Doc. dr. Nerijus Šepetys

 Dėstomi dalykai

Bakalauro studijos (modulinės):

 • Istoriografija ir istorika (vadovas)
 • Bakalauro tiriamasis seminaras (vadovas)
 • Sovietologija ir sovietika
 • Atminties kultūra ir istorijos politika

Magistro studijos:

 • Komunizmas ir nacionalsocializmas totalitarizmo teorijose, tyrimuose ir atmintyje
 • Mokslinė praktika: tiriamasis magistrinis seminaras (vadovas)
 Doc. dr. Nerijus Šepetys

Lekt. dr. Lara Lempertienė

VU istorijos fakulteto lektorė nuo 1993 m. Nuo 2000 m. – humanitarinių mokslų daktarė. Dalyvauja Lietuvos ir užsienio akademiniuose bei visuomenės švietimo projektuose, darė pranešimų Lietuvos, Europos šalių, JAV, Izraelio ir Rusijos mokslinėse konferencijose. Be VU, dėstė Europos universitete (S.-Peterbugas, Rusija), Latvijos nacionaliniame universitete. Kelių knygų sudarytoja ir bendraautorė, straipsnių autorė.  Lekt. dr. Lara Lempertienė

Dėstomi dalykai 

Bakalauro studijos

 • Lietuvos etninių ir konfesinių bendruomenių istorija ir kultūra europiniuose kontekstuose (kartu su doc. dr. J.Verbickiene, doc. dr. G. Potašenko)

Magitro studijos

 • Lietuvos žydų tradicinis švietimas


Moksliniai interesai

 • Pagrindinė mokslinių interesų sritys – Europos žydų kultūros istorija
 • Ypatingo intereso sritis – žydų švietimo raida ir modeliai
  • Klasikinių žydų tekstų analizė, jų vaidmuo žydų kultūrai
  • Europos ir Lietuvos žydų bendruomenės modernėjimas
  • Lietuvos ir Vilniaus žydų bendruomenės istorija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • "Lithuanian- Jewish Culture”. - Encyclopedia of Modern Jewish Culture. Ed. G. Abramson. London-New York, Routledge, 2005
 • Central and Eastern European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity (sud., su J. Šiaučiūnaitė-Verbickiene; straipsnis: „Future in the Past. Modernization of historic images in early maskilic press“). Vilnius: The Centre for Studies of East European Jews, 2006 .
 • Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry (redaktorė). I. Vilnius, 2006; II. Vilnius, 2008; III. Vilnius, 2010
 • Jewish Space in Eastern and Central Europe: Day-to-Day History (sud., su J. Šiaučiūnaitė-Verbickiene). Newcastle: Cambridge Scholars Publishers, 2007.
 • Žydai Lietuvoje (sud., su J. Šiaučiūnaite-Verbickiene; straipsnių autorė), Vilnius: Paknio leidykla, 2009 (VU Istorijos fakulteto Tarybos 2009 m. kovo 9 d. posėdyje rekomenduota skelbti kaip mokslo studiją).
 • "Iliustruota 'Lietuvos Jeruzalės' mitų knyga: apie Zalmano Šneuro ir Hermano Štruko knygą Vilna (Berlin, 1923)“. –Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai 100-mečiui. Sud. Jankevičiūtė G. Vilnius: Lietuvos dailės istorikų draugija, 2010, p. 153-162.
 • „Sir Moses Montefiore’s 1846 visit to Vil’na and its reflection in local maskilic literature”. - East European Jewish Affairs, Vol. 41, Issue 3, London, 2011, p. 81-189.
 • „Authentic and national: some Lithuanian-Jewish correlations in the search for “folk culture” in the first half of the 20th century”. - Polin: Studies in Polish Jewry, 25, Oxford, The Littman Library of Jewish Civilization, 2012, p. 165-182.
 • "Vilniaus žydų inteligentija ir tautų dialogo idėja (XX a. 1 pusė)". - Vilniaus kultūrinis gyvenimas: tautų polilogas 1900-1945, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 147-156.
 • "Žydų literatūra ir spauda XIX a. Lietuvoje". - Lietuvos žydai. Istorinė studija. Sud. Sirutavičius V., Staliūnas D., Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. Vilnius: Baltos lankos, 2012, p. 219-236 (taip pat knygos moksl. redaktorė).

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • Universitetinio judaikos dėstymo centro Sefer (Maskva) Akademinės tarybos narė

Projektinė veikla

 • 2013-2015 mokslinis projektas „Lietuva karuose: kultūra, tapatybės, egzilis“, registracijos Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-058, finansuojamas Lietuvos Mokslo tarybos pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą; mokslinė bendradarbė

Kita

 • Kasmetinis dalyvavimas Kultūros paveldo apsaugos departamento organizuotų Europos žydų kultūros dienose
 • Kasmetinės Baltijos šalių žydų bendruomenių švietimo konferencijos Limud Keshet organizacinio komiteto narė

M.d. dr. Inga Leonavičiūtė

1995 m. Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro, 1998 m. – istorijos magistro laipsnį. 1996–1997 m. studijavo Graco (Austrija) universitete (Erasmus). Nuo 1998 m. dirba Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedroje jaunesniosios mokslo darbuotojos, nuo 2015 m. lapkričio - mokslo darbuotojos pareigose. 2014 m. apginta daktaro disertacija "Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009 m. misija: šaltinotyrinis aspektas" (vadovas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius), kuri LJMS organizuojamame geriausių apgintų disertacijų konkurse pripažinta geriausia socialinių ir humanitarinių mokslų kategorijoje.

IMG 5514 

Dėstomi dalykai

 • Istorija ir informacinės technologijos (modulis: Studijų įvadas)
 • Išbarstyto LDK paveldo aktualizacija ir virtualizacija (modulis: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros profiliai: praeitis, tradicija, paveldas)
 • Senosios Lietuvos tekstinis ir vaizdinis paveldas (modulis: Istorijos šaltiniai ir virtualaus skaitmeninio paveldo sistema)
 • Praktinis bakalauro seminaras „Lietuvos istorijos šaltinių pristatymas taikant skaimenines technologijas“ (modulis: Istorijos šaltiniai ir virtualaus skaitmeninio paveldo sistema)
 • Dokumentinis paveldas (Paveldosaugos magistro studijų programa)

Moksliniai interesai

 • Viduramžių istorija
 • Šaltinotyra, šaltinių publikavimas
 • Lietuvos istorija XI–XIV a.
 • Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009 m. misija
 • Istorinė kartografija
 • Dokumentinis paveldas
 • Vaizdinis LDK paveldas
 • Vilniaus universiteto istorija

Svarbiausios publikacijos 

Knygos

 • 1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija = A. D. 1009: missio s. Brunonis Querfordensis, sudarė, šaltiniotyrinius paaiškinimus ir bibliografiją parengė I. Leonavičiūtė, Vilnius: Aidai, 2006. 287, [1] p.: iliustr., faks.;
 • Alfredas Bumblauskas: "Man viskas yra istorija": bibliografijos rodyklė, 1980-2016 m., sudarė I. Leonavičiūtė; įvadinio žodžio autorius A. Gieda, Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 142, [1] p.: iliustr., portr.
 • Leonavičiūtė I., Tūkstantmečio detektyvas: Šv. Brunonas ir 1009-ieji, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, VšĮ "Naujasis Židinys-Aidai“, 2016. 504 p.: iliustr.

Straipsniai

 • Leonavičiūtė I., Kariaunos vaidmuo kuriantis Lietuvos valstybei, Lietuvos valstybė XII - XVIII a., red. koleg. Z. Kiaupa, A. Mickevičius, J. Sarcevičienė, Vilnius: LII l-kla, 1997, p. 475–486;
 • Leonavičiūtė I., Trys ar keturios šv. Brunono misijų šaltinių versijos?, Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui, sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas (Specialusis „Lietuvos istorijos studijų“ leidinys, t. 1), Vilnius: Aidai, 1999, p. 19–25;
 • Leonavičiūtė I., Šv. Brunono kankinystės atvaizdas ir Ademarus Cabannensi Historia, Naujasis Židinys-Aidai, 2000, nr. 7/8,  p. 390–392;
 • Leonavičiūtė I., Šv. Bonifacas XIV–XVI amžiuje arba „kamalduliškoji“ šv. Brunono Kverfurtiečio pažinimo tradicija, Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 29, p. 71–83;
 • Leonavičiūtė I., Magdeburgo arkivyskupų darbai: Šv. Brunono Kverfurtiečio Darbų knygos (Liber Gestorum) klausimas, Lietuvos istorijos studijos, 2015, t. 35, p. 9–23.

Projektinė veikla

 • 1998–2000 m. UNESCo programai „Memory of the world“ vykdė projektą „Lietuvos vaizdinė atmintis“, skirtą lituanistinės vizualinės medžiagos paieškoms užsienyje.
 • 2000 m. vykusiai Europos kultūros tūkstantmečio virtualiai parodai rengė internetinius projektus „Lietuvos Statutai“ bei „Lietuva ir Europos ribos žemėlapiuose“, o tais pačiais metais Vokietijoje vykusiai pasaulinei parodai „Expo 2000“ – internetinius projektus „Lietuvos istorija – tolerancijos istorija“ ir „Lietuva ir Pasaulis“.
 • Internetinio projekto „Magnus Ducatus Lithuaniae“, skirto bendram Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos paveldui, koordinatorė;
 • Internetinio projekto „Virtualus istorinis Vilnius“ (2008–2010 m.), rengto programai „Vilnius–2009 m. Europos kultūros sostinė“ dalyvė.
 • 2010–2013 m. vykdyto Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuoto projekto „LDK tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ dalyvė.
 • 2011–2013 m. Šaltiniai.info – interaktyvios lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazės (Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektas) rengimas;
 • 2015 m. LMT Nacionalinė lituanistikos plėtros sklaidos projekto „E. Gudavičiaus straipsnių rinktinės sudarymas ir vertimas į lenkų kalbą“ vadovė ir vykdytoja.
 • 2016 m. LMT pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą (3.1 priemonė) projekto „Šv. Brunonas Bonifacas ir 1009-ųjų misija” vadovė ir vykdytoja.

Kita

 • Kartoschemų darymas (pvz., leidiniams A. Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija: 1009–1795, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005; Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto bruožai: kolektyvinė monografija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, papild. leid. 2012);
 • Vizualinių šaltinių atranka ir parengimas (Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto bruožai: kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 1032 p.: 546 iliustr.; papildytas ir pataisytas leid. 2012. 1060 p., 569 iliustr.)

Prof. dr. Marija Drėmaitė

Baigė menotyros magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete (1998) ir doktorantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje (2006), stažavosi Helsinkio universitete, dirbo tarptautiniuose Šiaurės ir Baltijos šalių modernizmo ir pramonės paveldo projektuose. VU IF dėsto nuo 2004 m., nuo 2013 m. docentė ir Paveldosaugos magistro studijų programos pirmininkė, vadovauja trims Istorijos fakulteto doktorantams. Skaitė kviestines paskaitas Eindhoveno technikos universitete, Geteborgo Chalmers architektūros mokykloje, Estijos dailės akademijoje, Paryžiaus Science Po.

Doc. dr. Marija Drėmaitė 

Dėstomi dalykai

Paveldosaugos programos magistrantams

 • Architektūros ir urbanistikos paveldo apsauga
 • Paveldo sampratos plėtra“ (su dr. S. Kulevičium) 

KIA bakalaurams

 • Industrinės visuomenės kultūra
 • Moderniosios dailės istorija XIX-XX a.

Moksliniai interesai

 • XX a. architektūros istorija
 • Architektūros paveldas
 • Modernizacija
 • Visuomenė ir kultūra tarpukario ir sovietmečio Lietuvoje, industrializacijos kultūra ir paveldas

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Marija Drėmaitė, Vaidas Petrulis, Jūratė Tutlytė, Architektūra sovietinėje Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, 410 p.
 • Modernism: Between Nostalgia and Criticism, edited volume, co-editor, Vilnius: Vilnius University and Architecture Fund, 2014, 176 p. http://www.archfondas.lt/leidiniu/en/node/123
 • Moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuose
 • Modern Housing in Lithuania in the 1960s: Nordic Influences, in: Survival of Modern: from Cultural Centres to Planned Suburbs, editors Claes Caldenby and Ola Wedebrunn, Copenhagen: The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 2013, pp. 80-91.
 • Industrial Heritage in a Rural Country. Interpreting the Industrial Past in Lithuania, in: M. Nisser, M. Isacson, A. Lundgren and A. Cinis (eds.), Industrial Heritage Around the Baltic Sea, Uppsala Studies in Economic History 92, pp. 65-80.
 • Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje: teorinis aspektas, in: Journal of Architecture and Urbanism, 2012, Vol. 36, No. 3, pp. 149-160.
 • Šiaurės modernizmo įtaka „lietuviškajai architektūros mokyklai“ 1956-1969 m., in: Menotyra, 2011, T. 18, Nr. 4, pp. 308–328.
 • The (Post-) Soviet Built Environment: Soviet – Western Relations in the Industrialized Mass Housing and its Reflections in the Soviet Lithuania, in: Lithuanian Historical Studies, VOL. 15, 2010, Vilnius: LII, 2011, pp. 11–27.
 • Naujas senasis Vilnius: senamiesčio griovimas ir atstatymas 1944-1959 m., in: Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, sud. G. Jankevičiūtė, Vilnius: LDID, VDA leidykla, 2010, p. 183-200.
 • Svajonių fabrikai? Industrializacijos palikimas Baltijos jūros regione (1945-1990 m.) kultūros istorijos požiūriu, in: Darbai ir dienos 52, 2009, p. 141-158.
 • Perfect Representations of Soviet Planned Space: Mono-industrial towns in the Soviet Baltic Republics in the 1950s-1980s, (su Andis Cinis, Mart Kalm), in: Scandinavian Journal of History, Volume 33, Issue 3, Routledge: 2008, p. 226 – 246.
 • Žr. Marijos Drėmaitės profilį www.academia.edu
 • Ekspertinė ir kita akademinė veika
 • nuo 2010, Lietuvos mokslo tarybos ekspertė (humanitariniai ir socialiniai mokslai)
 • nuo 2006, Pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie KPD narė
 • 2014, Europos Komisijos bendrosios programavimo iniciatyvos (FP7) kultūros paveldo programos JPI Heritage Plus ekspertė
 • 2014-2015, 2006-2008, Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos ekspertė.
 • 2011-09-21 suteiktas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas Nr. 2044, Kultūros paveldo departamentas (galioja iki 2016-09-21)

Projektinė veikla

 • Projektas „Architektūros kritikos dirbtuvės“, LMT MIP-13527, 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. lapkričio 30 d., projekto vadovė, projekto partneris VšĮ „Architektūros fondas“
 • Projektas „Sovietų kultūros modernizacija: Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974)“, projekto vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, LMT MIP-088/2013, VDA, NDG, 2013 liepos 1 – 2014 gruodžio 30 d., tyrėja.
 • Podoktorantūrinių studijų stažuotė „Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje“, LMT 57/MTDS-170000-2023, VU, 2011 m. sausio 3 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.
 • The urban modernity of the Nordic-Baltic societies, mokslinis DOCOMOMO organizacijos projektas, 2010-2012, finansuotas Nordic Point, tyrėja.

Kita

 • Lietuvos dailės istorikų draugijos narė
 • VšĮ „Architektūros fondas“ bendradarbė
 • Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė (2012-2014)

Doc. dr. Donatas Brandišauskas

Doc. dr. Donatas Brandišauskas2000 m. Vilniaus universitete įgytas kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro laipsnis.
2003 m. Vilniaus universitete (studijos Kopenhagos antropologijos institute) įgytas kultūros istorijos magistro laipsnis.
2003 m. Lietuvos teisės universitete įgytas viešosios vadybos magistro laipsnis.
2004 m. Aberdyno universitete (Jungtinė Karalystė) įgytas socialinės antropologijos, etnologijos ir kultūros istorijos magistro laipsnis (MRes) Cum Laude.
2009 m. Aberdyno universitete (Jungtinė Karalystė) įgytas socialinės antropologijos daktaro laipsnis (PhD).
2011 m. Vytauto Didžiojo Universitetas podoktorantūros kvalifikacija (Lietuvos Mokslo Taryba).
2012 m. VU, Istorijos fakulteto docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas, sociokultūrinės antropologijos modulio vadovas

Dėstomi dalykai

 • Kultūrinės antropologijos tyrimo metodai
 • Sakytinės istorijos praktika

Moksliniai interesai

 • Aplinkos antropologija, Juridinė antropologija, Šiaurės antropologija, Lyginamoji antropologija, Medicininė antropologija, Religijos antropologija, kokybiniai lauko tyrimo metodai, etnologijos mokslo istorija
 • Lokalūs įgūdžiai ir žinija, kraštovaizdžio suvokimas, žmonių-gyvūnų santykiai, posovietiniai ritualai, tradicinės gydymo praktikos, valstybės-autochtonų santykiai, neformalūs mainai, kolonijiniai stereotipai, medžiotojai ir elnių augintojai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos

 • Брандишаускас Д., Давыдов, В.Симонова, В., и. Т. Сем (publikuojama rudenį 2014 m.). Локальная этика отношении с окружающей средой эвенков Байкальской Сибири. Ст. Петербург.
 • Brandisauskas D. (publikuojama pagal kontraktą nuo 2014 spalio m.) Leaving footprints in the taiga: notions of luck among Orochen-Evenki reindeer herders and hunters. Berghahn Press: Oxford, New York.

Straipsniai

 • Brandišauskas D. (priimta spaudai) ‘Relying on my own two’: Walking and Subsistence among Orochen Hunters and Herders of South-East Siberia. Mobilities.
 • Brandišauskas D. 2013. Litvakas Voldemaras Jochelsonas- Rytų Sibiro tautų antropologijos pionierius. In A. Andrijauskas (ed.) Žydų kultūra: istorija ir dabartis. Kronta. 16psl.
 • Brandišauskas D. 2012 Įvietinta sėkmė ir galia: Rytų Sibiro autochtonų Oročėnų-Evenkų posovietinio kraštovaizdžio patirtys. Logos 73 (spalis-gruodis). P. 132-142.
 • Brandišauskas D. 2012. Making a Home in the Taiga: Movements, Paths and Signs among Orochen-Evenki Hunters and Herders of Zabaikal Krai (South East Siberia). Journal of Ethnology and Folkloristics 6 (1):9-25.
 • Brandisauskas, Donatas. 2011. Leaving Footprints in the Taiga: Enacted and Emplaced Power and Luck among Orochen-Evenki of the Zabaikal Region in East Siberia. Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines 42: 8 psl.
 • Brandišauskas D. 2011. Autochtonų galios sampratos bei raiška: Užbaikalės (Rytų Sibiras, Rusija) Oročėnų-Evenkų atvejo komparatyvinė studija. Logos 67: 37-46.
 • Brandišauskas, D. 2011. Hide tanning and its use in taiga: the case of Orochen-Evenki reindeer herders and hunters of Zabaikal’e (East Siberia). Journal of Ethnology and Folkloristics. 4 (2): 97–114.
 • Brandišauskas, D. 2011. Contested health in the post-Soviet taiga: use of landscape, spirits and strength among Orochen-Evenki of Zabaikal’e (East Siberia). In D. G. Anderson Health and Healing in the Circumpolar North: Southeastern Siberia. Alberta University Press. Pp. 125-144.
 • Brandišauskas D. 2009. Woldemar Jochelson- famous fieldworker of Siberia. Acta Orientalia Vilnensia, Vol. 10, Issues 1-2 p.: 165–179.
 • Brandišauskas, D. 2007. Symbolism and Ecological Uses of Fire among Orochen-Evenki. Sibirica, 6(1). Pp. 95-109.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 •  SKVC, LMT, LKT ekspertas
 • Lithuanian Journal of Anthropology redkolegijos narys 
 • Jungtinės etnologijos doktorantūros komiteto narys
 • Tarptautinė Arktikos socialinių mokslų asociacijos(ICASS)narys
 • Lietuvos religijotyrininkų draugijos narys
 • Jaunųjų poliarinių mokslininkų asociacijos (APECS)narys
 • Referuojamų mokslo žurnalų Current Anthropology, SIBIRICA (Berghan books) ir Journal of Royal Institite of Anthropology, Polar Records, Religion and Society in Central and Eastern Europe recenzentas

Projektinė veikla

 • LMT mokslininkų grupių projekto MIP-103/2012 Aplinkos kaita ir autochtonų adaptacijos Rytų Sibire: galios santykiai ir sekmės ekonomika. Vadovas (2012-2014).
 • Lauko tyrimų grantas projektui: Uolų piešinių suvokimas tarp Tolimųjų Rytų ir Užbaikalės Oročėnų.. UNESCO stipendija. Vadovas (2011).
 • LMT Mokslininkų grupių projektas. Sociokultūrinės adaptacijos Rytų Sibire (LMT). Vilniaus Universitetas, Orientalistikos Centras. Vadovas (2010).
 • Podoktorantūros tyrimų projektas: Sociokultūriniai tyrimai Sibire (Rusija): etninių bendruomenių aplinkos suvokimas ir adaptacijos posovietinėje erdvėje. VDU Antropologijos Centras. (LMT) (2009-2010).
 • Tapatybės paieškos: aplinkosauginių idėjų sklaida Lietuvoje Atgimimo laikotarpiu. Protų sugrįžimo programa, LMT. Tyrėjas (2008).
 • Archyvinis poliarinio cenzo tyrimas (Polar Census 1926). Irkutskas, St. Peterburgas. Small Grant Fund (Aberdyno universitetas, Dižioji Britanija). Tyrėjas (2006).
 • Šeiminko sampratos ir jų kaita post-Sovietineje Buriatijoje. Wenner Gren anthropological Fieldwork Research Grant (JAV). Tyrėjas (2003-2006)
 • Etno-archeologiniai tyrimai Užbaikalėje (Čitos kraštas, Rusija). Cambridge University, Committee for Central and Inner Asia, CCIA (Didžioji Britanija, Kanada). Tyrėjas (2004)
 • Poliarinio surašymo 1926 m. Rusijos Šiaurėje katalogo sudarymas. BAP. Aberdyno Universitetas (DB). Tyrėjas (2003).
 • Baikalo Archeologiniu projektas (Baikalo Archeologijos projektas SSHRCC MCRI 2000-1000. (Kanada). Tyrėjas (2003-2007).

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos