Kvietimas į Jaunųjų tyrėjų tarptautinę mokslinę konferenciją

Social Sciences and Humanities wordleŠiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, 205 aud., Šiauliai) 2016 m. balandžio 14 d. vyks Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ AKTUALIJOS, skirta Šiaulių 780-sioms metinėms paminėti. 

Kviečiami bakalauro studijų studentai, magistrantai, doktorantai, taip pat ir moksleiviai nagrinėti regiono, šalies ar tarptautines problemas ir pristatyti atliekamų tyrimų arba projektinių veiklų rezultatus.

Laukiami pranešimai šiose srityse:
 • ekonomikos, finansų, vadybos ir viešojo administravimo, 
 • istorijos, literatūrologijos, kalbotyros, kultūros ir komunikacijos,
 • regiono vystymo/si 

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimo trukmė – iki 10 min. 

Registracija į konferenciją vyksta iki 2016 m. balandžio 6 d. el. paštu: . 

Registruojantis reikia pateikti pranešimo tezes (iki 1000 spaudos ženklų) ir 2–4 pagrindinius žodžius. Tezėse nurodyti pranešimo tikslą, metodus ir tyrimo rezultatus. Tezės pateikiamos Word doc. formatu.

Daugiau informacijos žr. kvietime

 

Archeologijos studijų studentai kviečiami dalyvauti archeologiniuose kasinėjimuose

Rakushechny YarStudentai kviečiame dalyvauti neolitinės Rakushechny Yar (Ракушечный Яр) gyvenvietės Dono upės saloje archeologiniuose kasinėjimuose. Kasinėjimai vyks 2016 m. birželio 12liepos 10 dienomis. 

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į dr. Giedrę Motuzaitę Matuzevičiūtę () arba tiesiogiai į organizatorius: Ekaterina Dolbunova ().

 

Dar vieną kvietimą į vasaros (liepos 15–rugpjūčio 16 d.) kasinėjimų stovyklą Rusijoje (Smolensko sr., Veližo raj., Sertėja) rasite čia.

Nuolatinių bakalauro studijų programų II kurso studentų dėmesiui!

atention 32016 m. kovo 4-24 d. vyks Archeologijos, Istorijos ir Kultūros istorijos ir antropologijos nuolatinių bakalauro studijų programų specializacijų/gretutinių studijų pasirinkimas.

Specializacijų/gretutinių studijų sudarymo tvarka:

1. Studentai į specializacijas/gretutines studijas priimami konkurso tvarka pagal prašyme nurodytus pageidavimus.

2. Pagal studijų programų planus yra numatytos šios specializacijos:

Archeologijos studijų programos:

 • Archeologija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos;

Istorijos studijų programos:

 • Istorija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos;

Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos:

 • Etninių mažumų istorija ir antropologija;

 • Kultūrinis turizmas (kvota 10 studentų);

 • Kultūros istorija ir antropologija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos.

3. Studentų prašymai dėl specializacijos/gretutinių studijų pasirinkimo priimami ir registruojami Istorijos fakulteto Studijų skyriuje (215 kab.) 2016 m. kovo 4-24 d. 9-12 val. Siekiant išvengti nesusipratimų, prašymą kiekvienas studentas privalo pristatyti asmeniškai. Prašymo pavyzdys.

4. Studentai, pageidaujantys studijuoti kitos IF programos specializaciją kaip gretutines studijas, taip pat turi pateikti prašymą nurodytu laiku.

5. Studentų specializacijų sąrašai skelbiami 2016 m. balandžio 7 d.

2016 m. kovo 3 d.

 

URM kviečia studentus vasaros metu atlikti praktiką

Studentai kviečiami vasarą atlikti praktiką Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamente (pradėti galima ir gegužės mėnesį, praktikos trukmė – iki 6 mėnesių). 

Užsienio lietuvių departamentas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą ryšių su užsienio lietuviais srityje. Departamentą sudaro du skyriai: Globalios Lietuvos skyrius ir Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyrius.

urm2Praktiką gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, taip pat magistrantūros studentai. Praktikos metu studentai neįdarbinami.

Reikalavimai kandidatams atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente:

 • Puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
 • Labai geros anglų kalbos žinios (privalumas – kitų užsienio kalbų mokėjimas);
 • Puikūs darbo su MS Office programiniu paketu įgūdžiai (Word, Excel, Power Point);
 • Geri analitiniai gebėjimai;
 • Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas;
 • Domėjimasis užsienio politikos formavimu ir įgyvendinimu ryšių su užsienio lietuviais srityje.

Pirmenybė teikiama ilgesnį laiko tarpą praktiką galintiems atlikti studentams.

Atrinkti kandidatai turės užpildyti Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, bei gauti URM Saugos kontrolės skyriaus pritarimą praktikos atlikimui ministerijoje. Kandidatų patikra gali trukti iki 2 mėn.

Laisvos formos prašymus elektroniniu paštu, pridedant Europass gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba) bei nurodant, kodėl norima atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente, pageidaujamą praktikos atlikimo laiką, aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų programą ir kursą, studentus kviečiame siųsti Globalios Lietuvos skyriaus vedėjai Neringai Čiakienei el.p. adresu .

Atkreipiame dėmesį, kad praktikos vietų skaičius departamente yra ribotas. Kviečiame prašymus teikti kuo skubiau.

 

 

Kviečiame mokytis hebrajų kalbos

biblijaTęsiant praėjusiais akademiniais metais Vilniaus universiteto Istorijos fakultete kilusią praktinės hebrajų kalbos mokymosi iniciatyvą, nuo šių metų kovo 8 d., antradienio vakarais vėl pradedame mokytis hebrajų kalbos. Tai Istorijos fakultete vykdomo projekto „Žydų studijų skatinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete“ dalis.

Praktinės hebrajų kalbos fakultatyvo tikslas yra įgyti šios kalbos taikymo savo tyrimuose įgūdžius bei gausinti naudojamų ir pažįstamų kalbų skaičių. Fakultatyvas yra nemokamas ir skirtas visiems Vilniaus universiteto bendruomenės nariams – visų studijų pakopų studentams ir darbuotojams.

Dėstys ir hebrajų kalbą perprasti padės dr. Larisa Lempertienė.

Prie besimokančiųjų yra kviečiami prisijungti: 

 • Visi Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, norintys pramokti hebrajų kalbą – vieną iš istorinių Lietuvos kalbų. Jei tik pradedate mokytis hebrajų kalbos ir/ar norite prisijungti prie fakultatyvo, prašome, kartu su ketinimu dalyvauti atsiųsti ir laisvos formos trumpą motyvaciją.
 • 2015 m. lankiusieji užsiėmimus. Jų prašome savo registracijos į fakultatyvą laiške šią aplinkybę nurodyti.

Laiško su Jūsų ketinimu imtis praktinės hebrajų kalbos studijų, kartu nurodant Jūsų vardą, pavardę, padalinį, pareigas (jei reikia) ir motyvaciją laukiame 2016 m. iki kovo 4 d. 16 val. el. adresu: . Tuo pačiu adresu rašykite ir kilus klausimams.

Užsiėmimai vyks Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto (Universiteto g. 7) nuo 2016 m. kovo 8 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. antradieniais nuo 18 val. 105 auditorijoje.

 

Prašymai dėl baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų temų ir vadovų pavasario semestre atnaujinantiems studijas

dedalinePavasario semestre atnaujinantys studijas bei tęsiantys studijas po akademinių atostogų arba po studijų sustabdymo studentai, pagal galiojančias VU IF baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų rengimo, gynimo ir saugojimo taisykles, prašymus (prašymo pvz.) dėl baigiamųjų darbų temų ir vadovų į katedras turi pristatyti iki 2016 m. vasario 15 d. 

Prašyme turi būti nurodyta temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis.

Informacija apie 2015/16 m.m. žiemos sesijos skolas ir mokesčių mokėjimą už 2015/16 m.m. pavasario semestro studijas

atention 32016 m. vasario 4 d. – vasario 17 d. (įskaitytinai) – vyksta žiemos sesijos skolų perlaikymas. Egzaminų/įskaitų perlaikymui  sudarytas perlaikymo tvarkaraštį skelbiamas fakulteto  internetinėje svetainėje bei skelbimų lentoje. Nesant informacijos apie kurio nors dalyko perlaikymą, prašome kreiptis individualiai į to dalyko dėstytoją katedroje.

Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui studentui, turinčiam ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti pakartoti atitinkamo modulio/dalyko (-ų) arba modulio dalies studijas arba išlaikyti skolas eksternu.

Norintys kartoti modulio/dalykų studijas studentai, pasibaigus perlaikymo terminui, iki 2016 m. vasario 26 d. (įskaitytinai) turi pateikti į Studijų skyrių (215 kab.) prašymus dėl neatsiskaityto/neišlaikyto dalyko ar modulio (modulio dalies) kartojimo (prašymo pavyzdį galite rasti fakulteto internetiniame puslapyje). Leidimas pakartojimui įforminamas fakulteto Dekano įsakymu, įvedamu į VUSIS: kartojantis dalyką studentas jo ištrauką bei mokėtiną pakartojimo mokestį  matys savo darbo vietoje VUSIS. Studentams, parašiusiems prašymą ir gavusiems sutikimą iš atitinkamo dalyko dėstytojo atsiskaityti už skolą eksternu (šio prašymo pavyzdį galite rasti fakulteto internetiniame puslapyje),  leidimas   bus įformintas Dekano įsakymu.

Modulių/dalykų, kurių studijas leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama ne vėliau, kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro (7-ojo) egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro (8-ojo) egzaminų (įskaitų) laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, fakulteto dekanas gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo (baigiamųjų egzaminų laikymo) pradžios. Tokių studentų prašymų laukiame Studijų skyriuje iki 2016 m. vasario 26 d. (įskaitytinai), prašymo pavyzdį galite rasti fakulteto internetiniame puslapyje.

Dėl studijų mokesčio: primename, kad pagal VU Senato komisijos 2012 m. gegužės  24 d. patvirtintą nutarimą (visą dokumentą rasite čia:   
 • semestrinę studijų, klausytojo  bei kartojimo  įmoką privalu sumokėti iki 2016 m. vasario 29 d. 
 • pageidaujantieji studijų įmoką mokėti dalimis: iki vasario 26 d.  turi būti sumokėję ne mažiau kaip 30 procentų reikiamos mokėti sumos ir šios įmokos dokumentą kartu su prašymu Istorijos fakulteto Dekanui  (prašymo formą rasite savo darbo vietoje VUSIS arba šioje nuorodoje)  atsiusti per IS/atnešti į Studijų skyrių. Prašyme būtina nurodyti likusios įmokos dalies arba 2 dalių mokėjimo sumas ir terminus.  Visi mokėjimai turi būti baigti iki 2016 m. gegužės 1 d.
 
Studijų įmokos, dalyko kartojimo, eksterno mokesčio kvitai yra kiekvieno studento darbo vietoje VUSIS, aplikacija „Mokėjimo kvitas“. 
 
Kilus neaiškumams ar esant papildomų klausimų prašome skambinti į Studijų skyrių tel. 268 7290.
 
 
2016-01-28

2015 / 2016 m.m. rudens sesijos egzaminų perlaikymas

perlaikymai2016 m. vasario 4–18 d. vyks rudens sesijos egzaminų perlaikymas. Jei nurodytame sąraše jūsų neišlaikytas egzaminas nėra įtrauktas, dėl perlaikymo su dėstytojais tarkitės individualiai.