Sidebar

Nuolatinių bakalauro studijų programų IV kurso studentams paskaitos vyksta  rekomenduotina užbaigti paskaitas iki 2021 m. gegužės 17 d.
Nuolatinių bakalauro studijų programų IV kurso studentams galutinis studijų pasiekimų vertinimų laikotarpis iki 2021 m. gegužės 24 d. į Sistemą turi būti  suvesti visi  studijų rezultatai 
Nuolatinių bakalauro studijų programų studentai bakalauro darbus įkelia į Sistemą ir apie tai el. paštu informuoja katedros studijų administratorę bei darbo vadovą  

iki 2021 m. birželio 11 d. 15.00 val.

Bakalauro darbų gynimo sesija vyksta 2021 m. birželio 17-22 d.         
Nuolatinių magistro studijų programų studentų magistro darbus įkelia į Sistemą ir apie tai informuoja e paštu katedros studijų administratorę bei darbo vadovą iki 2021 m. birželio 9 d. 15 val.
 Magistro darbų gynimo sesija vyksta 2021 m. birželio 14–16 d.  

 

Istorijos fakulteto 2021 m. studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijos

LT dvaru vasaros mkla2021 m. liepos 2-9 d. Lietuvos dailės istorikų draugija  organizuoja išvykstamuosius kursus jauniesiems dvarų paveldo specialistams (Paveldosaugos studentai, įskaitant šių metų absolventus; asmenys (iki 35 metų amžiaus) dirbantys paveldosaugos srityje ). Renkama15 asmenų grupė, kuri per savaitę aplankys 12 dvarų ir išklausys maždaug 40 val. kursą (paskaitos lietuvių ir anglų kalbomis). Kursai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
 
Paraiškos priimamos iki gegužės 15 d. 
Detalesnė informacija bei paraiškos anketa:

hist t shirtIstorijos fakultetas jau trečius metus kviečia studentus įsitraukti į įvairias mūsų mokslininkų šiuo metu vykdomas veiklas, susijusias su tyrimais ar mokslo populiarinimu. Jūs turėsite galimybę tapti profesionalių istorikų padėjėjais, patirti, kaip dirba mokslininkai, o kartu „pasimatuoti istoriko rūbą“. Tikimės, kad fakulteto studentai, nepriklausomai nuo studijuojamos programos, ras juos dominančią veiklą.

Kviečiame peržiūrėti projektus ir susisiekti su dominančią veiklą siūlančiu dėstytoju tiesiogiai.

Siūlomų projektų aprašymai ir dėstytojų kontaktai

 

atention 3Pateikiame Jūsų dėmesiui ištrauką iš VU 2021-02-23 Senato posėdžio, akcentuojant 4.2 punktą: DĖL LAIKINŲJŲ STUDIJŲ PROCESĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ TAIKYMO 2020–2021 STUDIJŲ METŲ PAVASARIO SEMESTRO VILNIAUS UNIVERSITETE METU NUOSTATŲ…
4. Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto senato 2017 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. S2017-6-2 „Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“ (su pakeitimais Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. S-2018-5-5) (toliau – Aprašas), taikymo:
4.1. Kamieninio akademinio padalinio vadovas gali nustatyti rezidentams, priimtiems į valstybės nefinansuojamas rezidentūros studijas, palankesnes nei numatyta Aprašo 28 ir 32 punktuose metinės studijų įmokos mokėjimo dalimis tvarkos ir terminų laikinąsias sąlygas;
4.2. Kamieninio akademinio padalinio vadovo sprendimu pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų, išskyrus rezidentūros studijų, studentams studijų įmokų (tarp jų ir pirmosios įmokos) sumokėjimo terminas gali būti atidedamas iki 2020–2021 studijų metų pavasario semestro pabaigos, netaikant Aprašo 32 punkte nustatyto gegužės 1 d. termino ir 34 punkte nustatyto einamojo semestro pirmojo studijų mėnesio paskutinės dienos ir gegužės 1 d. terminų.

LMT pavLietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas veiklai „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“. Finansavimo tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 23 d.

Daugiau informacijos

 

stipendijos ogŠvietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia konkursą studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2021-2022 m. m. pagal Fondo direktoriaus patvirtintą programos įgyvendinimo tvarką.

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2021 m. balandžio 30 dienos (imtinai). Po šio termino nei naujos paraiškos, nei papildomi dokumentai nebus priimami. Rekomenduojame neatidėti paraiškos pateikimo paskutinei termino dienai, kadangi, dėl didelės apkrovos, sistemos veikimas gali sulėtėti.

Visą informaciją rasite stipendijos.lt

 

sauktukas demesio2021m. vasario 18 d.  baigėsi žiemos sesijos skolų perlaikymas.  Po šio termino studentui, turinčiam ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto Dekanė gali leisti pakartoti atitinkamo modulio/dalyko (-ų) arba modulio dalies studijas arba išlaikyti skolas eksternu ir tęsti studijas.

Norintys tęsti studijas ir kartoti modulio/dalykų studijas studentai, pasibaigus perlaikymo terminui, iki 2021 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) turi per e-studentas aplinką pateikti e-prašymus dėl neatsiskaityto/neišlaikyto dalyko ar modulio (modulio dalies) kartojimo. Leidimas pakartojimui įforminamas fakulteto Dekanės įsakymu, įvedamu į VUSIS: kartojantis dalyką studentas jo ištrauką bei mokėtiną pakartojimo mokestį  matys savo darbo vietoje VUSIS. Studentams, pateikusiems e-prašymą ir gavusiems sutikimą iš atitinkamo dalyko dėstytojo atsiskaityti už skolą eksternu,  leidimas taip pat  bus įformintas Dekanės įsakymu.

 • Modulių/dalykų, kurių studijas leista pakartoti, skolų likvidavimo terminas atidedamas vieneriems metams. Įmoka už studijų programos dalykų (modulių) kartojimą sumokama ne vėliau, kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos.
 • Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro (bakalauro st.7-ojo, magistro st. – 3-io) egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro (bakalauro st.8-ojo) egzaminų (įskaitų) laikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų, fakulteto Dekanė gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo sesijos pradžios.

Dėl mokesčių už pavasario semestro studijas: primename, kad pagal VU Senato 2017 m. gegužės  23 d. patvirtintą nutarimą Nr. S-2017-6-2 (VU Senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-5 redakcija) (visą dokumentą  „Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašas“ rasite: https://www.vu.lt/studijos/studentams/studijas-reglamentuojantys-dokumentai#vilniaus-universiteto-teises-aktai ),  mokesčiai mokami:

 

 • ) semestrinę studijų, klausytojo bei kartojimo įmoką sumokama iki 2021 m. vasario 28 d.
 • ) pageidaujantieji studijų įmoką mokėti dalimis: iki vasario 23 d. turi būti sumokėję ne mažiau kaip 30 procentų reikiamos mokėti sumos, o e-prašymą   „Dėl mokesčio mokėjimo dalimis“  pildykite ir pateikite per VUSIS. E-prašyme būtina nurodyti likusios įmokos dalies arba 2 dalių mokėjimo sumas ir terminus.  
 • ) prašymai dėl studijų įmokos atidėjimo pildomi ir pateikiami per e-studentas aplinką VUSIS;
 • ) visi mokėjimai turi būti baigti iki 2021 m. gegužės 1 d.

 

stipendijos ogŠvietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų magistrantūros ir doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas gauti paramai dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2020–2021 akademiniais metais.

Valstybės parama bus skiriama ne daugiau nei 10 atrinktų kandidatų.

Ne trumpesniam nei 3 mėnesių ir ne ilgesniam nei 10 mėnesių laikotarpiui (dviem akademiniams semestrams iš eilės) skiriama valstybės parama:

 • 12 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio stipendija per mėnesį magistrantūros studentams, 15 BSI dydžio stipendija per mėnesį doktorantams;
 • Dengiama dalis studijų kainos;
 • Kelionės išmoka.

Vsa informacija www.stipendijos.lt

Mainai 21 22Vasario 23 13 val. vyks Tarptautinių ryšių skyriaus online renginys – papildomas seminaras apie mainų galimybes Vilniaus universitete - Erasmus+, ARQUS, Coimbra, dvišaliai mainai, praktikos ir kt.

Nuoroda: https://www.facebook.com/events/279773046834914/

Kviečiame prisijungti studentus, negalėjusius dalyvauti anksčiau vykusiame renginyje, pasinaudoti puikia proga išplėsti žinias ar užduoti rūpimus klausimus!

VU APPTai Vilniaus universiteto (VU) programėlė, skirta kiekvienam VU studentui ir studentei.

Parsisiuntę ją ir prisijungę su oficialiais VU studento tapatybės patvirtinimo duomenimis (prisijungimo vardas ir slaptažodis), programėlėje pirmieji ir operatyviai sužinosite pagrindines bei aktualias naujienas, lengvai rasite reikalingus kontaktus. Naudojantis mobiliąja programėle, visada arti ir lengvai aptinkami bus galinčių padėti studijų procese kontaktai.

Trumpai tariant, svarbiausia informacija – vienoje vietoje.

Taigi jei esat VU studentai ar studentės, parsisiųskit ir būtinai išbandykit!

Daugiau informacijos

 
bakalauro prasymaiPavasario semestre studijas atnaujinantys bakalauro ir magistro studijų studentai darbo temas turi pasirinkti iki einamųjų mokslo metų vasario 15 d.
COVID-19 pandemijos laikotarpiu prašymas dėl baigiamojo darbo temos ir vadovo katedrų administratorėms siunčiami elektroniniu paštu, Word formatu. Pasirašyti nereikia. Jūsų parašą atstos laiško išsiuntimas iš VU suteikto el. pašto . Prašyme darbo tema turi būti nurodyta lietuvių ir anglų kalbomis. Darbo tema turi būti suderinta su darbo vadovu. COVID 19 pandemijos laikotarpiu nereikalaujama raštiško vadovo patvirtinimo ir sutikimo vadovauti, tačiau temos, nesuderintos su vadovu, tvirtinamos nebus.
 
 
Archeologijos katedros administratorė
Violeta Vasiliauskienė  
el. paštas  
tel. 85 268 7284.
Temas derinti su dėstytojais individualiai. 
Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros administratorė
Danguolė Marija Skulsčiūtė
el. paštas 
tel. 85 268 7288.
Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros dėstytojų siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos 
Naujosios istorijos katedros studijų administratorė
Vilma Butkutė-Pavilanskienė 
el. paštas 
tel. 85 268 7286.

Naujosios istorijos katedros dėstytojų siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos 

Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros administratorė
Rima Bareikienė
el. paštas 
tel. 85 268 7297
Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros dėstytojų siūlomos kursinių ir bakalauro darbų temos  

aktyvus klausymasisAr žinojai, kad girdėti ir išklausyti kitą žmogų – du skirtingi dalykai? Iš tiesų, to išmokti nėra taip paprasta, todėl išklausymo ir aktyvaus klausymosi įgūdžiai turi būti nuolat tobulinami. Kodėl tai svarbu? Gebėjimas aktyviai klausytis gali padėti ir studijose, ir bendraujant su kitais žmonėmis, ypač kai norisi suprasti, kaip jie iš tiesų jaučiasi. Todėl kviečiame dalyvauti seminare ir lavinti šiuos įgūdžius.

 

2020 lapkričio 26 ir gruodžio 17 d.

Nuotolinio seminaro metu atsakysime į šiuos klausimus:

- Kas yra aktyvus klausymasis?
- Ar aš galiu išmokti aktyviai klausytis?
- Kaip galiu pritaikyti savo aktyvaus klausymosi įgūdžius norint suteikti pirmąją psichologinę pagalbą kitam?

Seminarą ves VU psichologė Gintarė Mikulienė.

Seminare gali dalyvauti tik VU studentai.

Registracija: https://bit.ly/3ny4Wvc (pirmiausia įvesk savo universitetinį el. paštą, po to – savo VU prisijungimo numerį ir slaptažodį).

Daugiau informacijos:

Facebook renginys

nuojautos abejonesPraktikos pasiūlymas studentams, kurie savo profesinę karjerą norėtų sieti su kultūra, ypatingai su vizualiaisiais menais. 

Lapkričio 26 d. meno galerija "Contour" naujose erdvėse Markučiuose atidaro grupinę parodą ;;; nuojautos ir abejonės (Laisvydė Šalčiūtė, Eglė Ridikaitė, Kęstutis Grigaliūnas, Dainius Trumpis, Rūta Vadlugaitė, Diana Remeikytė, Raimondas Gailiūnas).

Šioje parodoje svarbus dėmesys tenka žiūrovui, todėl ieškome studentų, kurie norėtų atlikti praktiką kaip ekspozicijos konsultantai ir šiek tiek papasakoti apie konceptą ir kūrinius lankytojams. Prieš praktiką studentai bus supažindinti su parodos idėja, architektūra, kartu bus aptarta, ką ir kaip geriau pasakoti, esant poreikiui vyks susitikimai su menininkais. Paroda veiks nuo lapkričio 26 d. iki sausio 10 d., todėl praktikantų bus prašoma atvykti kelis kartus per savaitę jiems patogiu laiku.

Parodos anonsas

Laiškus su prisistatymais iki lapkričio 9 d. siųskite el. paštu 

Dėl iškilusių klausimų, skambinti telefonu +37067212161

atention 3Primename, kad 2020/21 m.m. rudens semestro įmoka turėjo būti sumokėta iki 2020-09-31. Pageidaujantieji mokėti įmoką dalimis arba atsidėti mokėjimo terminą, per e-studentas pateikite atitinkamą prašymą. Gavę juos, įforminsime IF Dekanės įsakymu. Studentai, kuriems įsakymu įmoka atidėta ar ją leista sumokėti dalimis, tai privalo atlikti iki 2020-12-01.

Kilus klausimams skambinkite/kreipkitės į IF Studijų skyrių (IF 215 kab., tel. 268 7290.

mobilumo gidas

Švietimo mainų paramos fondas pristato atnaujintą mobilumo gidą, kuris supažindins su mobilumo galimybėmis, padės pasirinkti studijas, savanorystę ar stažuotę pagal Jūsų poreikius, patars ką būtina žinoti vykstant į vieną ar kitą šalį ir kaip elgtis įvairiose situacijose. Galiausiai suteiks informacijos kaip vėl įsilieti į veiklas Lietuvoje po mainų ar stažuotės.

https://www.mobilumogidas.lt/

 

IF kiemasKonkurse gali dalyvauti tik pažangūs I pakopos II–IV kurso Istorijos ir Kultūros istorijos ir antropologijos programų ir II pakopos Istorijos programos Istorijos fakulteto studentai, besidomintys XIX–XXI a. istorija. Stipendija skiriama 10 mėnesių.

Kandidatai turi iki 2020 metų rugsėjo 30 d. pateikti arba atsiųsti el. paštu VU IF studijų prodekanui:

 • prašymą skirti stipendiją;
 • IF Studijų skyriuje parengtą pažymą apie studijų rezultatus;
 • dokumentus, įrodančius pasiekimus mokslinėje veikloje XIX–XXI a. istorijos srityje (referato, kursinio, bakalaurinio darbo ar straipsnio, jei turite, kopiją(-as).

Daugiau apie vardines stipendijas

mecislovas jucas valdovurumai lt nuotrStipendija skiriama vieniems metams. Konkurse gali dalyvauti tik pažangūs I pakopos III–IV kurso ir II pakopos Fakulteto studentai, studijuojantys LDK istoriją.

Kandidatai turi iki 2020 metų rugsėjo 30 d. pateikti arba atsiųsti el. paštu VU IF studijų prodekanui:

 • prašymą skirti stipendiją;
 • IF Studijų skyriuje parengtą pažymą apie studijų rezultatus;
 • dokumentus, įrodančius Kandidato pasiekimus mokslinėje veikloje LDK istorijos srityje (referato, kursinio darbo, bakalaurinio darbo ir (ar) straipsnio (jei yra) kopiją (-as)).

Daugiau apie vardines stipendijas

phd applyPriėmimą į Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo bendra Priėmimo į doktorantūrą komisija.

Stojančiojo į istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą konkursinis balas susideda iš doktorantūros mokslinio projekto ir pokalbio vertinimo, stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio svertinio vidurkio ir mokslo darbų vertinimo (jei stojantysis tokių turi).

Moksliniai projektai (1 atspausdintas egzempliorius) kartu su mokslininkų rekomendacijomis, straipsnių kopijomis priimami ir registruojami VU Istorijos fakulteto dekanate  (Universiteto g. 7, II aukštas, 209 kab.) nuo rugpjūčio 17 d. iki  21 d. (penktadienis) 15.00 val.  Mokslinio projekto elektroninę versiją, mokslininkų rekomendacijas bei straipsnių, konferencijose skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skenuotas kopijas nurodytu laiku taip pat privaloma atsiųsti el. paštu   , tel. (8 5) 2687297.

Priėmimas į 2020 m. istorijos ir archeologijos mokslo krypties doktorantūrą vyks rugpjūčio 26 d. (trečiadienį)  10.00 val. Vilniaus universitete, Istorijos fakultete, 329 aud. (Universiteto g.7, III a.). 

Daugiau informacijos

211Informuojame, jog VU Senato sprendimas dėl sesijos pabaigimo nuotoliniu būdu nėra atšauktas. Baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų gynimai vyks nuotoliniu būdu. 

Visiems, kurie neturi techninių galimybių gintis baigiamąjį darbą nuotoliniu būdu, tokios galimybės bus suteiktos.

Tikrinkite universiteto el. paštą. Jei keitėsi Jūsų telefono numeris - el. paštu. informuokite Janiną Leonienę (). 

Baigiamųjų darbų gynimų tvarkaraščiai:

Aktualūs dokumentai:

Jei turite su gynimais susijusių klausimų, kreipkitės į savo studijų programos gynimų komisijos administratorių:

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos