Katedros nariai

 

Mokslinė veikla

 

Doc. dr. Liudas Jovaiša

Doc. dr. Liudas JovaišaNuo 2002 m. dirba pedagoginį darbą Vilniaus universiteto Istorijos fakultete; 2004–2014 m. taip pat dirbo Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje. 2004 m. apgynė daktaro disertaciją „Katalikiškoji Reforma Žemaičių vyskupijoje“. Šiuo metu yra VU Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros docentas.

Dėstomi dalykai

 • Krikščionybės istorija (modulio dalis)
 • LDK visuomenė XIII–XVI a. (modulio dalis)
 • LDK lotyniškojo raidyno istorijos šaltinių tekstologija ir paleografija

Moksliniai interesai

 • Krikščionybės Lietuvoje istorija
 • Lietuvos kultūros istorija
 • Vienuolystės istorija
 • Lotyniškoji paleografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579), (= Fontes ecclesiastici historiae Lituaniae, 1), Vilnius: Aidai, 1999.
 • Krikščionybės Lietuvoje istorija, sud. Vyt. Ališauskas, Vilnius: Aidai, 2006 (p. 151–218, 245–262, 273–285, 294–298).
 • Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a. (= Bažnyčios istorijos studijos, 2), Vilnius: Aidai, 2009 (kartu su Vytautu Ališausku, Tomaszu Jaszczołtu, Mindaugu Pakniu).
 • Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai (1611–1651 m.) = Acta visitationum dioecesis Samogitiae (A. D. 1611–1651) (= Fontes historiae Lituaniae, XI), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011.
 • Ekspertinė ir kita akademinė veika
 • Leidinio Bažnyčios istorijos studijos vyr. redaktorius, leidinių Lietuvos sakralinė dailė, Lietuvos istorijos šaltiniai / Fontes historiae Lituaniae, Religinės kultūros paveldo studijos, Dailės istorijos studijos, Studia Franciscana Lithuanica redakcinės kolegijos narys
 • Projektinė veikla
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Lietuvos katalikų bažnyčių šaltinių skelbimas: XVII–XVIII a. vizitacijų aktai“ dalyvis (vad. dr. Mindaugas Paknys), 2009–2011 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Nacionalinis Lietuvos biografistikos paveldas (XVI–XIX a.): paieškos, tyrimas, rengimas publikavimui“ dalyvis (vad. dr. Mintautas Čiurinskas), 2009–2011 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuoto projekto „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“ dalyvis (vad. dr. Dalia Vasiliūnienė), 2010–2015 m.
 • Lietuvos mokslo tarybos (Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programa) finansuojamo projekto „Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai: tekstai ir kontekstai“ vadovas, 2014–2015 m.

Kita

 • Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (nuo 2009)

Prof. Rimvydas Petrauskas

Prof. Rimvydas Petrauskas1990-1994 studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto istorijos bakalauro, 1994-1997 istorijos magistro programose. 1995-1996 dviejų semestrų studijos Bazelio (Šveicarija) universitete.
2001 m. lapkričio mėn. Vilniaus universitete apginta daktaro disertacija „Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis – struktūra – valdžia“.
Nuo 2001 Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius, nuo 2005 docentas, nuo 2010 profesorius. Nuo 2007 Senovės ir Vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas. Nuo 2012 Istorijos fakulteto dekanas.

Dėstomi dalykai

 • Ankstyvoji LDK istorija
 • Vidurinių amžių istorija
 • Lietuvos visuomenė XIII-XVI a.
 • Monarcho valdžia LDK vėlyvaisiais Viduramžiais
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Europa (bendrauniversitetinės studijos)

Moksliniai interesai

 • XIII–XVI a. LDK politinė ir socialinė istorija
 • Valdovų ir diduomenės giminių istorija
 • Institucijų istorija
 • Istorinės kultūros istorija
 • Viduramžių atmintis moderniojoje visuomenėje

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos

 • Lietuvos istorija. IV tomas. Nauji horizontai: Dinastija, visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386-1529 m., Vilnius, 2009 (su J. Kiaupiene)
 • Lietuvos istorija. III tomas. Valstybės iškilimas tarp Rytų ir Vakarų. XIII a. – 1385 m., Vilnius, 2012 (su A. Duboniu ir D. Baronu)
 • Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje, Vilnius, 2012 (su D. Mačiuliu ir D. Staliūnu)
 • Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003 (vertimas į baltarusių kalbą, Smolensk, 2014)
 • Galia ir tradicija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos. Vilnius, 2016, 318 p.
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais. Vilnius, 2017, 447 p.

Šaltinių rinkiniai

 • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494-1504), parengė D. Antanavičius ir R. Petrauskas, Vilnius, 2007.
 • Eberhard Windecke, Imperatoriaus Zigmanto knyga. XV a. Lietuvos valdovų portretai, parengė Jūratė Kiaupienė ir Rimvydas Petrauskas, Vilnius, 2015, 401 p.

Sudaryti darbai (ir bendraautorius)

 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai, sudarė V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Vilnius, 2001 (vertimas į lenkų k., Kraków, 2006)
 • Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste, sudarė R. Petrauskas, Vilnius, 2008.
 • Tannenberg – Grunwald – Žalgiris 1410: Krieg und Frieden im späten Mittelalter, hrsg. von W. Paravicini, R. Petrauskas und G. Vercamer, Wiesbaden: Harrassowitz, 2012

Straipsniai

 • Knighthood in the Grand Duchy of Lithuania from the Late Fourteenth to the Early Sixteenth Centuries, in: Lithuanian Historical Studies, vol. 11/2006, Vilnius, 2007, p. 39-66
 • Europa późnego średniowiecza a rozwój społeczeństwa i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego, in: Zapiski Historyczne, t. 78/3, 2013, s. 39-57
 • Gediminaičiai, Algirdaičiai, Jogailaičiai – stirps regia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, in: Lietuva-Lenkija-Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai, sudarė Eugenijus Saviščevas ir Marijus Uzorka, Vilnius, 2014, p. 22-34 (tas pats angliškai: The Gediminids, the Algirdids and the Jagiellonians – stirps regia in the Grand Duchy of Lithuania, in: ibid., p. 35-47).

 • „Jei bajoras iš pono dvarą išsitarnautų”. Feodalinės teisės apraiškos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV amžiuje – XVI amžiaus viduryje, in: Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė (Specialusis “Lietuvos istorijos studijų” leidinys. T. 12), sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė, Vilnius, 2015, p. 87-100.
 • Tarp riteriško mobilumo ir indigenato teisės: svetimšaliai riteriai Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvare XV a. pirmoje pusėje, in: Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys, sudarė Marius Ščavinskas, Klaipėda, 2015.
 • Litwa Mendoga – Litwa Giedyminowiczów: drogi konsolidacji państwa i elity przywódczej, in: Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. Bernadetta Manyś i Michał Zwierzykowski, Poznań, 2016, s. 11-20.
 • Ojczyzna dzieci króla”: Wielkie Księstwo Litewskie w systemie władzy Jagiellonów w końcu XV – pierwszej połowie XVI wieku, in: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, pod red. Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego, Kraków, 2018, s. 113-123.
 • Die „Litauer-Reisen“ zwischen Krieg und Frieden, in: Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region. Bd. 1: Von der Vor-und Frühgeschichte bis zum Ende des Mittelalters, hrsg. von Karsten Brüggeman, Detlef Henning, Konrad Maier und Ralph Tuchtenhagen, Stuttgart, 2018, S. 404-413.

Ekspertinė ir kita akademinė veikaLietuvos mokslo tarybos narys (nuo 2008-2013)

 • Lietuvos Aukštojo mokslo tarybos narys (nuo 2013)
 • Nacionalinės Lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programos Vykdymo grupės pirmininkas (nuo 2009-2015)
 • Vokiečių istorijos instituto Varšuvoje (Deutsches Historisches Institut Warschau) mokslinės tarybos narys (2008-2015)
 • Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens) narys (nuo 2012)
 • Mokslo draugijos Torunėje (Towarzystwo Naukowe w Toruniu) narys (nuo 2013)
 • Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidentas (nuo 2013)
 • Lietuvos istorijos instituto mokslinės tarybos narys, tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2009)
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (nuo 2008)
 • Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas (nuo 2008)
 • Mokslinio žurnalo „Miestų praeitis“ redkolegijos narys (nuo 2004)
 • Mokslinio žurnalo „Lietuvos istorijos metraštis“ redkolegijos narys (nuo 2006)
 • Mokslinio žurnalo „Istorijos šaltinių tyrimai“ redkolegijos narys (nuo 2008)
 • Mokslinio žurnalo „Rocznik Lituanistyczny“ redkolegijos narys (nuo 2015)
 • Mokslinio žurnalo „Studia Źródłoznawcze. Commentationes“ (nuo 2016)
 • Mokslinio tęstinio leidinio Ukraina Lithuanica: студiї з iсторiї Великого князiства Литовського redkolegijos narys (nuo 2009)

Projektinė veikla

 • „Valstybinės struktūros XIII-XV a. Lietuvoje“ (2005, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas, Jaunojo mokslininko stipendija).
 • „Politinės, etninės ir konfesinės konfrontacijos Lietuvoje XIII-XV a.“ (2006, mokslininkų grupės projekto vadovas, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas).
 • „Brastos taikos (1435) dokumentai: tyrimai ir kritinė edicija / Documents of the Peace of Brest (1435): Research and Critical Edition“ (2014-2017, projekto dalyvis, Lenkijos nacionalinis mokslo centras / National Science Centre Poland, Torunės universitetas).
 • 2017-2019 m. mokslo projektas „Lenkija-Lietuva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politika Melniko unijos laikotarpiu 1499-1501/1506 / Polska-Litwa. Studium w sprawie polityki Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec unii mielnickiej w okresie 1499-1501/1506“ (prof. Rimvydas Petrauskas, projekto dalyvis, Lenkijos nacionalinis mokslo centras / National Science Centre Poland, Lenkijos mokslo akademija).
 • 2017-2022 m. mokslo projektas „Jogailaičių epocha ir jos paveldas iki 1795 m. / Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r.“ (prof. Rimvydas Petrauskas, projekto dalyvis, Grant Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Lenkijos istorijos draugija).

Kita

 • Valstybinės komisijos Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programai parengti narys (2008-2010).
 • Lietuvos mokslo premijų komisijos pirmininko pavaduotojas (nuo 2013).
 • 2003 ir 2009 m. Vilniaus universiteto Rektoriaus premijos už mokslo darbus.
 • 2013 m. „Patriotų premija“ už knygą Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje (V., 2012, su D. Mačiuliu ir D. Staliūnu).
 • 2018 m. Gedimino ordino Riterio Kryžius už nuopelnus istorijos moksle ir jo populiarinime.
 • 2019 m. Lenkijos Respublikos ordinas Riterio Kryžius.

Dr. Martynas Jakulis

M. Jakulis2005‒2009 m. studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijo bakalauro, 2009‒2011 m. ‒ magistro laipsnį. 2016 m. apgynė daktaro disertaciją „Špitolės Vilniuje XVI‒XVIII a.“. Nuo 2015 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje.

Dėstomi dalykai

 • Krikščionybės istorija
 • Vėlyvoji LDK istorija
 • LDK slaviškų šaltinių paleografija
 • Pagalbiniai istorijos mokslai

Moksliniai interesai

 • Špitolės Vilniuje ir LDK
 • Socialinė LDK istorija XVI‒XVIII a.
 • Vilniaus istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose:

Jakulis M. „Rokitai: santvarka ir veikla XVIII–XIX a. I pusėje“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 33, Vilnius, 2010, p. 59–95.

Jakulis M. „Pavainikiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje XVI–XVIII a.: teisinė padėtis ir galimybės“, Lietuvos istorijos metraštis, 2012/2, Vilnius, 2013, p. 41–57.

Jakulis M.„‘Advenit, et susceptus est ad nostram infirmariam‘: Vilniaus bonifratrų špitolės ligoniai XVIII amžiuje“, Lietuvos istorijos studijos, t. 34, 2014, Vilnius, p. 48-61

Jakulis M., „Vilniaus liuteronų špitolės globotiniai XVIII a.“, Lituanistica, t. 61, nr. 2 (100), 2015, p. 102‒114.

Kozakaitė J., Jakulis M., „Lūžę šonkauliai, praskeltos galvos: Vilniaus Švč. Trejybės cerkvėje palaidotų vienuolių sužalojimai“, Lietuvos istorijos studijos, t. 39, 2017, p. 24‒39.

Piombino-Mascali D., Jankauskas R., Kuncevičius A., Jakulis M., Lukšėnienė V., Kozakaitė J., „Crypt Archaeology: Preliminary Investigations in the Basilian Church of the Holy Trinity of Vilnius, Lithuania“, Medicina Historica, Vol. 1, No. 2, 2017, p. 128‒130.

Jakulis M., „‘Our Gracious Benefactors’: The Charitable Activities of the Vilnius Cathedral Chapter in the Sixteenth to Eighteenth Centuries“, Istorija, t. 108, nr. 4, 2017, p. 22‒39. 

Straipsniai recenzuojamuose tęstiniuose mokslo leidiniuose:

Jakulis M. „Vilniaus bonifratrų Šv. Kryžiaus konvento bendruomenė XVIII a.: struktūra, sudėtis, sugyvenimas“, Bažnyčios istorijos studijos, t. V: „Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje: gyvenimas ir tapatybė“, Vilnius, 2012, p. 281–306.

Jakulis M.„Vilniaus katedros kapitulos pajamos XVI a. antroje pusėje‒XVIII a. pajamų-išlaidų registrų duomenimis“, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5, sud. A. Dubonis, Vilnius, 2014, p. 171194.

Jakulis M., „Pamestinukų globa XVIII amžiaus Vilniuje“, XVIII amžiaus studijos, t. 3: „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys“, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, 2016, p. 193‒209.

Jakulis M., „Nobiles pauperes: Vilniaus misionierių špitolės globotiniai“, XVIII amžiaus studijos, t. 4, sud. R. Šmigelskytė-Stukienė, 2018, p. 58‒72.
 
 
Kolektyvinių monografijų ir studijų skyriai
 

Kuncevičius A., Kozakaitė J., Lukšėnienė V., Jakulis M., „Nekropolis ir jo archeologiniai tyrimai“, in: Adadurovas V., Almesas I, Baronas D. [et al.], Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas. Kolektyvinė monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 224‒236.

Jakulis M., „Nuo „matematinių instrumentų“ iki „naudingų mašinų“ (XVIII a.)“, in: Ambrulevičiūtė A., Černiauskas N. [et al.], Išrasta Lietuvoje: daiktai, idėjos, žmonės. Kolektyvinė mokslo studija, Kaišiadorys: Printėja, 2018, p. 37‒57.

 

Žr. profilį academia.edu 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos