Archeologijos katedra

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra – viena iš svarbiausių Lietuvos archeologinių mokslinių institucijų, vienintelė Lietuvoje, kuri rengia archeologus bakalauriniame ir magistriniame lygmenyje, bei turi, bendrą su Lietuvos istorijos institutu, archeologijos specializacijos doktorantūrą.

Archeologijos katedra Vilniaus universitete buvo įkurta 1940 metais, 1993 metais ji buvo reorganizuota, įkurta atskira archeologijos specialybė.

Nuo 2012 m. archeologijos bakalauro studijų programos studentai studijuoja pagal atnaujintą modulinę studijų programą. Modulis apibrėžiamas kaip studijų programos dalis, integruojanti kelias turinio požiūriu susijusias temas, kurias sieja bendras tikslas, mokymosi siekiniai ir ugdomi studentų gebėjimai bei kompetencijos. Pagal paskirtį moduliai skirstomi į bendrųjų universitetinių studijų ir studijų krypties modulius. Programoje sudaromos galimybės rinktis gretutinės studijų krypties programą. Modulio apimtis – 15 kreditų, į kurį įskaičiuojamas studento kontaktinis darbas, savarankiškas mokymasis ir atsiskaitymas. Metinė Archeologijos studijų programos apimtis – 60 kreditų, 1600 studento darbo valandų. Bendra Archeologijos studijų programos apimtis – 240 kreditų. 2012 m. išleista metodinė priemonė „Archeologijos bakalauro studijų programos ir Bioarcheologijos bakalauro studijų moduliai ir temos“.

Archeologijos studijų programa sudaro sąlygas įgyti pirmosios pakopos humanitarinį išsilavinimą. Baigęs šią programą, studentas turi būti pasirengęs savarankiškam darbui archeologijos tyrimų srityje, taip pat gali tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų magistratūroje. Archeologijos bakalauro studijų programą baigę absolventai įsidarbina tiek valstybinėse, tiek privačiose archeologinius tyrimus vykdančiose institucijose. Dauguma Archeologijos bakalauro studijų absolventų tęsia studijas Archeologijos ar kitoje  magistrantūroje.

VU Archeologijos magistro studijų programa rengia archeologus, kurie gali dirbti tiek mokslinių, tiek ardomųjų archeologijos tyrimų srityse, taip pat remdamiesi įgytomis žiniomis bei kompetencijomis, sugeba prisidėti prie archeologijos paveldo išsaugojimo, archeologijos mokslo žinių sklaidos visuomenėje, Lietuvos visuomenės istorinės savimonės formavimo, rengiasi doktorantūrai ir moksliniam darbui.

Katedros personalo mokslinė – pedagoginė veikla, tyrinėjamos ir dėstomos temos apima visus archeologinius laikotarpius, dėstomi dalykai nuo akmens amžiaus iki istorinių laikų, įgyjami paminklosaugos ir bioarcheologijos pagrindai ir kt., todėl studentai, pasirinkę archeologijos specialybę, turi galimybę studijuoti Lietuvos archeologiją, tapti profesionaliais tyrėjais, tęsti magistrines, o vėliau ir doktorantūros studijas. Šiuo metu privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus dėsto 15 dėstytojų. Katedros dėstytojai turi mokslinius laipsnius, yra žymūs savo tyrinėjamo laikotarpio specialistai, tyrinėję ir tyrinėjantys žymiausius Lietuvos archeologijos paminklus, paskelbę daug straipsnių, monografijų. Archeologijos studijų vykdyme aktyviai dalyvauja ne tik Archeologijos katedros, bet ir visų kitų IF katedrų mokslininkai, ar kitų VU fakultetų dėstytojai (Medicinos, Geografijos, Filologijos) bei mokslo centrų mokslininkai (Lietuvos istorijos institutas) ar aukščiausios kvalifikacijos savo sričių profesionalai (Kultūros paveldo departamentas ir kt.). 2017 m. VU Istorijos fakultete įkurtas Bioarcheologijos tyrimų centras.

Katedroje sukaupta ir nuolat papildoma didelė (apie 3500 leidinių) archeologinių knygų kolekcija, kurioje yra ne tik lietuviški darbai, bet ir užsienio literatūra. Sudarytos sutartys su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, Kultūros paveldo centru, Valstybiniu Kernavės kultūriniu rezervatu, Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, kuriuose studentai atlieka praktinius užsiėmimus. 

2004-2011 m. Archeologijos katedra kartu su Lietuvos Istorijos institutu vykdė Nacionalinės lituanistikos plėtros projektą „Archeolitas: archeologinių lituanistikos išteklių sąvado sudarymas ir skaitmeniniams“, projekto vadovas doc. dr. A. Luchtanas, koordinatorius jaun. m. d. L. Tamulynas. Iki 2015 m. vykdytas projektas - „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“, vadovas prof. dr. A. Kuncevičius. Nuo 2012 m. vykdomas projektas “Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje” (vad. doc. dr. A. Merkevičius). Prof. dr. A. Kuncevičius yra MERC (Medieval Archaeology Reseach Group) vykdomojo komiteto narys, doc. dr. A. Luchtanas - vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projekto “Archeologijos paminklų paieška ir registro sudarymas Afganistane, Goro provincijoje“ mokslinis vadovas, kiti archeologijos programų dėstytojai kaip partneriai dalyvauja kitų mokslo institucijų vykdomuose projektuose. Ilgamečiui Archeologijos katedros vedėjui, profesoriui emeritui Mykolui Michelbertui 2016 m. Lenkijos mokslinė archeologijos draugija (LMAD) iškilmingai įteikė prof. Juzefo Kostževskio (Józef Kostrzewski) apdovanojimą, aukščiausią LMAD apdovanojimą, kuris nors Lenkijoje teikiamas jau beveik trisdešimt metų, tačiau pirmą kartą skirtas užsienio mokslininkui.

Nuo 1996 m. katedra organizuoja tęstinę Jono Puzino atminimui įprasminti skirtą tarptautinę archeologinę konferenciją. Nuo 1999 m. leidžia periodinį leidinį „Archaeologia Lituana“, kuriame publikuojami straipsniai – nuo archeologijos šaltinių publikavimo iki naujausių technologijų taikymo archeologijoje (išleista 15 tomų). 

2016 m rudenį Vilniaus universitete vyko Europos archeologijos asociacijos konferencija, kurios pagrindinis mokslinis ir organizacinis organizatorius – Vilniaus universiteto Archeologijos katedra. Europos archeologijos asociacija (EAA) vienija profesionalius Europos archeologus ir šalių archeologų organizacijas. EAA kongresas – didžiausias kasmetinis Europos archeologų renginys, kuriame dalyvavo apie 1500 mokslininkų iš 49 šalių (kongreso pirmininkas prof. A.Kuncevičius).

Studentų padėka Archeologijos katedros dėstytojams:

AK Padeka