Lekt. dr. Valdemaras Klumbys

v.klumbio-iliustracija1998 m įstojo į Vilniaus universiteto istorijos fakultetą, čia baigė istorijos bakalauro ir magistro studijas, o 2009 m. apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu“ (mokslinis vadovas dr. Algirdas Jakubčionis). Dėsto nuo 2007 m. Naujosios istorijos katedros lektorius.

Dėstomi dalykai

 • Lietuvos inteligentija sovietmečiu: tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo
 • Sovietinė propaganda Lietuvoje

Moksliniai interesai

 • Sovietmečio socialinė ir kultūrinė istorija
 • Neginkluotas pasipriešinimas sovietmečiu (pogrindis, savilaida, disidentai)
 • Egesio modeliai sovietinėje visuomenėje (prisitaikymas, opoziciškumas)
 • Lietuvos inteligentijos istorija
 • Propagandos teorija bei praktika

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Sovietmečio opozicinė elgsena // Genocidas ir rezistencija. 2010, nr. 2(28).
 • Change in the concepts of the relation between an individual and the regime in
 • Lithuanian Sovietology // Lithuanians and Poles and against Communism after 1956. Parallel Ways to
 • Freedom? – Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2013.

Projektinė veikla

 • Projektas „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra (Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-053)“, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę. Projekto vykdytojas.

Lekt. dr. Ryšard Gaidis

r.gaidis1994 – 1998 m. baigė bakalauro studijas, 1998 – 2000 m. magistro studijas VU Istorijos fakultete. 2000 – 2004 m. studijavo doktorantūroje VU Istorijos fakultete. Doktorantūros studijų metu atlyko mokslines stažuotes Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institute ir Varšuvos universiteto Teisės institute (globėjas Prof. J. Bardachas). 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Prorusiškos politinės orientacijos Lietuvos aukštuomenė (1864 – 1917 m.)“ (vadovas Doc. S. Jegelevičius)

Dėstomi dalykai

 • Rusijos istorija (modulis Kaimyninių tautų ir valstybių istorija)
 • Valstybė XIX a. Europoje: idėjos ir praktika (modulis Ilgasis XIX amžius)
 • Revoliucija ir revoliucionieriai XIX amžiuje (modulis Ilgasis XIX amžius)
 • Lietuvos istorijos istoriografija

Moksliniai interesai

 • XIX a. politinė istorija
 • XIX a. politinės minties istorija
 • Rusijos imperijos istorija
 • XIX a. - XX a. I-sios pusės Lietuvos ir Lenkijos istorijos problemos

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • R. Gaidis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos idėja ir tautiniai atgimimai. Vieno Lietuvos lenko perspektyva // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. Vilnius, 2009. Lietuvos istorijos studijos, t. 7, p. 145-164.
 • R. Gaidis. Piotras Stolypinas ir tautinis klausimas Rusijos imperijoje 1906 – 1911 metais: Naujausios rusų istoriografijos tendencijos // Lietuvos istorijos studijos 2011, t. 27. p. 39 – 53.
 • R. Gaidis. Myśl polityczna oraz działałność lojalistyczna Ignacego Korwin-Milewskiego // Kultura i myśl polityczno-prawna : Materiały z VII ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych, Jurata, 28-31 maja 2008 r. Sopot : Arche s.c. 2010, p. 162-172.
 • R. Gaidis. Kilmingojo žmogaus pasirinkimo dilema: tarp politinės ir moderniosios tautos // Lietuvių-lenkų santykiai amžių tėkmėje. Istorinė atmintis = Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wiekow. Pamięc historyczna. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 152-161.
 • R. Gaidis. Władysław Zawadzki i Wilno podczas I wojny światowej // Władysław Marian Zawadzki. 1885 – 1939. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, p. 21 – 36.
 • R. Gaidis, Lietuvos Didžioji Kunigaikštija kaip atminties vieta: Liudviko Abramovičiaus ir Juzefo Mackievičiaus atvejai // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos. Sudarė A. Bumblauskas, G. Potašenko. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. p. 45 – 60.
 • P. Dąbrowski, R. Gaidis, Rzeź katolików w Krożach. Przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku // Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LXIV. 2012. Zeszyt 1. p. 129 – 139.

Projektinė veikla

 • 2012 04 16 – 11 15 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis finansuotas projektas „Nuo „Senalietuvių“ iki moderniųjų lietuvių ir lenkų tautų susiformavimo LDK žemėse: Vilniaus atvejis“. Projekto vadovas.

Kita

 • Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos narys

Prof. Zenonas Butkus

Prof. Zenonas Butkus1979 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo istorijos kvalifikacijos laipsnį ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę .
1989 m. apgynė daktaro disertaciją tema Lietuvos – Latvijos santykiai ir jų sąsajos su didžiųjų valstybių politika (1919 – 1929 m.).
1993 kovo 5 d. nostrifikuotas humanitarinių mokslų daktaras, istorijos mokslų kandidatas.
1993 m. tapo docentu ir 1993-2002 m. buvo Istorijos fakulteto prodekanas. 2002 m. išrinktas profesoriumi, o tų pačių metų lapkričio 15 Istorijos fakulteto taryba išrinko dekanu. 2007 perrinktas antrai dekano kadencijai ir juo išbuvo visą kadenciją (iki 2012 m. gruodžio mėn.). Nuo 2007 m. išrinktas Naujosios istorijos katedros vedėju. Šias pareigas eina iki šiol.
2008 01 15 atlikta habilitacijos procedūra tema Vokietijos ir Sovietų Sąjungos diplomatijos poveikis Baltijos valstybių užsienio bei vidaus politikai 1920 – 1940 metais.

Dėstomi dalykai

 • Viduriniųjų amžių istorija (Ikimoderniųjų laikų visuotinės ir Lietuvos istorijos modulis)
 • Tarptautinių santykių ir diplomatijos istorija iki Versalio sistemos susidarymo (Diplomatijos ir tarptautinių santykių XX amžiuje modulis)
 • Baltijos šalių istorija (Kaimyninių tautų ir valstybių istorijos modulis)
 • Europos diplomatija XX a. I pusėje (Magistro studijos)

Moksliniai interesai

 • Baltijos šalių tarptautinė padėtis bei užsienio politika; diplomatijos istorija; Baltijos šalių istoriografija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919 – 1929, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993.
 • Great Bretain’s Mediation in the Lithuanian – Latvian Frontier, 1920 - 1921 // Journal of Baltic studies, 1993, nr. 4 (XXIV), p. 359 – 369.
 • The Impact of the USSR on Lithuania’s Domestic Policy and its International Orientation in the Third Decade of the Twentieth Century // Journal of Baltic Studies, 2007, vol. 38, p. 215 – 234.
 • Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918-1940 metais : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; parengė Zenonas Butkus. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. - 882 p.
 • Lietuvos vidaus reikalų istorija / kartu su E. Gudavičium, R. Petrausku, A. Vasiliausku, E. Raila, S. Jegelevičium, A. Bumblausku, A. Jakubčioniu, A. Anušausku, P. Stankeru, V. Ulyte-Grigelevičiene/. Vilnius: Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija, 2008. 405 p.
 • Butkus Z. Federalistinių idėjų recepcija Lietuvoje 1918 – 1922 m. // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai. Vilnius, 2009. P. 213 – 236.
 • Butkus Z., Ilmjervs M. Pārskats par PSRS Sarkanās armijas Ģenerālštāba priekšnieka maršala A. Jegorova 1937. gada 15. – 26. februāra vizīti Lietuvā, Latvijā un Igaunijā // Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. 2009. T. 10. P. 118 – 141.
 • Butkus Z. SSRS požiūris į Klaipėdos atplėšimą nuo Lietuvos 1939 metais // Acta Historica Universitatis Klaipedensis. 2010. T. XXI. P. 115 – 124.
 • Totalitarizmo poveikis demokratiniams procesams: vyriausybių kaita Latvijoje 1926-1927 metais ir išorės veiksnys // Lietuvos istorijos studijos. 2012. T. 30. P. 92 – 116.
 • Butkus Z., Ilmjärv M. JAV ambasadoriaus Maskvoje Džosefo E. Deivido 1937 m. vizito į Baltijos šalis ir Suomiją ataskaitos // Istorijos šaltinių tyrimai. 2012. T. 4. P. 285-311.

Ekspertinė ir kita akademinė veika

 • VU Senato narys (2002- iki šiol)
 • VU Senato Komisijos narys (nuo 2002-2012)
 • VU Istorijos fakulteto dekanas (2002-2007, 2007-2012)
 • Lietuvos Mokslų Akademijos Nostrifikacijos komisijos narys
 • Mokslinių periodinių leidinių „Lietuvos istorijos studijos”, „Lituanistika”, „Acta Humanitarica Universitatis Saulenis”, „Kultūros paminklai”, „Vēsture. Acta Universitātis Latviensis” redkolegijų narys
 • Talino universiteto Istorijos instituto Atestacinės komisijos ekspertas
 • Lietuvos Respublikos valstybinės paveldo komisijos narys (Skirtas LR Seimo 2013-05-16 nutarimu Nr. XII-323)

Projektinė veikla

 • “Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas" 2011 m. rugpjūčio 4 d. Sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02. Projekto pabaiga: 2013-10-31.
 • "Mokslo žurnalo "Lietuvos istorijos studijos" leidyba". Projekto vadovas, LIT-7-40. Nacionalinė lituanistikos mokslo plėtros 2009-2015 m. programa.
 • Mokslo projektas “Baltijos šalys tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos”. Projekto vadovas. Sutartis 2014 m. vasario 27 d. Nr. LIT-8-79. Projekto pabaiga; 2015 m. gruodžio 31 d.
 • Mokslininkų grupės projetas “Modernios socialinės struktūros formavimasis Lietuvoje 1918–1940 m.” Projekto vadovas. Projektop pradžia 2014 m. gegužės 2 d. Projekto pabaiga: 2016 m. gruodžio 31 d.


Kita

 • Koncepcijos „Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo perspektyvos” rengimo komisijos narys (kartu su ambasadoriais N. Germanu ir A. Sarkaniu); (2011 m.).
 • Užsienio reikalų ministerijos reprezentacinių erdvių apipavidalinimo koncepcijos parengimas (kartu su prof. A. Bumblausku ir dr. A. Kasparavičiumi); (2011 12 01-2012 06 30).
 • Paminklo „Baltijos kelias” iniciatyvinės grupės narys.
 • Skulptūros „Lietuvos skydas” iniciatyvinės grupės narys.
 • Latvijos valstybinės istorikų komisijos užsienio narys.
 • Apdovanotas Latvijos III žvaigždžių ordinu.

Lekt. dr. Tomas Vaiseta

tomas2006 m. baigė VU žurnalistikos bakalauro, o 2008 m. - VU istorijos magistro studijas. 2012 m. VU Istorijos fakultete apsigynė disertaciją „Nuobodulio visuomenė: vėlyvojo sovietmečio Lietuva (1964-1984)“ (vadovas - doc. dr. Nerijus Šepetys). Nuo 2014 m. dirba VU Istorijos fakultete lektoriumi.

Dėstomi dalykai

 • Sovietologijos teorijos
 • XX a. sociokultūrinė ir kasdienybės istorija: Lietuva ir europiniai bei sovietiniai kontekstai
 • Lietuvos kultūros sovietizavimas

Moksliniai interesai

 • Sovietų Lietuvos kultūros ir socialinė istorija
 • Kasdienybės istorija
 • sovietinė psichiatrija

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • Tomas Vaiseta, Nuobodulio visuomenė: kasdienybė ir ideologija vėlyvuoju sovietmečiu (1964-1984): monografija, Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2014.
 • „Sovietinės sveikatos apsaugos sistemos diegimo atspindys gyventojų skunduose“, in: Genocidas ir rezistencija, 2015, nr. 1.
 • „Balsai iš sovietinių psichiatrijos ligoninių: savojo „aš“ sampratos skunduose“, in: Darbai ir dienos, 2014, nr. 62.
 • „On the Background, Stains, and Dry-chemical Cleaning: Soviet Satire as the Practice of Speech“, in: Laurynas Katkus (ed.), Grotesque Revisited: Grotesque and Satyre in the Post/Modern Literature of Central and Eastern Europe, Cambridge Scholars Publishing, 2013.
 • „Sovietinio veltėdžiavimo fenomenas kasdienybės praktikų ir jų trajektorijų požiūriu“, in: Lietuvos istorijos studijos, 2012, t. 29, p. 111-126.
 • „Informacijos hierarchija vėlyvuoju sovietmečiu: Bibliotekų atvejis“, in: Informacijos mokslai, 2012, t. 60, p. 116-134.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • Žurnalo „Lietuvos istorijos studijos“ atsakingasis sekretorius

Projektinė veikla

 • Podoktorantūrinė stažuotė „Sovietinė psichiatrija Lietuvoje: vienos ligoninės atvejo tyrimas (1944-1990 m.“ (LMT projektas „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“, 2013-2015).
 • „Antrojo pasaulinio karo memorialai ir atmintys Lietuvoje: ideologinės tendencijos ir jų valdymo galimybės“ (LMT projektas) (2015-2016)

Kita

 • Kultūros žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyr. redaktorius

Asist. dr. Inga Zakšauskienė

I.Zaksauskiene2002 m. įstojo į Istorijos fakultetą, kur baigė bakalauro studijas, magistro laipsnį įgijo TSPMI.  I2015 m. vasario 22 d. apgynė daktaro diseraciją
„Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950 – 1990 metais”. 2017-2018 m. Fulbright vizituojantis mokslininkas Stanfordo universitete, JAV. Huverio instituto, JAV Totalitarinių režimų tyrimų grupės narė.

Dėstomi dalykai

 • Informaciniai karai XX-XXI amžiuose
 • Šiuolaikinis karas
 • Geopolitika ir istorija
 • Stalinizmas Rytų ir Vidurio Europoje
 • Information Warfare between the USA and USSR in Cold War

Moksliniai interesai

 • Šaltojo karo istorija
 • Vakarų radijo transliacijos į Sovietų Sąjungą ir socialistinio bloko valstybes
 • Medijų istorija, informacijos poveikis uždarose visuomenėse, informaciniai karai
 • Viešoji diplomatija
 • Sovietinės kariuomenės santykiai su vietine valdžia

Svarbiausios mokslinės publikacijos

 • ARLAUSKAITĖ ZAKŠAUSKIENĖ, Inga. Vilties desantas. JAV radijo transliacijos į sovietų Lietuvą, VU leidykla, 2019.
 • HARRISON, Mark; ZAKSAUSKIENE, Inga. Counter Intelligence in Command Economy. Economic History Review, 2015.
 • Inga Arlauskaitė - Zakšauskienė, Norbertas Černiauskas, Algirdas Jakubčionis, Salvijus Kulevičius, Justina Poškienė, Tomas Vaiseta, Karolis Zikaras, Kariai. Betonas. Mitas: Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
 • ARLAUSKAITĖ, Inga; KŠANYTĖ-ARMSTRONG. Okupacinė kariuomenė Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2007. 264 p. ISBN 978-9955-34-013-3.

Ekspertinė ir kita akademinė veikla

 • 2017-2018 m. Fulbright vizituojantis mokslininkas Stanfordo universitete, JAV
 • 2016 m. Hooverio Instituto, Stanfordo universitetas, JAV  Totalitarinių režimų tyrimų grupės dalyvis
 • 2020 m. tarptautinio seminaro ,,From “Poison Pen” to “Fake News”. Disinformation from the Cold War Until Today” lektorė
 • 2014 m. iki dabar Pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo tarybos narė

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos