miestuose XVI a.
 • Pirklių verslas LDK miestuose XVI a.: arealas, organizavimas, konfliktai
 • Miestietis, miestėnas, miesto gyventojas: šaltinių terminija socialinėms grupėms LDK miestuose apibrėžti
 • Teisinė kasdiena Kaune XVI a. viduryje miesto raštvedybos duomenimis: miestiečių bendruomenės sambūvio aspektai
 • Moters padėtis LDK mažuosiuose magdeburginiuose miestuose XVI–XVII a.
 • Gyvenimo ritmas Lietuvos mažuosiuose magdeburginiuose miestuose: Merkinės ir Alytaus atvejai
 • Magdeburginės savivaldos modelis ir funkcionavimas mažuosiuose Lietuvos miestuose XVI–XVII a.
 • Kokius reikalus miestiečiai spręsdavo apeliaciniame teisme? LDK asesorių teismo veikla Lietuvos metrikos duomenimis

{slide=Doc. dr. Vydas Dolinskas}

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

I. Politinė LDK XVIII a. istorija:

 • LDK politinės aktualijos 1764 m. tarpuvaldžio seimų dienoraščiuose;
 • Vilniaus-Radomo konfederacija (1767–1768) Lietuvoje;
 • LDK atstovų veikla 1773–1775 m. delegaciniame seime;

II. XVII–XVIII a. LDK istorinės asmenybės:

 • Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas;
 • LDK kancleris Jonas Frydrichas Sapiega;
 • LDK kancleris Karolis Stanislovas Radvila (1669–1719);

III. LDK kultūros ir meno istorija

 • Lietuvos gotikos raidos lietuviškosios istoriografijos akcentai;
 • Lietuvos Renesanso architektūros chronologijos ir periodizacijos problemos;
 • Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai XVII a. pirmojoje pusėje.

{slide=Asist. dr. Tomas Čelkis}

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • (Ne)broliška kaimynystė. 1561 m. Livonijos pri(si)jungimas prie LDK: priežastys ir pasekmės
 • Viduramžių tarpvalstybinės teisės normų paieškos: LDK politinės sutartys XIV–XVI a.
 • LDK pasiuntinybės XIV–XVI a. (organizavimas, diplomatinis ceremonialas, simbolių „kalba“).
 • LDK kartografijos tyrimų istorija: nuo žemėlapių iki istoriografijos.
 • Kartografuotojo amatas – Vilniaus gubernijos žemėlapių braižykla 1801–1917 m.
 • LDK gyventojų mobilumas – kelių tinklas XVIII a.
 • Tiltai LDK XVI–XVIII a. (statybos, architektūra, priežiūra).
 • Laivybos galimybės Nemuno upėje XVIII a.
 • Žirgai ir žirgynai LDK XV–XVI a.
 • Amatininkystė LDK kaimuose XV–XVI a. (amatas, gaminiai, prekyba).
 • Išmatuoti žemes ir pastatyti kaimus – Valakų reforma XVI a. LDK.

{slide=Asist. dr. Martynas Jakulis}

Siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos:

 • Moterų darbas XVIII a. Vilniuje: tarp namų ūkio ir samdos
 • Našlių santuokos Vilniuje XVII a. antrojoje pusėje ‒ XVIII a.
 • Padieniai darbininkai XVIII a. Vilniuje: darbo pobūdis ir uždarbis
 • Elgetos ir visuomenė XVIII a. Vilniuje: nuo gailestingumo iki atšiaurumo?
 • Parapinės špitolės XVII‒XVIII a.: tinklo formavimasis, globotiniai, reikšmė
 • Vilniaus katedros kapitulos žemėvalda XVI‒XVIII a.: kaita, administravimas, reikšmė
 • Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenė XVI‒XVIII a.: institucijos ir sudėtis
 • Vilniaus liuteronų  bendruomenė XVI‒XVIII a.: institucijos ir sudėtis [būtina skaityti vokiškai]

Būtinos anglų ir (bent jau minimalios) lenkų, lotynų kalbų žinios

 

{/slides}

 

{slide= Katedros vedėjas  Prof. dr. Rimvydas Petrauskas|close}

{tab Pagrindinis}

prof. Rimvydas Petrauskas

El. paštas:

Priėmimo laikas: trečiadieniais 10 - 11 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

XIII - XVI a. LDK politinė ir socialinė istorija.

{/tabs}

{slide=Prof. dr. Irena Valikonytė}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Priėmimo laikas: trečiadieniais 12.30 - 13.30 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

Lietuvos Statutas; Lietuvos Metrika; LDK teisinė kultūra; Bajorių statusas LDK.

{/tabs}

{slide=Doc. dr. Stanislovas Pamerneckis}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Priėmimo laikas: antradieniais 14.30 - 15.30 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

Agrariniai santykiai Lietuvoje XVIII a. pab.- XIX a. I pusėje. Statistiniai metodai istorijoje.

{/tabs}

{slide=Doc. dr. Jolanta Karpavičienė}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Priėmimo laikas: penktadieniais 14.30 - 15.30 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

Saksų-Magdeburgo teisės sklaida Europoje ir Lietuvoje. Miestai Vidurio Rytų Europoje viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Teisinės kultūros raiška viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Moters ir šeimos istorijos Europoje lyginamieji aspektai.

{/tabs}

{slide=Doc. dr. Liudas Jovaiša}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Priėmimo laikas: trečiadieniais12.00 - 13.00 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

Krikščionybės Lietuvoje istorija

Vienuolystės LDK istorija

LDK kultūros istorija

Lotyniškieji LDK istorijos šaltiniai

{/tabs}

{slide=Lekt. dr. Vydas Dolinskas}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Priėmimo laikas: trečiadieniais 14.00 - 15.00 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI-XVIII a. Švietimo epocha Lietuvoje. Lietuvos kultūros ir meno istorija. Visuotinė ir Lietuvos architektūros istorija. Visuotinė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija

{/tabs}

{slide=Doc. dr. Eugenijus Saviščevas}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Priėmimo laikas: antradieniais 12.30 - 13.30 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

LDK bajorijos istorija. LDK regionų visuomenių istorija. Genealogija. Civilizacijų istorija. LDK materialinės kultūros ir ūkio istorija

{/tabs}

{slide=Lekt.  dr. Tomas Čelkis}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:  

Primimo laikas: ketvirtadieniais 13.00 - 14.00 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

LDK teritorializacija, keliai

{/tabs}

{slide=Lekt. dr. Vytautas Volungevičius}

{tab Pagrindinis}

El. paštas: v 

Priėmimo laikas: ketvirtadieniais 14.30 - 15.30 val.

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

LDK struktūrų ir socialinė istorija XIII-XVI a.

{/tabs}

{slide=Jaun. mokslo darbuotoja Lirija Steponavičienė}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

Lietuvos Statuto, Lietuvos Metrikos tyrimai ir publikavimas. Įkaitas LDK teisėje XIV – XVI a.

{/tabs}

{slide=Jaun. mokslo darbuotoja Neringa Šlimienė}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

Lietuvos Metrika. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ūkinė veikla XIV–XVI a. LDK valstietija XIV–XVI a.

{/tabs}

{slide=Jaun. mokslo darbuotoja Saulė Viskantaitė-Saviščevienė}

{tab Pagrindinis}

El. paštas:

Kabinetas: 325-326

{tab Moksliniai interesai}

Šemetų giminės genealogijos ir istorijos problemos

{/tabs}

{slide=Doktorantai}

Agnė Railaitė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų heraldika ir genealogija; Komparatyviniai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kitų Europos šalių XVI – XVIII a. kilmingųjų genealoginės savimonės, jos kaitos tyrimai; Lietuvių kilmės iš romėnų teorija.
Arvydas Maciulevičius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų istorija XV-XVIII a. Ypatingas dėmesys skiriamas žydų ir didikų santykių analizei ir žydų bendruomenės sąveikai su kitomis LDK socialinėmis grupėmis: miestiečiais, bajorais, valstiečiais etc. Kitas mokslinių tyrimų laukas: XV-XVIII a. LDK miestų istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste; Europos miestų raidos teoriniai modeliai.
Naglis Navakas  
Adam Stankevič Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo Tribunolo istorija, Lietuvos advokatūros istorija, LDK bajorijos teisinė sąmonė, Apšvietos sklaida LDK visuomenėje, LDK teismų veikla XVIII a. II pusėje.
Neringa Dambrauskaitė LDK bajorijos kasdienis gyvenimas ir materialinė kultūra XVI - XVII a. I p. LDK bajorų virtuvė XVI - XVII a. I p. LDK bajorijos namų ūkių socioekonomika XVI - XVII a. I p.
Gitana Drungilienė    
Martynas Jakulis Špitolės ir karitatyvinė veikla Vilniuje ir LDK XVI-XVIII a. LDK socialinė istorija.
Klovas Mindaugas Pagalbinės istorijos disciplinos – diplomatikos – raida. Vėlyvųjų viduramžių – ankstyvųjų naujųjų laikų dokumentų tyrimo metodologija. Rašto kultūros sklaida viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje.
Privataus dokumento genezė LDK XV – XVI a.
VladasLiepuonius Abiejų Tautų Respublikos politinė istorija, bajorijos istorija, Ansktyvųjų Naujųjų laikų Europos istorija, biografika, valgymas, miegojimas.
Ryčkov Andrej XIV - XVI a.Lietuvos teisės istorija; Lietuvos didžiojo kunigaikščio institucija; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės užsienio politika XV - XVI a.; Svetimšalių integracija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII - XVI a.; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos giminės. .

{/slides}

 

Pokategorės

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos