J. m. d. Lirija Steponavičienė

 1981–1986 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1986 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių katedroje jaun. mokslo darbuotoja (prie katedros veikiančioje Lietuvos Statutų ir Lietuvos Metrikos tyrimo grupėje). l.steponaviciene 

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Statuto ir Lietuvos Metrikos tyrimas ir publikavimas. Įkaitas LDK teisėje XIV–XVI a.

Publikacijos

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 • Некоторые особенности реализации норм залогового права (в первые годы действия Второго Литовского Статута), Ukraina Lithuanica: студiї з iсторiї Великого князiвства Литовського, т. 1, Київ, 2009, p. 54–66.

Tekstologijos ir šaltinotyros darbai

 • Lietuvos Metrika (1546–1548). 19-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2009.
 • Lietuvos Metrika (1555–1558). 37-oji teismų bylų knyga / parengė I. Valikonytė, L. Steponavičienė. Vilnius, 2010.
 • Lietuvos Metrika (1565–1566). 50-oji teismų bylų knyga / parengė L. Steponavičienė, I. Valikonytė. Vilnius, 2014.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Istorinių tekstų mokslinis redagavimas, rodyklių rengimas

Projektinė veikla

 • LMT finansuojamo projekto „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės bajorų teisinė sąmonė: norma ir realybė“ (2013–2015 m.) tyrėja

Kita

 • Pažintinių kelionių organizavimas fakulteto studentams ir dėstytojams

Lekt. dr. Tomas Čelkis

2012–2014 m. podoktorantūros stažuotė Lietuvos istorijos institute, tyrimų objektas: „Sausumos kelių tinklo formavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVII a.“.
2007–2011 m. doktorantūros studijos Vilniaus universitete Istorijos fakultete, apginta disertacija: „Valdžia ir erdvė: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorializacijos procesas XIV–XVI a.“ (vadovas prof. dr. Rimvydas Petrauskas).
2005–2007 m. Vilniaus universitete Istorijos fakultete įgytas istorijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
2004–2015 m. stažuotės Prancūzijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos mokslo institucijose.
Nuo 2013 m. Senovės ir viduramžių istorijos katedroje lektorius.

 t.celkis

Dėstomi dalykai

Bakalauro studijos:

 • Praktinis tiriamasis bakalauro seminaras
 • LDK istorijos šaltiniai
 • LDK vidurio ir rytų Europoje

Magistro studijos:

 • Lietuva ir Europa XIII–XVII a.: valstybės ir visuomenės struktūros
 • Mokslinė praktika: tiriamasis magistrinis seminaras
 • LDK istorinė geografija ir kartografija

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinė geografija, istorinė kartografija, politinė istorija, istorijos šaltynių tyrimai ir publikavimai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Žvilgsnis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę iš paukščio skrydžio (Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fondai). Bird’s-eye view of the Grand Duchy of Lithuania (Funds of the Manuscript Department of Vilnius University Library). Parengė / Prepared by Tomas Čelkis, Valentina Karpova-Čelkienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, 312 p.: iliustr., žml., ISBN 978-609-459-622-3;

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija: sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIV-XVI amžiuje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,  2014, 352 p., ISBN 978-609-459-445-8;

 • Čelkis T. „Valdovo keliai“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinės struktūros sandaroje XV–XVI amžiuje // Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė. Straipsnių rinkinys. Sud. I.  Valikonytė, L. Steponavičienei. Vilnius, 2015, p. 247–259; 

 • Čelkis T. 1788 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Prūsijos karalystės sienos žemėlapis // Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos. Skiriama prof. Stephen C. Rowell 50–mečiui. Sud. M. Ščavinskas. Klaipėda, 2015, p. 254–263;

 • Čelkis T. Kaip keliauta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVII a.? // Liaudies kultūra, 2015, nr. 4, p. 6–14; 

 • Čelkis T. Stan drog lądowych i struktura systemu połączeń w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV–XVII wieku // Zapiski Historyczne, T. 79, Zeszyt 3, 2014, s. 39–61

 • Челкис Т. Перспектива исследования истории двусторонних отношений Великого княжества Литовского и Османской империи // Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. Sud. T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė. Vilnius, 2014, p. 29–41;

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino sienų samprata ir delimitaciniai procesai XIII–XVI a. // Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5. Sud. A Dubonis. Vilnius, 2014, p. 11–41;

 • Čelkis T. Žemėlapis: Lietuvos valstybė XIII a. // Lietuvos nacionalinis atlasas, t. 2, Vilnius, 2015, p. 17;

 • Čelkis T. Žemėlapis: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV a. // Lietuvos nacionalinis atlasas, t. 2, Vilnius, 2015, p. 18;

 • Čelkis T. Keliais po viduramžių Lietuvą. I: XIII–XV amžiaus pirmosios pusės sausumos kelių samprata // Lituanistica, 2013, t. 59, Nr. 2 (92), p. 61–76;

 • Čelkis T. Keliais po viduramžių Lietuvą. II: XIII–XV a. pradžios karo žygių sąlygos // Lituanistica, 2013, t. 59, Nr. 3 (93), p. 125–137;

 • Čelkis T. Žemių ribų ženklinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVI amžiuje // Liaudies kultūra, nr. 4, 2013, p. 16–26;

 • Čelkis T., Karpova V. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusių žemių „veidrodžiai“: du neskelbti XVII a. pirmos pusės žemėvaldos žemėlapiai // Istorija. 2012, t. 86, p. 53–65;

 • Čelkis T., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų stepėse XIV–XVI amžiuje samprata // Lietuvos istorijos studijos, t. 30, 2012, p. 25–35;

 • Čelkis T. Privačios žemėvaldos ribų nustatymas ir žymėjimas XV–XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje // Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3. Sud. Antanavičius D. Vilnius, 2011, p. 31–58;

 • Čelkis T., Antanavičius D. 1545 metų Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos patikrinimas (Livonijos pareigūnų ataskaita) // Lietuvos istorijos studijos, t. 27, 2011, p. 164–178;

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos „prie Juodosios jūros“ XV–XV a. // Istorija, t. 83 (3), 2011, p. 3–13;

 • Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų sutartys ir delimitacijos procedūra XIV–XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos, t. 25. 2010, p. 25–47;

 • Čelkis T. Nuo teritorinio ruožo prie linijos: sienų sampratos pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos, t. 22. 2008, p. 58–73.

Projektinė veikla

 • 2015 m. projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių rankraštiniai kartografijos šaltiniai XVI–XIX a“, finansuotas Lietuvos Mokslo Tarybos; projekto vadovas;
 • 2014–2015 m. projektas „Nacionalinis Lietuvos atlasas. Istorija. II tomo parengimas“. Vilniaus universiteto kartografijos centras, vykdytojas – istorinių žemėlapių autorius;
 • 2012 m. projekto „Orbis Lituaniae. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija“ (www.ldkistorija.lt) istorijos ekspertas;
 • 2008–2009 m. Mažosios Lietuvos enciklopedijos projekto mokslinis redaktorius (Lietuvos mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas).

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencijos. (At)koduota istorija architektūroje. Vilniaus dailės akademija, 2016 m. gegužės 12–14 d., Vilnius–Dubingiai. Čelkis T. Istorinė kartografija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės urbanistikos istorijos šaltinis;
 • The ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital 11th annual Conference in Riga, Latvia, 20-22 April 2016, with the 20th Conference of the Map & Geoinformation Curators Group - MAGIC. Čelkis T., Karpova-Čelkienė V. Reading signs: manuscript car¬tography sources of the 16th -19th century from the Vilnius University Library;
 • 2015 m. lapkričio 12-14 d. Vilnius, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė“, pranešimas. Čelkis T. „Radvilų sienų“ samprata Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės delimitaciniuose procesuose XV–XVI a.;
 • 2014 m. rugsėjo 23–24 d. XXIII konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Wielkie Księstwo Litewskie nowe metody – nowe zagadnienia nowe źródła. Čelkis T. Szuls D. „Funebri pompa absoluta. Pogrzeb Aleksandra Jagiellończyka i jego okoliczności“;
 • 2014 m. vasario 26–28 d. „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ baigiamoji konferencija, organizuota Lietuvos Mokslo Tarybos (viešbutis „Artis“ Liejyklos g. 11, Vilnius). Čelkis T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sausumos kelių tinklo formavimasis XIV–XVII a.;
 • 2013 m. lapkričio 7–8 d. Vilnius, Vilniaus universitete tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė (skirta Trečiojo Lietuvos Statuto 425 metų sukakčiai). Čelkis T. „Valdovo keliai“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinės struktūros sandaroje XV–XVI a.;
 • 2013 m. gegužės 29–31 d. Vilnius, Vilniaus universitete tarptautinė mokslinė konferencija „Tiurkų istorija ir kultura Lietuvoje“, 615-osioms totorių ir karaimu apgyvendinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinėms paminėti. Čelkis T. „Соседи“ в степи: территориальные контакты Великого княжества Литовского и Османской империи в XV–XVI веках;
 • 2012 m. gegužės 24–26 d. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitete tarptautinė mokslinė konferencija „Vidurio Rytų Europa mūšio prie Mėlynųjų Vandenų metu“, skirta 650-osioms Mėlynųjų Vandenų mūšio metinėms paminėti. Čelkis T. „XIV–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų samprata stepėse“. 
 

Kita

 • 2014–2015 m. Lietuvos Mokslų Akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijos laureatas;
 • 2015 m. geriausio Vilniaus universiteto jaunojo mokslininko apdovanojimas, skirtas Vilniaus universiteto rektoriaus.
   

 

SVIK darbuotojai

  

DarbuotojasMoksliniai interesaiKontaktaiPriėmimo laikas

L.e.p. katedros vedėjas
Doc. dr. Liudas Jovaiša

Krikščionybės Lietuvoje istorija. Vienuolystės LDK istorija. LDK kultūros istorija. Lotyniškieji LDK istorijos šaltiniai

tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.

tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Prof. Rimvydas Petrauskas XIII - XVI a. LDK politinė ir socialinė istorija  
tel. (8 5) 268 72 81
Trečiadieniais
10.00 - 11.00
 210 kab.
Prof. dr. Irena Valikonytė Lietuvos Statutas. Lietuvos Metrika. LDK teisinė kultūra. Bajorių statusas LDK  
tel. (8 5) 268 72 97
335-326 kab.

Ketvirtadieniais
12.30 - 13.30

326 kab.

Doc. dr. Jolanta Karpavičienė Saksų-Magdeburgo teisės sklaida Europoje ir Lietuvoje. Miestai Vidurio Rytų Europoje viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Teisinės kultūros raiška viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Moters ir šeimos istorijos Europoje lyginamieji aspektai

tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Susitarus el. paštu
Doc. dr. Eugenijus Saviščevas LDK bajorijos istorija. LDK regionų visuomenių istorija. Genealogija. Civilizacijų istorija. LDK materialinės kultūros ir ūkio istorija  
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Penktadieniais
10.30-11.30
(susitarus el. paštu)
Doc. dr. Vydas Dolinskas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija XVI-XVIII a. Švietimo epocha Lietuvoje. Lietuvos kultūros ir meno istorija. Visuotinė ir Lietuvos architektūros istorija. Visuotinė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija  
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Pirmadieniais
12.30 - 13.30
(susitarus el. paštu)

Asist. dr. Tomas Čelkis LDK teritorializacija, keliai  
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Antradieniais
12.00 - 13.00
(susitarus el. paštu)
Asist.  dr. Martynas Jakulis Špitolės Vilniuje ir LDK. Socialinė LDK istorija XVI-XVIII a.
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Ketvirtadieniais
16.00 - 17.00
(susitarus el. paštu)

Asist.  dr. Neringa Dambrauskaitė
LDK bajorijos kasdienis gyvenimas ir materialinė kultūra XVI - XVII a. I p., LDK bajorų virtuvė XVI - XVII a. I p., LDK bajorijos namų ūkių socioekonomika XVI - XVII a. I p.
tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.
Susitarus el. paštu

Jaunesnioji m. d. Neringa Šlimienė Lietuvos Metrika. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ūkinė veikla XIV–XVI a. LDK valstietija XIV–XVI a.

 
Tel. (8 5) 268 72 97
325-326 kab.

Susitarus el. paštu
Jaunesnioji m. d. Saulė Viskantaitė - Saviščevienė
Šemetų giminės genealogijos ir istorijos problemos  
tel. (8 5) 268 72 97
235-326 kab.
Susitarus el. paštu

 Skelbiamas 2019 / 2020 m. m.  pavasario semestro priėmimo laikas

 

 Doktorantai
Brigita Balčiūnaitė Lietuvos jėzuitų provincija (1608-1773 m.): vienuolijos struktūros tapatybė ir kaita, vad. doc. dr. Liudas Jovaiša  
Ričardas Dediala Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIII a. pabaigoje – XIV pradžioje: politika, visuomenė, karyba; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas
Tomas Vaitkus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios elitas 1522-1569 m.: sudėtis ir struktūra; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  
Vita Diemantaitė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystės kanceliarijos struktūra ir veikla 1566-1623 m.; vad. doc. dr. Eugenijus Saviščevas   
Antanas Petrilionis Karo belaisviai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politikoje XIV-XVI a. pirmojoje pusėje; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  
 Karolis Čižauskas  Mikalojus II Radvila: didikas XV a. pab. –XVI a. pr. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  
Povilas Andrius Stepavičius  Smurtas XVII a. antrosios pusės Vilniuje; vad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas  
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos