Visos naujienos - Istorijos fakultetas

Sidebar

vaiseta 5742c82e7aa28Tie, kam kultūra yra kasdienio gyvenimo dalis, kas ją kuria, joje dalyvauja ir ją seka, nuolat girdi priekaištus, kad kultūra yra ne tokia, kokia turėtų būti, kad ji neišpildo lūkesčių arba išpildo ne tuos lūkesčius, kad ji neskleidžia vertybių arba skleidžia ne tas vertybes, kad ji nepajėgia sudominti, o kai sudomina – paaiškėja, kad yra pernelyg sudėtinga ir nesuprantama.

Daugumos tų priekaištų pamatas – neįtikėtinai senos supratimo, kas yra kultūra, klišės. Jos tokios senos, kad apie jas vienu ar kitu aspektu jau ne kartą kalbėta ir rašyta, tačiau jos toliau lieka gyvos ir veikia mūsų mąstymą. Gali būti, kad klišes įmanoma įveikti tik jų pačių ginklu – kartojant ir kartojant jų kritiką.

Visą dr. Tomo Vaisetos tekstą skaitykite ©15min.lt  

Salvijus KuleviciusBuvo laikas, kai reikėjo griauti iš tarpukario ir sovietmečio paveldėtus stereotipus, kad dvaras lietuviams yra kažkas svetima ir tolima. Dabar diskusijai kviečia po įvykių Ukrainoje paaštrėjusi grėsmės nuojauta, informaciniai karai ir Žaliojo tilto skulptūrų istorija. Taip apie sugrįžtantį projektą POST Kryžkelė pasakojo vienas iš jos organizatorių, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto prodekanas dr. Salvijus Kulevičius.

– Kaip gimė POST Kryžkelė? Kokios aplinkybės paskatino pradėti šį projektą prieš 10 metų?

– Tenka grįžti bent 11 metų atgalios. Kurtuvėnų regioninio parko direkcija kūrėsi buvusios Kurtuvėnų dvaro sodybos teritorijoje. Iš pelenų kilo 2001 m. sudegęs dvaro svirnas, pradėta galvoti apie dvaro parko sutvarkymą, 2002 m. savo paslaptis atvėrė Kurtuvėnų bažnyčios rūsys, nustebinęs čia buvusiais dvarininkų palaidojimais. Su dvaro istorija susijusių atradimų būta daug, o dvaro sodybos atgaivinimas jau atrodė pakankamai realus.

Pradėta mąstyti – kuo užpildyti šias erdves, kokias prasmes suteikti, kokias veiklas plėtoti. Žvilgsnis krypo į dvarų istorijas ir dvaro kultūrą. Šiandien, kai greta matome puikius Burbiškio dvaro su tulpių žydėjimo švente ar Žagarės dvaro su puikia ekspozicija pavyzdžius, toks žingsnis atrodo visiškai natūralus ir suprantamas. Bet, deja, ne prieš 11 metų. Tuo metu mumyse dar karaliavo iš tarpukario ir sovietmečio paveldėti stereotipai, teigę, kad dvaras lietuviams yra kažkas svetima ir tolima. Jau vertinome dvaro istorinius statinius (jie didingi, gražūs), bet nenorėjome ir nemokėjome gerbti pačios dvaro istorijos, kultūros, dvaro žmonių, nesuvokėme jų reikšmės mūsų valstybei.

POST Kryžkelė gimė kaip idėja keisti šiuos stereotipus – parodyti, kad dvaras yra mūsų savastis ir jis nėra tolimas, kur praeitin nugrimzdęs reliktas. Šiandien tokia idėja atrodo gal kiek ir naiviai, tačiau tuo metu, sakyčiau, tai buvo gana drąsus ir novatoriškas užmojis. Jei atsižvelgtume ir į tai, kad dvaro istorijos, kultūros atskleidimui buvo pasirinkta šiuolaikinio meno kalba, tai buvo vienas pirmųjų tokio pobūdžio projektų Lietuvoje.

Visą interviu skaitykite © etaplius.lt

 

A.SvedasŠiais metais „Literatūroje ir mene“ (Nr. 6 ir 11) publikuotose „Istoriko teritorijose“ daug dėmesio skirta kelionėms, kaip pasaulio ir savęs pažinimo galimybei. Jose rašyta, kad istorikai taip pat keliauja ir klajoja medžiodami naujas idėjas.

Medžioklė vyksta ne tik klausantis kolegų pranešimų konferencijose, tyrinėjant Europos arba JAV universitetų bibliotekų ar archyvų fondus, bet ir naudojantis įvairių mokslo įstaigų prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Tikriausiai neperdėsiu sakydamas, jog didžiausios socialinių ir humanitarinių mokslų duomenų bazės (pvz., www.jstor.org) atveria duris į intelektualines laboratorijas, kuriose konstruojamos ir išbandomos pačios naujausios idėjos. Vienos tų idėjų ilgainiui taps mokslines revoliucijas inspiruojančia ir visuomenės savivoką keičiančia intelektualine jėga, kitos pavirs siauros mokslininkų grupės estetinio pasigėrėjimo objektu, trečioms teks apdulkėjusių mokslo istorijos eksponatų vaidmuo. Perfrazuojant lietuvių patarlę – ne viskas yra auksas, kas prestižiniuose akademiniuose žurnaluose ir jų archyvus saugančiose duomenų bazėse žiba. Tačiau neturint galimybės patyrinėti dažnai tik turtingiems universitetams įperkamų mokslo rezervatų turinio, netenkama galimybės suprasti, kuo gyvena ir kvėpuoja kolektyvinis XXI a. akademybės protas bei jo crème de la crème.

Daugiau skaitykite ©Literatūra ir menas

diskusija IFDi 1Istorikui reikia sugebėti atskirti tikras ir tariamas patirtis bei paliudijimus, nes apie praeitį skleidžiama daug prasimanymų. Apsiginkluoti faktais ir paneigti skleidžiamus gandus – istoriko pareiga. Taip vertinti istorijos įvykius ir amžininkų prisiminimus jaunus istorikus ragina doc. dr. Nerijus Šepetys.

Per Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dienas (IFDi) vyko daug renginių, vienas jų – jaunų istorikų diskusija „Ar reikia nugalėti bobutę? Pokalbis apie atmintį su Nerijumi Šepečiu“. Buvo svarstoma apie tarpusavyje konfliktuojančius naratyvus, įvairius, dažniausiai XX amžiaus istorinių atminčių konfliktus; ar įmanoma rasti bendrą pamatą diskusijai, o gal dialogas apskritai nereikalingas. 

Daugiau skaitykite © Lietuvos žinios

Nuotraukos © IFDi 

Tomas VaisetaGe­gu­žės 13–14 d. Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­tas ir Ant­rų­jų val­do­vų rū­mų klu­bas at­gai­vi­na kul­tū­ri­nį pro­jek­tą POST Kryž­ke­lė. Jis ski­ria­mas vi­suo­me­nei ak­tua­lių te­mų ap­mąs­ty­mui bei iš­reiš­ki­mui per me­no, moks­lo pri­zmes ir vie­šas dis­ku­si­jas. POST Kryž­ke­lė sie­kia „di­de­les“ te­mas narp­lio­ti per vie­nos konk­re­čios vie­tos (Kur­tu­vė­nų) kraš­to­vaiz­dį, is­to­ri­jas ir žmo­nių bū­tį.

Kur­tu­vė­nų kraš­to erd­vės pa­si­rink­tos neat­si­tik­ti­nai – jos pri­so­tin­tos is­to­ri­jų ir at­min­čių. Tai Na­gurs­kių dva­ras Kur­tu­vė­nuo­se, liu­di­jan­tis apie XVIII a. ko­vas prieš Ru­si­ją ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei paau­ko­tus dva­ro tur­tus. Put­vins­kių dva­ras Ši­lo Pa­vė­žu­py­je, me­nan­tis XIX a. dva­ro rū­muo­se vy­ku­sius lie­tu­vių in­te­li­gen­tų su­si­bū­ri­mus ir beuž­gims­tan­čios mo­der­nios lie­tu­vių kul­tū­ros pro­jek­tus. Pir­ma­sis pa­mink­las lie­tu­viš­kos spau­dos at­ga­vi­mui Lie­tu­vo­je ant Gir­ni­kų kal­no. Pa­mink­las so­vie­ti­niams ka­riams Bubiuose… Šio­se erd­vė­se bur­sis me­ni­nin­kai, moks­li­nin­kai, vi­suo­me­nė ir įvai­rio­mis for­mo­mis gvil­dens erd­vės ap/gynimo te­mas.

 

Ta proga interviu su ren­gi­nio mo­de­ra­to­riu­mi, VU Is­to­ri­jos fa­kul­te­to is­to­ri­ku dr. Tomu Vai­se­ta apie šian­die­ni­nės vi­suo­me­nės iš­šū­kius.

„Šiandieninė istorija susideda vien iš interpretacijų ir tai yra gerai, kol jos yra vedamos tiesos troškimo“, – sako is­to­ri­kas To­mas Vai­se­ta, po sa­vai­tės kvie­sian­tis šiauliečius susimąstyti apie istorijos reikšmę ir įsitraukti į diskusiją apie atminties prasmę. 

Daugiau skaitykite © Šiauliai plius

LMA premiju diplomai 04Balandžio 26 d.  Lietuvos Mokslų akademijoje buvo apdovanoti Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojai. Vieną iš dviejų premijų Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje pelnė VU Istorijos fakulteto lektorius dr. Vytautas Volungevičius už mokslinį darbą „Pilies šešėlyje: teritorija, visuomenė ir valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. 

Nuotraukų galerija

Pavykęs Kauno projektasPrieš 90 metų, 1926-ųjų balandį, įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. Jos vyskupijų ribos išliko nekeistos iki pat 1991 metų. Ši iš pirmo žvilgsnio administracinė reforma tarsi užantspaudavo Kauno Lietuvos projektą ir ilgam įtvirtino laikinąją sostinę kaip modernios katalikybės centrą. Apie ne tik Bažnyčios, bet ir Lietuvos istorijos ryškų įvykį – „Lietuvos žinių“ pokalbis su istoriku, Vilniaus universiteto Istorijos fakuteto docentu dr. Arūnu Streikumi.

Visą interviu skaitykite © Lietuvos žinios

 

projekto as uz lietuva pristatymas 5718a03577d2bBalandžio 21 d. Valdovų rūmuose įvyko pilietinio projekto „Aš už Lietuvą“ pristatymas. VU Istorijos fakutetas taip pat yra šio projekto partneris ir gegužės mėnesį visuomenei pasiūlys kelias viešas paskaitas istorijos ir paveldo temomis.

„Šiandien startuojame su net 75 konkrečiomis veiklomis ir daugiau nei 3 tūkstančiais savanorių, kurie jiems patinkančias ir dominančias veiklas gali rinktis iš šešių skirtingų kategorijų: gražinti aplinką, padėti kitiems pažinti savo kraštą ir jo istoriją, programuoti, saugoti, ir, žinoma, švęsti kaimynų dieną. Neabejojame, kad tai - dar tik pradžia“, - iniciatyvai skirtoje spaudos konferencijoje sakė projekto koordinatorė, Istorijos fakulteto magistrantė Luka Lesauskaitė.

Daugiau apie pristatymą žr.: 15min.lt, kauno.diena.lt 

Projekto svetainė:  asuzlietuva.lt

 

TMP000 470Su didžiuliu triukšmu pasirodžius (ir plačios recepcijos sulaukus) Rūtos Vanagaitės knygai Mūsiškiai (Vilnius: Alma littera, 2016), patyriau didelį išorinį spaudimą (ir kartu jutau stiprėjantį vidujį akstiną) kaip nors reaguoti. Mieliems Lietuvos žmonėms („mūsiškiams“?) šluojant vieną knygos tiražą po kito, visoms žiniasklaidos priemonėms rengiant su tuo susijusias diskusijas, viešinant komentarus ir replikas, susilaukiančias viešosios erdvės dalyvių reakcijų pliūpsnių, vis labiau regėjosi, kad prasmingai ką pasakyti į temą – beveik nebeįmanoma. 

VU Istorijos fakulteto docento dr. Nerijaus Šepečio recenziją knygai Mūsiškiai skaitykite © Lietuvos žinios

Tekstas perpublikuotas iš „Naujasis Židinys-Aidai“ (2016, nr. 2)

 

gimdymasXVI–XVIII a. sudarant santuoką ne taip svarbu buvo grožis ir meilė, kiek būsimos nuotakos sveikata ir vaisingumas, nes galimybė turėti vaikų buvo laikoma Dievo malone, LRT RADIJO laidoje „Radijo paskaitos“ sako Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantė Monika Ramonaitė. Anot jos, skatinant vaisingumą buvo laikomasi įvairių magiškų ritualų bei papročių (pavyzdžiui, per vestuves nepjaunamas iškastruotas gyvulys, o vietoj deserto atnešamos ožio arba lokio sėklidės), gydomasi vandeniu ir žolelėmis, laikomasi griežto pasninko ar net plakamasi.

Daugiau ©  www.lrt.lt

rimvydas petrauskas 70696516Balandžio 15 d. "Ryto garsuose" VU Istorijos fakulteto dekanas, medievistas prof. Rimvydas Petrauskas. Pokalbis apie universitetines studijas, istoriko amatą, medievistiką ir neseniai pasirodžiusią knygą „Galia ir tradicija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos“.

Pašnekesį pasiklausyti galite LRT mediatekoje (nuo 2:37:22).

 

 

Taip pat IF dekano prof. Rimvydo Petrausko mintys apie istorijos brandos egzaminą bei istorijos mokslą DELFI (2016 04 15).

dynerisVilniaus universiteto Istorijos fakultete modulio „Etninių mažumų sociokultūrinė istorija Vidurio ir Rytų Europos kontekste“ paskaitas skaitė JAV mokslininkas prof. Glennas Dynneris. Profesorius specializuojasi Rytų Europos žydų istorijos tyrimuose, yra parašęs kelias monografijas. Vienos žymiausių ir labiausiai vertinamų – „Šilko žmogus: chasidiškas Lenkijos žydų bendruomenės užkariavimas“ (Men of Silk: The Hasidic Conquest of Polish Jewish Society, Oxford University Press, 2008) ir „Jankelio smuklė: žydai, alkoholis ir gyvenimas Lenkijos karalystėje“ (Yankel’s Tavern: Jews, Liquor and Life in the Kingdom of Poland, Oxford University Press, 2014). Kuo profesorių sudomino smuklės, Lenkijos ir Lietuvos žydai, ką įdomaus čia atrado? Apie tai interviu su profesoriumi jo viešnagės Vilniuje metu.

Interviu skaitykite naujienos.vu.lt

 

Alfredas BumblauskasŠįmet Vilniaus universiteto gimtadienį švęsime visą savaitę –  nuo balandžio 1 iki balandžio 7 dienos. Švęsime linksmai, dvasingai, studentiškai ir sveikai. Tradiciškai bus eksponuojama pirmoji lietuviška knyga, o Istorijos fakulteto profesorius Alfredas Bumblauskas surengs viešą paskaitą. Ta proga istoriką pakvietėme pasikalbėti apie universiteto gimtadienį.

Profesorius nedvejoja, kad balandžio 1-oji – tinkama diena švęsti universiteto gimtadienį, nes šią dieną Steponas Batoras pasirašė privilegiją. Su melagių diena ši data nesiejama – anot žymaus istoriko, kartais ir balandžio 1-ąją nutinka rimtų dalykų.

Visą interviu skaitykite © naujienos.vu.lt

Prof. A. Bumblauskas balandžio 4 d. 10 val. Teatro salėje skaitys viešą paskaitą „Universitetas brėžia civilizacijos ribas – logikų ir poetų universitetas“.

Universiteto gimtadienio renginių programa  

 

Istorijos fakGerbiami kolegos, studentai, bičiuliai, nuoširdžiai kviečiame savo gyventojų pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) skirti Vilniaus universiteto ISTORIJOS FAKULTETUI.

Norint skirti paramą, reikia ranka arba elektroniniu būdu užpildyti prašymo formą FR0512:

  • Ranka užpildytą formą (formą galite rasti čia) reikia nunešti arba nusiųsti į Valstybinę mokesčių inspekciją pagal savo gyvenamąją vietą (adresus galite rasti čia); 
  • Pildant formą elektroniniu būdu, reikia per Jūsų banko teikiamą internetinės bankininkystės paslaugą prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildyti formą portale.

Duomenys reikalingi deklaracijos formos pildymui:

E1 Gavėjo tipas: 2

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 211950810

E3 Mokesčio dalies paskirtis: ISTORIJOS FAKULTETUI

 

Skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį Istorijos fakultetui galite iki 2017 m. gegužės 2 d.

Dėkojame! 

 

ncTarpukariu permąstytas ir paneigtas darbštaus lietuvio mitas: šalyje buvo tūkstančiai juodadarbių, neturinčių profesijos, stokojančių verslumo ir darbštumo. Jiems lengviau buvo emigruoti.

Tokiomis mintimis Seime surengtoje konferencijoje apie emigraciją dalijosi Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas dr. Norbertas Černiauskas. Pasak N. Černiausko, tai nebuvo tų žmonių kaltė, o baudžiavos pasekmė.

Skaitykite daugiau © DELFI

TMP000 470 apkŽemėlapis šiandien yra mums įprastas ir savaime suprantamas dokumentas, leidžiantis orientuotis tam tikroje teritorijoje ir sudarytas griežtai laikantis taisyklių. Kartografijos mokslui užgimstant XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK), žemėlapio kūrimas daug labiau priklausė nuo paties kūrėjo išmonės ir vaizduotės. Jis teikė informaciją ir tų laikų keliautojams, ir mūsų laikų tyrėjams.

Apie tai „Lietuvos žiniose“ interviu su naujos knygos apie LDK rankraštinius žemėlapius autoriais VU Istorijos fakulteto lektoriumi dr. Tomu Čelkiu ir VU bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro vyresniąja bibliotekininke Valentina Karpova-Čelkiene. 

Interviu skaitykite © Lietuvos žinios

T. Čelkio ir V. Karpovos-Čelkienės knygos pristatymas 2016 m. kovo 31 d., ketvirtadienį, 16 val. Vilniaus universiteto bibliotekos Pranciškaus Smuglevičiaus salėje (Universiteto 3)

 

 

volungeviciusLietuvos mokslų akademija paskyrė premijas 2015 m. jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams.

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse vieną iš dviejų premijų Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje pelnė VU Istorijos fakulteto lektorius dr. Vytautas Volungevičius už mokslinį darbą „Pilies šešėlyje: teritorija, visuomenė ir valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“.

Sveikiname! 

Daugiau skaitykite © naujienos.vu.lt

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos