Informacija apie 2015/16 m.m. žiemos sesijos skolas ir mokesčių mokėjimą už 2015/16 m.m. pavasario semestro studijas

atention 32016 m. vasario 4 d. – vasario 17 d. (įskaitytinai) – vyksta žiemos sesijos skolų perlaikymas. Egzaminų/įskaitų perlaikymui  sudarytas perlaikymo tvarkaraštį skelbiamas fakulteto  internetinėje svetainėje bei skelbimų lentoje. Nesant informacijos apie kurio nors dalyko perlaikymą, prašome kreiptis individualiai į to dalyko dėstytoją katedroje.

Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui studentui, turinčiam ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto dekanas gali leisti pakartoti atitinkamo modulio/dalyko (-ų) arba modulio dalies studijas arba išlaikyti skolas eksternu.

Norintys kartoti modulio/dalykų studijas studentai, pasibaigus perlaikymo terminui, iki 2016 m. vasario 26 d. (įskaitytinai) turi pateikti į Studijų skyrių (215 kab.) prašymus dėl neatsiskaityto/neišlaikyto dalyko ar modulio (modulio dalies) kartojimo (prašymo pavyzdį galite rasti fakulteto internetiniame puslapyje). Leidimas pakartojimui įforminamas fakulteto Dekano įsakymu, įvedamu į VUSIS: kartojantis dalyką studentas jo ištrauką bei mokėtiną pakartojimo mokestį  matys savo darbo vietoje VUSIS. Studentams, parašiusiems prašymą ir gavusiems sutikimą iš atitinkamo dalyko dėstytojo atsiskaityti už skolą eksternu (šio prašymo pavyzdį galite rasti fakulteto internetiniame puslapyje),  leidimas   bus įformintas Dekano įsakymu.

Modulių/dalykų, kurių studijas leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama ne vėliau, kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.

Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro (7-ojo) egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro (8-ojo) egzaminų (įskaitų) laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, fakulteto dekanas gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo (baigiamųjų egzaminų laikymo) pradžios. Tokių studentų prašymų laukiame Studijų skyriuje iki 2016 m. vasario 26 d. (įskaitytinai), prašymo pavyzdį galite rasti fakulteto internetiniame puslapyje.

Dėl studijų mokesčio: primename, kad pagal VU Senato komisijos 2012 m. gegužės  24 d. patvirtintą nutarimą (visą dokumentą rasite čia:   
 • semestrinę studijų, klausytojo  bei kartojimo  įmoką privalu sumokėti iki 2016 m. vasario 29 d. 
 • pageidaujantieji studijų įmoką mokėti dalimis: iki vasario 26 d.  turi būti sumokėję ne mažiau kaip 30 procentų reikiamos mokėti sumos ir šios įmokos dokumentą kartu su prašymu Istorijos fakulteto Dekanui  (prašymo formą rasite savo darbo vietoje VUSIS arba šioje nuorodoje)  atsiusti per IS/atnešti į Studijų skyrių. Prašyme būtina nurodyti likusios įmokos dalies arba 2 dalių mokėjimo sumas ir terminus.  Visi mokėjimai turi būti baigti iki 2016 m. gegužės 1 d.
 
Studijų įmokos, dalyko kartojimo, eksterno mokesčio kvitai yra kiekvieno studento darbo vietoje VUSIS, aplikacija „Mokėjimo kvitas“. 
 
Kilus neaiškumams ar esant papildomų klausimų prašome skambinti į Studijų skyrių tel. 268 7290.
 
 
2016-01-28

2015 / 2016 m.m. rudens sesijos egzaminų perlaikymas

perlaikymai2016 m. vasario 4–18 d. vyks rudens sesijos egzaminų perlaikymas. Jei nurodytame sąraše jūsų neišlaikytas egzaminas nėra įtrauktas, dėl perlaikymo su dėstytojais tarkitės individualiai. 

Informacija studentams dėl "Pagalbiniai istorijos mokslai" modulio

atention 3Informuojame, kad modulio Pagalbiniai istorijos mokslai: diplomatika, istorinė onomastika, istorinė metrologija, istorinė chronologija, heraldika, sfragistika, genealogija paskaitos prasidės nuo vasario 8 d.

Kvietimas į doktorantų vasaros mokyklą

vasaros mokyklaTarptautinė išvykstamoji vasaros mokykla „Difficult Heritage and Memory in the Making“ skirta doktorantams ir jauniems tyrėjams. Ją rengia Brėmeno universitetas kartu su Europos humanitariniu universitetu ir Vilniaus universitetu. Vasaros mokyklą remia Volkswageno fondas.

Vasaros mokykla vyks 2016 m. rugpjūčio mėn. 1-12 dienomis Lietuvoje ir Baltarusijoje

Registracija vyksta iki kovo 30 d. el. paštu

Daugiau informacijos anglų kalba galite rasti čia

 

Rudens semestro studijų įvertinimas

Apklausa ruduo 3VU Informacinės sistemos skiltyje „Apklausos“ galite išsakyti savo nuomonę apie rudens semestro studijas ir studijuotus dalykus!
 
Kaip ir kokiu tikslu? Žvilgtelkite informacinį filmuką.
 

Atnaujinti IF Tarybos patvirtinti dokumentai, kurie reglamentuoja kursinių ir baigiamųjų bakalauro bei magistro darbų rengimą ir gynimą

rasto darbaiIstorijos fakulteto Taryba patvirtino atnaujintus Istorijos fakulteto kursinių ir baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų rengimo, gynimo ir kaupimo aprašą, bei Rašto darbų metodinius nurodymus. Kviečiame susipažinti. Taip pat prašome atkreipti dėmesį į šių metų baigiamų darbų pateikimo ir gynimo datas. 

 
Visus šiuos dokumentus rasite Istorijos fakulteto tinklalapyje.
 
 
   

„Aukštųjų mokyklų studentų karjeros informacinė sistemos“ pristatymas

 • karjeraGruodžio 8 d. 15:00 val. Matematikos ir informatikos fakultete, 105 aud. (Naugarduko g. 24) 
 • Gruodžio 9 d. 10:00 val. Centriniuose rūmuose, 238 kab. (Universiteto g. 3) 
 • Gruodžio 15 d. 15:00 val. Teisės fakultete, 310 aud. (Saulėtekio al. 9, I rūmai) 
vyks „Aukštųjų mokyklų studentų karjeros informacinės sistemos“ (KVIS) pristatymas. 
 
„Aukštųjų mokyklų studentų karjeros informacinė sistema“ sudaro galimybes aukštosioms mokykloms stebėti absolventų karjerą remiantis objektyviais ir subjektyviais kriterijais, leidžia studentams naudotis asmeninės karjeros valdymo paslaugomis, suteikia tam reikalingas priemones ir informaciją, sudaro galimybes bendrauti su darbdaviais, ieškoti praktikos ir darbo pasiūlymų. Sistema veikia adresu: www.karjera.lt. Sistemą sukūrė 25 aukštosios mokyklos.
 
Pristatymo metu VU karjeros konsultantai:
 • pristatys sistemos panaudojimo galimybes akademiniams padaliniams, studentams ir darbdaviams,
 • aptars studentų karjeros valdymo problemas, pagalbos galimybes Vilniaus universiteto teikiamų karjeros paslaugų kontekste,
 • atsakys į Jūsų klausimus bei išklausys pasiūlymus.
 
Kviečiame dalyvauti!

Prašymai dėl baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų temų ir vadovų

dedalinePagal galiojančias VU IF baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų rengimo, gynimo ir saugojimo taisyklesprašymai dėl bagiamųjų darbų temų ir vadovų turi būti pristatyti iki gruodžio 1 d. 

Prašyme turi būti nurodyta temos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis. Prašymo forma.  Po gruodžio 1 d. prašymai be temų vertimų į anglų kalbą nebus priimami. 

Studentų, kurie jau atnešė prašymus į katedras, prašome iki gruodžio 15 d. papildyti prašymą temos vertimu. Temas anglų siųsti el. paštu katedros vyresniosioms specialistėms:

 • Archeologijos katedra -  
 • Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra -  
 • Naujosios isotrijos katedra -  
 • Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra -