Skelbimai

2019 / 2020 m.m. siūlomos darbų temos:

Mokslinė veikla

Prof. dr. (HP) Alfredas Bumblauskas

a.bumblauskas1979 m. baigė VU Istorijos fakultetą ir pradėjo dirbti Istorijos fakultete Lietuvos istorijos katedroje. 1987 m. apgynė daktaro disertaciją “Reformacijos genezė LDK”. 1990 m. įgijo pedagoginį docento mokslo vardą ir buvo išrinktas Istorijos fakulteto dekanu (pareigas ėjo dvi kadencijas), o 2002 m. – IF prodekanu. 1993 m. įkūrė Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedrą, tapo jos vedėju, o nuo 2002 m. pradėjo eiti šios katedros profesoriaus pareigas. Parengęs savo mokslo darbų apžvalgą “Lietuvos iostorijos modeliai XIX–XX a. istoriografijoje” 2008 m. praėjo habilitacijos procedūrą bei VU Senato nutarimu suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas humanitarinių mokslų srityje. 

LRT laidų ciklų „Lietuvos istorija“ (1988–1990), „Būtovės slėpiniai“ (1993–2004), „Amžių šešėliuose” (2005–2009), „Tūkstantmečio pokalbiai“ (2009) kūrėjas ir vedėjas, 2015–2016 m. nacionalinės ekspedicijos „Nemunu per Lietuvą“ vadovas. 

1998 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (už laidą „Būtovės slėpiniai“), 1999 metų Simono Daukanto literatūrinės premijos laureatas. 2003 m. Lietuvos Respublikos Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiaus, 2006 m. Belgijos Karūnos ordino Komandoro kryžiaus, 2008 m. Nyderlandų Karalystės Oranje-Nassau Riterio ordino, Lenkijos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Riterio (1998), Karininko (1999) ir Komandoro (2009) kryžių kavalierius. 2001 m. apdovanotas Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos Seimų parlamentinės asamblėjos, 2007 m. žurnalo „Przegląd Wschodni” Aleksanderio Gieysztoro vardo premijomis.

Dėstomi dalykai

 • Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos (Istorijos magistro studijų programos studentams) 
 • Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos (Archeologijos ir Paveldosaugos magistro studijų programos studentams) 
 • Lietuvos modernėjimas: lūžiai, idėjos, fenomenai (1791–1949 m.) (Istorijos magistro studijų programos studentams)
 • Modulis “Kultūros istorijos įvadas I. Lietuva” (Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijų programa; tema “Lietuvos istorinės atminties vietos”)
 • Modulis “Europos regionai: idėjos, tapatybės, istoriografijos” (Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijų programa; tema "Lietuva Europoje, Europa Lietuvoje")
 • Modulis “Tiriamasis praktinis bakalaurinis seminaras" 
 • Civilizacijų istorija (laisvas kursas įvairioms bakalauro studijų programoms)

 Moksliniai interesai

 • LDK sociokultūrinė istorija: civilizacijos pobūdis, europeizacija ir istoridaugiakultūriškumas 
 • Lietuvos istorijos periodizacija ir regioninė priklausomybė 
 • Istoriografijos ir istorinės minties raida
 • Istorinės atminties tyrimai
 • Istorijos didaktika

 Prof. Alfredo Bumblausko bibliografija (1980-2016)

 

 

Prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė

t.bairasauskaite1972 m. baigė Vilniaus universitetą, 1975–1979 m. studijavo aspirantūroje Maskvoje, 1980 m. apgynė daktaro disertaciją, 1998 m. apgynė habilitacinį darbą Lietuvos totoriai XIX amžiuje, suteiktas humanitarinių mokslų habilituotos daktarės laipsnis. Nuo 1979 m. dirba Lietuvos istorijos institute, 2000–2004 m. dirbo VU Kultūrinių bendrijų centre, vizituojanti profesorė, nuo 2005 m. dirba Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje, profesorės pareigose

Dėstomi dalykai

 • XIX amžiaus socialinės istorijos paradigmos: Lietuva, Lenkija, Rusija
 • Ilgasis XIX amžius

Moksliniai interesai XIX amžiaus socialinė istorija

 • Tautinių mažumų istorija
 • Lietuvos totorių istorija
 • Lietuvos bajorų istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos totoriai XIX amžiuje, Vilnius: Mintis, 1996.
 • Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2003.
 • Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R. Lietuvos istorija. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia, VIII tomas, I dalis, Vilnius: Baltos lankos, 2011, p.179–243, 307–468.
 • Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853). Bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: LII leidykla, 2011.
 • Bajorų žemėvaldos slinktys XIX a. antrojoje pusėje: dvarų sekvestravimas ir konfiskavimas, rusų
 • dvarininkų grupės susidarymas (Kauno ir Vilniaus gubernijos, 1863–1873 m.). Lituanistica, 2012, t. 58. Nr. 2 (88), p. 103–122.
 • Bajorų žemėvalda XIX a. 8-ajame dešimtmetyje – 1905 m.: Kauno ir Vilniaus gubernijos, Lituanistika, 2012, t. 58. Nr. 3 (89), p. 227–247.
 • Tapatybė ir identifikacija XIX amžiaus istorijos tyrimuose: teorinis aspektas. Lietuvos istorijos metraštis, 2011 metai, 2012, t. 2, p. 51–68.
 • Bajorų žemvaldžių tapatybių slinktys XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 30, p. 68–84.
 • Bajorų žemvaldžių sudėtis Kauno ir Vilniaus gubernijose XIX a. antrojoje pusėje. Lituanistika, 2013, t. 59, nr. 1 (91), p. 9–23.
 • Kintantis bajorų pasaulis Kazimieros Bialozoraitės-Tanskienės dienoraštyje ir laiškuose Sofijai Römerienei. XIX a. 8–9 dešimtmečiai. Lietuvos istorijos metraštis, 2012/1, 2013, p. 84–98.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertė
 • Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė

Projektinė veikla

 • 2011–2012, Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslinių grupių projektas “Lietuvos tradicinio elito tapatybės XIX a. pab. – XX a. pr.”, projekto vadovė
 • 2012–2015, Tarptautinis projektas pagal Lenkijos Respublikos mokslo ir aukštųjų studijų ministro programą “Nacionalinė humanitarinių mokslų raidos programa, tema “Abiejų tautų Respublikos bajorų tradicijos irimas istorinėje Lietuvoje XIX a. – XX a. pr., vykdytoja
 • 2013 m. Tarptautinis akademinis tyrimų projektas „Istorinės demografijos tyrimai ir jų taikymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymų pavyzdžiu“, įgyvendinamas pagal visuotinės dotacijos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“. (projekto vadovė doc. dr. Jurgita Verbickienė), vykdytoja.
 • 2012–2016 m. Lietuvos istorijos instituto ilgalaikė mokslinių tyrimų programa “Visuomenės struktūros, socialinė sąveika ir jos poveikis valstybės raidai (Naujieji laikai)“, projekto vadovė
 • Nuo 2009 m. tarptautinio projekto „Lituanistikos studijos“, kurį vykdo Lietuvos istorijos institutas ir Varmijos Mozūrų universitetas Olštyne, vadovė koordinatorė
 • 2013–2014 m. ES SF finansuojamas projektas „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007, Lietuvos istorijos instituto koordinatorė

Doc. dr. Salvijus Kulevičius

s.kulevicius2001 m. Šiaulių universitete baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas, 2002 m. – paveldosaugos specialiąsias profesines studijas. 2005 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete sėkmingai užbaigė paveldosaugos magistro studijas, o 2010 m. apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją (tema „Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktikoje sovietmečiu“). Nuo 2009 m. darbuojasi Vilniaus universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje.

Dėstomi dalykai

 • Kultūros paveldo atgaivinimas ir perteikimas
 • Muzeologijos pagrindai
 • Paveldas: nuo globalumo iki vietos kultūros
 • Paveldo sampratos plėtra: teoriniai ir praktiniai aspektai
 • Paveldo studijų pagrindai
 • Paveldosaugos įstatymdavystė ir praktika

Moksliniai interesai

 • Kultūros paveldo studijos (paveldo teorija, paveldosaugos istorija, tarptautinė paveldosauga)
 • Kultūrinės atminties studijos (atminties raiška kultūros pavelde ir paveldosaugoje)

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Kariai. Betonas. Mitas. Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje: kolektyvinė monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
 • Nature and Mission of Heritage in Modernity: Impacts of Nationalism, Historical and Cultural Studies / Iсторико-культурнi студii, 2015, no. 1, vol. 2, p. 3–8;
 • In Search for Cultural Heritage Authenticity Definition: History and Current Issues, Historical and Cultural Studies / Iсторико-культурнi студii, 2014, no. 1, vol. 1, p. 1–6;
 • Kurtuvėnų krašto padavimai arba kelios pastabos kultūrinės atminties tema, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2014, t. 19, p. 204–222;
 • Antrasis pilių gyvenimas: istorinių pilių atmintis ir rekonstravimas modernioje Lietuvoje, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2013, t. 16, p. 183–205;
 • Методы реконструкции исторических замков в Литве: общественные оценки, Замкi, палацы i сядзiбы ȳ кантэксце еȳрапейскай культуры: зборнiк навуковых артыкулаȳ, Мiнск : Медысонт, 2013, с. 97–103;
 • Наследие и память: тенденции реконструкции культурного наследия в Литве советского периода, Vēsture: avoti un cilvēki, 2013, t. XVII p. 196–206;
 • Žemaičių tapatumo vingiai XXI a.: savos praeities ir paveldo paieškos, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2012, t. 14, p. 224–245;
 • Per praeities palikimą į ateitį: visuomeninio paveldosaugos judėjimo virsmai sąjūdžio išvakarėse, Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia, Vilnius: Baltų lankų leidyba, 2011, p. 185–213;
 • Kultūros paveldo restauravimo principai sovietinėje Lietuvoje: idėjinės kryptys ir jų raiška, Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 203–217;
 • Reliatyvistinė paveldosaugos samprata: prielaidos, principai, galimybės, Lietuvos istorijos studijos, 2009, t. 24. p. 150–166;
 • Kultūros paveldo autentiškumas: reliatyvistinė perspektyva, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo byla. Vieno požiūrio likimas. Vilnius, 2006, p. 147–182;
 • Japonijos paveldosaugos savitumai, Kultūros paminklai, 2005, nr. 12, p. 136–152.

Skaitmeninės publikacijų versijos

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Kultūros paveldo departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas.

Projektinė veikla

 • Stačiatikių ir unitų visuomenės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: istorija, kultūra, atmintis (Lietuvos mokslo taryba / Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa, 2016–2017, tyrėjas);
 • Antrojo pasaulinio karo memorialai ir atmintys Lietuvoje: ideologinės tendencijos ir jų valdymo galimybės (Lietuvos mokslo taryba / Reikminiai projektai, 2015–2016, tyrėjas);
 • E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, ES struktūrinių fondų lėšos, pradžia 2012 m., ekspertas);
 • Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2) (Studijų kokybės vertinimo centras, ES fondų lėšos, 2012–2015 m., paveldo studijų krypties aprašo rengėjas, ekspertas);
 • Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos mokslo tarybos lėšos, 2009–2011 m., tyrėjas);
 • Paveldo draugai (Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos, 2009–2010 m., konsultantas);
 • Industrinio paveldo panaudojimas turizmo ir verslo plėtrai (Šiaulių universitetas, INTEREG programos lėšos, 2006–2007 m., tarptautinės tyrėjų grupės vadovas, tyrėjas).
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos