VU Istorijos fakulteto dekano rinkimai - Istorijos fakultetas

Sidebar

IF kiemasVilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekaną iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Vilniaus universiteto statuto ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Istorijos fakulteto taryba ir teikia skirti Vilniaus universiteto rektoriui. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Vilniaus universiteto statute keliamus reikalavimus.

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo daktaro laipsnį, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties, kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Kandidato į dekano pareigas veikla turi rodyti, kad jis suvokia Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) misiją, puoselėja Universiteto vertybes, yra motyvuotas rūpintis Universiteto veiklos kokybe ir turi žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų dekano pareigoms vykdyti. Kandidatu į dekano pareigas gali būti Universitete nedirbantis asmuo.

Kandidatuoti į dekano pareigas negali asmenys, dvi kadencijas iš eilės iki vykdomų rinkimų ėję Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekano pareigas.

 

Kandidatų į fakulteto dekanus kėlimas ir registravimas vyksta nuo 2017 m. rugpjūčio 17 iki 2017 m. lapkričio 2 dienos.

Kandidatai Istorijos fakulteto dekano rinkimų komisijos pirmininkui turi pateikti šiuos dokumentus:

1) prašymą dalyvauti konkurse;

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3) gyvenimo aprašymą (CV);

4) mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;

5) veiklos programą (iki 5 psl.).

 

Rinkimų komisijos pirmininkas: doc. dr. Saulius Kaubrys.

Kontaktai: Universiteto g. 7, Vilnius, 319-320 kab., tel. 8 610 48112, el. p. .

Rinkimų komisijos nariai: doc. dr. Genutė Kirkienė, doc. dr. Gintautas Vėlius.

 

Rinkimų eiga:
 

Kandidatų į fakulteto dekanus sąrašas skelbiamas 2017 m. lapkričio 10 dieną.

Vieši kandidatų į fakulteto dekanus debatai vyks 2017 m. lapkričio 29 dieną.

Dekano rinkimai vyks 2017 m. gruodžio 7 d.

 

Iš Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto nuostatų:

23. Dekanu gali būti asmuo, atitinkantis kamieninio akademinio padalinio vadovui Statute keliamus reikalavimus.

24. Dekanas atsakingas ir atskaitingas Tarybai ir Rektoriui. Dekanas pagal pareigas yra rektorato narys ir dalyvauja Universiteto strateginiame valdyme. Fakulteto ūkio ir turto valdymo bei kitais neakademinės veiklos organizavimo klausimais Dekanas taip pat atskaitingas Universiteto kancleriui.

25. Dekanas renkamas 5 metams, vadovaujantis Statutu ir šiais Nuostatais.

26. Konkursą Dekano pareigoms eiti skelbia Taryba likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Dekano įgaliojimų pabaigos. Šio punkto nuostatos netaikomos atvejais, kai Dekano įgaliojimai nutrūksta anksčiau termino dėl kitų priežasčių.

27. Konkursą Dekano pareigoms eiti ir rinkimus organizuoja (taip pat registruoja kandidatus) bei jų rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Dekano pareigas. 

28. Dekaną iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Statuto ir šių Nuostatų nustatyta tvarka slaptu balsavimu renka Taryba ir teikia skirti Rektoriui. Dekanas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau nei pusė visų Tarybos narių.

29. Jei nė vienas kandidatas nesurenka daugiau nei pusės visų Tarybos narių balsų, rengiami pakartotiniai slapti balsavimai, kuriuose dalyvauja du pirmajame balsavimo ture daugiausiai ir nevienodai balsų gavę kandidatai arba visi daugiausiai ir vienodai balsų gavę kandidatai. Jei po pakartotinių balsavimų Dekanas neišrenkamas, Taryba skelbia naują konkursą Dekano pareigoms eiti.

30. Dekano rinkimų rezultatus ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rinkimų Fakulteto rinkimų komisija skelbia Fakulteto interneto svetainėje Dekano rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų paskelbimo gali ūti skundžiami Universiteto Centrinei rinkimų komisijai, kuri ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išnagrinėjusi skundą gali rinkimų rezultatus palikti nepakeistus arba pripažinti rinkimus negaliojančiais Pripažinus rinkimus negaliojančiais, rengiamas pakartotinis slaptas balsavimas, kuriame dalyvauja visi kandidatai.

31. Įvykusių Dekano rinkimų rezultatus Fakulteto rinkimų komisija ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša Rektoriui. Jei motyvuotu Rektoriaus sprendimu su išrinktu Dekanu nesudaroma darbo sutartis, Taryba skelbia pakartotinius Dekano rinkimus. Kol bus išrinktas Dekanas, Rektorius laikinai vadovauti padaliniui skiria vieną iš kadenciją baigusių Prodekanų.

32. Tas pats asmuo Dekanu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai asmuo Dekanu buvo ne visą kadenciją kurią nors iš dviejų.

33. Dekanas turi savo pavaduotojus Prodekanus, kurių vienas yra atsakingas už Fakulteto studijų organizavimą Visi prodekanai yra pavaldūs ir atskaitingi Dekanui. Prodekanų kandidatūras ir funkcijas tvirtina ir sprendimus dėl prodekanų nušalinimo Dekano teikimu priima Taryba.

34. Prodekanų įgaliojimų trukmė susieta su Dekano įgaliojimų trukme: išrinkus ir paskyrus Dekaną ir jam pradėjus eiti savo pareigas, baigiasi kadenciją baigusio Dekano pavaduotojų įgaliojimai Naujai išrinktas ir paskirtas Dekanas gali Tarybai teikti siūlymą laikinai pratęsti kadenciją baigusio Dekano pavaduotojų įgaliojimus, kol šių Nuostatų tvarka bus paskirti nauji Prodekanai.

35. Dekanas: 

35.1. atsako už vadovavimą Fakultetui bei už Fakulteto veiklos plano įgyvendinimą, vadovaujantis Universiteto strateginiu veiklos planu;

35.2. atsako, kad Fakulteto veikla atitiktų Statutą, kitus įstatymus, poįstatyminius ir Universiteto teisės aktus;

35.3. atsako už bendrą studijų programų ir mokslinių tyrimų efektyvumą bei raidos kokybę pagrindinėje Fakulteto veiklos srityje; užtikrina studijų programų ir mokslinių tyrimų programų sąsają ir šių programų tarpdalykinius ryšius;

35.4. rengia ir teikia Tarybai tvirtinti Fakulteto veiklos 3 metams planą ir jo kasmetines pataisas; organizuoja priemones, telkia išteklius ir kuria paskatas, būtinas vykdyti Fakulteto veiklos planą; stebi, kontroliuoja ir reguliuoja plano vykdymo eigą bei atsako už plano įgyvendinimo kokybę;

35.5. teikia Tarybai svarstyti Fakulteto veiklos metinę ataskaitą;

35.6. teikia Tarybai tvirtinti Prodekanų skaičių, jų kandidatūras ir funkcijas, siūlymą dėl Prodekanų nušalinimo; 

35.7. teikia siūlymus Tarybai dėl Fakulteto nuostatų pakeitimų;

35.8. teikia siūlymus Tarybai dėl katedrų, mokslo centrų ar kitų akademinių darinių įsteigimo ir likvidavimo;

35.9. teikia Tarybai tvirtinti ar atšaukti katedrų vedėjus, mokslo centrų ar kitų akademinių darinių vadovus;

35.10. steigia ir likviduoja neakademinius darinius;

35.11. teikia Tarybai tvirtinti Fakulteto pajamų ir išlaidų metinę sąmatą, jų įvykdymo ataskaitas, akademinės veiklos skatinimo Fakultete nuostatus;

35.12. Tarybai pritarus teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto mokslinių tyrimų, mokslinės veiklos programų;

35.13. Tarybai pritarus teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto studijų vietų skaičiaus ir dėl reikalavimų stojantiesiems;

35.14. teikia Rektoriui siūlymus dėl Fakulteto vykdomų studijų kainų, įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžių ir kitų Fakulteto teikiamų paslaugų kainų;

35.15. teikia Tarybai tvirtinti studijas ir mokslinį dar ą Fakultete reglamentuojančias taisykles;

35.16. Tarybos pritarimu siūlo Rektoriui skelbti konkursus į profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas;

35.17. siūlo Rektoriui priimti į darbą ir atleisti iš darbo Fakulteto darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ir/arba drausmines nuobaudas;

35.18. užtikrina Fakulteto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

35.19. organizuoja ir užtikrina teisėtą ir taupų Fakulteto lėšų ir priskirto turto naudojimą;

35.20. atsako už Fakulteto viešuosius pirkimus;

35.21. atsako už Fakulteto tarptautinius ryšius;

35.22. koordinuoja sutarčių, reikalingų Fakulteto vykdomai mokslo ir studijų veiklai, sudarymą, ir užtikrina Fakulteto iniciatyva sudarytų sutarčių vykdymą;

35.23. vykdo kitas Universiteto teisės aktuose kamieninio akademinio padalinio vadovui priskirtas funkcijas bei atlieka kitas kamieninio akademinio padalinio vadovui būdingas pareigas.

36. Įgyvendindamas Fakulteto veiklos planą, jam priskirtas funkcijas ir pavestas užduotis, Dekanas pagal kompetenciją leidžia įsakymus, potvarkius, duoda privalomus nurodymus Fakulteto akademinės bendruomenės nariams ir kitiems darbuotojams.

37. Dekanas gali sudaryti veiklos planavimo, tarptautinių patarėjų, globėjų, studentų grįžtamojo ryšio ir kitus nuolat ar laikinai jam patariančius darinius (komisijas).

38. Dekano įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai arba atsistatydinus. Dekanas turi nedelsdamas atsistatydinti, jei nepasitikėjimą juo pareiškia Taryba dviejų trečdalių visų Tarybos narių balsų dauguma arba jei Taryba paprasta balsų dauguma pritaria Rektoriaus pareikštam nepasitikėjimui. Jei Dekanas, kuriuo nepasitikėjimą pareiškė Taryba arba Rektorius, Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą nedelsdamas neatsistatydina, darbo sutartis su juo nutraukiama dėl šio punkto ir Statuto 28 straipsnio 4 dalies pažeidimo, kuris prilyginamas šiurkščiam darbo pareigų pažeidimui.

 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos