Studentams aktuali informacija - Istorijos fakultetas

Sidebar

baigiamieji darbai

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS

Archeologijos bakalauro programos darbų gynimo tvarkaraštis ir recenzentai 

         ginami birželio 9 ir 13 d., 218 aud., pradžia 10 val.

Istorijos bakalauro programos darbų gynimo tvarkaraštis ir recenzentai

         ginami birželio 9, 10 ir 13-17 d., 211 aud., pradžia 9 val.

KIA bakalauro programos darbų gynimo tvarkaraštis ir recenzentai

        ginami birželio 13-17 d., 109 / Vizualikos aud., pradžia 10 val.

 
 
MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS
 

         ginami birželio 1 d., 218 aud., pradžia 9 val.

Istorijos magistro programos darbų gynimo tvarkaraštis ir recenzentai 

         ginami birželio 1–3 d., 329 aud., pradžia 9.30 val. 

Paveldosaugos magistro programos darbų gynimo tvarkaraštis ir recenzentai

 
         ginami birželio 1–2 d., 109 / Vizualikos aud., pradžia 9 val.
 
 
 

senamiestisIstorijos fakultetas kviečia studijuoti atnaujintoje Paveldosaugos magistro studijų programoje, kurioje  rengiami kvalifikuoti specialistai, išmanantys tradicines ir naujausias kultūros paveldo sampratas, jo apsaugos koncepcijas bei metodus, o taip pat gebantys dirbti kultūros paveldo administravimo, perteikimo ir tyrimų (išskyrus ardomuosius tyrimus) srityse. Programa papildyta naujais studijų dalykais, kuriuos skaitys Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros bei kviestiniai dėstytojai – patyrę paveldosaugos srities praktikai. Atnaujintas ir kitų dalykų turinys, orientuojamasi į subalansuotas praktikos ir teorijos žinias, reikalingas naujos kartos paveldosaugos specialistams ir atveriančias plačias karjeros galimybes.

Privalomiesiems keturiems studijų dalykams pirmo kurso I ir II semestruose skirta 24 kreditai. Dalykai Paveldosaugos teisinė ir administracinė sistema (doc. dr. S. Kulevičius), Kultūros paveldo teorija (doc. dr. S. Kulevičius, prof. dr. M. Drėmaitė) ir Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos (prof. A. Bumblauskas), Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba (d. V. Janušauskaitė) formuoja programos struktūrą metodologine prasme.

Pasirenkamiems studijų programos dalykams pirmo kurso I ir II semestruose skirta po 18 kreditų. Pasirenkamieji dalykai yra dviejų profilių – bendrieji, skirti bendriesiems paveldosaugos srities gebėjimams ugdyti ir dalykiniai, kuriuose gilinamasi į atskiras paveldo sritis. Tokia programos struktūra leidžia gilinti teorines ir praktines žinias atsižvelgiant į individualius studijuojančiųjų interesus. 

Bendruosius dalykus dėsto savo sričių specialistai, pripažinti ir patyrę praktikai bei teoretikai. Rudens semestre (I) iš bendrųjų dalykų galima rinktis kursus GIS ir informacinės technologijos paveldosaugoje (lekt. dr. R. Tučas), Kultūros paveldo interpretacija ir komunikacija (lekt. dr. A. Vaitkuvienė), o  pavasario semestre (II) – kursus  Kultūrinis turizmas (lekt. dr. L. Skurvydaitė), Kultūros paveldo vadyba ir Muziejus muzeologijos ir istorinės kultūros studijų sąveikoje (doc. R. Šermukšnytė).

Dalykiniuose kursuose gilinamasi į konkrečias paveldo sritis, juos dėsto patyrę šių sričių specialistai. Rudens semestre (I) siūloma rinktis iš dalykų Archeologinis paveldas, jo tyrimų ir apsaugos problemos (doc. dr. J. Poškienė ir kviestinis dėstytojas), XX a. Lietuvos istorija ir jos paminklai (lekt. dr. B. Gailius) ir Dokumentinis paveldas (lekt. dr. I. Leonavičiūtė), o pavasario semestre (II) – iš dalykų Dailės paveldo apskaita ir apsauga (lekt. dr. D. Klajumienė) ir Architektūros ir urbanistikos paveldo apsauga (prof. dr. M. Drėmaitė).

Antrieji studijų metai skirti praktikoms (30 kreditų) bei baigiamojo magistro darbo rengimui (30 kreditų). Magistrantūros tiriamasis seminaras (III semestras) skirtas gilinti bakalauro studijose įgytas žinias ir kelti naujas mokslines bei tyrimų idėjas formuojant individualų magistrinio darbo profilį.

 

PAVELDOSAUGOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

 

Daugiau apie magistro studija Istorijos fakultete

 

Misija Sibiras FBVienas sėkmingiausių pilietiškumo projektų Lietuvoje – „Misija Sibiras” primena, kad šių metų dalyvio anketą galite pildyti iki gegužės 9 d. ir tapti išskirtinės ekspedicijos dalimi. 16-os dalyvių komandą liepos 17 d. leisis į dviejų savaičių ekspediciją Sibire ir prisidės prie mūsų Tautos istorijos išsaugojimo. 

 

Projekto dalyvio anketą rasitewww.misijasibiras.lt, daugiau apie projektą skaitykite – http://2016.misijasibiras.lt/apie-projekta.

 

 

ypatingasis archyvas1Lietuvos ypatingasis archyvas ieško darbuotojo pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbuotojo pareigybė - Lietuvos ypatingojo archyvo  LKP dokumentų skyriaus  vyriausiasis archyvistas (kultūros ir meno darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

Tarnybinis atlyginimas 15,5 BMA (550,25 EUR). 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą; žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos teikimą ir saugojimą; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: tvarko dokumentus, sudaro jų apskaitos dokumentus; pildo ir tvarko informacijos paieškos priemones; teikia asmenims archyvo skaitykloje susipažinti ir tirti dokumentus ar jų atsargines kopijas, dokumentų paieškos sistemas teisės aktų nustatyta tvarka; asmenų prašymu gamina dokumentų kopijas; teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais; atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo  pavedimus, susijusius su archyvo ar skyriaus funkcijomis.

Asmenis, kuriuos sudomintų šis darbo pasiūlymas, prašome siųsti savo gyvenimo apršymus (CV) Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėjai Nijolei Maslauskienei, el.p.

 

Kasinejimai PabartonysNori sudalyvauti tikroje archeologinėje ekspedicijoje? Mėgsti istoriją, domiesi senove ar svajoji vieną dieną tapti archeologu? Tuomet kviečiame dalyvauti Pabartonių akmens amžiaus gyvenvietės kasinėjimuose šią vasarą!

Ekspedicijos trukmė: birželio 27–liepos 30 d.

Norintieji dalyvauti iki gegužės 20 d. turėtų susisiekti su ekspedicijos vadove Gabriele Gudaitiene (VU Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra) , tel. 8 671 27007. Daugiau informacijos dalyviams bus suteikta individualiai, birželio viduryje.

Daugiau informacijos žr. kvietime

 

slavistu konf 2016Jaunųjų slavistų konferencija vyks šių metų lapkričio 3–4 dienomis  Prahos Karolo universiteto Filosofijos fakultete. Šių metų tema yra Neslaviški elementi slavų kultūroje ir kalbose. Pranešimų trukmė - 15–20  minučių, kalba - bet kuria slavų kalbą, galima pateikti tyrimą taip pat stendiniu pranešimu. Konferencijoje laukiami studentai arba absolventai!

Konferencijos kvietimas anglų kalba

Konferencijos puslapis ir fb paskyra

atention 3Specializacijos paskirstytos IF Dekano 2016 m. balandžio 1 d.  įsakymais:

1. Archeologijos programos II kurso visi studentai paskirti į Archeologijos (gilinamąją) specializaciją;

2. Istorijos programos visi II kurso studentai paskirti į Istorijos (gilinamąją) specializaciją;

3. Kultūros istorijos ir antropologijos II kurso studentai, pagal gautus prašymus, paskirti į šias specializacijas:

1 grupė – Kultūrinis turizmas;

2 grupė – Kultūros istorija ir antropologija (gilinamoji);

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad IF Dekano įsakymų dėl paskyrimo į specializacijas vykdymas IS atidėtas iki 2016-08-01, nes būtent nuo šios datos universitete keičiamas semestras iš pavasario į rudens.

Kilus klausimams prašome kreiptis į IF Studijų skyrių: 

el.p.  ; tel. 268 7290;

2016-04-06

OR BELITAVšĮ „Šiaurės Jeruzalė“, VšĮ „Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras“ ir Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas įsteigė metinę „Or be‘Lita“ premiją už geriausią Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose apgintą bakalauro ir magistro studijų baigiamąjį darbą žydų studijų tema ar integruojantį žydų istorijos ir kultūros siužetus.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro ir magistro studijų absolventai, kurie einamaisiais akademinias metais parengė ir apgynė žydų studijų srities baigiamąjį darbą arba žydų istorijos ir/ar kultūros aspektus plačiai nagrinėjo ir integravo kitos tematikos baigiamajame darbe. Premijai teikiamas darbas turi būti apgintas ir įvertintas ne mažesniu balu nei 9 (devyni).

Baigiamieji darbai ir kiti dokumentai yra pateikiami ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 20 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą žr. čia 

Premijos nuostatai 

anty banner2aIstorijos fakultetas kviečia rinktis atnaujintą Archeologijos magistro studijų programą, kuri  suteikia galimybę gilinti ir praplėsti bakalauro studijose įgytas žinias bei kompetencijas tiek tematiniu, tiek metodologiniu aspektu. Programa papildyta naujais studijų dalykais, kuriuos skaitys Archeologijos katedros ir kviestiniai dėstytojai. Iš esmės atnaujintas visų dalykų turinys, siūlomos naujos, į studento individualius interesus orientuotos, studijų formos. 

Privalomiesiems studijų dalykams pirmo kurso I ir II semestruose skirta po 12 kreditų. Dalykai Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai I ir Kraštovaizdžio archeologija: tyrimų strategijos ir metodai II formuoja programos struktūrą metodologine prasme. Magistrantūros tiriamasis seminaras (I semestras) siūlys gilinti bakalauro studijose įgytas žinias reaguojant į šiuolaikines archeologijos mokslo aktualijas, sudarys sąlygas studentams kelti naujas tyrimų idėjas „ieškant“ individualaus magistratūros studijų profilio. Pavasario semestre privalomasis dalykas Lietuvos istorijos teorinės ir didaktinės problemos gilinsis į istorijos didaktikos (plačiąja prasme) bei viešosios archeologijos problematiką. 

Pasirenkamiems studijų programos dalykams pirmo kurso I ir II semestruose skirta po 18 kreditų. Rudens semestro dalykai Titnago inventorius ir akmens amžiaus archeologijos teorinės-metodologinės problemos; Baltų visuomenė ankstyvuoju metalų laikotarpiu; Geležies amžiaus archeologijos problemos: tiriamasis seminaras; Istorinės archeologijos šaltiniai: numizmatika, heraldika ir sfragistika, istorinė geografija ir kartografija siūlys gilinti teorines ir praktines žinias atsižvelgiant į individualius studijuojančiųjų interesus. Dalykas Kultūros ir mokslo projektai: rengimas, vadyba, sklaida siūlys įgyti praktinių kompetencijų projektų idėjų formulavimo, paraiškos ir jo biudžeto parengimo, projektų planavimo, įgyvendinimo ir vadybos srityje. Pavasario semestro dalykai Etnoarcheologija; Eksperimentinė archeologija; Nuo lauko darbų iki tyrimų laboratorijose: archeobotaniniai ir zooarcheologiniai tyrimai archeologijoje; Baltijos regiono biologinė istorija: nuo morfologijos iki genetikos; Teorinė archeologija yra skirti archeologijos mokslo bei susijusių sričių teorinėms ir metodologinėms problemoms nagrinėti, didelis dėmesys bus skiriamas praktinėms užduotims. Dalykas Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba siūlys įgyti žinių apie Lietuvos ir jos regiono paveldo tvarkybos istoriją ir taikytas bei taikomas metodines prieigas bei ugdyti praktinius gebėjimus analizuoti, vertinti ir rengti tvarkybos darbų dokumentaciją. 

Antrieji studijų metai skirti praktikoms (30 kreditų) bei baigiamojo magistro darbo rengimui (30 kreditų). 

I KURSO ARCHEOLOGIJOS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Daugiau apie magistro studija Istorijos fakultete

 

Social Sciences and Humanities wordleŠiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, 205 aud., Šiauliai) 2016 m. balandžio 14 d. vyks Jaunųjų tyrėjų tarptautinė mokslinė konferencija SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ AKTUALIJOS, skirta Šiaulių 780-sioms metinėms paminėti. 

Kviečiami bakalauro studijų studentai, magistrantai, doktorantai, taip pat ir moksleiviai nagrinėti regiono, šalies ar tarptautines problemas ir pristatyti atliekamų tyrimų arba projektinių veiklų rezultatus.

Laukiami pranešimai šiose srityse:
 • ekonomikos, finansų, vadybos ir viešojo administravimo, 
 • istorijos, literatūrologijos, kalbotyros, kultūros ir komunikacijos,
 • regiono vystymo/si 

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimo trukmė – iki 10 min. 

Registracija į konferenciją vyksta iki 2016 m. balandžio 6 d. el. paštu: . 

Registruojantis reikia pateikti pranešimo tezes (iki 1000 spaudos ženklų) ir 2–4 pagrindinius žodžius. Tezėse nurodyti pranešimo tikslą, metodus ir tyrimo rezultatus. Tezės pateikiamos Word doc. formatu.

Daugiau informacijos žr. kvietime

 

Rakushechny YarStudentai kviečiame dalyvauti neolitinės Rakushechny Yar (Ракушечный Яр) gyvenvietės Dono upės saloje archeologiniuose kasinėjimuose. Kasinėjimai vyks 2016 m. birželio 12liepos 10 dienomis. 

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į dr. Giedrę Motuzaitę Matuzevičiūtę () arba tiesiogiai į organizatorius: Ekaterina Dolbunova ().

 

Dar vieną kvietimą į vasaros (liepos 15–rugpjūčio 16 d.) kasinėjimų stovyklą Rusijoje (Smolensko sr., Veližo raj., Sertėja) rasite čia.

atention 32016 m. kovo 4-24 d. vyks Archeologijos, Istorijos ir Kultūros istorijos ir antropologijos nuolatinių bakalauro studijų programų specializacijų/gretutinių studijų pasirinkimas.

Specializacijų/gretutinių studijų sudarymo tvarka:

1. Studentai į specializacijas/gretutines studijas priimami konkurso tvarka pagal prašyme nurodytus pageidavimus.

2. Pagal studijų programų planus yra numatytos šios specializacijos:

Archeologijos studijų programos:

 • Archeologija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos;

Istorijos studijų programos:

 • Istorija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos;

Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos:

 • Etninių mažumų istorija ir antropologija;

 • Kultūrinis turizmas (kvota 10 studentų);

 • Kultūros istorija ir antropologija (gilinamoji);

 • IF  gretutinių stud. programos.

3. Studentų prašymai dėl specializacijos/gretutinių studijų pasirinkimo priimami ir registruojami Istorijos fakulteto Studijų skyriuje (215 kab.) 2016 m. kovo 4-24 d. 9-12 val. Siekiant išvengti nesusipratimų, prašymą kiekvienas studentas privalo pristatyti asmeniškai. Prašymo pavyzdys.

4. Studentai, pageidaujantys studijuoti kitos IF programos specializaciją kaip gretutines studijas, taip pat turi pateikti prašymą nurodytu laiku.

5. Studentų specializacijų sąrašai skelbiami 2016 m. balandžio 7 d.

2016 m. kovo 3 d.

 

Studentai kviečiami vasarą atlikti praktiką Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamente (pradėti galima ir gegužės mėnesį, praktikos trukmė – iki 6 mėnesių). 

Užsienio lietuvių departamentas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsienio politikos formavimą ir įgyvendinimą ryšių su užsienio lietuviais srityje. Departamentą sudaro du skyriai: Globalios Lietuvos skyrius ir Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyrius.

urm2Praktiką gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, taip pat magistrantūros studentai. Praktikos metu studentai neįdarbinami.

Reikalavimai kandidatams atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente:

 • Puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
 • Labai geros anglų kalbos žinios (privalumas – kitų užsienio kalbų mokėjimas);
 • Puikūs darbo su MS Office programiniu paketu įgūdžiai (Word, Excel, Power Point);
 • Geri analitiniai gebėjimai;
 • Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas;
 • Domėjimasis užsienio politikos formavimu ir įgyvendinimu ryšių su užsienio lietuviais srityje.

Pirmenybė teikiama ilgesnį laiko tarpą praktiką galintiems atlikti studentams.

Atrinkti kandidatai turės užpildyti Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, bei gauti URM Saugos kontrolės skyriaus pritarimą praktikos atlikimui ministerijoje. Kandidatų patikra gali trukti iki 2 mėn.

Laisvos formos prašymus elektroniniu paštu, pridedant Europass gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba) bei nurodant, kodėl norima atlikti praktiką URM Užsienio lietuvių departamente, pageidaujamą praktikos atlikimo laiką, aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų programą ir kursą, studentus kviečiame siųsti Globalios Lietuvos skyriaus vedėjai Neringai Čiakienei el.p. adresu .

Atkreipiame dėmesį, kad praktikos vietų skaičius departamente yra ribotas. Kviečiame prašymus teikti kuo skubiau.

 

 

biblijaTęsiant praėjusiais akademiniais metais Vilniaus universiteto Istorijos fakultete kilusią praktinės hebrajų kalbos mokymosi iniciatyvą, nuo šių metų kovo 8 d., antradienio vakarais vėl pradedame mokytis hebrajų kalbos. Tai Istorijos fakultete vykdomo projekto „Žydų studijų skatinimas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete“ dalis.

Praktinės hebrajų kalbos fakultatyvo tikslas yra įgyti šios kalbos taikymo savo tyrimuose įgūdžius bei gausinti naudojamų ir pažįstamų kalbų skaičių. Fakultatyvas yra nemokamas ir skirtas visiems Vilniaus universiteto bendruomenės nariams – visų studijų pakopų studentams ir darbuotojams.

Dėstys ir hebrajų kalbą perprasti padės dr. Larisa Lempertienė.

Prie besimokančiųjų yra kviečiami prisijungti: 

 • Visi Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, norintys pramokti hebrajų kalbą – vieną iš istorinių Lietuvos kalbų. Jei tik pradedate mokytis hebrajų kalbos ir/ar norite prisijungti prie fakultatyvo, prašome, kartu su ketinimu dalyvauti atsiųsti ir laisvos formos trumpą motyvaciją.
 • 2015 m. lankiusieji užsiėmimus. Jų prašome savo registracijos į fakultatyvą laiške šią aplinkybę nurodyti.

Laiško su Jūsų ketinimu imtis praktinės hebrajų kalbos studijų, kartu nurodant Jūsų vardą, pavardę, padalinį, pareigas (jei reikia) ir motyvaciją laukiame 2016 m. iki kovo 4 d. 16 val. el. adresu: . Tuo pačiu adresu rašykite ir kilus klausimams.

Užsiėmimai vyks Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto (Universiteto g. 7) nuo 2016 m. kovo 8 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. antradieniais nuo 18 val. 105 auditorijoje.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos