Naujienos

Prof. Zenonas Butkus

Prof. Zenonas Butkus1979 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istorijos kvalifikacijos laipsnį ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę .
1989 m. apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvos – Latvijos santykiai ir jų sąsajos su didžiųjų valstybių politika (1919 – 1929 m.).
1993 kovo 5 d. nostrifikuotas humanitarinių mokslų daktaras, istorijos mokslų kandidatas.
1993 m. tapo docentu ir 1993-2002 m. buvo Istorijos fakulteto prodekanas. 2002 m. išrinktas profesoriumi, o tų pačių metų lapkričio 15 Istorijos fakulteto taryba išrinko dekanu. 2007 perrinktas antrai dekano kadencijai ir juo išbuvo visą kadenciją (iki 2012 m. gruodžio mėn.). Nuo 2007 m. išrinktas Naujosios istorijos katedros vedėju. Šias pareigas eina iki šiol.
2008 01 15 atlikta habilitacijos procedūra tema Vokietijos ir Sovietų Sąjungos diplomatijos poveikis Baltijos valstybių užsienio bei vidaus politikai 1920 – 1940 metais.

Dėstomi dalykai

 • Viduriniųjų amžių istorija (Ikimoderniųjų laikų visuotinės ir Lietuvos istorijos modulis)
 • Tarptautinių santykių ir diplomatijos istorija iki Versalio sistemos susidarymo (Diplomatijos ir tarptautinių santykių XX amžiuje modulis)
 • Baltijos šalių istorija (Kaimyninių tautų ir valstybių istorijos modulis)
 • Europos diplomatija XX a. I pusėje (Magistro studijos)

Moksliniai interesai

 • Baltijos šalių tarptautinė padėtis bei užsienio politika; diplomatijos istorija; Baltijos šalių istoriografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919 – 1929, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993.
 • Great Bretain’s Mediation in the Lithuanian – Latvian Frontier, 1920 - 1921 // Journal of Baltic studies, 1993, nr. 4 (XXIV), p. 359 – 369.
 • The Impact of the USSR on Lithuania’s Domestic Policy and its International Orientation in the Third Decade of the Twentieth Century // Journal of Baltic Studies, 2007, vol. 38, p. 215 – 234.
 • Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918-1940 metais : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; parengė Zenonas Butkus. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. - 882 p.
 • Lietuvos vidaus reikalų istorija / kartu su E. Gudavičium, R. Petrausku, A. Vasiliausku, E. Raila, S. Jegelevičium, A. Bumblausku, A. Jakubčioniu, A. Anušausku, P. Stankeru, V. Ulyte-Grigelevičiene/. Vilnius: Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija, 2008. 405 p.
 • Butkus Z. Federalistinių idėjų recepcija Lietuvoje 1918 – 1922 m. // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. Vilnius, 2009. P. 213 – 236.
 • Butkus Z., Ilmjervs M. Pārskats par PSRS Sarkanās armijas Ģenerālštāba priekšnieka maršala A. Jegorova 1937. gada 15. – 26. februāra vizīti Lietuvā, Latvijā un Igaunijā // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. 2009. T. 10. P. 118 – 141.
 • Butkus Z. SSRS požiūris į Klaipėdos atplėšimą nuo Lietuvos 1939 metais // Acta Historica Universitatis Klaipedensis. 2010. T. XXI. P. 115 – 124.
 • Totalitarizmo poveikis demokratiniams procesams: vyriausybių kaita Latvijoje 1926-1927 metais ir išorės veiksnys // Lietuvos istorijos studijos. 2012. T. 30. P. 92 – 116.
 • Butkus Z., Ilmjärv M. JAV ambasadoriaus Maskvoje Džosefo E. Deivido 1937 m. vizito į Baltijos šalis ir Suomiją ataskaitos // Istorijos šaltinių tyrimai. 2012. T. 4. P. 285-311.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • VU Senato narys (2002- iki šiol)
 • VU Senato Komisijos narys (nuo 2002-2012)
 • VU Istorijos fakulteto dekanas (2002-2007, 2007-2012)
 • Lietuvos Mokslų Akademijos Nostrifikacijos komisijos narys
 • Mokslinių periodinių leidinių „Lietuvos istorijos studijos”, „Lituanistika”, „Acta Humanitarica Universitatis Saulenis”, „Kultūros paminklai”, „Vēsture. Acta Universitātis Latviensis” redkolegijų narys
 • Talino universiteto Istorijos instituto Atestacinės komisijos ekspertas
 • Lietuvos Respublikos valstybinės paveldo komisijos narys (Skirtas LR Seimo 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-323)

Projektinė veikla

 • “Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas" 2011 m. rugpjūčio 4 d. Sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02. Projekto pabaiga: 2013-10-31.
 • "Mokslo žurnalo "Lietuvos istorijos studijos" leidyba". Projekto vadovas, LIT-7-40. Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa.
 • Mokslo projektas “Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos”. Projekto vadovas. Sutartis 2014 m. vasario 27 d. Nr. LIT-8-79. Projekto pabaiga; 2015 m. gruodžio 31 d.
 • Mokslininkų grupės projetas “Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.” Projekto vadovas. Projektop pradžia 2014 m. gegužės 2 d. Projekto pabaiga: 2016 m. gruodžio 31 d.


Kita

 • Koncepcijos „Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvos” rengimo komisijos narys (kartu su ambasadoriais N. Germanu ir A. Sarkaniu); (2011 m.).
 • Užsienio reikalų ministerijos reprezentacinių erdvių apipavidalinimo koncepcijos parengimas (kartu su prof. A. Bumblausku ir dr. A. Kasparavičiumi); (2011 12 01-2012 06 30).
 • Paminklo „Baltijos kelias” iniciatyvinės grupės narys.
 • Skulptūros „Lietuvos skydas” iniciatyvinės grupės narys.
 • Latvijos valstybinės istorikų komisijos užsienio narys.
 • Apdovanotas Latvijos III žvaigždžių ordinu.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos