Doc. dr. Aurimas Švedas

Nepriklausomoje Lietuvoje subrendusios ir XXI a. pradėjusios aktyviai reikštis praeities tyrinėtojų kartos atstovas.

Vilniaus Universiteto Istorijos fakultete baigė bakalauro ir magistro studijas, 2000 m. pradėjo dirbti Istorijos teorijos ir kultūros katedroje. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją Sovietinė Lietuvos istoriografija: oficialusis diskursas ir jo alternatyvos. Lietuvos Jaunųjų Mokslininkų Sąjungos rengiamame geriausių 2006 m. disertacijų konkurse tapo laureatu.

 a.svedas

Dėstomi dalykai:

 • Istorijos ir antropologijos mokslų įvadas;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicija XIX ir XX a. kultūroje ir moderniose tapatybėse;
 • Šiuolaikinė istoriografija: iškiliausios mokyklos, tyrimų kryptys, interpretacijų konfliktai, žanrų iššūkiai;
 • Sakytinė istorija.

Moksliniai interesai:

 • Istorijos istoriografija, teorija ir metodologija;
 • Sakytinė istorija;
 • Istorijos vaizdinių genezė ir sklaida meninės vaizduotės lauke XX-XXI a.;
 • Sovietmečio Lietuvos kultūra.

Svarbiausios publikacijos:

 • Visa istorija yra gyvenimas: 12 sakytinės istorijos epizodų. Edvardą Gudavičių kalbina Aurimas Švedas, Vilnius: Aidai, 2008. 278 p. ISBN 978-9955-656-58-6
 • Matricos nelaisvėje: sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985), Vilnius: Aidai, 2009. 335 p. ISBN 978-9955-656-68-5.
 • (kartu su Lina Kaminskaite-Jančoriene) Epizodai paskutiniam filmui. Režisierius Almantas Grikevičius, Vilnius: Vaga, 2013. 282 p. ISBN 978-5-415-02296-0.
 • Piešimas buvo tarsi durys. Petrą Repšį kalbina Aurimas Švedas, Vilnius: Aidai, 2013, 254 p. ISBN 978-609-450-020-6.
 • In the Captivity of the Matrix: Soviet Lithuanian Historiography, 1944-1985, Rodopi: 2014, p. 290. ISBN: 978-90-420-3911-7

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Žurnalo “Lithuanian Historical Studies” redkolegijos narys

Projektinė veikla

Mokslinių projektų vykdytojas

 • 2009 – 2011 m. mokslinių tyrimų projektas “Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija”, kurį finansavo Lietuvos Mokslo taryba pagal “Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015” metų programą. Vadovas doc. dr. Ainė Ramonaitė (VU TSPMI), projekto vykdytojas.
 • 2010 – 2013 m. mokslinių tyrimų projektas “LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai”, vykdomas pagal Nacionalinę mokslo programą “Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”, kurį finansuoja Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Vadovas prof. dr. Alfredas Bumblauskas (VU IF), projekto vykdytojas.
 • 2011 – 2013 m. “Epochas jungiantis nacionalizmas: tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje”, kurį finansavo Lietuvos Mokslo taryba pagal “Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015” metų programą. Vadovas doc. dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas), projekto vykdytojas.
 •  “Monografijos “Matricos nelaisvėje” vertimas į anglų kalbą”. Finansavo Lietuvos Mokslo, pagrindinis projekto koordinatorius.

Kita:

Kultūrinio žurnalo „Literatūra ir menas“ apžvalgininkas.

Doc. dr. Grigorijus Potašenko

1993 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo magistro laipsnį.
1999 m. baigė Istorijos fakulteto doktorantūrą ir apsigynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją “Sentikių bažnyčia Lietuvoje XVII-XIX a. pradžioje” (mokslinis vadovas prof. habil. dr. A. Šidlauskas). 
1998 m. lapkričio – rugpjūčio mėn. – VU Istorijos fakulteto Kultūros istorijos ir istorijos teorijos katedros dėstytojas.
Nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. – 2006 m. rugpjūčio 31 d. dirbo Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centre lektoriaus pareigose. 
Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. eina docento pareigas.

g.potasenko 

Dėstomi dalykai

 • Lietuvos etninių ir konfesinių bendruomenių istorija ir kultūra europiniuose kontekstuose (kartu su dr. J. Šiaučiūnaite-Verbickiene, dr. L. Lempertiene)
 • LDK kultūros profiliai (kartu su prof. dr. A. Bumblausku, doc. G. Kirkiene ir kitais)
 • Sentikybė Vidurio ir Rytų Europoje
 • Lietuvos sentikių kultūros įvadas
 • Lietuvos rusų istorija: XIV–XXI a. pradžia

Moksliniai interesai

 • Lietuvos ir Baltijos šalių sentikių istorija, kultūra, paveldas
 • Lietuvos rusų istorija ir migracijos XIV–XXI a. pradžioje
 • Lietuvos etninių mažumų istorija, etninė politika, kultūrų įvairovė
 • Istorinė atmintis
 • Lietuvos kultūros istorija XVIII–XXI a. pradžioje

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Поташенко Г., Барановский В., Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, Aidai, 2005.
 • Поташенко Г., Староверие в Литве: вторая половина XVII – начало XIX вв. Исследования, документы и материалы. Vilnius, Aidai, 2006.
 • Potašenko G., Historic and Cultural Heritage Sites of the Old Believers in Lithuania. Washington, United States Commision for the Preservation of America‘s Heritage Abroad, 2006.
 • Поташенко Г., История Каунасской старообрядческой общины. Vilnius: Kronta, 2008.
 • Potašenko G., Daugiatautė Lietuva: Etninių mažumų istorija. Kaunas: Šviesa, 2008.
 • Potašenko G., Istorijos kultūra šiuolaikinėje Lietuvoje: daugiakultūriškumo samprata visuomenėje ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tyrimuose // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai / Leidinį sudarė: prof. Alfredas Bumblauskas, doc. Grigorijus Potašenko. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 275–299.
 • Поташенко Г., Морозова Н., Старообрядческая иконопись в странах Балтии и Польше: иконописные центры и мастера // Культура староверов стран Балтии и Польши: исследования и альбом / Редколлегия: Г. Поташенко (ответственный редактор), Е. Коницкая, Н. Морозова. Вильнюс: Kronta, 2010, 115-148.
 • Поташенко Г., «Хронограф Литовский, сиречь Летописец степенный Древлеправославнаго Христианства» как исторический источник и памятник старообрядческой историографической мысли XIX века // Хронограф Литовский, сиречь Летописец степенный Древлеправославнаго Христианства / Подготовлено Н. Морозовой и Г. Поташенко. Вильнюс, Вильнюсский университет, 2011,47–87.
 • Potašenko G., Rusai Lietuvoje 1944 m. liepą – 1953 m.: rusų migracijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos atmintis // G. Potašenko (ats. redaktorius), P. Lavrinec, A. Marcinkevičius. Lietuvos rusai XX–XXI a. pradžioje: istorija, tapatybė, atmintis. = Русские Литвы в XX – начале XXI вв.: история, идентичность, память. Vilnius: Vilniaus universitetas; Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 73–182.
 • Поташенко Г., Роль и значение Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины в истории староверия // Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanas vēsturiskā pieredze. Rak stu krājums / Sastādītāji I. Ivanovs, N. Pazuhina, I. Runce = Латвийские староверы: исторический опыт сохранения идентичности. Сборник статей / Составители И. Иванов, Н. Пазухина, И. Рунце. Рига: LU FSI, 2014, 21-53.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • 2004–2006 m. Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros paraiškų pagal BPD II prioritetą „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ nepriklausomas vertintojas
 • 2010–2014 m. Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
 • 2003–2011 m. VU Istorijos fakulteto Tarybos narys
 • Nuo 2003 m. spalio mėn. VU Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro akademinis direktorius

Projektinė veikla

 • Mokslinių tyrimų projektas „LDK paveldo „dalybos“. Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos tradicija: modernių valstybių tautų ir etninių mažumų tapatybės istoriniuose kontekstuose“ (2006 m. birželis–gruodis), paremtas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Projekto vadovas – prof. A. Bumblauskas; buvau šio projekto koordinatorius, dalyvis.
 • Mokslinių tyrimų projektas “Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918–1940 m.: istorinės retrospektyvos konstravimas”, paremtas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (2007–2008 m.). Projekto vykdytojas – Socialinių tyrimų institutas, Etninių tyrimų centras projekto partneris – Vilniaus universiteto Kultūrinių bendrijų studijų centras. Projekto vadovė – prof. dr. N. Kasatkina; buvau šio projekto vykdytojas.
 • Mokslinių tyrimų projektas „LDK paveldo „dalybos“ II. Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos tradicija: modernių valstybinių, tautų ir etninių mažumų tapatybės istoriniuose kontekstuose“, paremtas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (2007 m. birželis – 2008 m. gruodis). Projekto vadovas prof. A. Bumblauskas; buvau projekto koordinatorius, dalyvis.
 • Mokslinių tyrimų projektas „LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ (2010 m. rugsėjis – 2013 m. gegužė). Projekto vadovas prof. A. Bumblauskas; buvau projekto dalyvis.
 • Mokslinių tyrimų projektas "Lietuvos sentikių kultūros paveldas XVIII–XX a.: raštijos paminklai ir ikonų tapyba“ (2012 m. rugsėjis – 2014 m. gruodis), finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos. Projekto vadovė dr. N. Morozova; esu projekto dalyvis nuo 2013 m.

Kita

 • Nuo 2001 m. LRT programos “Krikščionio žodis” (rež. Leonidas Glušajevas) laidų apie Lietuvos sentikius konsultantas
 • Nuo 2008 m. – Sentikių tyrimų komisijos prie Tarptautinio slavistų komiteto narys
 • 2011–2014 m. – Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos narys

ITKI katedros nariai

 Darbuotojas Moksliniai interesai Kontaktai Kontaktai Priėmimo laikas

Katedros vedėjas
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

LDK sociokultūrinė istorija: civilizacijos pobūdis, europeizacija ir istoridaugiakultūriškumas. Lietuvos istorijos periodizacija ir regioninė priklausomybė. Istoriografijos ir istorinės minties raida. Istorijos didaktika Trečiadieniais
15.00 - 16.00 
211 aud.
Prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė Lietuvos totorių istorija ir kultūra. Bajorijos elgsena viešajame gyvenime XIX a. pirmoje pusėje. Luomai XIX a. Lietuvoje: institucijų ir sociokultūrinė raida (iki 1863 m.). XIX a. Lietuvos sociokultūrinė istorija Susitarus el. paštu
Prof. dr. Marija Drėmaitė Architektūros istorija. Industrializacijos ir modernizmo klausimai. Pramonės paveldas Pirmadieniais 
13.30 - 14.30
328 kab.
Prof. dr. IrenaVaišvilaitė Meno ir bažnyčios istorija.
 
Susitarus el. paštu
Prof. dr. Jurgita Verbickienė Sociokultūrinė Lietuvos etnokonfesinių bendruomenių istorija. Antisemitizmas. Dominuojančių visuomenės grupių požiūris įetnines ir konfesines mažumas  
 

Susitarus el. paštu

Doc. dr. Donatas Brandišauskas Užbaikalė, Buriatijos respublika, Rytų Sibiras, Šiaurės Amerika. Šiaurės antropologija, lyginamoji antropologija, aplinkos antropologija, simbolinė antropologija, etnoarcheologija, kokybiniai lauko tyrimo metodai.
Oročėnai-Evenkai, medžiotojai ir elnių augintojai, žmonių-gyvūnų santykiai, posovietiniai ritualai, kraštovaizdžio suvokimas, tradicinės gydymo praktikos
Ketvirtadieniais
14.00-15.00
susitarus el. paštu
Doc. dr. Aurelijus Gieda Istorijos teorija ir istoriografijos istorija   Ketvirtadieniais
15.00-16.00 
 
Doc. dr. Genutė Kirkienė Lietuvos sociokultūrinė istorija. LDK bažnytinės unijos problematika. Kasdienybės ir buities istorija Antradieniais
13.00 - 14.00
110 kab.
Doc. dr. Salvijus Kulevičius Paveldosauga: neeuropietiškosios paveldosaugos sampratos; tarptautinės paveldosaugos patirtis; nematerialaus paveldo apsauga Susitarus el. paštu,
213 kab.
Doc. dr. Eligijus Raila Lietuvos kultūros istorija. Biografika  
Ketvirtadieniais
14.00 - 15.00
110 kab.
Doc. dr. Nerijus Šepetys Istorijos teorija. Istoriografija. Istorinės sąmonės problema
Ketvirtadieniais
14.00-15.00
212 kab.
Doc. dr. Rūta Šermukšnytė Istorijos didaktika, muzeologija, audiovizualinė kultūra

Trečiadieniais
15.00-16.00

Doc. dr. Aurimas Švedas Lietuvių istoriografijos raida XX a. XX a. kultūros istorija
Pirmadieniais
12.30 - 13.30
110 kab.
Susitarus el. paštu
Doc. dr. Justina Poškienė Viduramžių ir naujųjų laikų archeologija, archeologijos paveldosauga

Penktadieniais 12.30 - 13.30

Archeologijos katedroje
Doc. dr. Grigorijus Potašenko
Baltijos šalių sentikių istorija ir kultūra; Lietuvos etninių mažumų istorija; Modernios visuomenės tapsmas XIX-XX amžiuje; Istoriografija, istorinė atmintis, paveldas.
 
Ketvirtadieniais
14.00–15.00
323 kab.
Asist. dr. Loreta Skurvydaitė Heraldika. LDK kultūros istorija Susitarus el. paštu
213 kab.
Asist. dr. Artūras Vasiliauskas LDK politinė kultūra. Sociokultūrinė istorija Penktadieniais
13.00-14.00
Susitarus el. paštu

Asist. dr. Nerijus Babinskas Istorinė sociologija. Patrimonializmas kaip ikimodernių visuomenių tipologijos kategorija. Gamybinių jėgų ir gamybinių santykių raidos koreliacijos problema: ikikapitalistinės visuomenės, makroistorija, lyginamoji istorija, istorinė regionalistika
Ketvirtadieniais
14.00-15.00
Asist. dr. Bernardas Gailius XX a. Lietuvos istorija ir jos paminklai, partizanų karai XX a. Europoje
Pirmadieniais 16.00-17.00
217 aud.
Lekt. dr. Agnė Vaitkuvienė Kultūros paveldo istorija, kultūros paveldo vadyba; archeologija
Susitarus el. paštu
M.d. dr. Inga Leonavičiūtė Šaltinotyra; Viduramžių istorija; Lietuvos istorija XI–XVI a.; dokumentinis paveldas; istorinė kartografija; Vilniaus universiteto istorija   Ketvirtadieniais 13.00 - 14.00 
Lekt. Dalia Vitkauskaitė LDK sociokultūrinė istorija; Lietuvos kultūros paveldas
Susitarus el. paštu,
110 kab.
Asist. dr. Akvilė Naudžiūnienė Tautinių mažumų istorija Lietuvoje ir Rytų bei Vidurio Europoje; tautinių mažumų paveldas Lietuvoje; istorijos didaktika ir istorijos mokymas.  
Ketvirtadieniais
13.00 – 14.00
Susitarus el. paštu.
Rytų Europos žydų isorijos tyrimo centre (SP auditorijos pastatas, I aukštas)
 
Asist dr. Dovilė Troskovaitė Lietuvos karaimų bendruomenės istorija, demografija, teisinės ir socialinės padėties raida. Lenkijos ir Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija XIX – XX a. Sekuliarios nekrikščionių tapatybės formavimas XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje. Nekrikščioniškų bendruomenių kultūra ir paveldas  
Asist. dr. Viltė Janušuskaitė     Antradieniais
16.00-17.00

* skelbiamas 2018 / 2019 m. m. pavasario semestro priėmimo laikas

 

Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros doktorantai

Viktorija Kurienė (Pimpytė) Kultūros paveldo apsauga Vilniaus krašte 1919-1939 m., vad. prof. dr. Marija Drėmaitė
Monika Ramonaitė  
Diagnosis, prognosis et curatio: medicinos žinios ir gydymo(si) kultūra LDK, vad. prof. dr.  Jurgita Verbickienė
 
Vytautas Starikovičius  
Psichologinė profilaktika LSSR: struktūra, visuomenės paribiai ir komunistinė ideologija, vad. doc. dr.  Aurimas Švedas 
 
Audrius Dambrauskas Kino filmai ir Lietuvos visuomenė, 1926-1953 m. (Kultūros laukas politinių režimų ir ideologijų kaitoje), vad. doc. dr. Nerijus Šepetys  
Matas Šiupšinskas Kolektyvinio sodo fenomenas Lietuvoje: urbanistinis ir sociokultūrinis aspektai, vad. prof. dr. Marija Drėmaitė  
Šarūnė Sederevičiūtė Lietuva Antrojo pasaulinio karo fotografijose, vad. doc. dr. Nerijus Šepetys  
Rūta Anulytė Lietuvos žydų kapinių paveldas po holokausto: tradicija ir jos raiškos formos, kapinių išlikimas, tipologija, samprata ir kapinių paveldo valdymas, vad. prof. dr. Jurgita Verbickienė  
Laurynas Peluritis Filosofija sovietų Lietuvoje 1956-1990 m. Institucijos, asmenybės, idėjos, vad. doc. dr. Nerijus Šepetys  
Eligijus Šmidtas Žalgirio mūšio eiga: tradicinių vaizdinių įveika ir permainos atminties kultūroje, vad. prof. dr. Alfredas Bumblauskas  
Vigilija Bytautaitė Tarpukario Lietuvos kaimo sodybų modernizavimas: nuo idėjos iki praktikos, vad. prof. dr. Marija Drėmaitė  
Kamilė Žilinskaitė Nostalgijos fenomenas posovietinėje Lietuvoje: patirtys, aktualizacija, refleksijos, vad. doc. dr. Nerijus Šepetys  
Titas Krutulys Lietuvos istoriniai naratyvai tarpukariu, vad. doc. dr. Aurelijus Gieda  
Rasa Goštautaitė „Ginčytinas paveldas“ ir jo vaidmuo formuojant kultūros paveldo politiką posocialistinėse šalyse, vad. prof. dr. Marija Drėmaitė r 
Džiugas Misevičius Sovietinės kulinarijos vieta šiuolaikinėje lietuviškojoje tapatybėje, vad. prof. dr. Alfredas Bumblauskas
Dovilė Čypaitė Žydų emigracija iš tarpukario Lietuvos. Proceso rekonstrukcija, vad. prof. dr. Jurgita Verbickienė

Naujosios istorijos katedra

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedra yra mokslo ir studijų institucija, tirianti bei dėstanti XIX – XXI a. istorijos problemas. Katedroje išugdytos ir plėtojamos mokslininkų grupės, koncentruotai nagrinėjančios Pirmojo Nepriklausomybės dvidešimtmečio bei sovietinio laikotarpio istorinę tematiką. Analizuojami ekonominiai socialiniai ir politiniai visuomenės procesai, tiriami tarptautiniai santykiai bei kultūrinės raidos etapai. Tyrimų rezultatai pristatomi trijų pakopų studijų sistemoje. Pasaulio ir Lietuvos istorija dėstoma bakalauro, magistro ir doktorantūros programose tiek moduline, tiek dalykine forma. 

Skelbimai

2019 / 2020 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos bei tematikos

 • Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais. Jei dėstytojo kursinių  ir bakalauro darbų temos / tematikos nepaskelbtos - derinti su dėstytoju individualiai, atsižvelgiant į nurodytuosius mokslinius interesus.
 • Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo būtinas.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos