Naujienos

Dėl studijų proceso planavimo ir jo organizavimo Vilniaus universitete laikinojo karantino metu

smoke signalsVadovaudamiesi Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. R-93 sudarytos darbo grupės koronaviruso prevencijai 2020 m. kovo 12 ir 24 d. vykusių pasitarimų sprendimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 2017 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ (su papildymais), atsižvelgdami į Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių vadovų pavaduotojų studijoms 2020 m. kovo 18 ir 26 d. vykusių posėdžių sprendimus ir papildydami Vilniaus universiteto 2020 m. kovo 20 d. rašte Nr. SR-125 „Dėl studijų proceso organizavimo ir įgyvendinimo Vilniaus universitete laikinojo karantino metu“ pateiktą informaciją, siekiame informuoti jus apie atnaujintus tolimesnius sprendimus, susijusius su vykdomo studijų proceso organizavimu, jo planavimu ir įgyvendinimu Vilniaus universitete likusiu laikinojo karantino laikotarpiu.

Norėtume pakartotinai priminti, kad pagal šiuo metu galiojantį Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus patvirtintą 2019–2020 mokslo metų studijų kalendorių 2020 m. balandžio 6–13 d. Universiteto studentams yra suteikiamos Velykų atostogos, todėl šiuo laikotarpiu studijuojantieji yra atleidžiami nuo visų studijų veiklų įgyvendinimo. Taip pat informuojame, jog Universitete kol kas ir toliau bus vadovaujamasi anksčiau patvirtintais studijų proceso veiklų įgyvendinimo terminais, tačiau reaguojant į ateityje galimai kilsiančius papildomus iššūkius, susijusius su laikinojo karantino sąlygojamais apribojimais, Universitete bus iš karto priimami atitinkami sprendimai, susiję su studijų proceso veiklų įgyvendinimo terminų perplanavimu.

Atsižvelgdami į būtiną pasirengimą viso likusio semestro studijų veiklų vykdymą tęsti nuotoliniu būdu bei tuo pačiu suprasdami dėstytojų tarpe kylantį nerimą dėl tolimesnio studijų proceso organizavimo, p r a š o m e kamieninių akademinių padalinių, kad iki Velykų atostogų – 2020 m. balandžio 13 d. – dėstytojai:

− peržiūrėtų šiame semestre jų dėstomus studijų dalykus (modulius) – peržiūrėtų anksčiau suplanuotus studijų metodus ir vertinimo strategijas ir, esant poreikiui, juos pakeistų į kitus studijų metodus ir vertinimo strategijas (įskaitant ir galutinius semestro žinių patikrinimus), tinkamas įgyvendinti nuotoliniu būdu, taip užtikrinant deramą dalyko (modulio) tikslų pasiekimą. Atlikus tokius pokyčius, atitinkamai turi būti informuojamos kitos, su dalyko (modulio) įgyvendinimu susijusios šalys – studentai, studijų programos komitetas ir padalinio administracija, šį informavimą atliekant Universiteto teikiamose platformose (pvz., Universiteto suteiktu el. paštu ar Virtualioje mokymosi aplinkoje);

− peržiūrėtų dalyke (modulyje) nusimatytus įgyvendinti eksperimentinius ir kitus tiriamuosius studijų metodus bei vertinimo strategijas (jeigu tokios buvo suplanuotos), reikalaujančias kontaktinės studijų veiklos, taip pat jas pakeistų į kitus studijų metodus ir strategijas, tinkamus įgyvendinti nuotoliniu būdu;

− atsižvelgiant į dėstomo studijų dalyko (modulio) pasikeitimus ir esamą studijų nuotoliniu būdu įgyvendinimą, peržiūrėtų ir, esant poreikiui, perplanuotų dalyko (modulio) studentų darbo krūvį, labiau jį pritaikydami studijų įgyvendinimui nuotoliniu būdu;

Taip pat p r a š o m e, jog dėstytojai:

− vesdami studijų užsiėmimus nuotoliniu būdu, laikytųsi semestro studijų tvarkaraštyje numatytų užsiėmimų vykdymo laikų, išskyrus tuos atvejus, kuomet šių studijų užsiėmimų medžiaga studentams yra pasiekiama bet kuriuo metu;

