Naujosios istorijos katedra

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedra yra mokslo ir studijų institucija, tirianti bei dėstanti XIX – XXI a. istorijos problemas. Katedroje išugdytos ir plėtojamos mokslininkų grupės, koncentruotai nagrinėjančios Pirmojo Nepriklausomybės dvidešimtmečio bei sovietinio laikotarpio istorinę tematiką. Analizuojami ekonominiai socialiniai ir politiniai visuomenės procesai, tiriami tarptautiniai santykiai bei kultūrinės raidos etapai. Tyrimų rezultatai pristatomi trijų pakopų studijų sistemoje. Pasaulio ir Lietuvos istorija dėstoma bakalauro, magistro ir doktorantūros programose tiek moduline, tiek dalykine forma. 

Skelbimai

2019 / 2020 m. m. siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos bei tematikos

 • Katedra skatina ir ragina studentus imtis iniciatyvos ir patiems siūlyti kursinių bei bakalauro darbų temas ir derinti jas su dėstytojais. Jei dėstytojo kursinių  ir bakalauro darbų temos / tematikos nepaskelbtos - derinti su dėstytoju individualiai, atsižvelgiant į nurodytuosius mokslinius interesus.
 • Vadovo parašas ant prašymo dėl kursinio ar bakalauro darbo temos ir vadovo pasirinkimo būtinas.

Katedros nariai

Darbuotojas Moksliniai interesai Kontaktai Priėmimo laikas*
Katedros vedėjas
Krikščionybės istorija XX a. Kultūrinis gyvenimas sovietų Lietuvoje. Sovietinė cenzūra. Vilniaus universiteto istorija 1940-1990 m.  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Trečiadieniais
12.00–13.00

Prof. Zenonas Butkus
Diplomatijos istorija.
Vokietijos istorija.
Baltijos šalių istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Baltijos šalių užsienio politika 1918 - 1940 metais. Viduramžių istorija

 
Tel. 2687274
216 kab.

Pirmadieniais
16.00–17.00
216 kab.
Doc. dr. Dalia Bukelevičiūtė
XX a. Europos šalių tarptautiniai santykiai.
Vidurio Rytų Europos šalių istorija ir ryšiai su Lietuva 1918-1939 m. 
Konsolidacijos (bendrdarbiavimo tarp įvairių šalių) procesai Vidrio Rytų Europoje ir Balkanuose 1918-1940 m.


Tel. 2687286
319-320 kab.

Antradieniais 
13.00–14.00

Doc. dr. Algirdas Jakubčionis Naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos problemos. Disidentinis judėjimas SSRS ir Rytų Europoje. Genocidas ir rezistencija  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Antradieniais
12.30–13.30 
Doc. dr. Saulius Kaubrys Lietuvos istorija 1918 - 1939 m. Tautinės mažumos Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m. Ugdymo institucijų raida Lietuvoje ir Rytų Vidurio Europoje 1918 - 1939 m.  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Pirmadieniais 10.00–11.00
Doc. dr. Ramojus Kraujelis Šaltasis karas, tarptautinė politika ir Vidurio Europos valstybių politinė istorija XX a. II pusėje. Naujausios Lietuvos istorijos šaltiniotyra. Archyvistika  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Ketvirtadieniais 12.15 - 12.45 
Lekt. dr. Audrius Abromaitis   
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Norbertas Černiauskas Socioekonominė XX amžiaus I-os pusės Lietuvos istorija. Partizanų karas 1944-1953 m.  Lietuvių politinis ir kultūrinis gyvenimas išeivijoje po II-ojo Pasaulinio karo  
Tel. 2687286
212 kab.

Pirmadieniais
17.00–18.00
212 kab.

Asist. dr. Ryšard Gaidis XIX - XX a. pradžios Lietuvos ir Rusijos imperijos istorija, XIX - XX a. politinės minties istorija, revoliucijos Europos ir pasaulio istorijoje, Vilniaus "krajovcų" judėjimas ir ideologija  
Tel. 2687286
319-320 kab.

Pirmadieniais 13.00–14.00

Asist. dr. Valdemaras Klumbys Sovietmečio socialinė ir kultūrinė istorija, neginkluotas pasipriešinimas sovietmečiu, elgesio modeliai sovietinėje visuomenėje, Lietuvos inteligentijos istorija, propagandos teorija bei praktika   
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Doc. dr. Tomas Vaiseta Sovietologija, sovietinė kultūros ir socialinė istorija, sovietinė psichiatrija. Seksualumo kultūra XX a. antroje pusėje.  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Asist. dr. Inga Zakšauskienė  Šaltasis karas, sovietų sąjungos istorija, JAV užsienio politika, Vakarų radijo transliacijos, sovietinė kariuomenė
Tel. 2687286
319-320 kab.
 Trečiadieniais 14.30-15.00
Asist. dr. Marius Ėmužis Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija; vėlyvojo stalinizmo politinė sistema; Sovietinė nomenklatūra; Lietuvos partizanų karo istorija; Lietuva 1991 metais; Vilniaus istorija

Tel. 2687286

319-320 kab.
Dėl susitikimo tartis el. paštu
Lekt. Andrius Grodis Lietuvos Respublikos (1918-1940)  tarptautinė padėtis ir užsienio politika, socialinė istorija, ankstyvųjų naujųjų laikų visuotinė istorija  
Tel. 2687286
319-320 kab.
Trečiadieniais
12.00 - 13.00
Asist. dr. Kęstutis Kilinskas Civilinės ir karinės valdžios santykiai Lietuvoje 1918–1940 m.; Kariuomenė tarpukario Lietuvoje; Lietuvos partizanų karo istorija; Karo istorijos ir teorija raida XIX - XX a.

Tel. 2687286
319-320 kab.
Pirmadieniais
10.30-11.00
       

 * skelbiamas 2019 / 2020 m. m.  pavasario semestro priėmimo laikas

 

Naujosios istorijos katedros doktorantai

Dainius Noreika

Partizaninis karas Lietuvoje (1944–1953): socialinių struktūrų problema, vad. prof. dr. Arūnas Streikus

 
Elena Jasiūnaitė Sava ir svetima vaidybinio LSSR kino erdvė: (kon)tekstai ir jų kaita 1959-1987 m., vad. prof. dr. Arūnas Streikus  
Enrika Kripienė Partizanų visuomenė: ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo rėmėjai, ryšininkai, viešosios erdvės dalyviai, vad. prof. dr. Arūnas Streikus   
Leonas Nekrašas Lietuvos paribių erdvės 1918-1939 m.: visuomenė ir valstybės politika, vad. doc. dr. Saulius Kaubrys  
Darius Indrišionis Šešėliai ir tamsa: nelegalios ekonominės praktikos Lietuvos SSR, vad. prof. dr. Arūnas Streikus 
Adomas Žirlys Vandeniu, sausuma ir oru: Pirmosios Lietuvos Respublikos susisiekimo sistema, vad. prof. dr. Zenonas Butkus
Benas Lastauskas Tarptautinė baudžiamoji teisė ir jos panaudojimas sovietų politikos ir ideologijos reikmėms: Lietuvos atvejis, vad. doc. dr. Nerijus Šepetys
Rugilė Rožėnė Neformali sovietinio laikotarpio modernizacijos pusė: urbanistinių sluoksnių kaita Vilniaus mieste ir jos palikimas (1944-2015), vad. prof. dr. Arūnas Streikus
Antanas Terleckas Kolchozų visuomenės sukūrimas: Lietuvos kaimo sovietizacija 1940–1965 m., vad. doc. dr. Nerijus Šepetys
Tomas Vaitelė Sovietinė televizija Lietuvoje 1957-1991 m.: tarp režimo uždavinių, visuomenės lūkesčių ir profesionalių ambicijų, vad. prof. dr. Arūnas Streikus

Mokslinė veikla

Dr. Marius Ėmužis

M.Emuzis 20202006 m. įstojo į VU Istorijos fakultetą, 2010 m. baigęs bakalauro studijas, įstojo į istorijos magistro studijas. 2012 m. baigė VU IF magistro studijas, gavęs magna cum laude diplomą. 2012 – 2016 m. studijavo doktorantūroje, parašė ir apgynė daktaro disertaciją „Sovietų Lietuvos valdantysis elitas 1944 – 1974 metais: tarpusavio ryšiai ir jų raiška“. Nuo 2017 m. dirba VU istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedroje. 

Dėstomi dalykai

 • Sovietinės visuomenės kontrolės mechanizmai
 • Antikomunistinis pasipriešinimas Vidurio Rytų Europoje
 • Praktiniai tiriamieji bakalauro ir magistro seminarai

Moksliniai interesai

 • Sovietų Sąjungos sociopolitinė istorija
 • Sovietinė nomenklatūra
 • Komunistinis pogrindis Pirmojoje Lietuvos Respublikoje
 • Šaltasis karas
 • Lietuvos partizaninio karo istorija
 • Vilniaus istorija

Publikacijos

Monografijos ir mokslo studijos

 • Marius Ėmužis, Partizanė. Monika Alūzaitė – moteris laisvės kovose, Mokslo studija, Vilnius: Baltos lankos, 2020.
 • Dalia Bukelevičiūtė, Zenonas Butkus, Sigita Černevičiūtė, Marius Ėmužis [et. al], Visada šalia. Valstybės vadovų apsauga XIII – XXI a., Kolektyvinė monografija, Vilnius: Mažoji leidykla, 2019, p. 117-148
 • Aelita Ambrulevičiūtė, Norbertas Černiauskas, Marius Ėmužis [et. Al], Išrasta Lietuvoje: daiktai, idėjos, žmonės, Kolektyvinė mokslo studija, Kaišiadorys: Printėja, 2018, p. 111-138; 163-184.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose tęstiniuose mokslo leidiniuose

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose netęstiniuose leidiniuose

 • Marius Ėmužis, Neįvykęs Lietuvos komunistų valymas 1944 - 1946 m.? in: Stalininis rėžimas Lietuvoje 1944 - 1953 metais, sud. Regina Laukaitytė, Vilnius, 2014, pp. 95-124.

Šaltinių publikacijos

 • Marius Ėmužis, Laiškas A. Sniečkui, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 37, 2016, pp. 195-198.

Straipsniai nerecenzuojamuose leidiniuose

 • Marius Ėmužis, Trojos arklys centro komitete: kaip viena šeima partiją paralyžiavo, in: Naujasis Židinys – Aidai, 2019, Nr. 4, pp. 28-33.
 • Marius Ėmužis, Vienos katastrofos istorija: apie traukinio avariją Vilniuje 1945 m. sausio 12 d. in: Naujasis Židinys-Aidai, 2014 Nr. 6, pp. 34-39.
 • Marius Ėmužis, Kaliningrado prijungimo prie Lietuvos istorijos pėdsakais, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2013 m. Nr. 3, pp. 176-184. (Vertimas į vokiečių kalbą: M. Ėmužis, Auf historischen Spuren über einen Anschluss des Kaliningrader Gebietes an Litauen, in: Annaberger Annalen No. 21, 2013, pp. 147-167.)

Knygos dalys nerecenzuojamuose leidiniuose

 • Imagining Lithuania: 100 years, 100 visions 1918-2018, (sud. N. Černiauskas, M. Drėmaitė, T. Vaiseta), Vilnius, 2018, pp. 102-103; 108-109.

Projektinė veikla

 • 2017 – 2019 m. Podoktorantūros stažuotė „Komunistinis pogrindis nepriklausomoje Lietuvoje 1935 – 1940: veikimas, skverbimasis, portretas“.

Ekspertinė ir kita veikla

 • Nuo 2016 m. spalio Vilniaus universiteto Rektoriaus sudarytos Atminties diplomų komisijos narys.
 • Nuo 2018 m. balandžio Kultūros paveldo departamento Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos pirmininkas.
 • Nuo 2019 m. gegužės Vilniaus miesto savivaldybės istorinės atminties komisijos narys (anksčiau Vilniaus miesto savivaldybės pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija)
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos