Jaunesnioji m. d. Saulė Viskantaitė - Saviščevienė

1994 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro, 1996 m. – istorijos magistro laipsnį. Nuo 1995 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje jaun. mokslo darbuotoja (prie katedros veikiančioje Lietuvos Statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupėje).

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Statuto ir Lietuvos Metrikos tyrimas ir publikavimas
 • Šemetų giminės genealogija XV–XVI a.

Publikacijos

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • „Šemetų genealogija XV–XVI amžiuje“, Lietuvos istorijos studijos, t. 14, 2004, p. 30–49.

Tekstologijos ir šaltinotyros darbai:

 • Lietuvos Metrika (1522–1530). 4-oji teismų bylų knyga / parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, G. Kirkienė, E. Gudavičius. J. Karpavičienė, S. Viskantaitė. Vilnius, 1997.
 • Lietuvos Metrika (1542). 11-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė. Vilnius, 2001.
 • Lietuvos Metrika (1540–1541). 10-oji teismų bylų knyga / parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė. Vilnius, 2003.
 • Lietuvos Metrika (1540–1543). 12-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2007.
 • Lietuvos Metrika (1546–1548). 19-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2009.

Jaunesnioji m. d. Neringa Šlimienė

1985–1990 m. studijavo VU IF. Nuo 1989 m. dirba Lietuvos statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimų grupės jaunesniąja mokslo darbuotoja. 1998-2003 m. studijavo VU IF doktorantūroje.

Dėstomi dalykai

 • XIV–XVI a. LDK valstietijos istorija

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Metrika
 • LDK valstietija XIV–XVI a.
 • Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ūkinė veikla XIV–XVI a.

Publikacijos

 • Truskauskaitė N. Lietuvos didžiojo kunigaikščio 1529 m. Nuostatai Vilniaus ir Trakų vaivadijų dvarų laikytojams / Lietuvos istorijos studijos. T. 2. Vilnius, 1994.
 • Lietuvos Metrika (1528–1547), 6-oji Teismų bylų knyga, parengė: S. Lazutka, I. Valikonytė, mokslinį-informacinį aparatą: S. Lazutka, L. Steponavičienė, J. Karpavičienė, I. Vidugirytė, N. Truskauskaitė, R. Cicėnienė, Vilnius 1995.
 • Lietuvos Metrika (1522–1530), 4-oji Teismų bylų knyga, parengė: S. Lazutka, I. Valikonytė, G. Kirkienė, E. Gudavičius, J. Karpavičienė, S. Viskantaitė (asmenvardžių rodyklę: N. Šlimienė, I. Ilarienė, S. Viskantaitė), Vilnius 1997.
 • Lietuvos Metrika (1533–1535), 8-oji Teismų bylų knyga, parengė: I. Valikonytė, S. Lazutka, N. Šlimienė, Vilnius 1999.
 • Lietuvos Metrika (1540–1543), 12-oji Teismų bylų knyga, parengė: I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaitė – Saviščevienė, L. Steponavičienė, Vilnius 2007.
 • Lietuvos Metrika (1562–1566). 47-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė. Vilnius 2011.
 • LIETUVOS METRIKA (1562–1566). 47-oji Teismų bylų knyga / Литовская Метрика (1562–1566). 47-я книга судных дел / The Lithuanian Metrica (1562–1566). Court Record Book no 47 /
 • Metryka Litewska (1562–1566). Księga 47 spraw sądowych. Parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė. Vilnius: LII leidykla, 2011, XXXIII, 324 p. In: Lietuvos Metrikos naujienos, 13 – 2011, Vilnius 2012.

Projektinė veikla

 • LMT finansuojamo projekto LIT-7-3 „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ tyrėja.

Prof. dr. Irena Valikonytė

  VU Istorijos fakultetą baigė 1971 m. ir pradėjo dirbti Lietuvos TSR istorijos katedroje, nuo 1990 m. – Senovės ir viduramžių istorijos katedroje.  1978 m. apgynė dr. disertaciją „Socialinė-ekonominė ir teisinė moterų padėtis LDK (XV a. pab.–XVI a. I pusė) ir jos atspindys Pirmajame Lietuvos Statute“. Nuo 1998 m. docentė, nuo 2001 m. – profesorė. 1993 – 2007 m. katedros vedėja. Prof. dr. Irena Valikonytė 

Dėstomi dalykai 

 • LDK istorijos istoriografija
 • XV–XVI a. LDK istorijos šaltiniai
 • Teisinė kultūra LDK XVI a. 

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Statutas
 • Lietuvos Metrika
 • Teisinė kultūra LDK
 • Moters statusas LDK

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.), Vilnius: Vaga, 2001 (bendraautoriai S. Lazutka, E. Gudavičius). – 382 p.
 • Piervyj Litovskij Statut (1529 g.), Vilnius: Margi raštai, 2004 (bendraautoriai S. Lazutka, E. Gudavičius). – 522 p.
 • Lietuvos Metrika (1522-1530). 4-oji teismų bylų knyga, parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 1997.
 • Lietuvos Metrika (1540-1541). 10-oji teismų bylų knyga, parengė S. Lazutka, I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2003.
 • Lietuvos Metrika (1540-1543). 12-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė, S. Viskantaite-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius: LII leidykla, 2007.
 • Lietuvos Metrika (1546-1548). 19-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius: LII leidykla, 2009.
 • Lietuvos Metrika (1555-1558). 37-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė ir L. Steponavičienė. Vilnius: LII leidykla, 2010.
 • Lietuvos Metrika (1562-1566). 47-oji Teismų bylų knyga, parengė I. Valikonytė ir N. Šlimienė. Vilnius: LII leidykla, 2011.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Istorijos fakulteto tarybos narė
 • Periodinių mokslo leidinių „Lietuvos Metrikos naujienos“ ir „Istorijos šaltinių tyrimai“ red.kolegijos narė

Projektinė veikla

 • 2013–2015 m. mokslo projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ (Lietuvos Mokslo taryba, Nr. LIT-7-3) vadovė

Doc. dr. Eugenijus Saviščevas

 Eugenijus Saviščevas. 1993–1999 studijavo Vilniaus universitete Istorijos fakultete. 2004 m. ten pat apgynė disertaciją „Žemaitijos valdžios elitas 1409–1566 m.“. Nuo 2004 m. Istorijos fakulteto lektorius. Nuo 2011 m. docentas. Doc. dr. Eugenijus Saviščevas 

Dėstomi dalykai

 • Senovės istorija
 • Romos imperijos istorija I–V a.
 • Materialinė Civilizacija XV-XVIII a.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioninės visuomenė XIII–XVI a.
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šaltiniai XVII–XVIII a.(bajorija, valstiečiai)
 • Elitai ir masės: LDK politinių jėgų organizacija ir dinamika XVI–XVIII a.
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Europa (BUS)

Moksliniai interesai

 • Socialinė ir politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XV–XVII a. Ypač mažosios visuomenės grupės:
  • regioninės visuomenės (pavietų bajorija, parapijų bendruomenės)
  • giminės ir giminystė (genealogija)
  • magnatų (didikų) socialinė aplinka (klientelės, namų ūkiai ir pan.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai
 • Materialinės kultūros plėtotė LDK
 • Civilizacijų istorija

Svarbiausios mokslins publikacijos

 • Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409–1566 metais, ISBN 978-9955-33-547-4, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010;
 • Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVII a. = Privilegia terrestria Samogitiensia saec. XV–XVII, (Historiae Lituaniae Fontes Minores, t. 6) parengė D. Antanavičius ir E. Saviščevas, ISBN 978-9955-34-295-3, Vilnius: Versus Aureus, 2010;
 • Triumfo diena. 1611 m. birželio 13 Smolensko pergalė ir iškilmingas Zigmanto Vazos sutikimas Vilniuje 1611 m. liepos 24, parengė E. Ulčinaitė ir E. Saviščevas, Vilnius, 2011 = Dies Triumphi. Victoria Sigismundi III die XIII Junii A. D. MDCXI Smolensko expugnato et triumphalis ingressus Vilnam die XXIV Julii A. D. MDCXI celebratus. Comparavit E. Ulčinaitė et E. Saviščevas, Vilnae, MMXI= Day of Triumph. The Victory at Smolensko n June 13, 1611 and the ceremonial reception of Sigismund Vasa in Vilnius on July 24, 1611, Text compilation by E. Ulčinaitė and E. Saviščevas, ISBN 978-609-8061-06-2, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011;
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Leonas Sapiega ir Smolensko karo kampanija (1609–1611), Chronikcon Palatii Magnorum Ducorum Lithuaniae, t. 2 (2011), ISSN 2029-8943, Vilnius, 2012, p. 167–180;
 • Apie bajorų gyvenimą, aistras ir mirties bausmę XVI a. Žemaitijoje, Istorijos šaltinių tyrimai. ISSN 2029-0705. 2010, t. 2, p. 179-208.
 • Tarnybininkai XVI amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bajorų (didikų) dvaro socialinėje organizacijoje, Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai. Konferencijos "Esminiai Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai", įvykusios 2008 m. spalio 3 d. Plungėje, medžiaga ISBN 978-9955-9468-8-5, Vilnius, 2010, (Skaitmeninė knyga). http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7131&p_d=94573&p_k=1
 • Suvaldyti chaosą: bandymas naujai tirti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kazimiero suteikčių knygą, Istorijos šaltinių tyrimai, ISSN 2029-0705. 2008, t. 1, p. 115-173;
 • XVI a. vidurio Lietuvos miestelio rinka: Pasvalys 1551 metais, Kultūrinės atminties kaita ir lokalinė istorija, (Acta humanitarica universitatis Saulensis, Mokslo darbai, t. 9), ISSN 1822-7309, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009, p. 255-264;
 • Kęsgailų Žemaitija. Kelios pastabos apie Kęsgailų valdymą Žemaitijoje (1442–1527), Lituanistica, 2004, t. 2 (58), p. 1–21.
 • Bilevičių giminės kilmė ir genealogija XV–XVI a., Lituanistica, 2001, t. 4 (48), p. 3–22.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Nuolat recenzuoja mokslinių tyrimų ir šaltinių publikacijų leidinius
 • Dirba kaip mokslinių leidinių sudarytojas ir mokslinis redaktorius

Projektinė veikla

 • 2010 m. vadovavo Lietuvos istorijos instituto vykdytam mokslinių tyrimų projektui „XV–XVI a. Žemaitijos žemės privilegijų rengimas, vertimas į lietuvių kalbą ir publikavimas“. Projektas (Nr. LIT-10150) finansuotas nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos lėšomis.
 • 2014 m. vadovavo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vykdomam mokslo sklaidos projektui “Lietuva–Lenkija–Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai kultūriniai ryšiai”. Projektas (Nr. LIT-14184) finansuotas nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programos lėšomis
 • 2014–2017 m. dalyvauja tarptautiniame projekte LDK unikalių šaltinių publikavimas "Monumenta Magni Ducatus Lithuaniae - przygotowanie edycji unikalnych żrodel do dziejow Wielkiego Ksiestwa Litewskiego". Projektas finansuojamas Lenkijos Respublikos aukštojo švietimo ir mokslo ministerija iš Nacionalinės humanitarinių mokslų sklaidos programos lėšų. Grantą realizuoja Mikalojaus Koperniko universiteto Torūnėje Istorijos mokslų fakultetas bendradarbiaudamas su Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų grupėmis.

Dr. Neringa Dambrauskaitė

N.DambrauskaitėNeringa Dambrauskaitė 2006 m. įstojo į Vilniaus universitetą, Istorijos fakultetą. Jame baigė bakalauro, magistro (CUM LAUDE diplomu) ir doktorantūros studijas. 2017 m. kovo 24 d. apgynė daktaro disertaciją Bajorų namų ūkis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. – XVII a. I pusėje. Nuo 2017 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir viduramžių istorijos katedros asistentė, Lietuvos statutų ir Lietuvos metrikos tyrimo grupės mokslo darbuotoja.

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų namų ūkis XVI – XVII a. I p.:
  • LDK bajorų kasdienis gyvenimas ir materialinė kultūra XVI – XVII a. I p.
  • LDK bajorų virtuvė XVI – XVII a. I p.
  • LDK bajorijos namų ūkių socioekonomika XVI – XVII a. I p.

Dėstomi dalykai

 • Skandinavijos istorija (seminarai)

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Dambrauskaitė N. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų virtuvė XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos. T. 31. Vilnius. 2013. P. 67 – 78.
 • Dambrauskaitė N. Tarp kulinarijos ir istorijos. – Rec.: Rimvydas Laužikas. „Istorinė Lietuvos virtuvė: maistas ir gėrimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Vilnius. 2014. – 208 p. // Lietuvos istorijos studijos. T. 33. Vilnius. 2014. P. 229 – 231.

 • Dambrauskaitė N. Ką sutiktume pravėrę bajoro sodybos vartus? Tarnai ir šeimynykščiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų namų ūkyje XVI amžiuje ir XVII amžiaus pirmoje pusėje // Lietuvos istorijos studijos. T. 34. Vilnius. 2014. P. 9 – 22.

 • Dambrauskaitė N. Gyvenimas name ant paklėčių: XVI – XVII a. pirmos pusės bajoro kasdienybė // Naujasis Židinys – Aidai. Nr. 8. Vilnius. 2014. P. 51 – 55.

 • Dambrauskaitė N. Nelaisvieji vaikai LDK bajorų dvaruose XVI – XVII a. pirmojoje pusėje // Literatūra ir menas. Nr. 1. Vilnius. 2015. P. 29 – 31.

Projektinė veikla
 
 • 2017–2018 m. mokslinis projektas Vilniaus pilių gyventojai XIV – XVIII a. Socialinė struktūra ir kasdienybė zooarcheologijos, archeologijos ir istorijos duomenimis (jaunesnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus universitetas).
 
Kita
 
 • Nuo 2015 m. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuro vyresnioji specialistė Lietuvos heraldikos klausimais.
 • Nuo 2015 m. Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose suteikimo komisijos narė.
 • Nuo 2017 m. Lietuvos heraldikos komisijos narė.
 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos