Vilniaus vyskupai ir jų portretai: katalogas

Vilniaus vyskupai ir ju portretaiVilniaus vyskupai ir jų portretai: [katalogas], sudarytojas ir tekstų autorius Liudas Jovaiša. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus (Vilnius: Petro ofsetas), 2016. – 134, [2] p.: iliustr., ISBN 9786094542466.

Leidinys skirtas pirmai skaitytojų pažinčiai su Vilniaus vyskupais ir jų portretais. Juo norima pristatyti tiek septintą šimtmetį skaičiuojančios vietinės Bažnyčios ganytojus, tiek vieną seniausių Lietuvoje paveikslų rinkinių – Vilniaus vyskupų portretų galeriją, kurios atvaizdai šiandien priklauso Vilniaus arkivyskupijai.

Svarbiausia leidinio dalis – Vilniaus (arki)vyskupų ordinarų portretai ir atitinkamus asmenis pristatančios biogramos. Norint supažindinti skaitytojus su Vilniaus (arki)vyskupijos ganytojais – nuo Andriejaus I iki Julijono Steponavičiaus imtinai (1388–1991), į leidinį įtrauktos ir biogramos tų (arki)vyskupų, kurių atvaizdų rinkinyje šiandien nėra išlikę. Tokiais atvejais trūkstamus atvaizdus atstoja šių hierarchų herbai, o arkivyskupą Romualdą Jałbrzykowskį reprezentuoja jo nuotrauka.

Vilniaus vyskupų portretų galerijoje esama ne vien visateisių ganytojų – ordinarų, bet ir kelių vyskupų pagalbininkų ar vyskupijos administratorių atvaizdų. Šios vyskupų kategorijos trumpai pristatytos knygelės priede; jame reprodukuojami ir penki į pagrindinę galeriją neįtraukti portretai su trumpomis žiniomis apie juose pavaizduotus asmenis. Įvado tekstas iliustruotas trimis antraisiais Vilniaus vyskupų ordinarų portretais ir į rinkinį patekusiais keturių su Vilniaus vyskupija nesusijusių ganytojų atvaizdais.

Akistata su konkretaus vyskupo veidu ir jo gyvenimo istorija nesitenkinančiam skaitytojui gali būti pravartus knygos įvadas. Jame aptarta Vilniaus vyskupų istorijos etapų specifika, pateikta šios hierarchų grupės kolektyvinė charakteristika, Vilniaus vyskupų portretų rinkinys apibūdintas kaip visuma, punktyru nužymėta jo istorinė raida.

Pirmą kartą taip kokybiškai reprodukuojami atvaizdai teikia puikią progą susipažinti su skirtingų tautybių, luomų, charakterių hierarchais, kurių gyvenimo istorijos – nepaprastos ir įprastinės, blankios ir dramatiškos ar net herojiškos – atsiskleidžia portretus lydinčiuose tekstuose. Vilniaus vyskupų istorijų visuma atspindi ir visos valstybės bei visuomenės raidą. Tad seniausios iki šiol gyvuojančios Lietuvos institucijos – Vilniaus arkivyskupijos – ganytojų veidus ir gyvenimus galima skaityti kaip glaustą Lietuvos istoriją – nuo Vytauto ir Jogailos iki Landsbergio. 

 

Kazys Grinius, Atsiminimai ir mintys: III-IV

cdb 000112 p1Dr. Kazys Grinius, Atsiminimai ir mintys: III-IV; red. kol.: Dalia Bukelevičiūtė, Zenonas Butkus, Saulius Kaubrys, Arūnas Vyšniauskas, Marijampolė: Piko valanda, 2016. – 344, [2] p., ISBN: 9786094221385. 

Prezidento dr. Kazio Griniaus atsiminimų III ir IV tomai, parengti pagal išsaugotus autentiškus rankraščius. Šioje knygoje stengtasi išlaikyti autoriaus vartotą kalbą, jos stilių, specifinius terminus, anksčiau įprastus vartoti žodžius, kurie yra svarbūs mūsų praeities liudytojai. Atsiminimų III ir IV tomai apima 1906–1926 m.

 

"Lietuviai ir lenkai" (1887) Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje

lietuviai ir lenkai z1"Lietuviai ir lenkai" (1887) Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje: mokslinių darbų rinkinys, mokslinis redaktorius Arūnas Vyšniauskas, vertėjas Ryšard Gaidis, Luboš Švec; Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 296 p., ISBN: 9786094596261.

Mokslinių darbų rinkinyje "Lietuviai ir lenkai" (1887): Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje" publikuojamas Jono Šliūpo 1887 m. Niujorke lenkų kalba išleistos brošiūros „Litwini i Polacy“ („Lietuviai ir lenkai“) vertimas į lietuvių kalbą, taip pat išversta į lietuvių kalbą šios brošiūros Jono Vitarto (Jan Witort) parašyta plati kritinė recenzija „Litwomani“ („Litvomanai“), paskelbta 1889 m. Peterburge leistame lenkų savaitraščio „Kraj“ literatūriniame priede „Przegląd Literacki“. 

Šie tekstai, kaip pirminis šaltinis, taip pat publikuojami lenkų kalba, jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Ryšard Gaidis.

Огонь, вода, ветер и камень в эвенкийских ландшафтах: отношения человека и природы в Байкальской Сибири

OgonВладимир Давыдов, Вероника Смирнова, Татьяна Сем, Donatas Brandišauskas, Огонь, вода, ветер и камень в эвенкийских ландшафтах: отношения человека и природы в Байкальской Сибири: [колл. монография], Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2016. – 195 p., ISBN: 978-5-88431-303-3.

Отношения человека и природы – достаточно традиционная тема для социальной антропологии, особенно для исследования коренного населения Сибири. Предлагаемая читателю монография является продолжением дискуссий о взаимодействии человека и ландшафта, традиции построения деликатных и исторически сложившихся отношений с природой и ее силами, а также о локальном знании, представлениях и практиках, связанных с этими силами. Особенностью данной работы являются ее основные герои – природные элементы, стихии, с которыми в своей повседневной жизни сталкиваются эвенки Байкальской Сибири. На примере архивных и полевых материалов авторы рассказывают историю взаимодействия человека с ними, показывая, что огонь, вода, ветер и камень не просто существуют сами по себе, но и проявляются как агенты социальных отношений, сплетающие воедино индивидуальные опыты местных жителей и обретающие таким образом уникальный язык и способность создавать локальную жизнь. Книга адресована социальным антропологам, историкам, социологам, культурологам, североведам, а также широкому кругу читателей.

Prieiga prie knygos čia.

Aelita Ambrulevičiūtė, Vilniaus pirkliai XIX amžiuje: statusas, veikla, galimybės

Vilniaus pirkliai XIX amžiuje 270x400Aelita Ambrulevičiūtė, Vilniaus pirkliai XIX amžiuje: statusas, veikla, galimybės, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.– 440 p., ISBN 978-609-459-790-9

Monografijoje nagrinėjama sudėtinga ir gausaus istoriografinio įdirbio neturinti XIX a. Lietuvos istorijos tema – socioekonominė verslo istorija, konkrečiau – Vilniaus pirklių socialinė ir ekonominė istorija. Atskleidžiama etnokonfesinė ir socialinė pirklių sluoksnio dinamika, jos pokyčiai XIX a. Vilniuje, pirklių verslo krypties pasirinkimai, analizuojama Rusijos imperijos politika pirklių atžvilgiu, aptariama pirklių socialinė laikysena, verslo, gyvenimo būdo pokyčiai.

 

Inga Leonavičiūtė, Tūkstantmečio detektyvas: šv. Brunonas ir 1009-ieji

tukstantmecio detektyvas brunonas leonaviciute z1Inga Leonavičiūtė, Tūkstantmečio detektyvas: šv. Brunonas ir 1009-ieji, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija; VšĮ „Naujasis Židinys- Aidai“, 2016. – 504 p., iliustr., ISBN: 9786098163087.

Šis veikalas – pirmasis fundamentalus brunonistikos tyrinėjimas, aprėpiantis itin platų darbo lauką. Monografijoje detaliai nagrinėjami ne vien šv. Brunono Kverfurtiečio gyvenimo ir kankinystės istorijos šaltiniai (surenkant jų korpusą, detaliai nagrinėjant jų panašumus ir skirtumus, nustatant „genetinius“ tarpusavio ryšius), bet ir jas remiantis klostęsis šv. Brunono „pažinimas“ – t. y. hagiografinė (arba ankstyvoji istoriografinė) tradicija. Toks tyrimo pobūdis veikalo autorę išveda iš tradiciškai ribotos lituanistinės tyrimo erdvės į platų europinį krikščioniškosios Vakarų Europos kultūros arealą." (Liudas Jovaiša)

„Prieš daugiau nei tūkstantį metų buvo paminėtas Lietuvos vardas. Paminėtas nelabai garbinga proga: pagonys užmušė krikščionių misionierių, ir tai buvo užfiksuota jo žemiečių vienuolyne rašytuose analuose. Kankinio mirtimi žuvęs Brunonas Bonifacas tapo šventuoju, o žinutė iš Kvedlinburgo analų pradėjo gyventi savo gyvenimą kituose Viduramžių ir vėlesniuose rašytiniuose paliudijimuose, aprašymuose, pasakojimuose, kuriuose svarbios tapo visai kitos realijos ir tikrenybės. Tik praėjusiame šimtmetyje, labiau galvojant apie Lietuvos, nei apie Brunono pažinimą, šis ryšys istorijos tyrėjų vėl buvo užmegztas. Ingos Leonavičiūtės knyga yra ne apie Lietuvos paminėjimą, ne apie Brunono žūties laikus, o kaip tik apie šį ilgą tarpsnį, apie žinios apie Brunoną Bonifacą gyvenimą. Tai „įkalčių“ – užrašytų, perrašytų, išplėtotų ir jų publikacijų – kruopštus tyrimas, kuriuo Inga Leonavičiūtė, 2015 m. apdovanota už geriausią Lietuvoje apgintą humanitarinių ir socialinių mokslų daktaro disertaciją, žengia į europinį Viduramžių tyrimų lygmenį." (Nerijus Šepetys)

 

Kariai. Betonas. Mitas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje

kariai betonas mitas240 z1Inga Arlauskaitė - Zakšauskienė, Norbertas Černiauskas, Algirdas Jakubčionis, Salvijus Kulevičius, Justina Poškienė, Tomas Vaiseta, Karolis Zikaras, Kariai. Betonas. Mitas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 312 p., ISBN: 9786094598005.

Tai mokslinis pasakojimas apie Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietas Lietuvoje, jų atsiradimą, išnaudojimą politiniais ir ideologiniais tikslais sovietmečiu ir nepriklausomoje Lietuvoje, apie įsižiebiančius naujus atminčių konfliktus. 

Tai pasakojimas apie žmones, kurių žemiškąją kelionę nutraukė karas ir kurie buvo grąžinti į gyvenimą kaip anoniminiai betoniniai kūnai, kaip skulptūros, obeliskai, stelos, ir pradėjo naują, šį kartą simbolinę, kelionę. Ir ji tęsiasi iki šiol – kaip ilgai ir rūpestingai puoselėjamas, politinius ir ideologinius tikslus realizuojantis mitas. 

Skaitytojams siūloma į temą pažvelgti per istorijos, propagandos, paveldo ir atminties prizmes. 

"Jau mažai kas bežino (ir valstybė savo politika siekia, kad tai būtų užmiršta!), jog čia [Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje Smalvose, Zarasų r.], tankių jaunų medžių paunksnėje, Rusijos vyriausybės dėka vis dar pagarbiai mirtinu miegu snaudžia kadais galingos ir laimingos valstybės - SSRS - sūnūs. Šiame svetimos žemės lopinėlyje paskutinį prieglobstį rado 1840 karių išvaduotojų [...] (memorialinėse lentose įrašytos tikjąo karių pavardės..., dauguma įrašų su nedideliais netikslumais...). [...] Tada jie buvo išvaduotojai ir jų atėjimas į šias vietas daugeliui buvo vienintelė laimingo ir šviesaus gyvenimo viltis. Nors tais laikais kai kuriuos ir tenkino fašistų propaganda apie gyvenimų be komunistų... Bet šiandien iš dokumentų žinome, koks vaidmuo būtų tekęs Baltijos šalims, jei Europoje būtų laimėjusi fašistinė Vokietija..."

"My pomnim o vas...", 2010

"Nuo sovietmečio paminklų prabylanti iškreipta tiesa, kai sovietų kariai vadinami mūsų nepriklausomybės gynėjais, o Lietuvos partizanai - buržuaziniais nacionalistais ar net banditais, itin žeidžia už Lietuvą kovojusius, lagerius bei tremtį iškentėjusius politinius kalinius bei tremtinius. Tačiau paveldosaugininkai tikina, kad situaciją galėtų pakeisti nebent įstatymų leidėjai."

Daiva Baronienė, „Vis dar supainiota tiesa", 2014

"Rusijos ambasados pinigais Lietuvoje yra masiškai atnaujinamos sovietinių karių kapinės, o atliekant tokius darbus kartais bandoma padidinti palaidotųjų skaičių. Pasitaikė atvejų, kai lietuviškus senkapius neteisėtai buvo bandoma paversti sovietinių karių kapinėmis. Rusijos ambasada ir jos darbus atliekanti lietuviška įstaiga tai neigia."

Dovydas Pancerovas, „Už Rusijos ambasados pinigus „karių kapais" bandoma paversti net lietuviškus senkapius", 2016

Knyga parengta pagal projektą „Antrojo pasaulinio karo memorialai ir atmintys Lietuvoje: ideologinės tendencijos ir jų valdymo galimybės“.  

Taip pat žr. čia.

 

 

Mykolas Michelbertas, Romėniškojo laikotarpio emaliuoti dirbiniai Lietuvoje

Michelbertas Romėniškojo laikotarpio emaliuotiMykolas Michelbertas, Romėniškojo laikotarpio emaliuoti dirbiniai Lietuvoje: monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 110, [1] p.: iliustr., žml., ISBN 978-609-459-708-4.

Knygoje aptariami daiktai su emaliu, aptikti II–V a. pirmos pusės Lietuvos archeologijos paminkluose. Pateikiama emaliuotų dirbinių chronologija, paplitimas Lietuvoje ir didesnėje Rytų Europos teritorijoje, išskiriami jų gamybos centrai. Emaliuoti daiktai rodo svarų vakarų ir rytų baltų genčių indėlį į romėniškojo laikotarpio europinio Barbaricumo materialinę ir dvasinę kultūrą.

Apie knygą žr. Knyga apie romėniškojo laikotarpio emaliuotus dirbinius

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos