Prof. Zenonas Butkus

Prof. Zenonas Butkus1979 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istorijos kvalifikacijos laipsnį ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę .
1989 m. apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvos – Latvijos santykiai ir jų sąsajos su didžiųjų valstybių politika (1919 – 1929 m.).
1993 kovo 5 d. nostrifikuotas humanitarinių mokslų daktaras, istorijos mokslų kandidatas.
1993 m. tapo docentu ir 1993-2002 m. buvo Istorijos fakulteto prodekanas. 2002 m. išrinktas profesoriumi, o tų pačių metų lapkričio 15 Istorijos fakulteto taryba išrinko dekanu. 2007 perrinktas antrai dekano kadencijai ir juo išbuvo visą kadenciją (iki 2012 m. gruodžio mėn.). Nuo 2007 m. išrinktas Naujosios istorijos katedros vedėju. Šias pareigas eina iki šiol.
2008 01 15 atlikta habilitacijos procedūra tema Vokietijos ir Sovietų Sąjungos diplomatijos poveikis Baltijos valstybių užsienio bei vidaus politikai 1920 – 1940 metais.

Dėstomi dalykai

 • Viduriniųjų amžių istorija (Ikimoderniųjų laikų visuotinės ir Lietuvos istorijos modulis)
 • Tarptautinių santykių ir diplomatijos istorija iki Versalio sistemos susidarymo (Diplomatijos ir tarptautinių santykių XX amžiuje modulis)
 • Baltijos šalių istorija (Kaimyninių tautų ir valstybių istorijos modulis)
 • Europos diplomatija XX a. I pusėje (Magistro studijos)

Moksliniai interesai

 • Baltijos šalių tarptautinė padėtis bei užsienio politika; diplomatijos istorija; Baltijos šalių istoriografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919 – 1929, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993.
 • Great Bretain’s Mediation in the Lithuanian – Latvian Frontier, 1920 - 1921 // Journal of Baltic studies, 1993, nr. 4 (XXIV), p. 359 – 369.
 • The Impact of the USSR on Lithuania’s Domestic Policy and its International Orientation in the Third Decade of the Twentieth Century // Journal of Baltic Studies, 2007, vol. 38, p. 215 – 234.
 • Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918-1940 metais : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; parengė Zenonas Butkus. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. - 882 p.
 • Lietuvos vidaus reikalų istorija / kartu su E. Gudavičium, R. Petrausku, A. Vasiliausku, E. Raila, S. Jegelevičium, A. Bumblausku, A. Jakubčioniu, A. Anušausku, P. Stankeru, V. Ulyte-Grigelevičiene/. Vilnius: Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija, 2008. 405 p.
 • Butkus Z. Federalistinių idėjų recepcija Lietuvoje 1918 – 1922 m. // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. Vilnius, 2009. P. 213 – 236.
 • Butkus Z., Ilmjervs M. Pārskats par PSRS Sarkanās armijas Ģenerālštāba priekšnieka maršala A. Jegorova 1937. gada 15. – 26. februāra vizīti Lietuvā, Latvijā un Igaunijā // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. 2009. T. 10. P. 118 – 141.
 • Butkus Z. SSRS požiūris į Klaipėdos atplėšimą nuo Lietuvos 1939 metais // Acta Historica Universitatis Klaipedensis. 2010. T. XXI. P. 115 – 124.
 • Totalitarizmo poveikis demokratiniams procesams: vyriausybių kaita Latvijoje 1926-1927 metais ir išorės veiksnys // Lietuvos istorijos studijos. 2012. T. 30. P. 92 – 116.
 • Butkus Z., Ilmjärv M. JAV ambasadoriaus Maskvoje Džosefo E. Deivido 1937 m. vizito į Baltijos šalis ir Suomiją ataskaitos // Istorijos šaltinių tyrimai. 2012. T. 4. P. 285-311.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • VU Senato narys (2002- iki šiol)
 • VU Senato Komisijos narys (nuo 2002-2012)
 • VU Istorijos fakulteto dekanas (2002-2007, 2007-2012)
 • Lietuvos Mokslų Akademijos Nostrifikacijos komisijos narys
 • Mokslinių periodinių leidinių „Lietuvos istorijos studijos”, „Lituanistika”, „Acta Humanitarica Universitatis Saulenis”, „Kultūros paminklai”, „Vēsture. Acta Universitātis Latviensis” redkolegijų narys
 • Talino universiteto Istorijos instituto Atestacinės komisijos ekspertas
 • Lietuvos Respublikos valstybinės paveldo komisijos narys (Skirtas LR Seimo 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-323)

Projektinė veikla

 • “Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas" 2011 m. rugpjūčio 4 d. Sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02. Projekto pabaiga: 2013-10-31.
 • "Mokslo žurnalo "Lietuvos istorijos studijos" leidyba". Projekto vadovas, LIT-7-40. Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa.
 • Mokslo projektas “Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos”. Projekto vadovas. Sutartis 2014 m. vasario 27 d. Nr. LIT-8-79. Projekto pabaiga; 2015 m. gruodžio 31 d.
 • Mokslininkų grupės projetas “Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.” Projekto vadovas. Projektop pradžia 2014 m. gegužės 2 d. Projekto pabaiga: 2016 m. gruodžio 31 d.


Kita

 • Koncepcijos „Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvos” rengimo komisijos narys (kartu su ambasadoriais N. Germanu ir A. Sarkaniu); (2011 m.).
 • Užsienio reikalų ministerijos reprezentacinių erdvių apipavidalinimo koncepcijos parengimas (kartu su prof. A. Bumblausku ir dr. A. Kasparavičiumi); (2011 12 01-2012 06 30).
 • Paminklo „Baltijos kelias” iniciatyvinės grupės narys.
 • Skulptūros „Lietuvos skydas” iniciatyvinės grupės narys.
 • Latvijos valstybinės istorikų komisijos užsienio narys.
 • Apdovanotas Latvijos III žvaigždžių ordinu.

Lekt. dr. Tomas Vaiseta

tomas2006 m. baigė VU žurnalistikos bakalauro, o 2008 m. - VU istorijos magistro studijas. 2012 m. VU Istorijos fakultete apsigynė disertaciją „Nuobodulio visuomenė: vėlyvojo sovietmečio Lietuva (1964-1984)“ (vadovas - doc. dr. Nerijus Šepetys). Nuo 2014 m. dirba VU Istorijos fakultete lektoriumi.

Dėstomi dalykai

 • Sovietologijos teorijos
 • XX a. sociokultūrinė ir kasdienybės istorija: Lietuva ir europiniai bei sovietiniai kontekstai
 • Lietuvos kultūros sovietizavimas

Moksliniai interesai

 • Sovietų Lietuvos kultūros ir socialinė istorija
 • Kasdienybės istorija
 • sovietinė psichiatrija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Tomas Vaiseta, Nuobodulio visuomenė: kasdienybė ir ideologija vėlyvuoju sovietmečiu (1964-1984): monografija, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2014.
 • „Sovietinės sveikatos apsaugos sistemos diegimo atspindys gyventojų skunduose“, in: Genocidas ir rezistencija, 2015, nr. 1.
 • „Balsai iš sovietinių psichiatrijos ligoninių: savojo „aš“ sampratos skunduose“, in: Darbai ir dienos, 2014, nr. 62.
 • „On the Background, Stains, and Dry-chemical Cleaning: Soviet Satire as the Practice of Speech“, in: Laurynas Katkus (ed.), Grotesque Revisited: Grotesque and Satyre in the Post/Modern Literature of Central and Eastern Europe, Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 • „Sovietinio veltėdžiavimo fenomenas kasdienybės praktikų ir jų trajektorijų požiūriu“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 29, p. 111-126.
 • „Informacijos hierarchija vėlyvuoju sovietmečiu: Bibliotekų atvejis“, in: Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 116-134.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ atsakingasis sekretorius

Projektinė veikla

 • Podoktorantūrinė stažuotė „Sovietinė psichiatrija Lietuvoje: vienos ligoninės atvejo tyrimas (1944-1990 m.“ (LMT projektas „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, 2013-2015).
 • „Antrojo pasaulinio karo memorialai ir atmintys Lietuvoje: ideologinės tendencijos ir jų valdymo galimybės“ (LMT projektas) (2015-2016)

Kita

 • Kultūros žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyr. redaktorius

Asist. dr. Inga Zakšauskienė

I.Zaksauskiene2002 m. įstojo į Istorijos fakultetą, kur baigė bakalauro studijas, magistro laipsnį įgijo TSPMI.  I2015 m. vasario 22 d. apgynė daktaro diseraciją
„Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950 – 1990 metais”. 2017-2018 m. Fulbright vizituojantis mokslininkas Stanfordo universitete, JAV. Huverio instituto, JAV Totalitarinių režimų tyrimų grupės narė.

Dėstomi dalykai

 • Informaciniai karai XX-XXI amžiuose
 • Šiuolaikinis karas
 • Geopolitika ir istorija
 • Stalinizmas Rytų ir Vidurio Europoje
 • Information Warfare between the USA and USSR in Cold War

Moksliniai interesai

 • Šaltojo karo istorija
 • Vakarų radijo transliacijos į Sovietų Sąjungą ir socialistinio bloko valstybes
 • Medijų istorija, informacijos poveikis uždarose visuomenėse, informaciniai karai
 • Viešoji diplomatija
 • Sovietinės kariuomenės santykiai su vietine valdžia

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • ARLAUSKAITĖ ZAKŠAUSKIENĖ, Inga. Vilties desantas. JAV radijo transliacijos į sovietų Lietuvą, VU leidykla, 2019.
 • HARRISON, Mark; ZAKSAUSKIENE, Inga. Counter Intelligence in Command Economy. Economic History Review, 2015.
 • Inga Arlauskaitė - Zakšauskienė, Norbertas Černiauskas, Algirdas Jakubčionis, Salvijus Kulevičius, Justina Poškienė, Tomas Vaiseta, Karolis Zikaras, Kariai. Betonas. Mitas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
 • ARLAUSKAITĖ, Inga; KŠANYTĖ-ARMSTRONG. Okupacinė kariuomenė Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2007. 264 p. ISBN 978-9955-34-013-3.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • 2017-2018 m. Fulbright vizituojantis mokslininkas Stanfordo universitete, JAV
 • 2016 m. Hooverio Instituto, Stanfordo universitetas, JAV  Totalitarinių režimų tyrimų grupės dalyvis
 • 2020 m. tarptautinio seminaro ,,From “Poison Pen” to “Fake News”. Disinformation from the Cold War Until Today” lektorė
 • 2014 m. iki dabar Pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo tarybos narė

 

Doc. dr. Ramojus Kraujelis

Doc. dr. Ramojus KraujelisStudijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete pradėjo 1994 m.
Istorijos bakalauro laipsnį įgijo 1998 m., istroijos magistro – 2000 m.
Papildomai 2000–2002 m. tęsė magistrantūros studijos Lietuvos teisės universitete (dab. M. Romerio universitetas), įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
2001–2005 m. doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedroje. 2006 m. suteiktas humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties daktaro laipsnis (apgynė daktaro disertacija tema „Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940–1953 metais“)
Doktorantūros studijų metu pradėjo skaityti paskaitas, nuo 2006 m., Naujosios istorijos katedros lektorius, nuo 2009 m. – docentas.

Dėstomi dalykai

 • Lietuvos istorijos šaltiniotyra (XIX-XXa.)
 • Šaltasis karas ir Vidurio Europos valstybės (modulyje Diplomatijos ir tarptautinių santykių istorija XXa.)
 • Neginkluotas pasipriešinimas ir disidentiniai judėjimai Vidurio Rytų Europoje. (modulyje Antikomunistinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Vidurio Rytų Europoje)
 • Archyvistikos teorija ir archyvų istorija (modulyje Archyvistikos pagrindai)
 • Istorijos šaltinių tipologija ir tyrimo metodai (modulyje Lietuvos istorijos šaltiontyros problemos)

Moksliniai interesai

 • Šaltojo karo istorija ir tarptautinė politika
 • Vidurio Europos valstybių politinė istorija XX a. II pusėje
 • Naujausios Lietuvos istorijos šaltiniotyra
 • Archyvistikos teorija ir archyvų istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Kraujelis Ramojus, Special part of the National Documentary Fond: the case of Lithuania on transfer and access to the documents of former soviet security forces // The documentation of communist security authorities: Materials of the International Conference, Warsaw, 4-5 X 2012, ed. by W. Stępniak, Warszawa. 2014 p.30-48 ISBN 9788362421596
 • Miloiu, Silviu, Anghel, Florin, Bukelevičiūtė, Dalia, Ghişsa, Alexandru, Kraujelis, Ramojus, Schipor, Bogdan-Alexandru, The Romanian-Lithuanian relations: diplomatic documents (1919-1944). Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2011. 224 p. ISBN 9786065370920.
 • Kraujelis Ramojus, The status and the future of Baltic States and Romania in the strategy of Western Allies in the early years of the Second World War: a comparative view, // Revista Romana de Studii Baltice si Nordice, vol. 2, issue 1. 2010 p 93-109. 4. Kraujelis Ramojus, Access to Archives. Recent legislative trends in Lithuania. // Journal "Latvijas arhīvi" 2009 1/2 p.31-37.
 • Kraujelis Ramojus, Lietuvos ir Lenkijos vieta Vakarų pokarinėse vizijose 1941-1943 m // Lietuvių-lenkų santykiai amžių tėkmėje. Istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wiekow. Pamięc historyczna. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 255-267.
 • Kraujelis Ramojus, Lietuva Vakarų politikoje: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940 – 1953 metais. Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 312 ISBN 978-9955-33-371
 • Kraujelis Ramojus, Archival legislation in Lithuania: recent tendencies. Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian: materiały z międzynarodowej konferencji, Toruń, 20-21 kwietnia, 2007. ISBN 9788374418577 p. 132-141.
 • Šaltinotyros ir archyvistikos, etninių mažumų istorijos ir antropologijos, kultūrinio turizmo, pedagogikos (istorikams) bakalaurų studijų moduliai ir temos :Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 274 p.

Kita
Nuo 1997m. dirba įvairiose pareigose valstybinėje archyvų sistemoje. Nuo 2011 m. paskirtas Lietuvos vyriausiuoju archyvaru.
Lietuvos ir tarptautinių organizacijų konsultacinių tarybų ir darbo grupių (Archyvų taryba, Kino politikos taryba, Europos archyvų grupė, Pasaulio banko Prieigos prie informacijos Apeliacinės tarybos, Europos Sąjungos Tarybos Informavimo darbo grupės) narys.

Lekt. Andrius Grodis

 a.grodis2001 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 2005 m. įgijo istorijos bakalauro, 2007 m. – istorijos magistro laipsnį. Nuo 2007 m. Naujosios istorijos katedros jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2013 m. – lektorius.

Dėstomi dalykai

 • Ankstyvųjų naujųjų laikų istorija (modulyje Ikimoderniųjų laikų visuotinė ir Lietuvos istorija II)
 • Naujųjų amžių visuotinė istorija (modulyje Naujų ir naujausių laikų visuotinė ir Lietuvos istorija)
 • Lietuva ir Europa naujaisiais laikais (modulyje Istorinių laikų archeologija II)
 • Tarpukario Lietuvos užsienio politikos ir diplomatijos problemos (modulyje Diplomatijos ir tarptautinių santykių istorija XX amžiuje)
 • Geopolitinė XX a. Vakarų Europos valstybių istorija (modulyje Lyginamoji ir transnacionalinė istorija)

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Respublikos (1918–1940) tarptautinė padėtis ir užsienio politika
 • Tarpukario Lietuvos socialinės istorijos problemos
 • Lietuvos politinių partijų istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos politinių partijų požiūris į Lenkija 1920 – 1926 metais: nuo modus vivendi paieškų iki nuolatinės konfrontacijos // Lietuvos istorijos studijos, 2008, Nr. 21, p. 37 – 57.
 • Lietuvos politinių partijų užsienio politikos nuostatos 1918–1919: orientacija į Didžiąją Britaniją // Lietuvos istorijos studijos. 2011, t. 28, p. 60–76.
 • Bažnyčia ir Lietuvos Respublikos kūrimasis britų diplomatų akimis: keletas 1921 m. refleksijų // Bažnyčios istorijos studijos. 2014, t.7, p. 299–310.
 • Ekspertinė ir kita akademinė veika

Projektinė veikla

 • Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918 – 1940 m.“ (2014–2016 m.) vykdytojas
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos