Archeologija

2014 m. Archeologijos magistro programą vertino tarptautinė ekspertų grupė (Dr. Isabella Colpo (vadovė), Ass. prof. dr. Anatoly Kantorovich, Prof. dr. Andrzej Buko, Dr. Povilas Blaževičius, Gintautas Rimeikis). Programa įvertinta teigiamai ir akredituota maksimaliam 6 metų terminui.
Programos vertinimas

Atnaujinta Archeologijos magistro studijų programa

Archeologijos studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos archeologus, išmanančius proistorės procesų rekonstravimo pamatines koncepcijas ir teorinius kontekstus, gebančius savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, gilinti žinias ir jas pritaikyti praktikoje, dirbti tarpdisciplininėse tyrimų grupėse.

Studijų rezultatai:
- Žino proistorės procesų rekonstravimo pamatines koncepcijas, teorinius kontekstus bei metodus, suvokia pagrindinius istorijos didaktikos principus, žino archeologijos paveldo apsaugos principus bei metodus.
- Geba priimti sprendimus bei spręsti problemas tarpdisciplininėse  grupėse, geba savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, žinias taikyti praktikoje;
- geba savarankiškai analizuoti ir sisteminti, organizuoti ir planuoti, apdoroti informaciją; geba mokytis ir nuolat atnaujinti žinias
- Žino etinius profesijos įsipareigojimus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos skirtos problemų pristatymui ir aktualizavimui.  
Seminarai skirti studento savarankiško tiriamojo darbo gebėjimams ugdyti.
Praktika skirta studentų savarankiškam darbui.
Konsultacijos skirtos užtikrinti individualizuotą, diferencijuotą požiūrį į kiekvieno besimokančiojo augimą, išsiaiškinti kylančias problemas, užtikrinti grįžtamąjį ryšį.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas (raštu ir žodžiu).
Probleminiai pranešimai.
Tiriamieji rašto darbai.
Praktika
Projektas

Studijų sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmųjų studijų metų privalomi dalykai sudaro 24 kreditų:
Baltijos regiono archeologijos problemos: Tiriamasis seminaras; Kraštovaizdžio archeologija: Strategijos ir tyrimo metodai I; Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos;  Lkraštovaizdžio archeologija: Strategijos ir tyrimo metodai II.
Pasirenkami dalykai sudaro 36 kreditus (du semestrai).
Akmens amžiaus archologijos teorinės problemos; Baltų pomirtinio gyvenimo samprata bei laidosenos tradicijos;  GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje; Lietuvos archeologinis paveldas, jo tyrimų ir apsaugos problemos; Bioarcheologija; Eksperimentinė archeologija;  Etnoarcheologija; Kultūros paveldo ekonomika; Miestų archeologija.

Antrųjų studijų metų pirmas semestras yra skirtas praktikai (30 kreditų): Profesinė praktika (taikomoji) ir Mokslinė praktika: tiriamasis magistrinis seminaras. Antrasis semestras: Magistro darbas (30 kreditų).
Specializacijos:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Archeologijos magistro kvalifikacinis laipsnis yra reikalingas norint įgyti archeologo profesiją ir dirbti archeologo arba susijusį darbą mokslinių tyrimų, paveldosaugos institucijose, muziejuose, saugomose teritorijose, archeologinius tyrimus atliekančiose įmonėse, savarankiškai atlikti ardomuosius archeologinius tyrimus, bei užimti aukštesnės kvalifikacijos reikalaujančias pozicijas visuose sektoriuose, kuriuose gali dirbti archeologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo.
Studentai gali toliau studijuoti Istorijos krypties mokslo doktorantūros studijose.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos