Prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė

t.bairasauskaite1972 m. baigė Vilniaus universitetą, 1975–1979 m. studijavo aspirantūroje Maskvoje, 1980 m. apgynė daktaro disertaciją, 1998 m. apgynė habilitacinį darbą Lietuvos totoriai XIX amžiuje, suteiktas humanitarinių mokslų habilituotos daktarės laipsnis. Nuo 1979 m. dirba Lietuvos istorijos institute, 2000–2004 m. dirbo VU Kultūrinių bendrijų centre, vizituojanti profesorė, nuo 2005 m. dirba Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje, profesorės pareigose

Dėstomi dalykai

 • XIX amžiaus socialinės istorijos paradigmos: Lietuva, Lenkija, Rusija
 • Ilgasis XIX amžius

Moksliniai interesai XIX amžiaus socialinė istorija

 • Tautinių mažumų istorija
 • Lietuvos totorių istorija
 • Lietuvos bajorų istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos totoriai XIX amžiuje, Vilnius: Mintis, 1996.
 • Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2003.
 • Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R. Lietuvos istorija. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia, VIII tomas, I dalis, Vilnius: Baltos lankos, 2011, p.179–243, 307–468.
 • Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853). Bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2011.
 • Bajorų žemėvaldos slinktys XIX a. antrojoje pusėje: dvarų sekvestravimas ir konfiskavimas, rusų
 • dvarininkų grupės susidarymas (Kauno ir Vilniaus gubernijos, 1863–1873 m.). Lituanistica, 2012, t. 58. Nr. 2 (88), p. 103–122.
 • Bajorų žemėvalda XIX a. 8-ajame dešimtmetyje – 1905 m.: Kauno ir Vilniaus gubernijos, Lituanistika, 2012, t. 58. Nr. 3 (89), p. 227–247.
 • Tapatybė ir identifikacija XIX amžiaus istorijos tyrimuose: teorinis aspektas. Lietuvos istorijos metraštis, 2011 metai, 2012, t. 2, p. 51–68.
 • Bajorų žemvaldžių tapatybių slinktys XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 30, p. 68–84.
 • Bajorų žemvaldžių sudėtis Kauno ir Vilniaus gubernijose XIX a. antrojoje pusėje. Lituanistika, 2013, t. 59, nr. 1 (91), p. 9–23.
 • Kintantis bajorų pasaulis Kazimieros Bialozoraitės-Tanskienės dienoraštyje ir laiškuose Sofijai Römerienei. XIX a. 8–9 dešimtmečiai. Lietuvos istorijos metraštis, 2012/1, 2013, p. 84–98.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertė
 • Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė

Projektinė veikla

 • 2011–2012, Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslinių grupių projektas “Lietuvos tradicinio elito tapatybės XIX a. pab. – XX a. pr.”, projekto vadovė
 • 2012–2015, Tarptautinis projektas pagal Lenkijos Respublikos mokslo ir aukštųjų studijų ministro programą “Nacionalinė humanitarinių mokslų raidos programa, tema “Abiejų tautų Respublikos bajorų tradicijos irimas istorinėje Lietuvoje XIX a. – XX a. pr., vykdytoja
 • 2013 m. Tarptautinis akademinis tyrimų projektas „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu“, įgyvendinamas pagal visuotinės dotacijos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“. (projekto vadovė doc. dr. Jurgita Verbickienė), vykdytoja.
 • 2012–2016 m. Lietuvos istorijos instituto ilgalaikė mokslinių tyrimų programa “Visuomenės struktūros, socialinė sąveika ir jos poveikis valstybės raidai (Naujieji laikai)“, projekto vadovė
 • Nuo 2009 m. tarptautinio projekto „Lituanistikos studijos“, kurį vykdo Lietuvos istorijos institutas ir Varmijos Mozūrų universitetas Olštyne, vadovė koordinatorė
 • 2013–2014 m. ES SF finansuojamas projektas „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007, Lietuvos istorijos instituto koordinatorė

Doc. dr. Salvijus Kulevičius

s.kulevicius2001 m. Šiaulių universitete baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas, 2002 m. – paveldosaugos specialiąsias profesines studijas. 2005 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete sėkmingai užbaigė paveldosaugos magistro studijas, o 2010 m. apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją (tema „Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktikoje sovietmečiu“). Nuo 2009 m. darbuojasi Vilniaus universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje.

Dėstomi dalykai

 • Kultūros paveldo atgaivinimas ir perteikimas
 • Muzeologijos pagrindai
 • Paveldas: nuo globalumo iki vietos kultūros
 • Paveldo sampratos plėtra: teoriniai ir praktiniai aspektai
 • Paveldo studijų pagrindai
 • Paveldosaugos įstatymdavystė ir praktika

Moksliniai interesai

 • Kultūros paveldo studijos (paveldo teorija, paveldosaugos istorija, tarptautinė paveldosauga)
 • Kultūrinės atminties studijos (atminties raiška kultūros pavelde ir paveldosaugoje)

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Kariai. Betonas. Mitas. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje: kolektyvinė monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
 • Nature and Mission of Heritage in Modernity: Impacts of Nationalism, Historical and Cultural Studies / Iсторико-культурнi студii, 2015, no. 1, vol. 2, p. 3–8;
 • In Search for Cultural Heritage Authenticity Definition: History and Current Issues, Historical and Cultural Studies / Iсторико-культурнi студii, 2014, no. 1, vol. 1, p. 1–6;
 • Kurtuvėnų krašto padavimai arba kelios pastabos kultūrinės atminties tema, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2014, t. 19, p. 204–222;
 • Antrasis pilių gyvenimas: istorinių pilių atmintis ir rekonstravimas modernioje Lietuvoje, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2013, t. 16, p. 183–205;
 • Методы реконструкции исторических замков в Литве: общественные оценки, Замкi, палацы i сядзiбы ȳ кантэксце еȳрапейскай культуры: зборнiк навуковых артыкулаȳ, Мiнск : Медысонт, 2013, с. 97–103;
 • Наследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве советского периода, Vēsture: avoti un cilvēki, 2013, t. XVII p. 196–206;
 • Žemaičių tapatumo vingiai XXI a.: savos praeities ir paveldo paieškos, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2012, t. 14, p. 224–245;
 • Per praeities palikimą į ateitį: visuomeninio paveldosaugos judėjimo virsmai sąjūdžio išvakarėse, Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia, Vilnius: Baltų lankų leidyba, 2011, p. 185–213;
 • Kultūros paveldo restauravimo principai sovietinėje Lietuvoje: idėjinės kryptys ir jų raiška, Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 203–217;
 • Reliatyvistinė paveldosaugos samprata: prielaidos, principai, galimybės, Lietuvos istorijos studijos, 2009, t. 24. p. 150–166;
 • Kultūros paveldo autentiškumas: reliatyvistinė perspektyva, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo byla. Vieno požiūrio likimas. Vilnius, 2006, p. 147–182;
 • Japonijos paveldosaugos savitumai, Kultūros paminklai, 2005, nr. 12, p. 136–152.

Skaitmeninės publikacijų versijos

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Kultūros paveldo departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas.

Projektinė veikla

 • Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis (Lietuvos mokslo taryba / Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa, 2016–2017, tyrėjas);
 • Antrojo pasaulinio karo memorialai ir atmintys Lietuvoje: ideologinės tendencijos ir jų valdymo galimybės (Lietuvos mokslo taryba / Reikminiai projektai, 2015–2016, tyrėjas);
 • E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, ES struktūrinių fondų lėšos, pradžia 2012 m., ekspertas);
 • Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2) (Studijų kokybės vertinimo centras, ES fondų lėšos, 2012–2015 m., paveldo studijų krypties aprašo rengėjas, ekspertas);
 • Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos mokslo tarybos lėšos, 2009–2011 m., tyrėjas);
 • Paveldo draugai (Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos, 2009–2010 m., konsultantas);
 • Industrinio paveldo panaudojimas turizmo ir verslo plėtrai (Šiaulių universitetas, INTEREG programos lėšos, 2006–2007 m., tarptautinės tyrėjų grupės vadovas, tyrėjas).

Dr. Dovilė Troskovaitė

Dr. Dovilė Troskovaitė

2007 m. baigė Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, tęsė studijas istorijos krypties magistratūroje. 2009–2014 m. studijavo jungtinėje Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto doktorantūroje, apgynė disertaciją “Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: tarp atsiskyrimo ir prisitaikymo” (vadovas dr. Darius Staliūnas, konsultantė doc. Dr. Jurgita Verbickienė).
Dirba VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centre, taip pat yra tarptautinio akademinių tyrimų projekto “Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas LDK žydų surašymų pavyzdžiu” jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Nuo 2008 m. savo tyrimus pristatė daugiau kaip dešimtyje tarptautinių konferencijų; nuolat dalyvauja įvariuose akademinių tyrimų projektuose.

Dėstomi dalykai

 • The phenomena of Lithuanian Jewish history and culture (Erasmus)
 • Lietuvos žydų istorija ir kultūra Vidurio ir Rytų Europos kontekste
 • Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas: istorija ir dabartis

Moksliniai interesai

 • Lietuvos karaimų bendruomenės istorija, demografija, teisinės ir socialinės padėties raida.
 • Lenkijos ir Lietuvos nekrikščioniškų bendruomenių istorija XIX – XX a.
 • Sekuliarios nekrikščionių tapatybės formavimas XIX a. pab. – XX a. pirmoje pusėje.
 • Nekrikščioniškų bendruomenių kultūra ir paveldas.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • “Is there only one Homeland? The forming image of Troki (Trakai) and Crimea in the self-identity of the Karaims in the 19 th – 20 th c.”, Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje, specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys, t. 11, 2014, p. 288-398.
 • „Pavadinimas karaim apibūdina (....) Tam tikrą, nuo kitų skirtingą, tautybę“: modernios karaimų tapatybės kūrimas”, Istorija, t. 90, Vilnius, 2013, p. 3-13.
 • “Identity in Transition: the Case of Polish Karaites in the First Half of the 20th Century”, Codrul Cosminului, Vol. 20, No. 1, 2014, p. 207-228.
 • "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdiniai Lietuvos ir Lenkijos karaimų tautiniame naratyve", iš: Naujausios tyrimų kryptys ir perspektyvos, Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai t. 4, Vilnius, 2012, p. 48–67.
 • „Periferinės karaimų bendruomenės: centro ir periferijos įtakos pasidalijimas XVII a.“ (Peripheral Karaite Communities: Division of Influence between Centre and periphery during the 17th – 18th Centuries) iš: Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai, sud. T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė, H. Kobeckaitė (Vilnius, 2008) pp. 37-44.

Projektinė veikla

 • 2014-2017 Žydų studijų vystymas Lietuvoje: tyrimų ir dėstymo lauko sukūrimas Vilniaus universitete, lektorė
 • 2013-2015 Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu” Veiksmų programa: 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa,3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ jaunesnioji mokslo darbuotoja

Dr. Darius Staliūnas

 Dr. Darius Staliūnas hum. m. daktaras (1997). Nuo 1992 m. dirba Lietuvos istorijos institute, nuo 2000 m. – direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1997 m. dėsto Klaipėdos universitete. Skaitė paskaitas Lietuvos karo akademijoje bei Europos humanitariniame universitete.  dr. Darius Staliūnas

Dėstomi dalykai

 • Imperinė tautinė politika Vidurio ir Rytų Europoje
 • Antisemitizmas Europoje: įvaizdžiai, ideologija ir konfliktai
 • The phenomena of Lithuanian Jewish history and culture

Moksliniai interesai

 • Rusijos politika Lietuvoje ir Baltarusijoje XIX a.
 • Nacionalizmas
 • Žydų istorija Lietuvoje
 • Atminties vietos

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Visuomenė be universiteto? (Aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys-XX a. pradžia), Vilnius: LII, 2000
 • Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2007
 • Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuviška atminties vieta, Vilnius: Mintis, 2008
 • Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje, Vilnius: Mintis, 2012 (su D. Mačiuliu ir R. Petrausku)
 • The Vanished World of Lithuanian Jews, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2004 (sudarytojas su Alvydas Nikžentaitis and Stefan Schreiner)
 • Obratnaia uniia. Iz istorii otnoshenii mezhdu katolitsizmom i pravoslaviem v Rossiiskoj imperii 1840-1873, Vilnius: Lithuanian Institute of History, 2010 (su Michailu Dolbilovu)
 • Pragmatic Alliance. Jewish-Lithuanian Political Cooperation at the Beginning of the 20th Century, Budapest, New York: CEU Press, 2011 (su Vladu Sirutavičiumi)
 • Lietuvos žydai. Istorinė studija, Vilnius: baltos lankos, 2012 (su V. Sirutavičiumi ir J. Verbickiene)
 • Enemies for a Day: Antisemitism and Anti-Jewish Violence in Russian Ruled Lithuania, Budapest, New York: CEU Press (spaudoje)

Ekspertinė ir kita akademinė veika

Šių mokslo žurnalų redkolegijos narys:

 • Ab Imperio
 • Central and East European Review
 • Lithuanian Historical Studies
 • Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte
 • Prace Historyczne
 • Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
 • Lietuvos istorijos metraštis
 • Lietuvos istorijos studijos

Projektinė veikla

LMT finansuoti/finansuojami projektai:

 • VAT-48/2012 „Vilnius – Lietuvos sostinė: politinės idėjos istorija (XIX a. pabaiga - XX a. I pusė)“ [2012-2014] - vadovas
 • MIP-12007 ,,Nemirtini pogromai carinėje Lietuvoje“ [2012-2013] - vadovas
 • VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-005 „Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis“ [2013-2015] - vadovas

Kita

 • Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys nuo 2003 m.
 • 2012 m. Patriotų premijos lauretas

Doc. dr. Jurgita Verbickienė

doc. dr. Jurgita Verbickienė

Bakalauro ir magistro studijos yra baigtos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (1998). 2004 m. apginta daktaro disertacija tema “ Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje: sambūvio aspektai” (mokslinis vadovas prof. habil dr. Stanislovas Lazutka). 2003 m. pradėjo dirbti lektore Kultūrinių bendrijų studijų centre, nuo 2008 m. Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros lektorė, vėliau – docentė ( nuo 2010).

Dėstomi dalykai

 

 • Modulis „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų ir miestelių socialinė istorija“ (kartu su doc. J. Karpavičiene)
 • Modulis „Etniniai ir teritoriniai konfliktai Vidurio ir Rytų Europoje“ (kartu su dr. A. Abromaičiu ir D. Staliūnu)
 • Modulis „Etninių mažumų sociokultūrinė istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste“ (kartu su prof. T. Bairašauskaite, doc.dr. G. Potašenka, dr. L. Lempertiene, dr. D. Troskovaite)
 • Modulis „Lietuvos etninių ir konfesinių mažumų paveldas“ (kartu su doc.dr. G. Potašenko, dr. L. Lempertiene, dr. D. Troskovaite)
 • Bendrauniversitetinių studijų dalykas „Lietuvos etninių ir konfesinių bendruomenių istorija ir kultūra europiniuose kontekstuose“ (kartu su dr. L. Lempertiene ir doc.dr. G. Potašenko)
 • Doktorantūros studijų kursas „Žydai Rytų ir Vidurio Europos visuomenėse: istoriografijos paradigmos ir teorinės prieigos“

 

Moksliniai interesai

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nekrikščioniškų bendruomenių (žydų, karaimų, totorių) sociokultūrinė istorija
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų ir miestelių sociokultūrinė ir socioekonominė istorija
 • Antijudaizmas, antisemitizmas bei antižydiški mitai
 • Istorinė demografija
 • Kasdienybės istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Žydai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Sambūvio aspektai [Jews in the Society of the Grand Duchy of Lithuania: aspects of coexistence], Vilnius: Žara, 2009, pp .446.
 • Lietuvos žydai. Istorinė studija sud. V. Sirutavičius, D. Staliūnas, J. Verbickienė.
 • Abipusis pažinimas: Lietuvių ir žydų kultūriniai saitai. – Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys, t. 8, sud. J. Verbickienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p.p. 348.ė, Vilnius: Baltos lankos, 2012, pp. 567.
 • Synagogues in Lithuania. Catalogue, vol. 1, A-M, (in coop. Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, Giedre Mickūnaite), Vilnius: Academy of Fine Arts Press, 2010, p.p. 333.
 • Gintila, Jonas Krizostomas, 1788-1857: Mokslas krikśczioniśkas zemajtiśkaj paraśitas [Christian science laid out in Samogitia] ed. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė . Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009.
 • Recepcja dziedzictwa Żydowskiego w społeczeńtwie współczesnej Litwy: przykład Wilna - Dialog kultur pamięci w regionie ULB. Pod redakcją A. Nikžentaitisa I M. Kopczynskiego, Warszawa: Muzeum historii Polski, 2014, p. 343-355.
 • “Who is better, a Jew, Tatar or Gipsy?” (Petr Czyzewski): an image of a Jew in the comparative context of the society of the Grand Duchy of Lithuania // Jews and Slavs. Galicia. Bukovina and other Borderlands in Eastern and Central Europe. Essays on Interethnic Contacts and Multiculturalism. / Sud. Wolf Moskovich, Roman Mnich, Renata Tarasiuk. The Hebrew University of Jerusalem p. 411-432.
 • Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-to-Day History. Proceedings of international Conference of the Lithuanian Institute of History and the Centre for Studies of Culture and History of East European Jews, May, 11-12, 2006 Vilnius, eds. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Larisa Lempertienė, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle: 2007
 • The Social and Legal Status of Jews in the Grand Duchy of Lithuania and its Influence on the Status of Tatars and Karaites - Central Europe, Vol. 8 No. 2, November, 2010, p. 68–85.
 • Blood Libel accusation in multi-confessional society: the case of Grand Duchy of Lithuania // East European Jewish Affairs, vol 38, Number 2, August, 2008, p. 201-209.
 • Žydų ir lietuvių abipusio pažinimo ir kultūrinio bendradarbiavimo atspirtys tarpukario Lietuvoje: priemonės ir rezultatai - Abipusis pažinimas: Lietuvių ir žydų kultūriniai saitai. (sud. J. Šiaučiūmaitė –Verbickienė), Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys, t. 8, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 15-52.
 • Žydų ūkinės veiklos varžymai LDK miestuose: poveikis žydų ekonominės veiklos krypčių formavimuisi in Žydai Lietuvos ekonominėje – socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento, Vilnius, 2006, p. 11-27.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinės doktorantūros komiteto narė
 • Kelių ties etninių grupių paveldo reprezentavimu ir istorine atmintimi bei Lietuvos kultūros pristatymu dirbančių/ dirbusių darbo grupių narė
 • Lietuvoje veikiančių paramą mokslo ir kultūros projektams teikiančių institucijų ekspertė
 • Dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose yra jų organizacinių komitetų narė

Vadovaujama šių daktaro disertacijų rengimui VU IF:

 • nuo 2010 m. Arvydas Maciulevičius „Žydai diduomenės valdose XVII-XVIII a.: socioekonominės aplinkos tyrimas“,
 • nuo 2010 m. Elena Keidošiūtė „Žydų at(si)vertimai į krikščionybę: institucionalizuotos misijos Lietuvos teritorijoje
 • nuo 2012 Monikos Ramonaitės “Diagnosis, prognosis et curatio: medicinos žinios ir gydymo(si) kultūra LDK”
 • nuo 2013 Akvilės Naudžiūnienės „Nuo tautininkiškojo iki daugiakultūrinio Lietuvos istorijos naratyvo: tautinių mažumų diskursas istorinėje didaktikoje“ (ES lėšomis finansuojama doktorantūra)
 • nuo 2014 m. Dariaus Sakalausko Socio-ekonominiai procesai XVII a.vid. – XVIII a. LDK: privataus kapitalo valdymas

Projektinė veikla

 • 2014-2017 Žydų studijų vystymas Lietuvoje: tyrimų ir dėstymo lauko sukūrimas Vilniaus universitete, vadovė.
 • 2013-2015 Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu” Veiksmų programa: 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa,3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ , vadovė.
 • 2008-2010 m. vykdyto tarptautinio projekto „Lietuvos žydai. Istorinė studija“ mokslininkų grupės narė ir viena iš projekto koordinatorių. 
  Rezultatai: 
  Lietuvos žydai. Istorinė studija sud. kartu su V. Sirutavičius, D. Staliūnas, Vilnius: Baltos lankos, 2012 
  Abipusis pažinimas: Lietuvių ir žydų kultūriniai saitai. – Specialus Lietuvos istorijos studijų leidinys, sudarytoja J. Verbickienė, t. 8, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
 • 2006-2010 m. vykdyto tarptautinio projekto „Lietuvos sinagogos. Katalogas“ mokslininkų grupės narė ir viena iš projekto koordinatorių. 
  Rezultatas: 
  Synagogues in Lithuania. Catalogue, vol 1, A-M (2010), vol. 2, N-Ž (2012) (kartu su Aliza Cohen-Mushlin, Sergey Kravtsov, Vladimir Levin, Giedre Mickūnaite), Vilnius Academy of Arts Press.) 

Kita
VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras direktorė

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos