Renginiai

Vilniaus universitetas

Prof. dr. Albinas Kuncevičius

 

1993 m Vilniaus universitete apginta humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertacija Vilniaus žemutinės pilies kokliai. 2008 m. atlikta habilitacijos procedūra ir Vilniaus universiteto Istorijos ir Filologijos fakultetų tarybų habilitacijos komisija nusprendė, kad atitinku humanitarinių mokslų srities istorijos krypties habilitacijos reikalavimus.

Svarbiausi archeologiniai tyrinėjimai - Senųjų Trakų piliavietė, kur buvo surasta ir tyrinėta iki tol nežinoma Kęstučio pilis, buvusi Vytauto gimtinė, Baltadvario piliavietė (Molėtų raj.), kur buvusi bastioninė pilis, siejama su Giedraičių gimine, Napoleono karių masinė kapavietė Vilniuje, I-ojo pasaulinio karo vokiečių masinė kapavietė Panevėžyje, nuo 2003 m. tyrinėjama Dubingių piliavietę Molėtų raj., kur ištirta buvusios Radvilų bažnyčios ir jų buvusių rūmų vieta bei surasti ir atpažinti Radvilų giminės palaidojimai, atkasti Radvilų rūmai.

2009 m už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus (2003-2009 m.), atliktų tyrimų sklaidą visuomenei ir kolektyvinę mokslinę monografiją „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ skirta Nacionalinė mokslo pažangos premija.

 A.Kuncevicius

Dėstomi dalykai:

 • Viduramžių archeologija
 • Paminklotvarka ir paminklosauga

Moksliniai interesai:

 • Lietuvos viduramžių ir istorinių laikų archeologija. Paveldosauga ir paminklosauga.

Projektinė veikla:

Nuo 2010 m. Mokslinio projekto „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037), finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-io prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“ („Visuotinė dotacija“)“ - vadovas.


Svarbiausios publikacijos:

Monografijos:

 • A. Kuncevičius, R.Laužikas, R. Jankauskas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos: [monografija], Vilnius: Petro ofsetas, 2015. – 362, [1] p.: iliustr., žml. – ISBN9786094204296; 
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, I. Rutkauskaitė, R. Šmigelskas, Radvilų rūmai Dubingiuose, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. – 157 p.: iliustr., faks., portr., žml. – ISBN 978-609-459-017-7;
 • A. Kuncevičius, R. Jankauskas, R. Laužikas, D. Stankevičiūtė, I. Rutkauskaitė, Radvilų tėvonija Dubingiuose: [monografija], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. – 150 p.: iliustr., portr. – ISBN 978-9955-854-65-4;
 • A. Kuncevičius, Lietuvos viduramžių archeologija, Vilnius: Versus aureus, 2005. – 197, [1] p.: iliustr. – ISBN 9955-601-65-5;
 • Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai, Vilnius: Vaga, 2001. – 109 p.: iliustr. – ISBN 5-415-01598-1. (leidinio sudarytojas ir vienas iš autorių); (pakartotinas leidinys anglų kalba: Defensive Fortifications in Lithuania, Vilnius: Vaga, 2001);
 • Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, The History of Lithuania before 1795, Vilnius: Lithuanian Inst. of History, 2000. – 402 p.:  iliustr., žml. – ISBN 9986-810-13-2;
 • Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Historia Litwy: od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 386 p.: iliustr., žml. – ISBN 978-83-01-15190-4;
 • Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Lietuvos istorija iki 1795 metų, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995. – 443 p.: iliustr. Pakartotiniai ir papildyti leidiniai 1998 ir 2000. – ISBN 9986-09-082-2 ir 9986-491-52-5. 

Moksliniai straipsniai:

 • A. Kuncevičius and R. Laužikas, The Dubingiai Microregion: The Radvila Family Ancestral Home, The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, vol. 61:1, Spring 2015, p. 21–46. – ISSN 0024-5089; 
 • R. Jankauskas, Ž. Miliauskaitė and A.Kuncevičius, Palaeopathology of German Military Hospital Remains from 1915 –18, The Routledge Handbook of the Bioarchaeology of Human Conflict, edited by Christofer Knusel and Martin J.Smith, Routledge - London and New York, 2014, p. 602620;
 • A.Kuncevičius, Ryčio Jonaičio daktaro disertacija „Civitas Rutenica“ Vilniuje XIII-XV a., Lietuvos archeologija, t. 40, Vilnius: Dienmedžio leidykla, 2014, p. 281–287. – ISSN 0227-8694;
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, Trimačio vaizdo technologijų taikymas archeologijoje, Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos pažinti, sudarė A. Merkevičius, Vilnius, 2013, p. 618–641. – ISBN 978-609-459-278-2;
 • R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, A. Kuncevičius, R. Laužikas, Jutonių, Dubingių pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, Vilnius, 2013, p.149–153. – ISSN 1392-5512
 • R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, A. Kuncevičius, R.Laužikas, Baluošos piliakalnio žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, Vilnius, 2013, p. 130–131. – ISSN 1392-5512;
 • R. Augustinavičius, R. Laužikas, A. Kuncevičius, R.Jankauskas, Territorial Model of eastern Lithuania during the 1st- 15th centuries, Funeralia lednickie. Migracje, Spotkanie 15, Poznan, 2013, p. 5970
 • A. Kuncevičius, R. Jankauskas, R. Laužikas, R. Augustinavičius, R. Šmigelskas, Rytų Lietuvos teritorinis modelis I-XV a., Lietuvos archeologija, t. 39,  Vilnius, 2013, p. 1140. ISSN 0227-8694
 • A.Kuncevičius, G. Rackevičius,  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai Vilniuje. XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija. XVI a. koklių katalogas, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kungaikštystės valdovų rūmai, 2012, 479 p. Recenzija: Lietuvos archeologija, 2013, t. 39, p. 343348;
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, The Dubingiai Castle Site Church, Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, Vilnius, 2012, p. 260–266. – ISBN 978-9955-9913-7-3; 
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, The Excavation of the Radziwill Palace at the Dubingiai Castle Site, Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, Vilnius, 2012, p. 234–238. – ISBN 978-9955-9913-7-3;
 • A. Kuncevičius, J. Poškienė, The 2002 Excavation of the Vilnius Mass Grave of Soldiers from Napoleon‘s Grande Armee, Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, Vilnius, 2012, p. 160164. – ISBN 978-9955-9913-7-3;
 • A.Kuncevičius, The 1994-1997 and 2009 Excavation of the Senieji Trakai Castle Site, Archaeological Investigations 1990-2010 in Independent Lithuania, edited by G. Zabiela, Z. Baubonis, E. Marcinkevičiūtė, Vilnius, 2012, p. 190195. – ISBN 978-9955-9913-7-3; 
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje, Archaeologia Lituana, Vilniaus universitetas, 2012, t. 13, p. 728
 • A.Kuncevičius, R. Laužikas, R. Šmigelskas, R. Augustinavičius, Dubingių istorinė žemė – Rytų Lietuvos pilkapių ar lietuvių pilkapių teritorija, Lituanistica, Vilnius: Academia, 2012, t. 58, nr.1 (87), p. 1335;
 • A. Kuncevičius, An archaeologist and his Road to Voruta, Archaeologia Baltica, Klaipėda university, 2011, t.16, p. 1427;
 • R. Jankauskas, Ž. Miliauskienė, D. Stankevičiūtė, A. Kuncevičius, Im Osten etwas Neues: Anthropological analysis of remains of German soldiers from 1915-1918, Anthropologischer Anzeiger, Stuttgart: E. Schweizerbart Science Publishers, 2011, vol. 68, no. 4, p. 393414.  ISSN 0003-5548;
 • A.Kuncevičius, Senųjų Trakų pilis, Vytautaus Didysis ir jo epocha: straipsnių rinkinys 2000-2010. Skiriama Žalgirio mūšio 600 metų sukakčiai, Trakų istorijos muziejus, 2010, p. 720. – ISBN 978-9955-9767-9-0; 
 • A. Kuncevičius, R. Laužikas, D. Stankevičiūtė, R. Šmigelskas, Radvilų rūmai Dubingiuose, Archaeologia Lituana, t. 11, Vilniaus universitetas, 2010, p. 169 –187. – ISSN 1392-6748
 • A. Kuncevičius, Lietuva 1009 metais archeologų ir istorikų darbuose, Florilegium Lithuanumin honorem eximii atgue academici Lithuanni domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum, Vilnius, 2010, p. 127–150. – ISBN 978-9955-20-518-0;
 • A. Kuncevičius, Chapitre premier – Les Origines, Historiore de la Lituanie un Millenaire, sous la direction de Yves Plasseraud, 2010. – ISBN: 978-2-910878-36-8
 • R. Laužikas, R. Jankauskas, D. Stankevičiūtė, G. Striška, A. Kuncevičius, Archeologiniai tyrimai Dubingių piliavietėje 2003-2007 metais, Archaeologia Lituana, t. 9, Vilniaus universitetas, 2008 – p. 109–140. – ISSN 1392-6748;
 • A. Kuncevičius, Lietuvos viduramžių archeologija. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Humanitariniai mokslai, istorija (05H), Vilnius, 2008. – ISBN 978-9955-33-218-3;
   
 • R. Jankauskas, A.Kuncevičius, G. Striška, Badančia archeologiczne na zamczysku w Dubinkach – dawnej rezydencji Radziwillow, Barok. Historia–Literatūra–Sztuka, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2006, p. 155–165. – ISSN 1234-3233;
 • A. Kuncevičius, Prabyla senosios Kernavės miestiečiai, Lietuvos istorijos studijos, t. 17, Vilnius, 2006, p. 115–119. – ISSN 1392-0448;

 

Kita mokslinė veikla:

Mokslinio projekto „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037), finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-io prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1.3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vadovas. Projekto pradžia – 2011.04.01 pabaiga - 2015-03-31.

 

Ekspertinė veikla:

Europos archeologijos asociacijos 2016 metų metinės konferencijos  komiteto pirmininkas.

Medieval European Reseach Congress (MERC) komiteto narys  

Medieval Archaeology Reseach Group (MERC) - vykdomojo komiteto narys,

 

Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys. 

Mokslinės archeologinės komisijos pirmininkas (prie Kultūros paveldo departamento). 

Kultūros paveldo departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys.

 

Leidinio „Archaeologia Lituana“, kurį leidžia Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra redaktorių kolegijos narys.

Leidinio „Achaeologia Baltica“, kurį leidžia Klaipėdos universitetas redakcinės kolegijos narys.

Leidinio „Lituanistica‘, kurį leidžia Mokslų akademija redakcinės kolegijos narys. 

 

Klaipėdos universiteto doktoranto Mariaus Ščavinsko disertacijos „X a. pab. – XIII a. per. krikščioniškųjų misijų sklaidos klausimas baltų christianizacijos požiūriu“ gynimo tarybos narys (2009-03-27).

Klaipėdos universiteto doktoranto Klaido Permino disertacijos „XVI – XX a. luotai iš dabartinių Latvijos ir Lietuvos teritorijų“ oponentas (2009-06-26).

Klaipėdos universiteto doktoranto Povilo Blaževičiaus disertacijos „Žaislai ir žaidimai XIII-XVII amžiais remiantis archeologijos duomenimis“ gynimo tarybos narys (2010-03-04).

Klaipėdos universiteto doktoranto Mindaugo Brazausko disertacijos „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XVI-XVII a. infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“ disertacijos gynimo tarybos narys (2011-04-29).

Klaipėdos universiteto doktoranto Roman Širouchov disertacijos „Prūsų ir kuršių kontaktai XI-XIII a. pradžioje archeologijos duomenimis“ oponentas (2012-11- 16).

Klaipėdos universiteto doktoranto Ryčio Jonaičio disertacijos „Civitas Rutenica Vilniuje XIII-XV a.“ oponentas (2013-09-25).

Vilniaus universiteto doktorantės Lauros Prascevičiūtės disertacijos „Valakų reformos paveldas: tyrimų ir apsaugos problemos“ oponentas (2013-10-18).

Klaipėdos universiteto doktorantės Irmos Kaplūnaitės disertacijos „Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV –XVI amžiaus pradžioje” oponentas (2015-04-10).

Vilniaus universiteto doktorantės Rūtos Kačkutės disertacijos “Romėniškojo geležies amžiaus visuomenių socialinė analizė Baltijos jūros regione” gynimo komiteto narys (2015-05-08).

 

 

Skelbiami Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekano (-ės) rinkimai

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto taryba skelbia konkursą Istorijos fakulteto dekano pareigo...

VU Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantų seminaras…

Vasario 19 d. (trečiadienį) 17 val. Istorijos fakulteto 329 auditorijoje vyks doktorantų seminaras. ...

Prof. Stefan Berger (Bochumas)„Istorinių nacionalizmo tyrinėjimų perspektyv…

2020 m. vasario 24 d. 17 val. kviečiame į Prof. Stefan Berger (Bochumas) paskaitą „Istorinių naciona...