− geranoriškai konsultuotų baigiamųjų kursų studentus ir suteiktų jiems visokeriopą metodinę pagalbą rengiant studijų baigiamuosius darbus. Taip pat suprasdami susirūpinimą, kylantį dėl laikinojo karantino sąlygų priverstinai nutrauktų eksperimentinių ir kitų tiriamųjų baigiamojo darbo veiklų, prašome tokiems studentams geranoriškai suteikti visą reikalingą metodinę pagalbą perplanuojant atitinkamų baigiamojo darbo dalių atlikimą ir konsultuoti juos pasirenkant alternatyvius metodologinius būdus, pvz., leidžiant ir suteikiant šiems studentams jų baigiamuosiuose darbuose remtis jūsų padaliniuose turimais kitų tyrėjų ar studentų seniau surinktais empirinių tyrimų duomenimis. Jeigu tokios galimybės nėra, tuomet siūlome lanksčiai reaguoti į kylančias individualias baigiamųjų kursų studentų situacijas ir leisti tokiems studentams pasirinkti kitą baigiamojo darbo temą, kurios metodologijos įgyvendinimas būtų labiau palankus šiandieninėms studijų įgyvendinimo sąlygoms.

Taip pat siekiant tinkamai suplanuoti bei įgyvendinti sklandų kontaktinių studijų veiklų perkėlimą į nuotolinę erdvę ir efektyviai reaguoti į nuolat vykstančius pokyčius, p r a š o m e studijų programos komitetų geranoriško įsitraukimo ir bendradarbiavimo Komiteto lygmenyje organizuojant šiuos studijų planavimo ir organizavimo procesus:

− padėti studijų programos dėstytojams ir jiems suteikti metodinę pagalbą dėl studijų metodų ir vertinimo strategijų atnaujinimo, taip pat užtikrinti administracinį lankstumą tvirtinant dalykų (modulių) laikinus pokyčius, susijusius su dėstytojo atliktai studijų dalyko (modulio) pakeitimais (pvz., atsisakant formalaus dalykų (modulių) aprašų pakeitimo);

− peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti studijų programos baigiamojo darbo vertinimo ir gynimo reikalavimus, užtikrinančius objektyvų ir sąžiningą studentų baigiamųjų darbų vertinimą. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad atlikus tokius pakeitimus, studijų programos komitetas ar padalinio administracijos atstovai turi supažindinti ir informuoti baigiamųjų kursų studentus apie atliktus tokius baigiamųjų darbų vertinimo ir gynimo reikalavimų pakeitimus. Universitete visuotinai turi būti laikomasi principinės pozicijos, jog laikinojo karantino sąlygotos force majeure aplinkybės, lėmusios tam tikrus esminius nesklandumus baigiamojo darbo rengimo procesui (pvz., empirinių duomenų rinkimui), neturi daryti jokios įtakos objektyviems ir sąžiningiems studijuojančiųjų baigiamųjų darbų gynimo ir vertinimo procesams;

− lanksčiai reaguoti į baigiamųjų kursų studentams kylančias individualias situacijas, susijusias su studijų baigiamųjų darbų temų keitimu baigiamojo darbo rengimo eigoje. Šis temos keitimas turi būti grindžiamas paskelbto karantino sąlygotu itin apribotu baigiamiesiems darbams svarbių empirinių darbų duomenų rinkimu, dėl kurio nėra galimybės tinkamai pasiekti pirminėje baigiamojo darbo temoje nusimatytų tikslų ir uždavinių;− paremdami anksčiau šiame rašte išreikštus prašymus, susijusius su baigiamųjų darbų rengimu ir jų eksperimentinių (tiriamųjų) darbų atlikimu, taip pat prašome studijų programos lygmenyje visuotinai pergalvoti ir priimti platesnės aprėpties atitinkamus sprendimus dėl studijų baigiamųjų darbų rengimo metodologinių alternatyvų (pvz., susijusių su ribotu baigiamiesiems darbams svarbių empirinių tyrimų atlikimu ir galimomis alternatyvomis pakeisti jį).

Siekdami visapusiško bendradarbiavimo ir sklandaus likusių studijų veiklų įgyvendinimo, kylant klausimams ar iššūkiams, susijusiems su tolimesniu studijų proceso organizavimu ir jo planavimu, kviečiame konsultuotis ir aktyviai bendradarbiauti su Centrinės administracijos studijų skyrių darbuotojais.

Studijų prorektorius

doc. dr. Valdas Jaskūnas

 

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos